Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva ze dne 06.11.2014

 

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva Obce Všestary

ze dne 6. 11. 2014

Místo konání: hospůdka „U Monči“, místní část Všestary
Přítomni: Marika Čapková Dohnalová DiS., Ing. Pavel Černý, Ing. Michal Derner, Jaroslav Došel, Radovan Dvořák, Ing. Vladimír Fof, Ing. Radek Jásenský, MUDr. Michal Kovalský, Josef Macháček, MVDr. Michal Novák, Stanislav Novák, Ing. Petr Pleschinger, Ladislava Rezková, Ing. Pavel Šandera, JUDr. Zuzana Zlatohlávková.

 

Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.

 

Předsedající schůze konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 24.10.2014 -  žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Všestary  zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 29.10.2014 do 06.11.2014. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

 

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatovala, že přítomno je 15 členů zastupitelstva (z celkového počtu 15 - všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

 

*          *          *

 

Složení slibu členy zastupitelstva

 

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzvala přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornila přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění).

 

Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetla slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce (města, městyse) a jejích (jeho) občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ a jmenovitě vyzvala přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a stvrzení podpisem na připraveném písemném vyhotovení slibu (soubor příloh č. 2)

 

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib, ani nesložil slib s výhradou.

 

*          *          *

 

2) Určení zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu

 

Určení zapisovatele

 

Předsedající určila zapisovatelkou paní Andreu Netušilovou.

 

Volba návrhové komise

 

Předsedající navrhla zvolit do návrhové komise Ing. Šanderu a pana Macháčka

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15
Návrh usnesení č. 1/2014: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 6.11.2014 do návrhové komise  Ing. Šanderu a pana Macháčka

Hlasování o usnesení č. 1/2014: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 2bylo schváleno.

Volba ověřovatelů

 

Předsedající navrhla zvolit věřovateli zápisu Ing. Jásenského a Ing. Pleschingera

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15
Návrh
usnesení č. 2/2014: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 6.11.2014 jako ověřovatele zápisu  Ing. Pleschingera a Ing. Jásenského
Hlasování o usnesení č. 2/2014: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 2  bylo schváleno.

 

3) Schválení programu

Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou zaslanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

 

1) Určení zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu

2) Schválení programu

3) Volba starosty a místostarosty

a) volba starosty

b) určení počtu místostarostů

c) volba místostarosty

d) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)

4) Zřízení finančního a kontrolního výboru

a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru

b) volba předsedy finančního výboru

c) volba předsedy kontrolního výboru

d) volba členů finančního výboru

e) volba členů kontrolního výboru

f) osadní výbory

5) Zvolení členů rady obce

6) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§72 zákona o obcích)

7) Zpráva o přezkoumání hospodaření obce dílčí za rok 2014, žádost o mimořádné přezkoumání

8) Zpráva finančního výboru 18.9.2014

9) Informace o dotačních titulech

10) Žádost POLICIE ČR o prodloužení nájemní smlouvy na užívání pozemku č. 522/2 v k.ú. Rosnice u Všestar

11)Schválení kupních smluv

12)Žádosti spolků

13) Úhrada faktur

14) Závěr  

 

 Ing. Derner: Chtěl by podat protinávrh programu jednání. Domnívají se, že tak jak paní starostka uvedla, tak ustavující zasedání je věcí vážnou, téměř slavnostní a mělo by se zabývat především ustavením orgánů obce a zbytek programu, který tam byl doplněn jako zpráva o přezkoumání, zpráva finančního výboru, informace o dotacích atd. jsou všechno věci, které by mohly být na nejbližším zasedání tak, jak tomu bylo i minulých letech, při minulých ustavujících zasedáních.

JUDr. Zlatohlávková: Dovolila si upozornit, že jsou vypsány dva dotační tituly na kanalizaci, což předpokládá, že zastupitelé vědí. Žádosti jsou až na drobné niance připraveny a domnívají-li se zastupitelé, že nedojde k prodlení, pak nic proti tomu.

Ing. Derner: Přednesl protinávrh programu.

