Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce

Místo konání: zasedací místnosti OÚ ve Všestarech.
Přítomni: ing.Michal Derner, Jaroslav Došel, Radovan Dvořák, Petr Gabriel, Bc.Martin Lučický, Josef Macháček, Josef Mareš, Jan Martínek, MVDr.Michal Novák, Josef Pešek, ing.Božena Skořepová, ing.Pavel Šandera, Josef Štefanka, Přemysl Vecek, JUDr.Zuzana Zlatohlávková 
Zahájeno: 19.15 hodin

Program:
1) Zahájení
2) určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
3) předání a kontrola osvědčení o zvolení
4) složení slibu členů zastupitelstva
5) jednací řád zastupitelstva
6) určení uvolněných funkcí
7) volba starosty a místostarosty obce
8) volba dalších členů rady
9) zřízení výborů a komisí
10) volba předsedů a členů výborů a komisí
11) ustavení osadního výboru
12) jmenování nových zástupců ve školské radě
13) různé
14) usnesení
15) závěr
…………………………………………………………………………………………………...

1) ustavující zasedání zastupitelstva Obce Všestary zahájil Josef Macháček, který předsedal jednání do zvolení nového starosty obce. Konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů a tím je zastupitelstvo usnášení se schopné. Seznámil přítomné s programem ustavujícího zasedání.

Návrh usnesení: ZO schvaluje navrhnutý program ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Všestary, které se koná 2.11.2006 v zasedací místnosti OÚ Všestary.
Hlasování o usnesení č.1/2006: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0

2) předsedající určil jako zapisovatel ustavujícího zasedání p.Josefa Mareše a jako ověřovatele zápisu ustavujícího zasedání navrhl p.Josefa Peška a MVDr.Michala Nováka.

Hlasování o MVDr.Michalu Novákovi, jako o ověřovateli zápisu:
pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 1
Hlasování o p.Josefu Peškovi, jako o ověřovateli zápisu:
pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 1

Návrh usnesení: ZO schvaluje p.Josefa Peška a MVDr.Michala Nováka jako ověřovatele zápisu z ustavujícího zasedání ZO.
Hlasování o usnesení č.2/2006: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0

3) předsedající provedl ověření platnosti voleb členů zastupitelstva (kontrola osvědčení o zvolení vydaného registračním úřadem) a předal osvědčení o zvolení zastupitelům.

Návrh usnesení: ZO schvaluje způsob provedení ověření platnosti voleb členů zastupitelstva při kterém nebyly zjištěny žádné závady.
Hlasování o usnesení č.3/2006: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0

4) zapisovatel přečetl slib zastupitelů. Členové zastupitelstva složili slib pronesením slova „slibuji“ a podpisem potvrdili jeho složení.

5) každý zastupitel obdržel jednací řád, kterým se řídila jednání zastupitelstva obce v období 2002/06. Jednací řád bude dále projednán a schválen na příštím zasedání ZO.

6) předsedající navrhl pro funkční období 2006/10 určit funkci starosty obce jako funkci, pro kterou bude člen zastupitelstva obce uvolněn.

Návrh usnesení: ZO schvaluje určení funkce starosty obce jako uvolněné.
Hlasování o usnesení č.4/2006: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0

7) předsedající seznámil ZO s návrhem způsobu hlasování o všech následujících funkcích (starosta, místostarosta, členové rady, předsedové a členové výborů a komisí). Způsob hlasování byl navržen jako veřejný a začíná se vždy hlasováním v pořadí od kandidáta, který byl navržen jako poslední.

Návrh usnesení: ZO schvaluje veřejný způsob hlasování o volbách starosty, místostarosty, členů rady, předsedů a členů výborů a komisí, s tím, že se bude vždy hlasovat v pořadí od kandidáta, který byl navržen jako poslední.
Hlasování o usnesení č.5/2006: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0

Jako starosta obce byl na volební období 2006/10 navržen: p.Josef Macháček

Návrh usnesení: ZO schvaluje volbu p.Josefa Macháčka do funkce starosty obce.
Hlasování o usnesení č.6/2006: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0

Jako místostarosta obce byl na funkční období 2006/10 navržen: JUDr.Zuzana Zlatohlávková a p.Josef Mareš.

Hlasování o p.Josefu Marešovi, jako o místostarostovi obce na volební období 2006/10: pro 9 proti 2 zdržel se hlasování 4
Hlasování o dalším kandidátovi vzhledem k výsledku hlasování zrušeno.
Rozklíčování hlasování: pro - Macháček, Pešek, Martínek, Došel, Vecek, Gabriel,
Lučický, Dvořák, Štefanka
proti - Novák, Skořepová
zdržel se - Derner, Mareš, Šandera, Zlatohlávková

Návrh usnesení: ZO schvaluje volbu p.Josefa Mareše do funkce místostarosty obce.
Hlasování o usnesení č.7/2006: pro 9, proti 2, zdržel se hlasování 4

8) dalším bodem programu jednání ZO je doplnění rady obce, která je pětičlenná a mimo starosty a místostarosty ji tvoří ještě tři členové zastupitelstva obce.
Jako další členové rady jsou navrženi: JUDr.Zuzana Zlatohlávková, ing.Pavel Šandera, Bc.Martin Lučický, p.Přemysl Vecek a ing.Michal Derner. Ing.Šandera a ing.Derner se před hlasováním vzdali kandidatury do rady obce.

