Zápis z náhradního zasedání zastupitelstva obce

Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu Všestary
Přítomni: Jaroslav Došel, Radovan Dvořák, Josef Macháček, Josef Mareš, Jan Martínek, Josef Pešek,
ing.Božena Skořepová, ing.Pavel Šander, Josef Štefanka, Přemysl Vecek, JUDr.Zuzana Zlatohlávková
Bc.Martin Lučický od 19.20 hod (přítomen od usnesení č. 184/2007)
MVDr.Michal Novák od 19.45 hod (přítomen od usnesení č. 186/2007)
Nepřítomen: ing.Michal Derner, Petr Gabriel
Přítomní za OV: Vojtěch Geltner (Chlum), Josef Václavík (Bříza)
Zahájeno: 19.15 hodin

Program (návrh):
1) Zahájení
2) Určení zapisovatele, návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3) Projekt půdní vestavba v budově ZŠ Všestary II.st.
4) Kontrola usnesení
5) Z minulého zasedání ZO
6) Z jednání investiční komise
7) Smlouvy
8) Z pracovního zasedání ZO
9) Žádosti
10) Rozpočtové opatření
11) Aktualizace zřizovací listiny JSDHO
12) Různé
13) Závěr
………………………………………………………………………………………………….................................
1) zasedání zastupitelstva Obce Všestary zahájil Josef Macháček. Konstatoval, veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů a tím je zastupitelstvo usnášení se schopné. Proti zápisu ze zasedání ZO ze dne 30.8.2007 byly vzneseny tyto námitky:

ing.Skořepová: usnesením č.173/2007 z 30.8.2007 ke schválení smlouvy o dílo na zpracování změny č.2 ÚPO byl proveden pouze výběr firmy, která změnu zpracuje.
- starosta: výběr firmy byl proveden na základě nabídky, která mimo jiné obsahovala i návrh smlouvy o dílo.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení: ZO schvaluje námitku ke znění usnesení ZO č. 173/2007 kdy se sousloví „… smlouvu o dílo …“ zaměňuje za „… nabídku …“.
Hlasování o usnesení č. 182/2007: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

Dále seznámil starosta přítomné s programem zasedání.
- ing.Šandera: navrhl přesunout bod č.12-různé programu jednání za bod č.4-kontrola usnesení.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení: ZO schvaluje navrhnutý program zasedání zastupitelstva obce včetně změny v pořadí projednání navrhnutých bodů jednání.
Hlasování o usnesení č. 183/2007: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

2) určení a volba orgánů zasedání ZO: jako zapisovatelku určil předsedající pí.Moniku Kutálkovou. Na ověřovatele zápisu byli navrženi Radovan Dvořák a Josef Štefanka. Do návrhové komise byli navrženi ing.Pavel Šandera a JUDr.Zuzana Zlatohlávková.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary ze dne 4.10.2007 p.Josefa Štefanku a p.Radovana Dvořáka jako ověřovatele zápisu a návrhovou komisi ve složení ing.Pavel Šandera a JUDr.Zuzana Zlatohlávková.
Hlasování o usnesení č. 184/2007: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

3) při zahájení jednání zastupitelstva obce, které starosta řádně svolal na den 20.9.2007 do sálu hostince „U Kudrnů“ konstatoval starosta, že není přítomna nadpoloviční většina všech členů, a proto ukončil zasedání zastupitelstva. Po ukončení zasedání seznámil přítomné zastupitele ing.arch.Jan Zima s konečným stavem projektu na půdní vestavbu a další stavební úpravy na budově II.st. ZŠ ve Všestarech. Projektová dokumentace je zpracována pro vydání stavebního povolení a v současné době se zpracovávají ještě přílohy (vyjádření správců sítí, památkové péče …). Orientační rozpočet je sestaven na částku ve výši 15.000,- tis.Kč.