 

Program ustavujícího zasedání zastupitelstva Obce Všestary – protinávrh

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15
Návrh usnesení č. 3/2014: ZO schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

1)      Složení slibu členů zastupitelstva

2)      Určení zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu

3)      Schválení programu

4)      Volba starosty a místostarosty

a.      určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)

b.      volba starosty

c.       určení počtu místostarostů

d.      volba místostarosty

5)      Volba členů rady obce

6)      Zřízení finančního a kontrolního výboru

a.      určení počtu členů finančního výboru a kontrolního výboru

b.      volba předsedy finančního výboru

c.       volba předsedy kontrolního výboru

d.      volba členů finančního výboru a kontrolního výboru

7)      Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§72 zákona o obcích)

8)      Osadní výbory

9)      Závěr

Hlasování o usnesení č. 3/2014: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 5bylo schváleno.

4) Volba starosty a místostarosty

a.      určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)

b.      volba starosty

c.       určení počtu místostarostů

d.      volba místostarosty

Starostka gratuluje MUDr. Michalu Kovalskému k získání maximálního počtu hlasů a zároveň konstatuje, že po šesti letech výkonu funkce získala pouze o tři hlasy méně, za což voličům děkuje a považuje to za úžasné ocenění své práce. Stručně zhodnotila výsledek voleb, kdy uskupení kandidující pod č. 2. ZA PROSPERITU ČESKÉ VESNICE se stalo s velkým náskokem téměř 1300 získaných hlasů absolutním vítězem voleb, což označuje jako vůli občanů. 

Předsedající konstatovala, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. V případě tajné volby budou hlasy jednotlivými členy zastupitelstva odevzdány do připravené hlasovací urny, následně budou předsedajícím spočítány a případným členům zastupitelstva bude umožněno výsledek sčítání zkontrolovat.

 

Předsedající dále upozornila, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých kandidátech bude hlasováno od posledního navrženého kandidáta, přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.

Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování.

Podle jmen se hlasuje vždy, pokud to navrhne někdo ze zastupitelů. Navrhuje, aby se o volbě starosty rozhodovalo podle jmen.

 

Předsedající vyzvala k podávání návrhů na kandidáty.

 

JUDr. Zlatohlávková navrhla na starostu Ing. Michala Dernera.

Paní Marika Dohnalová Čapková navrhla na starostku JUDr. Zuzanu Zlatohlávkovou.

Ing. Šandera: podle nově navrženého a schváleného programu byl přeskočen bod o uvolněných a neuvolněných funkcích.

Pan Došel navrhl dle vůle občanů, která by se měla ctít, na post starosty MUDr. Michala Kovalského.  

MUDr. Kovalský poděkoval za projevenou důvěru občanům, ale nehodlá se stát kandidátem na starostu a hodlá se věnovat své práci lékaře.

 

Pan Macháček navrhl, aby funkce starosty i místostarosty byly funkce uvolněné.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15
Návrh usnesení č. 4/2014: ZO schvaluje, že funkce starosty a místostarosty budou vykonávat členové zastupitelstva jako dlouhodobě uvolnění. 

Hlasování o usnesení č. 4/2014: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Ing. Derner: požádal, aby před volbou starosty mohl pronést pár slov.  

 

„Když jsme letos na jaře začali uvažovat o účasti v komunálních volbách, vyzvali mě kolegové, abych se postavil do čela kandidátky a byl i kandidátem na starostu. Dokud byly volby ještě daleko, zamýšlel jsem se nad tím, proč bych měl na starostu kandidovat. A odpovědi na otázku, co můžu obci přinést, jsem si sepsal na papír.

Jak se volby blížily, tak jsem dospěl k závěru, že se nebudu nikam vnucovat, a připravený letáček zůstal doma. Nezveřejnil jsem ho, ale posloužil jako základ k sestavení volebního programu. Jestli dovolíte, ve zkratce bych to zkusil alespoň nyní.

Jeden z bodů jsem si pracovně nazval „Zahraniční vztahy“

·        Posílit postavení a změnit obraz obce na venek

Všestary jsou jedním ze zakládajících členů dobrovolného svazku obcí Mikroregion 1866. Počtem obyvatel jsou i největším členem svazku, ale tomu odpovídající pozici bohužel dlouhodobě nemají. To bych rád změnil.

