Zápis z náhradního zasedání zastupitelstva

 

Místo konání:  Zasedací místnost SDH Rozběřice
Přítomni: Ing. Michal Derner, Jaroslav Došel, Radovan Dvořák, Petr Gabriel, Ing. Martin Lučický, Josef Macháček, Josef Mareš, Jan Martínek, Josef Pešek, Josef Štefanka, Přemysl Vecek, JUDr. Zuzana Zlatohlávková, Ing. Božena Skořepová (přítomna od 19:47)
Omluveni: Ing. Pavel Šandera, MVDr. Michal Novák,,………………………………………
Za OV: ………………………………………….
Zahájeno: 19.10 hod

 
1) Zasedání zastupitelstva Obce Všestary zahájila starostka JUDr. Zuzana Zlatohlávková, přivítala všechny přítomné a pověřila vedením zasedání místostarostu Ing. Michala Dernera (dále jen „předsedající“).

 
Předsedající: Konstatuji, že zastupitelstvo bylo svoláno a uveřejněno v souladu se zákonem a jednacím řádem, přítomno je…12…. zastupitelů, tedy nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášení schopné, bude následovat určení zapisovatele, volba návrhové komise, poté bude přednesen program. Rozprava bude probíhat ke každému bodu zvlášť. Zápisy z předchozích jednání byly vyhotoveny, jsou předloženy k nahlédnutí
Návrh programu pro jednání zastupitelstva obce:
 1. Zahájení, schválení programu
 2. Určení zapisovatele
 3. Volba návrhové komise
 4. Námitky k minulému zápisu
 5. Volba ověřovatelů zápisu
 6. Připomínky a podněty občanů
 7. Různé
  1. Zpráva kontrolního výboru – kontrola usnesení
  2. Zpráva finančního výboru - kontrola hospodaření ZŠ
  3. Zpráva investiční komise – výběrové řízení na přístavbu hasičské zbrojnice Rozběřice
  4. Zřizovací listina Základní škola, Všestary, okres Hradec Králové
  5. Krizový plán obce
  6. Schválení faktur
  7. Schválení kupních smluv na pozemky+ záměr směny pozemků
  8. Regulované nájemné u bytů
  9. Knihovna ve Všestarech
  10. Pojišťovací makléřství a.s.
  11. Smlouva s VAK a.s. (lokalita Vít)
  12. Plánovací smlouva
  13. Nabídka silové elektřiny
  14. Příprava projektu Archeopark
  15. Zábradlí na mostku přes Melounku
  16. Obecní dům Bříza č.p. 54
  17. MAS Hradecký venkov o.p.s.
  18. Pořízení dataprojektoru
  19. Všestarské neziskovky
  20. Informace
   1. Průběh prací na ZŠ - SO 02 Podřezání nejstarší části objektu
   2. Oprava kotelny MŠ Chlum
   3. Hřbitovní zeď Chlum
   4. ČOV a kanalizace
   5. Zateplení základní a mateřské školy ve Všestarech
   6. Další
   7. Info z mikroregionu – radary
 8. Závěr
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č.
207/2009: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary konaného dne 30.9.2009
Hlasování o usnesení č.
207/2009: pro 12., proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.
2) Určení zapisovatele
Jako zapisovatel byla určena paní Monika Kutálková.

 
3) Volba návrhové komise
Do návrhové komise byli navrženi p Mareš Josef a p. Josef Macháček.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č.
208/2009: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary ze dne 17.9. 2009 návrhovou komisi ve složení p.Josef Mareš a p. Josef Macháček.
Hlasování o usnesení č.
208/2009: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
4) Námitky k minulému zápisu

 
Rada obce projednala a doporučuje ke schválení námitku k zápisu usnesení č.57/2009, kde ve výčtu pozemků dotčených výměnou informačních tabulí Muzea Východních Čech vypadl pozemek v KÚ Dlouhé Dvory p.č. 69/1
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č.
209/2009: ZO schvaluje námitku k zápisu usnesení č. 57/2009, kterébude znít: : Zastupitelstvo obce souhlasí s výměnnou informačních tabulí Muzea Východních Čech v Hradci Králové na parcelách Obce Všestary a to v KÚ Dlouhé Dvory p.č. 69/1, v KÚ Chlum u HK p.č. 314/26, 109, 314/21 a 348/1, v KÚ Rozběřice p.č. 259/3, 30 a 339 a v KÚ Lípa p.č. 329/34.
Hlasování o usnesení č.
209/2009: pro 12., proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

 
K minulému zápisu nebyly vzneseny námitky – byl schválen.

 
Návrh usnesení č.210/2009: číslo usnesení 210/2009 nebylo obsazeno

 
5) Volba ověřovatelů zápisu
Na ověřovatele zápisu byli navrženi p. Josef Štefanka a Ing. Martin Lučický.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č.
211/2009 : ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary ze dne 17.9.2009 jako ; p. Josefa Štefanku a Ing. Martina Lučického.
Hlasování o usnesení č. 211/2009: pro 12, proti 0., zdržel se hlasování 0. – bylo schváleno.