4) kontrola usnesení:
- č.151/2007 o přijatých opatřeních k nedostatkům ve výsledku hospodaření obce, kdy v bodě o vypracování soupisu pozemků byl stanoven termín 9/07.
ing.Skořepová: ceny pozemků musejí být zpracovány tak, aby byly v souladu s účetními předpisy.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení: ZO schvaluje prodloužení termínu u usnesení č.151/2007 u opatření o vypracování soupisu pozemků do inventurních soupisů majetku obce, do 10/07.
Hlasování o usnesení č. 185/2007: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

- č.176/2007 o opatřeních k přívalovým dešťům bylo provedeno: starosta a MVDr.Novák provedli nezávislá jednání se Zemědělským družstvem o možných opatřeních v postižených lokalitách (ve Bříze za čp.57 a 68, v Rozběřicích vstup do úvozu mrtvých a ve Všestarech za zahradami domů čp.105 až 109). ZD si je vědomo stavu polí, ale veškeré úpravy by měly být prováděny se souhlasem majitelů pozemků, které ZD obhospodařuje. Starosta a p.Mareš revidovali stav kanalizace v postižené části Všestary včetně návrhu na doplnění propojení kanalizačního systému. O spolupráci na návrzích možných opatření byl požádán ing.Novák, který přislíbil zajištění účasti hydrologa.
ing.Šandera: bylo by vhodné informovat majitele pozemků o náhradách vzniklých škod, které by šly na jejich vrub.
- č.177/2007 o zajištění vyčištění kanalizace … bylo splněno.

JUDr.Zlatohlávková: kontrolní výbor by na příštím zasedání ZO měl provést kontrolu doposud přijatých usnesení.

5) z minulého zasedání ZO:
- nabídky nedorazily a na dotaz bylo doporučeno venkovní nátěr krytého bazénu už v letošním roce neprovádět. Nabídky budou urgovány pro výběr dodavatele ještě v letošních cenách nátěrových hmot s realizací jaro/léto 2008.
ing.Šandera: navrhuje konzultovat nátěr s odborníkem, který by navrhl nátěr s životností cca 10 let.
p.Osond: proč jsou venkovní stěny bazénu dřevěné, proč nejsou zděné. A proč byla vůbec tato varianta venkovních obkladů realizována? Navrhuje dřevěné obložení okamžitě odstranit a vyzdít nebo nahradit stejným materiálem, který je použit na ostatních zdech. Tím by se odstranily opakované náklady na nátěry, které zbytečně zatěžují provoz bazénu.
- ve věci žádosti Paintballového klubu bylo zjištěno, že bunkr je v majetku HZS a v současné době na základě našeho dotazu se projednává co sním.
- stavební firma Jiří Tomášek, Sobětuš, která byla na základě nabídek určena nemá na opravu hřbitovní zdi na Chlumu v letošním roce kapacitu.
- ve věci poradenství se ohlásilo několik firem: Raven-EU Advisory (požádáno o nabídku), Oregio (sjednaná schůzka na 26.9. v 07.00 hod přímo o možnostech dotací na školu), nabídka Poradenského centra Lhota pod Libčany.
- na opravu střechy čp.129 ve Všestarech (150 m2) nedorazila žádná nabídka. Vzhledem k nutnosti provedení alespoň opravy, budou nabídky urgovány. Alespoň orientačně se podařilo zjistit cenu, která je 80.000,- Kč.
ing.Skořepová: p.Došel slíbil zajištění nabídky na firmu, která provádí izolace rovných střech jinou metodou, než lepenkou.
p.Pešek: navrhuje oslovit na opravu p.Staňka, který prováděl opravu střechy na Zdravotním středisku.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO pověřuje Radu obce výběrem a schválením dodavatele opravy střechy na čp.129 ve Všestarech.
Hlasování o usnesení č. 186/2007: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

