Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva ze dne: 08.11.2010

 

Místo konání: místní část Všestary, zasedací místnost Obecního úřadu Všestary
Přítomni: Marika Čapková Dohnalová, Ing. Michal Derner, Jaroslav Došel, Vladimír Došel, Ing. Vladimír Fof, Martin Hájek, Ing. Radek Jásenský, Josef Macháček, MVDr. Michal Novák, Josef Pešek, Ing. Milan Svoboda, Ing. Pavel Šandera, Josef Václavík, Přemysl Vecek, JUDr. Zuzana Zlatohlávková.

 

Zasedání zastupitelstva Obce Všestary (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19:01 hodin dosavadní starostkou obce JUDr. Zuzanou Zlatohlávkovou (dále jako „předsedající“).

 

Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.

 

Předsedající schůze konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 29.10.2010 -  žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Všestary  zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 30.10.2010 do 08.11.2010. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

 

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatovala, že přítomno je 15 členů zastupitelstva (z celkového počtu 15 - všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

 

*          *          *

 

Složení slibu členy zastupitelstva

 

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzvala přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornila přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění).

 

Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetla slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce (města, městyse) a jejích (jeho) občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ a jmenovitě vyzvala přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném písemném vyhotovení slibu (soubor příloh č. 2)

 

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib, ani nesložil slib s výhradou.

 

*          *          *

 

1) Určení zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu

 

Určení zapisovatele

 

Předsedající určila zapisovatele – Ing. Vladimíra Fofa.

 

Volba ověřovatelů

 

Předsedající navrhla zvolit ověřovateli zápisu p. Josefa Václavíka a Ing. Pavla Šanderu. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15.
Návrh usnesení č. 1/2010: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 8. 11. 2010 jako ověřovatele zápisu p. Josefa Václavíka a Ing. Pavla Šanderu.
Hlasování o usnesení č. 1/2010: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 2 – bylo schváleno.

 

2) Schválení programu

Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou zaslanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

 

Předsedající dala hlasovat o návrhu programu.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15.
Návrh usnesení č. 2/2010: ZO schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

1) Určení zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu

2) Schválení programu

3) Volba starosty a místostarosty

a) volba starosty

b) určení počtu místostarostů

c) volba místostarosty

d) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)

4) Zřízení finančního a kontrolního výboru

a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru

b) volba předsedy finančního výboru

c) volba předsedy kontrolního výboru

d) volba členů finančního výboru

e) volba členů kontrolního výboru

5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)

6) Diskuse

7) Závěr
Hlasování o usnesení č. 2/2010: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 

3) Volba starosty a místostarosty

a) volba starosty:

Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty.

Ing. Jásenský: Navrhuji JUDr. Zuzanu Zlatohlávkovou.

p. Vecek: Navrhuji p. Josefa Macháčka.

 

Předsedající konstatovala, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. V případě tajné volby budou hlasy jednotlivými členy zastupitelstva odevzdány do připravené hlasovací urny, následně budou předsedajícím spočítány a případným členům zastupitelstva bude umožněno výsledek sčítání zkontrolovat. Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování.

 

p. Macháček: Navrhuji, aby se hlasovalo tajně. Před dvěma roky se hlasovalo také tajně.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15.
Návrh usnesení č. 3/2010: ZO schvaluje tajný způsob hlasování volby starosty.
Hlasování o usnesení č. 3/2010: pro 6, proti 8, zdržel se hlasování 1 – nebylo schváleno.

 

Předsedající dále upozornila, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých kandidátech bude hlasováno od posledního navrženého kandidáta, přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15.
Návrh usnesení č. 4/2010: ZO Všestary volí starostou Obce Všestary p. Josefa Macháčka.
Hlasování o usnesení č. 4/2010: pro 6, proti 9, zdržel se hlasování 0 – nebylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15.
Návrh usnesení č. 5/2010: ZO Všestary volí starostkou Obce Všestary JUDr. Zuzanu Zlatohlávkovou.
Hlasování o usnesení č. 5/2010: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 5 – bylo schváleno.

 

Následoval potlesk. Po zvolení starostky pokračovala starostka ve vedení zasedání (dále vedena jako „předsedající“).

 

b) určení počtu místostarostů:

Předsedající navrhla, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15.
Návrh usnesení č. 6/2010: ZO Všestary schválilo zvolení jednoho místostarosty.
Hlasování o usnesení č. 6/2010: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 

c) volby místostarosty:

Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty.

Ing. Svoboda: Navrhuji Ing. Vladimíra Fofa.