 

 
6) Připomínky a podněty občanů
 • pí Eliška Nováková – bude kontejner na odpad ze zahrádek? – jahody, rajčata, listí….
existují popelnice na bioodoad, které si mohou občané sami objednat, oslovit RUND, co může nabídnout? …vždyť žijeme na vesnici…kde by měly být kontejnery?...co by to stálo? Kolik se v tuto chvíli za odpad platí? 60.000 za kontejnery u hřbitovů…. oslovit někoho na zpracování?
ZO se neshodlo na žádném řešení při odklízení bioodpadu občanům.
 • p. Hejcman – žlabovky do struhy v Rozběřicích
chtějí všichni na struze žlabovky taky? zajistit dodávku a montáž ve všech parcelách?
p. Gabriel učiní dotaz u občanů
 • p. Vilím – trubky na Lípě
zastupitelé z Lípy p.Štefanka a p. Dvořák dojdou za p Vilímem a zjisti stav a jeho požadavek předají radě obce
p. Pešek upozornil na obdobné problémy na svodnici u sušárny v Rosnicích
 • některé lampy nesvítí – hlásit pí Kutálkové
 • lavičku do čekárny na Lípě – zajistí pracovník OÚ p. Sobotka Vladimír
 • p.Šotola – vylámané panely na chodníčku kolem pozemku p. Balady u zastávky – vyrovnat, jeřáb, podsypat pískem
 • SDH Rozběřice předalo poděkování p. Marešovi za zajištění vozidla, je nutno jej upravit do hasičských barev + nutné opravy, provedeny 3 nabídky cca 1/3 až ½ původní pořizovací ceny do příštího ZO předložit nabídky na opravy a vlek.


 
7. Různé
7.1. Zpráva kontrolního výboru – kontrola usnesení
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 30. 9. 2009
Předkladatel: Petr Gabriel – předseda kontrolního výboru
Obsah: Kontrola usnesení

 
usnesení č. 181/2008 o zajištění nabídky na opravu elektropřípojky na hřbitov Chlum:
nabídku (v rozsahu: 210 mkabelové vedení včetně zemnění, zemní práce,stavební práce související s dodávkou a osazením elektro skříně do fasády a oprava fasády hřbitovního domku, geodetické zaměření a příslušné revize, vodoinstalatérské práce na zapojení čerpadla) předložil Petr Šandera, Kabelové sítě, 503 12 Všestary 102, IČ 43488935 v celkové částce 182.073,60 Kč vč. DPH.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č.
212/2009: ZO schvaluje nabídku na opravu elektorpřípojky na hřbitov Chlum od firmy Petr Šandera, 503 12 Všestary 102, IČ 43488935 v celkové částce 182.073,60 Kč vč. DPH a pověřuje starostku podpisem smlouvy, resp. objednávky.
Hlasování o usnesení č. 212/2009: pro 11, proti 0., zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno

 
Účetní obce pí Kolovratníková upozornila, že v usnesení ZO č. 147/2009 z 29.5.2009 došlo k chybě v uvedení částky neinvestičních nákladů na strávníka školní jídelny, kde bylo chybně uvedeno 4.513 Kč a správně má být 2.487 Kč. výpočet: (tj výdaje – příjmy )/počtem strávníků
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 213
/2009: ZO ruší v usnesení č. 149/2009 ze dne 21.5.2009 schválenou položku neinvestičních nákladů na strávníka školní jídelny ve výši 4.513 Kč jako chybnou a nahrazuje ji částkou 2.487 Kč.
Hlasování o usnesení č. 213/2009: pro 12, proti 0., zdržel se hlasování 0 –bylo schváleno
 • usnesení č. 065/2007 Projekt sportovního areálu Sokolovna
starostka souhlasí s projektem na vlastních pozemcích
Ing.Skořepová navrhuje, aby se investiční komise znovu sešla k projednání
p.Martínek - dát přednost Všesportovnímu areálu před Archeoparkem
Ing. Derner: archeopark není projektem obce
p.Gabriel, p.Macháček – kontaktovat majitele pozemku na prodej / ZD Všestary, p.Novák, p.Janák/
nutnost vytyčit hranici mezi p.Hnízdem a obcí
Přítomných zastupitelů před hlasováním …10…..
Návrh usnesení č.
214/2009: ZO ukládá místostarostovi zajistit vytýčení hranice mezi pozemkem obce a p. Hnízda.
Hlasování o usnesení č. 214/2009: pro 10, proti 0.., zdržel se hlasování 0.. –bylo schváleno
 • usnesení č.138/2007 - bude projednáno v bodě 7.7
 • usnesení č. 176/2007 – zadat zpracování projektové dokumentace 
  - dotaz na studii Ing.Nováka
 • usnesení č.187/2007 – PD zpracována
                 - doplnění osvětlení a zajištění nabídek na příští ZO 
                 - Ing.Skořepová – zjistit cenu možnost dotace
 • usnesení č.040/2008 - zadání PD
                 - dotace do konce října 2009
 • usnesení č.186/2008 – jednáno na SÚS HK, po dešti bude provedeno
 • usnesení č. 125/2009 – místní šetření 19.10.2009 – firma GON
 • usnesení č.130/2009 – informační systém v obci dle předloženého návrhu úkol trvá
 • usnesení č.136/2009 – studie ČOV každé místní části obcí
                      - p. Macháček - navrhuje vypustit ČOV Lípa, Chlum, Bříza a svážet do Všestar
 • usnesení č.166/2009 – provedeno
 • usnesení č. 180/2009 – provedeno
 • usnesení č. 181/2009 – v programu zasedání
 • usnesení č.185/2009 – dotace na fotovoltaickou elektrárnu pouze do konce roku
 • usnesení č. 187/2009 – p.Vecek provedl dotaz v obci na umístění zvoničky, občanům prý nezáleží na místě, kde zvonička bude
                 -p.Martínek navrhuje umístit zvoničku ke kostelu
 • usnesení č.188/2009 – úkol trvá
7.2. Zpráva finančního výboru - kontrola hospodaření ZŠ
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 30. 9. 2009
Předkladatel: Ing. Božena Skořepová – předsedkyně finančního výboru
Obsah: Kontrola hospodaření základní školy
kontrola byla poprvé od r. 2003. V hospodaření se nevyskytují žádné vážné vady a chyby. Jako zásadní se jeví nevyužívání možností podávání žádostí o dotace
p.Gabriel – informoval o zasedání školské rady a schválení zprávy o hospodaření, bude předloženo na příští ZO
Přítomných zastupitelů před hlasováním …13…..
Návrh usnesení č.
215/2009: ZO bere na vědomí zprávu finančního výboru o provedené kontrole hospodaření v základní škole.
Hlasování o usnesení č. 215/2009: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 bylo schváleno