- požadavek na doplnění dalšího bodu veřejného osvětlení na Lípě.
ing.Šandera: navrhuje rozšíření veřejného osvětlení rozdělit na dvě části.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO pověřuje starostu a investiční komisi výběrem projektanta na zpracování projektu na doplnění veřejného osvětlení v termínu do 12/07.
Hlasování o usnesení č. 187/2007: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

- na základě žádosti o prodej pozemku ve Bříze byl schválen záměr o prodeji pozemku, který byl po dobu 15 dnů vyvěšen na úřední desce. Pro schválení prodeje pozemku je nutné, aby žadatel předložil geometrický plán na rozdělení pozemku.
JUDr.Zlatohlávková: ZO potřebuje pro schválení prodeje geometrický plán.
- na pronájem nebytových prostor v rosnickém hostinci zatím nejsou stanoveny obecné podmínky.
- všestarské čekárny jsou objednány a byly provedeny betonářské práce. Bohužel byly odsouhlaseny rychleji, než byly připraveny pozemky. Po několika jednáních musela být například čekárna od hospůdky „U Kabino posunuta cca o 50 m.

6) různé:
- starosta: byla provedena obnova (aktualizace) přihlášek do POV.
- starosta: ing.arch.Milan Vojtěch předložil upravenou situaci zástavby V10 ve Všestarech, kde byla zástavba rovnoběžná s železniční tratí z původních pěti čtyřdomů, jedno pětidomu a jednoho dvoudomu nově navržena jako zástavba složená z jednoho pětidomu, dvou čtyřdíl a pěti dvoudomů. Tato úprava vznikla na základě stanoviska ZO po dohodě s investorem. JUDr.Zlatohlávková: není přijatý regulační plán.
ing.Skořepová: předložená situace nesplnila požadavky ZO.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO konstatuje, že předložená úprava studie zástavby nesplnila vznesené připomínky.
Hlasování o usnesení č. 188/2007: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno

- starosta: při pravidelném odečtu na vodoměru u řadového domu ve Bříze byla zjištěna závada na vodovodním řádu, která se projevila nepřiměřenou spotřebou vody. Vodovod byl proto odstaven z provozu a zajištěn náhradní zdroj pitné vody. Při kontrole potrubí byla zjištěna závada až za dílčím vodoměrem v čp.77.
ing.Šandera: navrhuje navýšení ceny za odebranou vodu prostřednictvím nájemného za vodovodní řád včetně vynaložených nákladů.
ing.Skořepová: nelze navyšovat cenu vody.
JUDr.Zlatohlávková: na řešení eventuelního přechodu jednotlivých č.p. by se měli spolupodílet majitelé nemovitostí.
p.Hynek: na jednu přípojku by mělo být jedno stavební povolení.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO pověřuje starostu a komisi za životní prostředí vyvolat jednání ve věci vodovodního řádu u čp.72 až 81 ve Bříze s cílem předání vodovodu buď majitelům uvedených čp. nebo spol.VAK HK a.s. v termínu do 12/07.
Hlasování o usnesení č. 189/2007: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

- starosta: spol.OREDO s.r.o. (IČO: 25981854) připravuje optimalizaci regionální dopravy. Výsledkem by měla být rekonstrukce jízdních řádů a úprava návaznosti autobusových linek a vlakových spojů. Připomínky k jízdním řádům vlaků a autobusů lze podat na OÚ Všestary do 22.10.2007.
JUDr.Zlatohlávková: v rámci optimalizace by bylo vhodné požadovat odklon linek tak, aby projížděly místní částí Rozběřice.
starosta: tento požadavek byl součástí prvních dotazníků, které byly k optimalizaci již odevzdány. Vzhledem k modernizaci zastávek ve Všestarech se nabízí výměna rozběřské plechové boudy za otevřenou. Nejdříve je však nutno zjistit majitele zastávky.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO ukládá starostovi zjistit majitele plechové autobusové zastávky u Rozběřic za účelem provedení konstrukčních úprav.
Hlasování o usnesení č. 190/2007: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

- starosta: Josef Munzar-Ekostav (IČO: 25981854) dokončil drobné nedodělky dle požadavku SÚS Královéhradeckého kraje, které byly uvedeny v Zápise o odevzdání a převzetí stavby „Prodloužení vodovodu Rozběřice-Hejcmanka“.
- starosta: správní rada o.p.s. Hradecký venkov (IČ: 27517730) svolala plénum MAS, které se sešlo na své první schůzce jako 15-ti členné.