Ani u jiných subjektů (krajský úřad, jiné obce, nebo také společnosti v obchodních stycích), ani u nich nemáme právě příznivé renomé. Rozhodně jsem připraven pevně hájit zájmy obce. Jistě to je však možné i slušně a korektně a bez šermování paragrafy. Myslím, že důvěryhodnost nejde vynutit pouze silou.

·        Mezi čísla a paragrafy je třeba vrátit člověka

Ano, to je moje motto. Ani čísla, ani paragrafy rozhodně nehodlám ignorovat, ale bez dobrých mezilidských vztahů, bez člověka uprostřed považuji veškeré snažení za zbytečné. A to, myslím, platí i pro vztahy na obecním úřadu, které se pak promítají do vztahu k občanům

·        Investice a dotace.

V této oblasti je rozhodně na co navazovat a vím, že se nejedná o jednoduchý úkol. Když jsem dva roky působil po boku paní starostky na zdejším úřadě, podílel jsem se na zpracování mnohých projektů i žádostí o dotace na jejich realizaci. Dotace na pořízení nového územního plánu obce byla zcela výsledkem mojí práce. A na předvolebním letáku strany paní dr. Zlatohlávkové najdete téměř za každým obrázkem také moji stopu. A nejen moji.

·        Osobní vizitka

jsem ženatý, s manželkou Danou máme dva dospělé syny. 

Vystudoval jsem stavební fakultu ČVUT v Praze a po jejím ukončení jsem nastoupil do projekční kanceláře.

Od roku 1991 jsem 15 let řídil stavební společnost. Ve firmě jsem zavedl certifikát řízení jakosti ISO 9001:2001 a taky jsme ho dokázali s firmou obhájit.

V roce 2006 jsem začal pracovat nejprve jako OSVČ a později v zaměstnaneckém poměru jako technický dozor investora a manažer projektů ve výstavbě, což platí dodnes.

 Mezi tím jsem dva roky byl uvolněným místostarostou naší obce.  Když jsem tehdy do funkce nastoupil, byl jsem přesvědčený, že dělat technickou podporu paní starostce mohu klidně až do důchodu. Naše cesty se však po minulých volbách rozešly.

 

Výzva ke kandidatuře na starostu byla pro mě docela oříškem. Rozhodnutí opustit práci, kterou mám rád, která mě baví a naplňuje, za kterou mi nikdo nenadává (a to vnímám jako velké plus), tak takové rozhodnutí opravdu nebylo jednoduché. 

Důležitým impulzem bylo zjištění, že na to nezůstanu sám. A co rozhodlo? Když mi moje žena dala na vědomí, že se mnou ponese všechno dobré i zlé, tak, jak jsme si to před lety slíbili. A za to ti děkuji.

 

Pokud mi tedy dáte svůj hlas, nepočítejte nikdo (ani vpravo, ani vlevo) s žádným lobbismem, s žádným zvýhodňováním ani protekcí. To jsem se nenaučil, to neumím a ani se učit nebudu. Můžete však počítat s tím, a jistě to již mnozí vědí, že svoje názory říkám jasně a za svým slovem si stojím. I přes moji bohatou praxi jsem si vědom toho, že jsem jen člověk, tvor chybující, proto jsem připraven taky naslouchat.

Je tedy jen na Vás, jakému stylu dáte zelenou.“

 

JUDr. Zlatohlávková: Když před 6 lety v polovině volebního období střídala předchozího starostu pana Macháčka, slibovala podporu spolkům, učinila tak, slibovala rozvoj obce, učinila tak, byla starostkou v době, kdy byla krize, kdy příjem rozpočtu obce nerostl, byl stále konstantní. Ano Ing. Derner se skutečně zasloužil o územní plán obce, na tom má svůj podíl, obsahu dotací a ještě musí říci, že další dotace, a to na projektovou dokumentaci na kanalizaci, některé z nich zpracoval. Zbytek nikoli a na tom trvá. Do této obce se podařilo přivést, jestliže počítá, že tam bylo asi 2 mil., tak dalších 16 mil. To znamená více jak jeden rozpočet, dnes má obec rozpočet 18 mil. Domnívá se, že již není třeba, aby něco dokazovala, protože už lecos dokázala, proto také naši voliči, kteří volili naše uskupení, nám dali hlas. Upozornila, že žádost o kanalizaci, která je rozfázovaná a mohla by se začít stavět příští rok, je nutné podat do půlky listopadu.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15
Návrh usnesení č. 5/2014: ZO Všestary volí starostkou Obce Všestary IČ: 00269760 JUDr. Zuzanu Zlatohlávkovou.
Ing. Pavel Šandera – proti návrhu