 
7.3 Zpráva investiční komise – výběrové řízení na přístavbu hasičské zbrojnice Rozběřice
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 30. 9. 2009
Předkladatel: Josef Mareš – předseda investiční komise
Obsah: Návrh zadávacích podmínek pro výběrové řízení na přístavbu hasičské zbrojnice v Rozběřicích
Přítomných zastupitelů před hlasováním …13…..
Návrh usnesení č.
216/2009: ZO schvaluje zadávací podmínky pro výběrové řízení na přístavbu hasičské zbrojnice v Rozběřicích a ukládá investiční komisi oslovit alespoň 5 uchazečů a na příštím zasedání zastupitelstva obce předložit vyhodnocení výběrového řízení.
Hlasování o usnesení č.216/2009: pro 13, proti 0., zdržel se hlasování 0.bylo schváleno


 
7.4. Zřizovací listina Základní škola, Všestary, okres Hradec Králové
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 30. 9. 2009
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
Obsah: Zřizovací listina základní školy
Nové znění zřizovací listiny dosud nebylo odsouhlaseno s vedením ZŠ. Bude řešeno na listopadovém ZO.


 
7.5. Krizový plán obce
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 30. 9. 2009
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
Obsah: Krizový plán obce
Usnesením č. 20/2007 z 18.1.2007 bylo zastupitelstvem uloženo radě obce vypracovat směrnici o krizových řízeních. Přiložený text prošel připomínkováním a rada obce jej předkládá ke schválení zastupitelstvu.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12……..
Návrh usnesení č.
217/2009: ZO schvaluje směrnici „Plán činnosti orgánů obce při vzniku mimořádné události“
Hlasování o usnesení č. 217/2009: pro 12, proti 0., zdržel se hlasování 0. – bylo schváleno

 
7.6. Schválení faktur
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 30. 9. 2009
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
Obsah: Schválení faktur

 
Rada obce projednala
Vodizol, s.r.o., IČ : 259 29 828, Kocbeře čp.180, PSČ 544 64 – podřezání ZŠ. Dne 30.06. 2009 fakturována částka (dílčí) 615.918,30 Kč, dne 31.7.2009 fakturována částka (dílčí) 555.143,40 Kč tj. celkem 1,171.061,70. Podle smlouvy o dílo byla dohodnuta cena z 1,655.673 Kč, usnesení č. 138/2009 z 21.5.2009 (viz. ZŠ Všestary-SO 02 - přehled fakturace). Kontrolu fakturovaných položek provedl Ing. Derner s konstatováním, že všechny položky jsou v souladu se smlouvou a provedenými pracemi na místě Rada obce doporučuje schválit. Rada obce neprojednala další dílčí fakturu z 29. 9. 2009 (došlo po zasedání RO) ve výši 211.863 Kč. Zůstatek k fakturaci tak činí 272.962 Kč
Petr Vondrus IČ: 69885150, Lípa 39, 503 12 Všestary – ZŠ Všestary – v rámci podřezání budovy účtováno 6.249 Kč -nová instalace ZTI v kuchyňce podle požadavků ZŠ - nebylo v projektu (označeném jako SO 02) řešeno. Rada obce doporučuje schválit.
Ladislav Srdínko – ZŠ Všestary 25.760 Kč, v projektu podřezání školy (označeném jako SO 02) je v zadání odhadnutá cena jednou položkou ve výši 23.800, – nebude účtováno Vodizolem s.r.o.. Rada obce doporučuje schválit.
Autoviz s.r.o., – výměna kotlů Bříza 54 –v souladu se smlouvou o dílo bylo účtováno 114.944,- Kč usnesení č. 180/2009 z 18.6.2009. Rada obce doporučuje schválit. Dále firma předložila dodatek č. 1 na vícepráce na automatických odvzdušňovacích ventilech a vymetení komínů na částku 4.000,- Kč (včetně DPH).
 • Centrum evropského projektování a.s. – faktura za zpracování žádosti na zateplení ZŠ Všestary ve výši 41.650,- Kč (v souladu se smlouvou z 15.9.2008). Rada obce doporučuje schválit.
 • Petra Stejskalová, IČ: 75353563, Tyršova 272, 391 55 Chýnov – 80.000 Kč vyúčtována žádost na dotaci – zateplení mateřské školky Všestary. Částka obsahuje projekt, energetický audit a zpracování žádosti. Usnesení č. 199/2009 z 23.7.2009 (podle usnesení měla žádost zpracovávat společnost Vanderlaan za částku 71.400 Kč, která však byla jen zprostředkovatelem) neobsahovalo vlastní sepsání žádosti. Doručená faktura za služby vč. zpracování žádosti je o 18.600 Kč vyšší, než bylo schváleno usnesním zastupitelstva č.199/2009, při srovnání s výší úhrady za zpracování žádosti na zateplení ZŠ Rada obce doporučuje schválit.
Ing. Jitka Vaníčková, IČ: 65720709 – zateplení stropu garáže – nabídková cena 22.865,- Kč usnesení č. 173/2009 z 18.6.2009. Fakturována byla částka 25.063,- Kč při dodržení jednotkových cen. Faktura byla vrácena k opravě.
Ladislav Srdínko Srdínko – hasičská zbrojnice Chlum - osvětlení po zateplení stropu a sádrokartonu 3.714 Kč. Původní svítidla byla ve vlastnictví p. Válka Rada obce doporučuje schválit.
M-Stav s.r.o. – hřbitov Chlum – oprava pravé části zdi fakturovaná částka 223.629,- Kč. (nabídka na provedení celé čelní stěny byla 396.268Kč)Rada obce doporučuje schválit.
Radou obce nebylo projednáno (došlo po zasedání RO):
Přítomných zastupitelů před hlasováním …13…..
Návrh usnesení č.
218/2009: ZO schvaluje úhradu faktur do dodavatelů: Vodizol, s.r.o., IČ: 259 29 828 ve výši 615.918,30 Kč a 555.143,40 Kč a 211.763 Kč ; Petr Vondrus IČ: 69885150 ve výši 6.249 Kč; Ladislav Srdínko, IČ: 43477194ve výši 25.760 Kč a 3.714 Kč; Autoviz s.r.o, IČ: 25999796 ve výši 114.944 Kč a 3.586 Kč za vícepráce; Centrum evropského projektování a.s. IČ: 27529576 ve výši 41.650 Kč; Petra Stejskalová, IČ: 75353563 ve výši 80.000 Kč, Ing. Jitka Vaníčková, IČ: 65720709ve výši 22.865 Kč a 2.198 Kč za vícepráce; M-Stav s.r.o. IČ: 26003589 ve výši 223.629 Kč; Petr Šandera, IČ 43488935 ve výši 29.726 Kč.
Hlasování o usnesení č. 218/2009: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 219/2009: ZO schvaluje opravu usnesení č.199/2009 v osobě dodavatele prací místo spol. Vanderlaan provede zhotovení PD ke stavebnímu povolení Petra Stejskalová, IČO:75353563 na zateplení mateřské školky Všestary, zajištění stavebního povolení a vypracování žádosti ve výši 80.000 Kč.
Hlasování o usnesení č. 219/2009: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 - bylo schváleno