- starosta: ing.Derner podal vzhledem k svému pracovnímu vytížení rezignaci na člena školské rady (dále jen „ŠR“). Mimo ing.Dernera hájí zájmy zřizovatele ve ŠR p.Matějovský. ZO vzalo rezignaci na vědomí a v případě potřeby zastoupí zřizovatele při jednání ŠR starosta obce.

- starosta: stavební povolení na rekonstrukci návsi ve Bříze nenabylo právní moci. Pro urychlení bylo stavební povolení předáno všem účastníkům řízení s možností vzdání se práva na odvolání, které bylo podmínkou urychlení zahájení stavebních prací. Bohužel ne všichni účastníci se práva vzdali. Jestli bude stavba zahájena nebo nebude, bude záležitostí dalšího správního řízení.

- p.Osond: na minulém zasedání osobně upozornil ZO na opakující se nebezpečí u čp.46 v Rozběřicích, kde při přívalových deštích vytéká voda z polí úvozem mrtvých. Jak se tato situace bude řešit? Dále upozornil na betonové roury, které se nacházejí u plotu stavební parcely manželů Stejskalových v Rozběřicích a kdy se bude realizovat stavba chodníků kolem parcel manželů Králových a Jirkových?
ing.Šandera: opatření stejně jako u dalších lokalit, budou navržena odborníky.
p.Vecek: při realizaci územního plánu upozorňoval ing.arch.Králík na lokality, které nejsou vhodné pro výstavbu domů právě z hlediska dešťových vod. I přesto však byly v kritických místech vystavěny další domy.
p.Osond: vyčerpávajícím způsobem za pomoci tabule seznámil ZO se všemi průtoky a kritickými místy, která se dotýkají projednávané lokality a ubezpečil zastupitele, že domy, které si postavily jeho děti jsou proti těmto vodám dostatečně zabezpečeny.
starosta: betonové roury budou v nejbližší možné době odvezeny. Výstavba chodníků je zahrnuta do rámcového plánu práce. Pořadí jejich realizace nebylo stanoveno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO schvaluje doplnění lokality „Úvoz mrtvých“ do usnesení č.176/2007, kterým se připravují opatření proti škodám vzniklým přívalovými dešti, táním apod.
Hlasování o usnesení č. 191/2007: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

- ing.Skořepová: kdo a jakým způsobem bude provádět údržbu lokality V2 ve Všestarech, která je v současné době zarostlá plevelem. Bylo by vhodné upozornit majitele na stav a na povinnost zjednání nápravy.

- JUDr.Zlatohlávková: v rámci podpory místních neziskových organizací (dále jen „NO“) je potřeba stanovit podmínky pro přidělování darů nebo příspěvků nejlépe nárokovou částkou. Předložit NO nabídku na možnost výdělku u obce. Požadavky podnikatelů mohou tyto organizace zaštítit. Jinak nelze podnikatelům žádné dary dávat maximálně odpustit místní poplatky. V případě farnosti Všestary by měl být brán ohled.
ing.Šandera: v rozpočtu na rok 2008 stanovit částku na podporu NO a tu pak podělit jejich počtem. Čerpání podpory bude schvalovat ZO. V případě SDH je nutné rozdělit podporu na zájmovou činnost a na činnost danou zákonem.
ing.Skořepová: NO by měly předložit své „životopisy“. Kdy byly založeny, kolik mají členů a hlavně, které to jsou.
starosta: vzhledem k problematice tohoto problému navrhuje pokračovat na dalším ZO.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO vyzývá zástupce nestátních neziskových organizací, které pracují na území Obce Všestary, aby se přihlásily na OÚ Všestary.
Hlasování o usnesení č. 192/2007: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno


7) z jednání investiční komise: IK se sešla na projednání studie všesportovního areálu „Sokolovna“. Ing.arch., ing.Doležal představil dvě varianty studie. První uvažuje přestavbu stávající budovy sokolovny a druhá s její demolicí a výstavbou nového zázemí. V případě druhé varianty bude svolána valná hromada TJ Sokol Všestary, která by demolici měla projednat a přijmout rozhodnutí.

