Zápis z rozpuštěného zasedání zastupitelstva obce

Místo konání: sál hostince „U Kudrnů“ ve Bříze
Přítomni: Jaroslav Došel, Radovan Dvořák, Petr Gabriel, Josef Macháček,
ing.Pavel Šandera, Josef Štefanka, JUDr.Zuzana Zlatohlávková
Nepřítomni: ing.Michal Derner, Bc.Martin Lučický, Josef Mareš, Jan Martínek, MVDr.Michal Novák, Josef Pešek, ing.Božena Skořepová, Přemysl Vecek
Přítomní za OV: Vojtěch Geltner (Chlum), Josef Václavík, Martin Dufek a František Otčenáš (Bříza)
Hosté: ing.arch.Jan Zima, PaedDr.Petr Fikejz
Zahájeno: 19.10 hodin

Program (návrh):
1) Zahájení
2) Určení zapisovatele, návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3) Projekt půdní vestavba v budově ZŠ Všestary II.st.
4) Kontrola usnesení
5) Z minulého zasedání ZO
6) Z jednání investiční komise
7) Smlouva o výpůjčce
8) Z pracovního zasedání ZO
9) Žádosti
10) Rozpočtové opatření
11) Různé
…………………………………………………………………………………………………................................. 1) zasedání zastupitelstva Obce Všestary zahájil Josef Macháček. Konstatoval, veřejné zasedání ZO bylo řádně svoláno. Vzhledem k tomu, že se zastupitelstvo sešlo v počtu, ve kterém je neusnášení se schopné předal slovo ing.arch.Janu Zimovi, který seznámil přítomné s projektem na půdní vestavbu a další stavební úpravy tykající se budovy II.stupně ZŠ.

2) ani po prezentaci ing.arch Jana Zimy nebyla přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, ukončil v 19.40 hodin starosta obce jednání ZO. Náhradní zasedání bude svoláno na čtvrtek 4.10.2007 od 19.00 hod. Místo konání bude upřesněno.

zapsal: Josef Macháček

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018