 
7.7. Schválení kupních smluv na pozemky
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 30. 9. 2009
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
Obsah:
p.p. č. 329/17 – ostatní plocha silnice od: paní Olgy Horáčkové, trvale bytem Lípa 40, 503 12 Všestary, kupní cena 9.726,- Kč,
p.p. č. 329/18 – ostatní plocha, silnice od manželů pana Jiřího Vondruse a paní Heleny Vondrusové, oba bytem Lípa 39, 503 12 Všestary, kupní cena 9.200,- Kč,
p.p. č. 329/15 – ostatní plocha, silnice od paní Věry Bydžovské, bytem Lípa 43, 503 12 Všestary kupní cena 9.600,- Kč u všech smluv je obec na straně kupující.
Dále je předložena ještě ke schválení kupní smlouva v katastrálním území Bříza - prodej p.p. č. 281/5 – ostatní plocha, jiná plocha manželům pani Ing. Jaroslavu Nečasovi a paní Mgr. Radce Nečasové v katastrálním území Bříza o výměře 84 m2 v souladu se záměrem obce vyhlášeným dne 29.1.2009 v usnesení č.37/2009 v ceně 200 Kč/m2 = cena celkem 16.800 Kč. St. úřad již vydal souhlas s dělením pozemků
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č.
220/2009: ZO schvaluje
nákup pozemků p.p. č. 329/17 – ostatní plocha silniceod paní Olgy Horáčkové, trvale bytem Lípa 40, 503 12 Všestary v kupní ceně 9.726,- Kč, dlále p.p. č. 329/18 – ostatní plocha, silnice od manželů pana Jiřího Vondruse a paní Heleny Vondrusové, oba bytem Lípa 39, 503 12 Všestary v kupní ceně 9.200,- Kč a p.p. č.329/15 – ostatní plocha, silnice od paní Věry Bydžovské, bytem Lípa 43, 503 12 Všestary v kupní ceně 9.600,- Kč
a v souladu s vyhlášeným záměrem obce ze dne 29. 1. 2009 schvaluje
prodej pozemku p.p. č. 281/5 – ostatní plocha, jiná plocha manželům Ing. Jaroslavu Nečasovi a Mgr. Radce Nečasové v katastrálním území Bříza o výměře 84 m2v kupní ceně 16.800 Kč a pověřuje starostku uzavřením příslušných kupních smluv.
Hlasování o usnesení č. 220/2009: pro 13, proti 0 , zdržel se hlasování 0bylo schváleno
Podle informace Pozemkového fondu ČR, IČ: 45797072 z 15.09.2009 je možné p.p. č. 56 o výměře 193 m2 v k. ú. Lípa prodat přímo obci, neboť tato p.p. prošla již nabídkovým řízením. Kupní cena bude stanovena jako cena obvyklá. Na p.p. se nachází vzrostlé stromy, které budou zásadně zvyšovat cenu pozemku, když předpokládaná cena bude činit cca 50.000,- Kč za pozemek i porosty. Tímto nákupem by byly takřka vyřešeny pozemky pro plánovaný chodník podle silnice I/35, když nevyřešený zůstává pouze pozemek p.p. č. 329/19 o výměře 57 m2 z důvodu 3 dosud neprojednaných dědictví (p. Oldřich Škvrna, pí Vlasta Škvrnová, pí. Božena Škvrnová).
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č.
…221/2009: ZO schvaluje záměr obce požádat Pozemkový fond české republiky, pracoviště Hradec Králové o převod pozemku p.p.č. 56 v k.ú. Lípa u Hradce Králové, pozemek zapsaný na LV10002 vedený Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové pro Obec Všestary, katastrální území Lípa u Hradce Králové.
Hlasování o usnesení č. 221/2009: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 bylo schváleno
 • Pozemky v lokalitě Vít ve Všestarech podle smlouvy o smlouvě budoucí schválené usnesením č. 139/2007. Společnost Vít naplněním smlouvy podmiňuje souhlas s připojením projektované obecní splaškové kanalizace na již vybudovaný kanalizační řad v jeho lokalitě.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení č.
222/2009: ZO v souladu se svým usnesením č.139/2007 schvaluje kupní smlouvu se společností VÍT a SPOL,spol.s r.o., IČ: 00 527 297 na nákup pozemků v katastrálním území Všestary a to pozemku parcelní číslo 363/64 o výměře 58 m2, který vznikl dělením pozemku č.363/52, a pozemku parcelní číslo 363/63 o výměře 613 m2,který vznikl dělením pozemku č.363/4, v obou případech podle geometrického plánu na dělení pozemků č.268-1851/2007,vypracovaného GEOLES s.r.o. v celkové kupní ceně 134.200 Kč.
Hlasování o usnesení č. 222/2009: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č.
223/2009: ZO v souladu se svým usnesením č.138/2007 pověřuje starostku uzavřením kupní smlouvy na nákup pozemků v katastrálním území Všestary parcelní číslo 78/1 a 78/2 o celkové výměře 142 m2, které vznikly podle geometrického plánu pro dělení pozemků č. 231-1563/2005 v ceně 100 Kč/m2 tj. v celkové kupní ceně 14.200 Kč.
Hlasování o usnesení č.223/2009: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno
 • Pozemek pod zastávkou v obci Lípa – směna s pí Němečkovou
Autobusová zastávka v obci Lípa byla vyprojektována z části na pozemku p.č. 63 o výměře asi 30 m2. Vlastníkem je paní Němečková, která po projednání souhlasí se směnou potřebné výměry pozemku za stejnou výměru části obecního pozemku p.č. 330/8, se kterým její pozemek sousedí. Obec pro tento účel musí vypsat záměr směnit pozemek.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č.
224/2009: ZO vyhlašuje záměr směnit část pozemku p.č. 330/8 v katastrálním území Lípa o výměře do 30 m2 za stejnou výměru části pozemku potřebného pro autobusovou zastávku v obci Lípa. Přesná výměra bude určena geometrickým plánem objednaným obcí po zaměření skutečného stavu.
Hlasování o usnesení č.224/2009: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 
7.8. Regulované nájemné u bytů
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 30. 9. 2009
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
Obsah:

k 1.1.2009

 

 

 

 

 

 
Nájemce:
Stávající celkem:
Nájemné:
Za vybavení bytu:
Nové celkem:
Nájemné:
Za vybavení bytu:
Hana Srdínková
Všestary 129
979,-
949,-
30,-
2.001,-
2.001,-

 
Drahomíra
Flégrová
Všestary 53
976,-
956,-
20,-
1.789,-
1.789,-

 
Marie Veselá
Bříza 54
860,-
840,-
20,-
1.336,-
1.336,-

 
Marie Svobodová
Bříza 54
860,-
840,-
20,-
1.336,-
1.336,-

 
Hana Rybová
Bříza 54
860,-
840,-
20,-
1.336,-
1.336,-

 
Helena Novotná
Bříza 54
860,-
840,-
20,-
1.336,-
1.336,-

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č.
225/2009: ZO schvaluje deregulaci nájemného pro rok 2010 a pověřuje starostku k oznámení deregulace nájemného jednotlivým nájemníkům.
Hlasování o usnesení č. 225/2009: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 bylo schváleno


 
7.9. Knihovna ve Všestarech
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 30. 9. 2009
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
Obsah: Knihovna ve Všestarech
Informace: Od otevření knihovny po prázdninách došlo ke změně paní knihovnice, kdy paní učitelka Čechová trvala na tom, že již nebude tuto činnost vykonávat, novou knihovnicí je paní Hana Šanderová.
Na základě poskytnuté dotace byla vyžádána nabídka od Ing. Luďka Škrabala, který zabezpečuje veškerý počítačový servis pro knihovny v okrese Hradec Králové. Nabídka je připravena na dodávku počítačového vybavení včetně knihovnického softwaru, a to přesně v souladu s pravidly dotace. Součástí dodávky bude plné zprovoznění i zaškolení knihovnice. S ohledem na pravidla dotace navrhuji nabídku přijmout.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č.
226/2009: ZO schvaluje nabídku Ing. Luďka Škrabala na dodávku počítačového vybavení knihovny ve Všestarech v částce 58.162 (58.000) Kč.
Hlasování o usnesení č.226/2009: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 
ZO vyslovuje poděkování paní učitelce Zdence Čechové za její dlouholetou práci v knihovně ve Všestarech
p.Štefanka: žádá na příští zasedání účast kronikářky paní Marie Beňové.