8) smlouvy:
- spol.Eko-kom, a.s. (IČO:25134701), Praha, předložila k podpisu smlouvu o výpůjčce, která se týká 1ks kontejneru na plasty.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO schvaluje smlouvu o výpůjčce se spol. EkoKom a.s. (IČO:25134701), Praha, na jeden kus kontejneru na separovaný sběr plastů.
Hlasování o usnesení č. 193/2007: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

- Plavecká škola Zéva (IČO: 67440576) , Hradec Králové, dodatek č.3 k nájemní smlouvě na školní rok 2007/08 na částku ve výši 650,- Kč/hod (600,- stanovené nájemné za bazén a 50,- Kč za využívání saunové odpočívárny).
ing.Skořepová: Plavecká škola jako podnikatelský subjekt musí dostat větší nájemné.
p.Štefanka: navrhuje tuto smlouvu přesunout až na závěr bodu č.9 jednání.
- dodatek č.1 nájemní smlouvy ze dne 21.12.2004 s TEXLEV s.r.o. (IČ: 26010330) na nebytové prostory v budově čp.7 v Rosnicích, který upravuje roční nájemné na částku 64.000,- Kč. Dodatek bude sepsán se zpětnou platností od 1.1.2007.
JUDr.Zlatohlávková: navrhuje řešit rok 2007 formou daru.