Ing. Jásenský: Navrhuji p. Josefa Macháčka.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15.
Návrh usnesení č. 7/2010: ZO Všestary volí místostarostou Obce Všestary p. Josefa Macháčka.
Hlasování o usnesení č. 7/2010: pro 7, proti 8, zdržel se hlasování 0 – nebylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15.
Návrh usnesení č. 8/2010: ZO Všestary volí místostarostou Obce Všestary Ing. Vladimíra Fofa.
Hlasování o usnesení č. 8/2010: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 7 – bylo schváleno.

 

d) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění:

Předsedající navrhla, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako neuvolněná ve smyslu § 71 zákona o obcích.

p. Macháček: Objem prací je tak velký, že by měli být uvolnění starosta i místostarosta.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15.
Návrh usnesení č. 9/2010: ZO Všestary v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě - uvolněn.
Hlasování o usnesení č. 9/2010: pro 4, proti 6, zdržel se hlasování 5 – nebylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15.
Návrh usnesení č. 10/2010: ZO Všestary v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě  - neuvolněn.
Hlasování o usnesení č. 10/2010: pro 9, proti 2, zdržel se hlasování 4 – bylo schváleno.

 

Předsedající dále navrhla, aby funkce místostarosty obce byla vykonávána jako uvolněná ve smyslu § 71 zákona o obcích. Jiné návrhy nebyly vzneseny.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15.
Návrh usnesení č. 11/2010: ZO Všestary v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce místostarosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě  - uvolněn.
Hlasování o usnesení č. 11/2010: pro 14 proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

 

4) Zřízení finančního a kontrolního výboru

a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru:

Předsedající úvodem tohoto bodu informovala o povinnosti zřídit 2 výbory, a to finanční a kontrolní výbor [§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích], neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý (§ 118 odst. 2 zákona o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členy kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích).

 

Předsedající navrhla, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý z nich bude mít tři členy.

 

Ing. Šandera: Navrhuji kontrolní výbor tříčlenný, ale finanční pětičlenný.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15.
Návrh usnesení č. 12/2010: ZO Všestary zřizuje finanční výbor a zřizuje kontrolní výbor.
Hlasování o usnesení č. 11/2010: pro 15 proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15.
Návrh usnesení č. 13/2010: ZO Všestary schvaluje pětičlenný finanční výbor.
Hlasování o usnesení č. 13/2010: pro 7 proti 3, zdržel se hlasování 5 – nebylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15.
Návrh usnesení č. 14/2010: ZO Všestary schvaluje tříčlenný finanční výbor.
Hlasování o usnesení č. 14/2010: pro 9 proti 3, zdržel se hlasování 3 – bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení č. 15/2010: ZO Všestary schvaluje tříčlenný kontrolní výbor.
Hlasování o usnesení č. 15/2010: pro 14 proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 

b) volba předsedy finančního výboru:

Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního výboru.

Ing. Šandera: Navrhuji Ing. Milana Svobodu.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15.
Návrh usnesení č. 16/2010: ZO Všestary volí předsedou finančního výboru Ing. Milana Svobodu.
Hlasování o usnesení č. 16/2010: pro 10 proti 0, zdržel se hlasování 5 – bylo schváleno.

 

c) volba předsedy kontrolního výboru:

Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru.

Ing. Fof: Navrhuji Ing. Radka Jásenského.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15.
Návrh usnesení č. 17/2010: ZO Všestary volí předsedou kontrolního výboru Ing. Radka Jásenského.
Hlasování o usnesení č. 17/2010: pro 13 proti 0, zdržel se hlasování 2 – bylo schváleno.

 

d) volba členů finančního výboru:

Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy finančního výboru.

Ing. Derner: Navrhuji zvolit podobný model, jako při minulém ustavujícím zasedání. Osvědčilo se, aby si předsedové promysleli členy výboru do dalšího zasedání ZO.

Ing. Svoboda: Nechá si poradit od ostatních zastupitelů a do příště by to bylo rozumné.

Ing. Jásenský: Souhlasí s tím, aby si to mohl do příště promyslet.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15.
Návrh usnesení č. 18/2010: ZO Všestary odkládá volbu členů finančního výboru a kontrolního výboru na příští zasedání.
Hlasování o usnesení č. 18/2010: pro 15 proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 

pí. Slavíková: Nemusí být zvoleni všichni členové?

předsedající: Opravdu nemusí, stačí zvolit předsedy a ostatní členy dovolit dodatečně.

 

5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)

Předsedající navrhla, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla přiznána odměna v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, s tím, že vodítkem by mohlo být to, jak to bylo v minulém volebním období a co říká zákon. V minulém volebním období to bylo 450,-Kč, i když se to mohlo být postupně i více. Nyní zákon umožňuje poskytování měsíční odměny ve výši 540,-Kč.