 

 
7.10. Pojišťovací makléřství a.s.
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 30. 9. 2009
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
Obsah: Pojišťovací makléřství a.s. – smlouva o zprostředkování


 
Na základě smlouvy z13.6.1997 má obec uzavřenu smlouvu s POJIŠŤOVACÍM MAKLÉŘSTVÍM s.r.o. IČ: 25267001. Dne 5.5.2009 byly obci předloženy 2 listiny, a to Dohoda o ukončení stávající smlouvy a mandátní smlouva s OK Group a.s., IČ: 25561804.
Firma OK Group a.s. je společníkem v POJIŠŤOVACÍM MAKLÉŘSTVÍM s.r.o. IČ: 25267001. Jedná se tedy o dvě zcela rozdílné společnosti a to:
 • POJIŠŤOVACÍ MAKLÉŘSTVÍ s.r.o., IČ: 25267001 (uzavřena stávající zprostředkovatelská smlouva,
 • OK Group a.s., IČ: 25561804 (předkládána nová mandátní smlouva)
K mandátní smlouvě: Ustanovení § 566 obchodního zákoníku v odstavci 1) stanoví, že stanoví, že tento typ smlouvy je svým charakterem úplatný. Odst. 2) téhož ustanovení stanoví, že –je.li činnost předmětem podnikatelské činnosti mandatáře, má se za to, že odměna byla smluvena. Článek VIII. Mandátní smlouvy stanoví, že nebyla smluvena úplata. Potom platí ustanovení § 571 odst. 1) že mandant je povinen zaplatit cenu obvyklou.
Nově ve smlouvě ve znění předloženém 11.9.2009 uvedeno, že odměna je kryta provizí.
Lze shrnout: Stávající smlouva nebyla vypovězena mandatářem, je platná a účinná, není třeba podepisovat dohodu o ukončení smlouvy, personální propojení firem je interní záležitostí obou společností. Důvod návrhu změny nebyl sdělen, ve chvíli přípravy důvodové zprávy nejsou k oběma listinám přiloženy odpovídající plné moci. Firma OK Group a.s. požádána o doplnění listin.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č.
227/2009: ZO schvaluje ukončení stávající zprostředkovatelské pojišťovací smlouvy a změnu zprostředkovatele.
Hlasování o usnesení č. 227/2009: pro 0, proti 11, zdržel se hlasování 0nebylo schváleno
7.11. Smlouva s VAK a.s. (lokalita Vít)
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 30. 9. 2009
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
Obsah: Smlouva s VAK a.s. (lokalita Vít)
Zastupitelstvu je předkládána čtyřstranná smlouva nepojmenovaná, která v sobě obsahuje smlouvu:
 • nájemní (článek I. – IX)
 • smlouvu o budoucí o převodu majetku a o upsání akcií (článek X).
Smlouvou datovanou 9.7.2009 pronajme firma VÍT a SPOL, spol. s r.o. IČ: 00527297 vybudovaný vodovodní řad nájemci Královéhradecká provozní a.s. IČ: 27461211. Následně obec převezme od firmy VÍT a SPOL, spol. s r.o. vodovod a předá jej Vodovodům a kanalizacím a.s. jako vklad do základního kapitálu společnosti, když za to ji budou upsány akcie v cca výši 294.000,- Kč.
Jednáno s účastníky smlouvy, neboť podle současného znění smlouvy je nejasný článek IX. poslední odrážka a je chybné datum, neboť účinnost smlouvy předchází její platnost. Do jednání zastupitelstva bude předložena smlouva v opraveném znění.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č.
228/2009: ZO pověřuje starostku dojednáním smlouvy se smluvními stranami za účelem dosažení dohody a podpisu smlouvy v intencích usnesení č. 188/2009.
Hlasování o usnesení č. 228/2009: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno
7.12. Plánovací smlouva
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 30. 9. 2009
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
Obsah: Pro nejasnost některých ustanovení byl pan Hynek požádán o její dopracování, bude předloženo na příštím zasedání ZO.

 
7.13. Nabídka silové elektřiny
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 30. 9. 2009
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
Obsah: Nabídka silové elektřiny
V příloze zaslány podklady pro výběr případného nového dodavatele elektřiny. Jednání zastupitelstva se na pozvání starostky zúčastnil obchodní zástupce CENTROPOL ENERGY a.s. pan Karel Havlíček k vysvětlení jednotlivých skutečností a pojmů.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informace podané p. Havlíčkem

 
7.14. Příprava projektu Archeopark
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 30. 9. 2009
Předkladatel: Ing. Michal Derner, Ing. Pavel Šandera
Obsah:
informace o stavu: KÚ podal žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby (viz Situace_ koordinační_500). Součástí je i nový vodovodní řad v ulici nad školkou (viz Situace_KN_2000), který půjde z napojovacího bodu u Pečenkových přes výběžek pozemku č. 316/16, který zasahuje do komunikace před školní jídelnu v ulici u tělocvičny ZŠ (viz obrázek Rozdělení pozemku – Fejfarová). Vlastník pozemku pí Fejfarová dala pro územní řízení souhlas se stavbou na cizím pozemku s podmínkou, že do stavebního řízení bude pozemek vlastnicky s obcí vypořádán a souhlasí s kupní cenou 200 Kč/m2. Při výměře cca 70 m2 jde o celkovou cenu cca 14.000 Kč. I bez vazby na případnou stavbu nového vodovodního řadu by tato kopě pozemku narovnala reálné vztahy v území. Proto Rada obce doporučuje:
 • zadat oddělovací geometrický plán – viz nabídka společnosti ……
 • sepsat kupní smlouvu