9) 13.9. se sešli někteří zastupitelé na schůzce ve věci dalšího provozování areálu krytého bazénu (sauna, ubytovna, nebytové prostory). Na ní byl pozván bývalý starosta obce p.Macháček, který přítomným zdůvodnil okolnosti výstavby areálu a vedoucí areálu p.Neumann, který provedl přítomné celým areálem a zodpověděl vznesené dotazy. Výstupy z jednání:
- u nájemních smluv na nebytové prostory rozhodnout mezi výpověďmi a dodatky ke smlouvám (3x dodatek a 1x výpověď).
- změna provozního režimu (letní odstávka).
- na základě provozních nákladů za první ½ 2007 stanovit náklady na jednu provozní hodinu (809,- Kč/hod ???).
- zvážit změnu pracovní smlouvy u pátého zaměstnance bazénu z nepravidelné pracovní výpomoci na dohodu.
- v rámci propagace projednat dopravní značení u silnice I.tř/35 (místní cíle), místní informační systém, bilbord u Piccola a informační leták.
Vzhledem k tomu, že běží výpovědní lhůta na „bufet“ je nutné stanovit podmínky pro vyhlášení záměru nebo stanovit další způsob jeho vedení.
Byla dokončena projektová dokumentace včetně potřebných příloh a byla podána žádost o dotaci ze SFŽP. Celková hodnota projektu je 2.338,- tis.Kč. Žádost je podána na dotaci ve výši 1.164,- tis.Kč a půjčku ve výši 698,- tis.Kč. Za zpracování energetického auditu byla předložena k úhradě faktura ve výši 65.450,- Kč.
ing.Skořepová: kolik se vlastně vykoupe lidí v bazénu a máme nějaký přehled o tržbách bufetu v bazénu? Znovu připomněla nutnost rozdělení nájmů a služeb ve smlouvách s kadeřnictvím, kosmetikou a masážemi. Zohledněn by měl být také např. úklid společných prostor.
JUDr.Zlatohlávková: jaká je reálná ztráta bazénu?
p.Macháček (zástupce vedoucího provozu bazénu): víme kolik stojí provozní hodina bazénu?
starosta: pokud použijeme pro výpočet nákladů na provozní částku (pouze výdajová stránka) ze zprávy o rozboru hospodaření bazénu dostaneme se na 809,- Kč/hod. Připomněl nutnost zpracování návrhů dodatků k nájemním smlouvám a stanovení podmínek záměru o pronájmu nebytových prostor (bufetu).
ing.Šandera: od ztráty by bylo vhodné odečíst hodiny za plavání,, které jsou poskytnuty základní škole a dopracovat se tak ke skutečné ztrátě. Navrhuje počítat s náklady na provozní hodinu ve výši alespoň 820,- Kč.
p.Štefanka: protože všechna opatření vedou pouze ke snížení propadu v hospodaření měla by se neprodleně zkusit možnost pronájmu zařízení a dále již neprovozovat ztrátové zařízení.
p.Martínek: hledat další cesty ke snížení částky, kterou se provoz dotuje.
ing.Skořepová: navrhla schůzku pracovní skupiny svolat na úterý 9.10. od 19.30 hod do zasedací místnosti OÚ Všestary.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO pověřuje pracovní skupinu ve složení: p.Jan Martínek, MVDr.Michal Novák, ing.Božena Skořepová, ing.Pavel Šandera, p.Josef Štefanka a JUDr.Zuzana Zlatohlávková za ZO, p.Romana Macháčka za provozovnu bazénu a p.Romana Hynka za odbornou veřejnost, zpracováním dodatků k nájemním smlouvám na provozovny, které jsou v areálu krytého bazénu a zpracováním podmínek pro vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor v bazénu.
Hlasování o usnesení č. 194/2007: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí podání žádosti o dotaci na SFŽP na projekt „Solárního ohřevu teplé vody-bazén Všestary“.
Hlasování o usnesení č. 195/2007: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO schvaluje úhradu částky ve výši 65.450,- Kč za zpracování energetického auditu, který je použit jako příloha k žádosti o dotaci.
Hlasování o usnesení č. 196/2007: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

… k návrhu dodatku č.3 na školní rok 2007/08 nájemní smlouvy, který předložila Plavecká škola Zéva (IČO: 67440576) , Hradec Králové.
p.Došel: navrhuje dodatek podepsat do konce kalendářního roku.
p.Martínek: návrh podporuje.
ing.Šandera: návrh je vystaven na školní rok, což je nutné akceptovat.
p.Macháček: není vhodné nabídnout v tomto případě „množstevní“ slevu?
MVDr.Novák: navrhuje upravit nájemné v dodatku na částku 800,- Kč/hod.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO schvaluje dodatek nájemní smlouvy č.3 s organizací Plavecká škola Zéva (IČO: 67440576), Hradec Králové, s nájemným ve výši 800,- Kč/hod.
Hlasování o usnesení č. 197/2007: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

10) Žádosti:
- AFK Probluz podal žádost o poskytnutí finančního příspěvku (dotace) na činnost pro družstva mládeže (elévové, žáci a dorost), do kterých dochází celkem 29 dětí ze všech místních částí. V minulých letech byl tento příspěvek poskytován ve výši 500,- Kč na dítě.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO schvaluje dotaci pro AFK Probluz na činnost družstva mládeže ve výši 500,- Kč na jednoho žáka, který je veden v evidenci obyvatel Obce Všestary.
Hlasování o usnesení č. 198/2007: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

- žádost TJ Sokol Všestary o dotaci na cvičení rodičů s dětmi
- žádost Šachového klubu Lípa o sponzorský dar na činnost ve výši 15.000,- Kč.
starosta: pro poskytování dotací občanským sdružením budou vypracována pravidla (viz. příspěvek JUDr.Zlatohlávkové v bodě č.6 jednání).