Hlasování o p.Přemyslu Veckovi, jako o dalším členu rady obce:
pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0
Hlasování o Bc.Martinu Lučickém, jako o dalším členu rady obce:
pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0
Hlasování o JUDr.Zuzaně Zlatohlávkové, jako o dalším členu rady obce:
pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0

Návrh usnesení: ZO schvaluje Bc.Martina Lučického, p.Přemysla Vecka a JUDr.Zuzanu Zlatohlávkovou jako další členy rady obce.
Hlasování o usnesení č.8/2006: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0

9) mimo finanční a kontrolní výbor (FKV), který se ustavuje vždy, byla dále navržena stavební komise (SK). Další komise např. sociální, kulturní, pro kontrolu veřejného pořádku budou v případě potřeby ustaveny dodatečně.

Návrh usnesení: ZO schvaluje zřízení finančního a kontrolního výboru a stavební komise.
Hlasování o usnesení č.9/2006: pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0

10) volba předsedů a členů výborů a komisí které jsou ustaveny dle zákona a nebo schváleny ZO.
Jako předseda FKV je navržen: ing.Božena Skořepová, p.Jaroslav Došel a p.Petr Gabriel. Před hlasováním se p.Jaroslav Došel vzdal kandidatury na funkci předsedy FKV. Počet členů FKV a návrhy na členy předloží zvolený předseda FKV na dalším zasedání ZO.

Hlasování o Petru Gabrielovi, jako o předsedovi FKV:
pro 8 proti 4 zdržel se hlasování 3
Hlasování o dalším kandidátovi vzhledem k výsledku hlasování zrušeno.
Rozklíčování hlasování: pro - Macháček, Pešek, Martínek, Vecek, Gabriel,
Lučický, Dvořák, Štefanka
proti - Mareš, Novák, Skořepová, Zlatohlávková
zdržel se - Derner, Došel, Šandera

Návrh usnesení: ZO schvaluje volbu p.Petra Gabriela do funkce předsedy finančního a kontrolního výboru.
Hlasování o usnesení č.10/2006: pro 8, proti 4, zdržel se hlasování 3

Jako předseda SK je navržen: Josef Štefanka
Jako členové SK jsou navrženi: Jan Martínek a Radovan Dvořák

Hlasování o Josefu Štefankovi, jako o předsedovi SK:
pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0
Hlasování o Radovanu Dvořákovi, jako o členovi SK:
pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0
Hlasování o Janu Martínkovi, jako o členovi SK:
pro 15, proti 0, zdržel se hlasování 0

Návrh usnesení: ZO schvaluje stavební komisi ve složení předseda p.Josef Štefanka a členové Radovan Dvořák a Jan Martínek.
Hlasování o usnesení č.11/2006: pro 15 proti 0 zdržel se hlasování 0

11) předsedající přednesl vzhledem výsledku komunálních voleb a rozložení zastoupení jednotlivých místních částí, návrh na ustavení Osadního výboru v místní části Bříza. Ing.Šandera: navrhuje ustavení Osadních výborů ve všech místních částech a tím tak zapojit do obecních záležitostí větší okruh lidí.
Tento bod jednání bude znovu projednán na dalším zasedání ZO.

12) dalším bodem jednání bylo jmenování nového zástupce zřizovatele ve Školské radě. Dosavadními zástupci za zřizovatele byly Ing.Derner a p.Matějovský. Vzhledem k tomu, že ing.Derner má obnovený mandát zastupitele stačí doplnit druhého zástupce za zřizovatele. P.Matějovskému vypršel mandát zastupitele dnem zahájení komunálních voleb.
ing.Derner: vzhledem k tomu, že p. Matějovský byl zvolen za zřizovatele nemá jeho členství ve školské radě souvislost s mandátem a je tedy nadále členem školské rady.
Tento bod jednání bude znovu projednán na dalším zasedání ZO.

15) různé:
- ing.Šandera: poblahopřál SNK- Za rovné zastoupení k vítězství ve volbách, starostovi ke zvolení do funkce a vyjádřil přesvědčení o tom, že práce všech má jasný cíl a tím je blaho obce. Dále navrhuje vždy určovat externího zapisovatele z jednání zastupitelstva , který se nemusí aktivně účastnit projednávaných bodů.
- starosta: další zasedání ZO bude svoláno na 23.11.2006 a bude mu předcházet jednání RO, která bude svolána na 16.11.2006. Obě zasedání budou od 19.00 hodin.

14) návrh usnesení: všechna usnesení byla schválena v průběhu jednání

15) ustavující zasedání zastupitelstva obce, které proběhlo v zasedací místnosti OÚ Všestary bylo ukončeno ve 21.00 hod.

Zapsal: Josef Mareš
Ověřovatelé: MVDr.Michal Novák a Josef Pešek
Starosta obce: Josef Macháček

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018