 
Ing.Skořepová – není doba pro takovýto projekt, který je vysoce nadstandardní
- obec potřebuje hřiště, kanalizaci, chodníky
- archeopark se rozrostl do větších rozměrů, než bylo původně předkládáno
Ing. Derner – obec se na projektu nebude finančně podílet, obci by za cizí peníze měla získat opravu komunikace ke hřbitovu
p.Štefanka – vyjádřit by se měli hlavně obyvatelé obce Všestary
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 230/2009: ZO schvaluje pořízení oddělovacího geometrického plánu na oddělení části pozemku z parcely č. 316/16 v katastrálním území Všestary za částku 4.000 Kč
Hlasování o usnesení č. 230/2009: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno
Součástí projektu archeoparku jako podmíněná investice by měla být přístupová komunikace „Hřbitovní“, avšak pouze v rozsahu vlastní komunikace bez nádvoří u bytovek a chodníku na návsi ke kostelu. Projekt pro stavební povolení je proto nutno rozdělit na dva objekty. Zpracovatel (Stanislav Stejskal, Dopravní projekce IČ 155 8 6677; Jižní 870 500 03 Hradec Králové) předložil nabídku na rozdělení dokumentace za částku 6.092 Kč vč. DPH v provedení 6 paré pro každý objekt.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č.
231/2009: ZO schvaluje nabídku firmy Stanislav Stejskal, Dopravní projekce IČ 155 8 6677; Jižní 870 500 03 Hradec Králové na úpravu dokumentace ke stavebnímu povolení na komunikaci „Hřbitovní“ ve výši 6.092 Kč a pověřuje místostarostu jejím vyřízením.
Hlasování o usnesení č. 231/2009: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 1 bylo schváleno
Již dříve vydaný souhlas se stavbou areálu archeoparku (viz usnesení č. 202/2009) je třeba doplnit o pozemky dotčené inženýrskými sítěmi a současně vydat souhlas s vynětím ze zemědělského půdního fondu. Pro potřeby územního řízení předložila Ing. Prokešová (vykonává inženýrskou činnost pro projekt archeoparku) žádost o vydání souhlasu obce v předepsaném znění, který je přílohou nazvanou SOUHLAS VLASTNÍKA POZEMKŮ A STAVEB
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č.
229/2009: ZO obce Všestary jako vlastník pozemků p.č. 316/13, 343/4, 422/2, 343/1, 316/11, 422/1 zapsaných v katastru nemovitostí na listu vlastnictví LV 10001 pro katastrální území Všestary, obec Všestary, okres Hradec Králové a vlastník komunikace na pozemcích p.č. 422/1, 316/16, 316/11 v k.ú. Všestary tímto vydává souhlas s vydáním územního rozhodnutí pro stavbu „ARCHEOPARK Všestary“ na pozemcích p.č. 316/13, 343/4, 422/2, 343/1, 316/11, 316/16, 422/1 v katastrálním území Všestary pro stavebníka Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ: 70889546. Dále tímto vydává souhlas s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu dle § 9 zákona č.334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu pro pozemek p.č. 316/13 (celé odnětí ze ZPF), p.č. 343/1, 343/4 (částečné odnětí ze ZPF) v k.ú. Všestary a souhlas s vydáním souhlasu s vedením trasy inženýrských sítí dle § 7 téhož zákona pro pozemky p.č. 343/1, 343/4 v  k.ú. Všestary.
Hlasování o usnesení č.229/2009: pro 11, proti 1, zdržel se hlasování 1, bylo schváleno

 
7.15. Zábradlí na mostku přes Melounku
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 30. 9. 2009
Předkladatel: Ing. Michal Derner
Obsah: Zábradlí mostku přes Melounku u Šitlerových / Doležalových je uvolněné a vyžaduje zpevnění. Nevyhovuje však ani současným normám z hlediska bezpečnosti pro chybějící výplně (svislé příčky ve vzdálenosti 13 cm). Nabídku na nové zábradlí, které bude možno použít i po případné rekonstrukci či výměně betonové konstrukce, předkládá zámečnictví Došel.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č.
232/2009: ZO schvaluje nabídku sopečnosti Zámečnictví Všestary 132- Jaroslav Došel IČ: 10468510 na výrobu a montáž zábradlí k mostku přes Melounku ve Všestarech (bez základových betonových konstrukcí) v celkové částce 57.930 Kč
Hlasování o usnesení č. 232/2009: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 1 bylo schváleno


 
7.16. Obecní dům Bříza č.p. 54
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 30. 9. 2009
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
Obsah: Rada obce doporučuje pověřit investiční komisi zjištěním těchto skutečností: Kolaudační rozhodnutí na bytový dům, prověřením vazeb k pozemkům v katastrálním území Bříza na nich dům stojí a sousedících.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č.
233/2009: ZO pověřuje investiční komisi přípravou podmínek pro privatizaci a zjištěním skutečností týkajících se č.p. 54 Bříza.
Hlasování o usnesení č.233/2009: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno


 
7.17. MAS Hradecký venkov o.p.s.
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 30. 9. 2009
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
Obsah: Podání žádosti o dotaci na opravu prodejny v Rozběřicích – nevyhovovala podmínkám výzvy (veřejná podpora), stejně tak i hřbitovní domek Všestary. Podlaha v tělocvičně ZŠ neměla připravenou projektovou dokumentaci
pro příští rok jsou známa témata žádostí o dotace.
MMR – drobné sakrální stavby (Boží muka apod.)