- ve věci bytu v domě čp.35 ve Všestarech předložil p.Vladimír Došel žádost o změnu nájemní smlouvy, která se týká doplnění druhé osoby (druhého nájemce) do nájemní smlouvy na výše uvedený byt. Jedná se o MUDr.Kateřinu Gadlinovou, která s p.Došlem žije ve společné domácnosti. Dále byly doručeny tyto žádosti o přidělení tohoto bytu od p.Martina Navrátila, pí.Žanety Nguyenové a pí.Romany Volfové.
JUDr.Zlatohlávková: touto změnou nájemní smlouvy může v případě odchodu jednoho druhý setrvat v bytě.
ing.Skořepová: podle informací, které má, se p.Došel bude stěhovat zpět do domu svých rodičů a z jejího pohledu se jedná pouze o spekulaci.
MUDr.Gadlinová: informace, které ing.Skořepová podala se dají prezentovat jako „jedna paní povídala“. Pokud se budeme pohybovat v uvedené rovině informací tak je o dalším nájemci už dopředu rozhodnuto.
ing.Šandera: informovat žadatele o tom, že obec nemá v současné době žádný volný byt a ani nevede žádný pořadník na byty. V případě, že se nějaký byt uvolní, bude vyhlášen záměr obce o pronájmu bytu.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO schvaluje úpravu nájemní smlouvy na byt v čp.35 tak, aby na straně nájemců byli uvedeni p.Vladimír Došel a MUDr.Kateřina Gadlinová.
Hlasování o usnesení č. 199/2007: pro 0, proti 11, zdržel se hlasování 2 – nebylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí žádosti o přidělení bytu v čp 35 ve Všestarech podané p.Martinem Navrátilem, pí.Žanetou Nguyenovou a pí.Romanou Volfovou.
Hlasování o usnesení č. 200/2007: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

- Základní škola a praktická škola Daneta, s.r.o. (IČO: 25262165), Hradec Králové, která je určena pro žáky se zdravotním a kombinovaným postižením, předložila žádost o finanční výpomoc na úhradu neinvestičních nákladů za jednoho žáka na rok 2008 ve výši 5.000,- Kč.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO schvaluje dotaci pro Základní školu a praktickou školu Daneta, s.r.o. (IČO: 25262165), ve výši 5.000,- Kč na úhradu neinvestičních nákladů na žáka na rok 2008.
Hlasování o usnesení č. 201/2007: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

- žádost o vydání souhlasu se zjednodušeným stavebním řízením předložil prostřednictvím stavebního odboru Magistrátu města Hradec Králové p.Roman Hynekve věci prodloužení STL plynovodu a vodovodu v obci Všestary-Rosnice na pozemcích p.č.544 a 546 v k.ú.Rosnice u Všestar a pozemek p.č.407 v k.ú.Všestary předložil prostřednictvím stavebního odboru Magistrátu města Hradec Králové p.Roman Hynek.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO schvaluje vydání souhlasu se zjednodušeným stavebním řízením ve věci prodloužení STL plynovodu a vodovodu v obci Všestary-Rosnice na pozemcích p.č.544 a 546 v k.ú.Rosnice u Všestar a pozemek p.č.407 v k.ú.Všestary.
Hlasování o usnesení č. 202/2007: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

- Hospic Anežky České (IČO: 48623814), Červený Kostelec, který poskytuje komplexní systém péče o těžce nemocné a umírající včetně domácí hospicové péče, požádal o poskytnutí příspěvku na provoz a další rozvoj. Příspěvky byly poskytovány ve výši 10.000,- Kč.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení: ZO schvaluje dotaci pro Hospic Anežky České (IČO: 48623814), ve výši 10.000,- Kč na provoz a další rozvoj.
Hlasování o usnesení č. 203/2007: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