Marika Čapková Dohnalová – pro návrh

Ing. Pavel Černý – zdržel se

Ing. Michal Derner – proti návrhu

Jaroslav Došel – pro návrh

Radovan Dvořák – pro návrh

Ing. Vladimír Fof – proti návrhu

Ing. Radek Jásenský – proti návrhu

MUDr. Michal Kovalský – zdržel se

Josef Macháček – proti návrhu

MVDr. Michal Novák – pro návrh

Stanislav Novák – zdržel se

Ing. Petr Pleschinger – zdržel se

Ladislava Rezková – proti návrhu

JUDr. Zuzana Zlatohlávková – pro návrh

Hlasování o usnesení č. 5/2014: pro 5, proti 6, zdržel se hlasování 4návrh usnesení nebyl přijat

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15

Návrh usnesení č. 6/2014: ZO Všestary volí starostou Obce Všestary IČ: 00269760  Ing. Michala Dernera

Ladislava Rezková – pro návrh

Ing. Pavel Šandera – pro návrh

JUDr. Zuzana Zlatohlávková – zdržela se

Marika Čapková Dohnalová – proti návrhu

Ing. Pavel Černý – pro návrh

Ing. Michal Derner – zdržel se

Jaroslav Došel – zdržel se

Radovan Dvořák – zdržel se

Ing. Vladimír Fof – pro návrh

Ing. Radek Jásenský – pro návrh

MUDr. Michal Kovalský – pro návrh

Josef Macháček – pro návrh

MVDr. Michal Novák – zdržel se

Stanislav Novák – pro návrh

Ing. Petr Pleschinger – pro návrh

Hlasování o usnesení č. 6/2014: pro 9, proti 1, zdržel se hlasování 5návrh usnesení byl přijat

 

Po zvolení starosty následoval potlesk.

 

JUDr. Zlatohlávková: konstatovala stavy účtů, k dnešnímu dni obec předává ve velmi dobré kondici, a to finanční i jako produkt zejména své práce. Upozornila, že se bude dostávat do pozice, zda se nebude domáhat náhrady škody za to, že obec promarní žádost o dotaci na kanalizaci, protože se jí to zdá v tuto chvíli zbytečné a myslí si, že tak ten program Ing. Dernera nezazněl. Úřad přijde předat zítra ráno v 9:00 hodin a řízení dnešního jednání přenechává Ing. Dernerovi.

Ing. Derner: Poděkoval za podporu a za hlasy, které se mu dostaly, je mu jasné, že je před ním úkol nelehký, rozhodně díky patří také paní starostce, jednoznačně tak, jak dokázala napravit ne úplně jasné vlastnické vztahy, tak jak dala do pořádku majetek obce, to je její nesmazatelná stopa a myslí, že nejen za sebe, ale i za ostatní poděkoval.

JUDr. Zlatohlávková: Pro tuto obec pracovala ráda. Květina, za takovou činnost je z jejího hlediska málo. Je „ráda“, že se Obec Všestary zařadila mezi obce, které vytvořili koalici poražených, protože vydávat Pyrrhovo vítězství za vítězství, až někdy bude stát před tím, že jí dojdou argumenty pro dovolání nebo stížnost k ústavnímu soudu, tak se rozpomene na to, že je možné porážku vydávat za vítězství. Poděkovala za školení a za mnoho let podpory, protože hnací silou obce je zastupitelstvo, to je neoddiskutovatelný fakt, starosta je pouze osobou, která shání informace a pakliže jí bylo podsouváno, že se k obci chová jako ke svému majetku, bylo to pro ní největší ocenění. To je ocenění špičkového managera.