Ing. Šandera: Navrhuji ponechat odměnu v původní výši 450,-Kč.

pí. Slavíková: Když můžete mít 540,-Kč, tak proč toho nevyužít? To přece není z rozpočtu obce.

předsedající: Ne, z rozpočtu obce to je.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15.
Návrh usnesení č. 19/2010: ZO Všestary v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 450,-Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil.
Hlasování o usnesení č. 19/2010: pro 15 proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 

předsedající: Děkuji, to bylo velké gesto.

Ing. Šandera: Jenom pro informaci, z této částky se platí zdravotní pojištění a daň.

p. Čukat: No, tak to by se mělo hlasovat asi znovu.

 

Předsedající zdvořile navrhla též měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného starosty obce (§ 77 odst. 2 zákona o obcích) ve výši 23.533,-Kč, což je polovina částky, kterou by pobírala jako uvolněná.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15.
Návrh usnesení č. 20/2010: ZO Všestary v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 23.533,-Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce starosty.
Hlasování o usnesení č. 20/2010: pro 14 proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

 

Předsedající dále navrhla, aby zastupitelstvo obce v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích určilo, že v případě souběhu odměn za výkon funkce neuvolněným členem zastupitelstva obce, odměnu jako součet odměn za jednotlivé funkce. Bylo tomu tak i v minulém období

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15.
Návrh usnesení č. 21/2010: ZO Všestary v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích stanoví, že při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne jako součet zastupitelstvem stanovených odměn za jednotlivé funkce.
Hlasování o usnesení č. 21/2010: pro 15 proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 

 

6) Diskuse

p. Macháček: Jak to bude s radou?

předsedající: Myslí si, že by to mohlo být na příští zasedání ZO.

Ing. Derner: Dovoluji si přečíst svůj příspěvek do diskuse.

Ustavující zasedání zastupitelstva Obce Všestary dne 8.11.2010

Příspěvek do diskuse

Autor: Ing. Michal Derner

 

V průběhu povolebního vyjednávání mě navštívil pan Josef Macháček s nabídkou na post místostarosty, pokud bych ho já podpořil při zvolení starostou. Jeho nabídku jsem odmítl. Chtěl bych se s Vámi rozdělit o důvody

proč jsem nemohl dát hlas Josefu Macháčkovi?

Protože během svého působení v pozici starosty zcela a naprosto selhal:

 

 1. Josef Macháček porušoval zákony i obecní normy (zákon o obcích, správní řád, jednací řád ZO, dokonce i volební zákon).
 2. Josef Macháček necítil svoji odpovědnost vůči zastupitelstvu, podával zkreslené či neúplné informace.
 3. Zastupitelstvo nemělo důvěru v jednání starosty Josefa Macháčka.
 4. Josef Macháček v pozici starosty poškozoval zájmy obce i občanů.
 5. Josef Macháček v pozici starosty vykonával pouze úkoly uložené usnesením zastupitelstva obce (ZO) a to ještě liknavě, některé zcela ignoroval.
 6. Josef Macháček nebyl schopen řídit a zajistit potřebnou administraci žádostí o dotace, bez kterých by obec mohla spustit zateplení školy a školky ve Všestarech, přístavbu požární zbrojnice v Rozběřicích a opravu hřbitovního domku jen za cenu zadlužení, nebo realizovat jen velmi malou část.
 7. Josef Macháček v pozici starosty upřednostňoval vlastní zájmy a zájmy svých blízkých na úkor obce (Rodinné podnikání v objektu bazénu v pracovní době, snaha zasíťovat soukromé pozemky v Rosnicích pod sušárnou za obecní peníze, upřednostňování některých sborů SDH před jinými apod.).
 8. Josef Macháček raději řídí traktor, než zajišťuje financování investic v obci – na to ale v technických službách můžeme zaměstnat 3 pracovníky za stejné peníze.
 9. Josef Macháček nebyl schopen poskytnout zastupitelům kvalitní materiály v dostatečném časovém předstihu před zasedáním zastupitelstva, podle kterých by se mohli na rozhodování připravit. Stačí porovnat např. jeho pozvánku do zasedání ZO z 24. ledna 2008 (2 strany A4) s pozvánkami, které zastupitelé dostávali od ledna 2009 od nového vedení obce, což byl obyčejně materiál přesahující 20 stran a byly k němu přiloženy např. projednávané smlouvy, které jsme za Macháčkova vedení v lepším případě dostávali na stůl až při jednání zastupitelstva.
 10. Zápisy ze zasedání zastupitelstva pod vedením Josefa Macháčka byly a jsou i dnes při přečtení jen málo vypovídající.
 11. Důležité a zásadní věci byly na programu většinou až ke konci (viz pozvánka z 24. 1. 2008 – Změna ÚPO č. 2 byla pod bodem 10 a Modernizace školy byla až 13. bodem z 15.).  
 12. Za uplynulých 22 měsíců jsem měl možnost poznat, v jak žalostném stavu je obecní majetek, o který se Josef Macháček měl za 6 let jeho vlády postarat. Příkladem za všechny je obecní dům č.p. 54 ve Bříze, který má sice opravenou fasádu, ale chybějící izolace proti vodě mají za následek plísně uvnitř přízemních bytů. Obdobně je na tom i 1. stupeň ZŠ. Venku huj a uvnitř fuj – to je výstižný obrázek práce Josefa Macháčka.  A ve zlém stavu je i MŠ Chlum.