- Komitét pro udržování památek z války roku 1866 (IČO: 00486345) předložil žádost o vyčlenění částky 50.000,- Kč z rozpočtu obce na rok 2008 pro opravu pomníků. Na opravy, které budou roce 2008 prováděny byly vybrány v k.ú.Bříza pomníky e.č.273, 274, 398, v k.ú.Lípa e.č.386 a 406, v k.ú.Rosnice e.č.391 a 395, v k.ú. Rozběřice e.č.316, 317 a 318, v k.ú.Všestary e.č.290. Uvedené památky jsou buď zaniklé nebo jsou zasaženy biomasou, kámen je narušen exhaláty a povětrnostními vlivy. Dále jsou lokálně narušená ohniska hmoty, zkorodovaná litina a narušená statika.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO schvaluje dotaci pro Komitét pro udržování památek z války roku 1866 (IČO: 00486345) ve výši 50.000,- Kč na opravu pomníků, která bude poskytnuta z rozpočtu obce na rok 2008.
Hlasování o usnesení č. 204/2007: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

- farnost Všestary pořádá 5.1.2008 od 15.00 hod v kostele „Nejsvětější trojice“ ve Všestarech koncert tříkrálový, na kterém vystoupí mládežnický taneční orchestr S.T.O. Na Drezíně Hradec Králové. Obec se každý rok jako spolupořadatel podílí částkou ve výši 5.000,- Kč na nákladech spojených s vystoupením.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO schvaluje částku ve výši 5.000,- Kč na úhradu faktur spojených s pořádáním Koncertu tříkrálového, který se bude konat 5.1.2008 ve Všestarech.
Hlasování o usnesení č. 205/2007: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

11) rozpočtové opatření:
- na základě rozpočtového opatření Krajského úřadu Královéhradeckého kraje na rok 2007 č.1232 zvyšuje se rozpočet obce o částku 2.960,- Kč ve výdajích § 5512 a příjmech pol. 4122 s účelovým určením na výdaje jednotek SDH v členění na odbornou přípravu.
- na základě rozpočtového opatření Krajského úřadu Královéhradeckého kraje na rok 2007 č.1644 zvyšuje se rozpočet obce o částku 8.540,- Kč ve výdajích § 5512 a příjmech pol. 4122 s účelovým určením na výdaje jednotek SDH v členění na odbornou přípravu.
- ve výdajové části rozpočtu obce na základě provedené kontroly snížit u § 6171 částku o 3.000,- Kč.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č.1 rozpočtu Obce Všestary na rok 2007.
Hlasování o usnesení č. 206/2007: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

12) stávající zřizovací listiny jsou zpracovány pro DVPS na základě ustanovení § 68 odst. 1 zák. ČNR č.133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění zák. č.425/1990 Sb. Nové zřizovací listiny JSDHO jsou vystaveny na základě § 29 odst.1 písm. a) zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a organizační složka je zřízena dle § 23 zák. č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Součástí zřizovací listiny je i jmenovací dekret velitele JSDHO (stávající jmenování je zpracováno podle § 68 odst. 1 zák. ČNR č.133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění zák. ČNR č.425/1990 Sb.) zpracovaný na základě § 68 odst. 1 zák. č.133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a předávací protokol svěřeného majetku. Jmenovaní velitelé JSDHO: Bříza – Oldřich Tichý, Chlum –Přemysl Vecek, Lípa – Petr Vondrus, Rosnice – Josef Pešek, Rozběřice – Pavel Černý a Všestary – Přemysl Ryba. Další nedílnou součástí zřizovací listiny je dohoda o výkonu velitele, strojníka a člena JSDHO.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO schvaluje aktualizaci zřizovacích listin Jednotek Sborů dobrovolných hasičů Obce Všestary včetně všech povinných příloh.
Hlasování o usnesení č. 207/2007: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

13) zasedání ZO, které proběhlo v zasedací místnosti OÚ Všestary, bylo ukončeno ve 23.40 hod.

Zapsala: Monika Kutálková
Ověřovatelé: Radovan Dvořák a Josef Štefanka
Starosta obce: Josef Macháček

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018