 

Řízení zasedání se ujal nově zvolený starosta Ing. Derner

 

Ing. Šandera: Nechtěl se již k volbám vracet, ale když tu od paní bývalé starostky zazněla slova o jejich nesmazatelném a jednoznačném vítězství, tak by to chtěl pouze uvést na pravou míru. Ještě před volbami dvě kandidátky deklarovaly, že do voleb půjdou ruku v ruce, že mají velmi podobný volební program a že po volbách, když dopadnou tak nějak příznivě, budou spolu nadále spolupracovat. Z jeho pohledu to není žádný podraz na voliče, není to, že by se potom za zády strany domluvily, jak nám bylo podsouváno. Když vezme absolutní počet mandátů, tak je to 7:5. Můžeme se poté dohadovat, kdo je tedy vítězem voleb. Není potom naší chybou, že koaliční potenciál paní starostky byl nulový, když se nedokázala domluvit ani s jednou ze stran, kterým ona nyní říká vítězství poražených. Neví, kdo je v těchto volbách poražený, když 10 mandátů z 15 nedostala její kandidátka, 2/3 občanů se vyslovily pro změnu.

 

C) určení počtu místostarostů:

Předsedající navrhuje, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15
Návrh usnesení č. 7/2014: ZO Všestary schválilo zvolení jednoho místostarosty.
Hlasování o usnesení č. 7/2014: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

d) volba místostarosty:

Předsedající vyzývá členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty.

 

Pan Macháček navrhl na tuto funkci stávajícího místostarostu pana Ing. Vladimíra Fofa.

JUDr. Zlatohlávková navrhla také jmenovité hlasování.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15
Návrh usnesení č. 8/2014: ZO Všestary volí místostarostou Obce Všestary Ing. Vladimíra Fofa.

JUDr. Zlatohlávková – zdržela se

Marika Čapková Dohnalová – zdržela se

Ing. Pavel Černý – pro návrh

Ing. Michal Derner – pro návrh

Jaroslav Došel – pro návrh

Radovan Dvořák – zdržel se

Ing. Vladimír Fof – zdržel se

Ing. Radek Jásenský – pro návrh

MUDr. Michal Kovalský – pro návrh

Josef Macháček – pro návrh

MVDr. Michal Novák – pro návrh

Stanislav Novák – pro návrh

Ing. Petr Pleschinger – pro návrh

Ladislava Rezková – pro návrh

Ing. Pavel Šandera – pro návrh
Hlasování o usnesení č. 8/2014: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 4usnesení bylo schváleno

5)    Volba členů rady obce

Ing. Derner: Podle § 91 odst. 1 zákona o obcích se v tomto odstavci píše v poslední větě „na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce se volí starosta, místostarosta a členové rady obce“, proto přistupujeme k volbě rady obce. „Radu obce tvoří starosta, místostarosta a další členové rady volení z řad členů zastupitelstva obce. Počet členů rady obce je lichý, činí nejméně 5, nejvýše 11 členů, přičemž nesmí přesahovat 1/3 počtu členů zastupitelstva obce. Rada obce se nevolí v obcích, kde zastupitelstvo má méně než 15 členů“. Zbývá nám dovolit tři členy rady obce. Podal první návrh na člena rady obce, a to paní Ladislavu Rezkovou.

Ladislava Rezková kandidaturu přijala.

Ing. Jásenský: Navrhl jako člena rady obce pana Josefa Macháčka.

Josef Macháček kandidaturu přijal.

Ing. Šandera: Navrhl jako člena rady pana Radovana Dvořáka.

Radovan Dvořák: Návrh na kandidaturu nepřijal.

Ing. Derner: navrhl jako člena rady pana Stanislava Nováka.

Stanislav Novák kandidaturu přijal.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15
Návrh usnesení č. 9/2014: ZO Všestary volí členkou rady obce Všestary paní Ladislavu Rezkovou. Hlasování o usnesení č. 9/2014: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 4usnesení bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15
Návrh usnesení č. 10/2014: ZO Všestary volí členem rady obce Všestary pana Josefa Macháčka. Hlasování o usnesení č. 10/2014: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 4usnesení bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15
Návrh usnesení č. 11/2014: ZO Všestary volí členem rady obce Všestary pana Stanislava Nováka. Hlasování o usnesení č. 11/2014: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 1usnesení bylo schváleno

6)    Zřízení finančního a kontrolního výboru

a.     určení počtu členů finančního výboru a kontrolního výboru

Ing. Derner: Zastupitelstvo obce je povinno ustanovit podle § 84 odst. 2 písm. i) zákona o obcích finanční výbor a kontrolní výbor. Tyto dva výbory zřizuje vždy. Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva, jeho členové mohou být zastupitelé i jiné osoby. Počet členů výboru je vždy lichý podle § 118 odst. 2 zákona o obcích. Finanční a kontrolní výbory jsou nejméně tříčlenné. Jejich členy nemohou být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15
Návrh usnesení č. 12/2014: ZO Všestary zřizuje finanční výbor a zřizuje kontrolní výbor.