 

Zdají se vám uvedené důvody povědomé? Samozřejmě že ano. Byly to mj. důvody, které vedly k odvolání Josefa Macháčka z funkce starosty 18. 12. 2008 a byly vesměs uvedeny a podrobně rozebrány i s odkazy na konkrétní pochybení, kauzy a události v důvodové zprávě k bodu č.3 programu schůze zastupitelstva, který se jmenoval „Řešení krizové situace v řízení obce“. Máte snad pocit, že je máte v paměti mnohem čerstvěji? Ano! Pan Jásenský je totiž opsal z této zprávy do svého předvolebního materiálu, což mi sám v rozhovoru potvrdil se slovy, že to bylo čistě účelové a že to nemám brát ani vážně.

 

Následoval potlesk přítomných občanů.

 

Volební strana Josefa Macháčka se pokusila zmanipulovat veřejnost pomluvami v roce 2006 známou nepravdou, že když nevyhraje Macháček, nebudou se už seniorům rozvážet obědy.  Jak se mohli všichni sami přesvědčit, byl to klam s cílem poškodit své protivníky. A protože účel světí prostředky, uchýlila jeho volební strana ke stejnému kroku i tentokrát v plagiátu pana Jásenského. Ne všichni jim však na vějičku sedli.

Mohu tedy věřit někomu, kdo ve volební kampani zcela účelově manipuluje s veřejným míněním s cílem získat pro sebe prospěch? Rozhodně nikoli.

 

Následoval potlesk přítomných občanů.

p. Macháček: O těch obědech to slyším poprvé. Stejně tak, jako jsem se dozvěděl, že největší oporu jsem měl ve Bříze, protože jsem tam slíbil bazén. Zajímalo by mě, kdo takové věci roznáší, protože z našich 15 lidí to nebyl nikdo.

Ing. Derner: Já ten bazén slyším také poprvé. To je opravdu zajímavá myšlenka. Také jsem slyšel, že opravu hřbitovního domku provádí moje firma. Což je samozřejmě lež. Já žádnou takovou firmu nemám. Byla to, týden před volbami vytažená, účelová lež.

 předsedající: Prý jsem zadlužila Obec. Tak to, ale rozhodně není pravda. Naopak jsem se snažila Obec očistit od zástavních práv z minulosti.

p. Štefanka: Teď je potřeba to hodit za hlavu a spolupracovat. Jste tu pro lidi a máte 4 roky na to, něco dokázat. Čas ukáže, jak to bylo. Teď je na vás, aby byly vidět výsledky práce.

předsedající: Děkuji p. Štefankovi, protože ten názor se mi zdá velmi rozumný.

Ing. Jásenský: Jenom krátce. Volební kampaň skončila, nevracel bych se k tomu.

předsedající: Děkuji Ing. Dernerovi za 20 měsíců spolupráce.

Následoval potlesk přítomných občanů.

 

pí. Slavíková: Pracuje na KHK pro evropské fondy. Nyní byla vypsána 4 výzva pro školy. Chtěla by, aby se do toho zapojil i ředitel naší školy. Jedná se např. o vybavení učeben interaktivními tabulemi.

předsedající: Sama bude ráda, když škola bude vzkvétat. Ing. Fof je členem školské rady, tak to bude panu řediteli tlumočit.

 

p. Dufek: Co šatny ve škole budou?

předsedající: Když mi řeknete, kde na ně vzít, tak budou. Dotace neřeší údržbu. Šatny ještě počkají. Střecha by mohla být důležitější.

 

p. Macháček: Padla tu zmínka, že sedím v správní radě o.p.s. Hradecký venkov. Tam jsou vypsány tři nové výzvy. Jinak mám pocit, že KHK opisuje od této o.p.s., protože interaktivní tabule už ve škole je.

 

7) Závěr

Zasedání bylo ukončeno v 20:08 hodin.

 

 

Zapsal: Ing. Vladimír Fof                                      ..............................................

 

 

Ověřovatelé:  Ing. Pavel Šandera                          ..............................................                          

                      

 

                      Josef Václavík                                 ..............................................

                                  

 

Starostka Obce: JUDr. Zuzana Zlatohlávková      ..............................................                           

                                           

                                                                                                                   

 

 

 

Seznam příloh (pouze k archivovanému originálu):

č. 1 – prezenční listina

č. 2 – slib zastupitelů

č. 3 – přijatá usnesení

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018