Hlasování o usnesení č. 12/2014: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0usnesení bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15
Návrh usnesení č. 13/2014: ZO Všestary schvaluje tříčlenný finanční výbor.

Hlasování o usnesení č. 13/2014: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0usnesení bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15
Návrh usnesení č. 14/2014: ZO Všestary schvaluje tříčlenný kontrolní výbor.

Hlasování o usnesení č. 14/2014: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0usnesení bylo schváleno

 

b.     volba předsedy finančního výboru

Ing. Fof: Pro něho je jasným kandidátem na předsedu finančního výboru pan Ing. Petr Pleschinger.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15
Návrh usnesení č. 15/2014: ZO Všestary volí předsedou finančního výboru pana Ing. Petra Pleschingera.

Hlasování o usnesení č. 15/2014: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 2usnesení bylo schváleno

c.      volba předsedy kontrolního výboru

Ing. Derner: Dovolil si navrhnout předsedou kontrolního výboru pana Josefa Macháčka.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15
Návrh usnesení č. 16/2014: ZO Všestary volí předsedou kontrolního výboru pana Josefa Macháčka.

Hlasování o usnesení č. 16/2014: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 3usnesení bylo schváleno

d.     volba členů finančního výboru a kontrolního výboru

Ing. Derner: V minulosti a ukázalo se, že je to užitečné tento bod odložit na následující zasedání zastupitelstva, kdy předsedové jednotlivých výborů měli čas do příštího zasedání si sestavit svůj tým. Byl by proto, aby tato praxe byla zachována.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15
Návrh usnesení č. 17/2014: ZO Všestary odkládá volbu členů finančního výboru a kontrolního výboru na příští zasedání.

Hlasování o usnesení č. 17/2014: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 3usnesení bylo schváleno

 

7)    Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)

Ing. Derner:  V připravených materiálech tak, jak připravila JUDr. Zlatohlávková navrhuje, aby neuvolněným členům zastupitelstva, členům rady, předsedům a členům výborů, případně členům osadních výborů byla přiznána odměna  v souladu s §72 zákona o obcích a nařízením vlády č. 37/2003 Sb.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15
Návrh usnesení č. 18/2014: ZO Všestary v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena rady obce, předsedy a člena výboru v zákonné výši. Neuvolněnému členovi  zastupitelstva obce ve výši 540,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil.
Hlasování o usnesení č. 18/2014: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0 – usnesení bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 15
Návrh usnesení č. 19/2014: ZO Všestary v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích stanoví, že při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne jako součet zastupitelstvem stanovených odměn za jednotlivé funkce.
Hlasování o usnesení č. 19/2014: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 1usnesení bylo přijato

 

Pan Došel: Když nás tady je dnes tolik, tak by lidi zajímalo, kolik pobírají členové rady, finančního výboru atd. Několikrát se ho již na to lidé ptali.
Ing. Derner: Podle nařízení vlády č.37/2003 a 459/2013, člen rady má 1480,- Kč, předseda výboru 1300,- Kč, člen výboru 1.060,- Kč,  člen zastupitelstva 540 Kč.

8)    Osadní výbory

Ing. Šandera:  velkou většinu zastupitelů tvoří Všestary, tři zastupitelé z Rozběřic, navrhuje osadní výbory z důvodu lepšího přenosu informací mezi zastupitelstvem a občany. Někdy je složité pro občany dojít na zastupitelstvo a lépe se to komunikuje s osadním výborem.  Člen zastupitelstva by měl mít morální povinnost jít na zasedání osadního výboru. Navrhl usnesení

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14

Návrh usnesení č. 20/2014: ZO Všestary souhlasí se zřízením osadních výborů v případě, že v místních částech obce bude ze strany občanů zájem.

Hlasování o usnesení č. 20/2014: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0usnesení bylo přijato

 

9)    Závěr

Ing. Derner ukončil jednání v 20:15 hodin.

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2019