 
7.18. Pořízení dataprojektoru
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 30. 9. 2009
Předkladatel: Ing. Michal Derner
viz: tabulka porovnání nabídek dataprojektorů
Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č.
234/2009: ZO schvaluje pořízení dataprojektoru BenQ DLP Projektor MP624/3000 za cenu 16.053 Kč.
Hlasování o usnesení č. 234/2009: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno


 
7.19. Všestarské neziskovky
7.19.1 Žádosti o příspěvky

 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 30. 9. 2009
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
Obsah:
 • SDH Rozběřice – žádost z 1.9.2009 o příspěvek ve výši 4.163 Kč na úhradu nákladů spojených s pořádáním dětského dne 31.8.2009 – úhrada z kapitoly „Příspěvky dětem“
 • SDH Chlum - žádost z 30.6.2009 o příspěvek ve výši 2.681 Kč na úhradu nákladů spojených s výletem Mladých hasičů do ZOO Liberec jako odměny za dobré celoroční výsledky Mladých hasičů na Chlumu – úhrada z kapitoly „Příspěvky všestarským neziskovkám“
 • SDH Chlum – žádost z 2.9.2009 o příspěvek ve výši 4.000 Kč na úhradu nákladů spojených s pořádáním sousedského posezení (celkové náklady činily 3.919 Kč) – úhrada z kapitoly „Příspěvky všestarským neziskovkám“
 • TJ Sokol Všestary – žádost z 7.9.2009 o příspěvek ve výši 5.500 Kč na nákup cen pro účastníky nohejbalového turnaje (18.7.2009) a 15. ročníku volejbalového turnaje (29.8.2009) – úhrada z kapitoly „Příspěvky všestarským neziskovkám“
Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č.
235/2009: ZO schvaluje příspěvky pro SDH Chlumve výši 2.681 Kč, pro SDH Chlum ve výši 4.000 Kč a pro TJ Sokol ve výši 5.500 Kč, které budou hrazeny z částky „Příspěvky Všestarkým neziskovkám“. ZO schvaluje příspěvek pro SDH Rozběřiceve výši 4.163 Kč, který bude hrazen z částky „Příspěvky dětem“.
Hlasování o usnesení č.235/2009: pro 9 , proti 0, zdržel se hlasování 0 bylo schváleno
7.19.2 Přehled čerpání z fondu Všestarských neziskovek
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 30. 9. 2009
Předkladatel: Ing. Michal Derner
Obsah: informace o průběhu čerpání z programu Všestarských neziskovek k 30.9.2009

 

 
čerpání - vyplaceno
vyplaceno
zbývá k čerpání
organizace
roční limit
 
 
 
 
 
 
celkem
 
SDH Bříza
15 447
4 000
1 000
928
3 500
 
 
9 428
6 019
SDH Chlum
18 640
2 945
2 681
3 919
 
 
 
9 545
9 095
SDH Lípa
11 456
3 000
 
 
 
 
 
3 000
8 456
SDH Rosnice
15 447
3 000
2 007
 
 
 
 
5 007
10 440
SDH Rozběřice
15 646
4 162
 
 
 
 
 
4 162
11 484
SDH Všestary
15 247
4 000
1 562
2 912
 
 
 
8 474
6 773
TJ Sokol
35 203
4 500
5 767
1 700
5 000
2 450
 
19 417
15 786
ŠK Lípa
7 265
1 092
6 173
 
 
 
 
7 265
0
Zahrádkáři
15 646
 
 
 
 
 
 
0
15 646


 
7.20. Informace

 
7.20.1 Průběh prací na ZŠ - SO 02 Podřezání nejstarší části objektu – podáno v rámci faktur
7.20.2 Oprava kotelny MŠ Chlum - podáno v rámci faktu
7.20.3 Hřbitovní zeď Chlum - podáno v rámci faktu
7.20.4 ČOV a kanalizace – PD k územnímu řízení je dokončena, z dokladové části chybí poslední souhlas vlastníka, který by měl být za součinnosti obce zajištěn nejpozději počátkem 41. týdne (cca.5.10.2009). K 30.9.2009 byla odevzdána technická část dokumentace ke stavebnímu povolení pro obec Všestary, následuje zajištění dokladové části.
7.20.5 Zateplení základní a mateřské školy ve Všestarech – žádosti o dotaci byly úspěšně podány, postoupily do závěrečného rozhodování o přidělení dotace
7.20.6 Další – Humanitární sbírka – Diakonie Broumov na den 21. a 22.10.2009
sběr nebezpečného odpadu na den 10.10.2009,
sběr nadměrného odpadu na dny 19.10.2009 a 21.10.2009.
7.20.7 Info z mikroregionu – radary

 
Informace starostky JUDr. Zlatohlávkové: Dnešního dne se dostavil do kanceláře starostky pan Ing. Capoušek, a to s dotazem jak pokračuje změna územního plánu č. 2. Starostka jej seznámila s tím, že od posledního projednávání na zastupitelstvu v Rosnicích (21.5.2009) nedošlo k žádným dalším úkonům ani změně postojů ze strany obce. Ing. Capoušek konstatoval nedostatek dobré vůle na straně obce (zejména její starostky), která nechce pokračovat v dobrých sousedských vztazích a je to především ona, která nechce, aby se jeho zemědělské pozemky změnily v pozemky stavební. Jednou z možností, za jakých by část pozemků obci prodal za částku 200,- Kč/m2 je, že obec provede na své náklady přeložení vedení vysokého napětí, které přes inkriminované pozemky vede. Starostka nabídla Ing. Capouškovi, ať zašle písemné vyjádření, které ona následně předloží zastupitelstvu, projednávání tohoto bodu se pak nebude účastnit, je-li Ing. Capoušek přesvědčen, že dobrá vůle schází zejména u starostky.

 
7.21 Vícepráce na kotelně MŠ Chlum

 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce Všestary ue dne 30.09.2009
Předkladatel: Ing.Michal Derner

 
Předložené vícepráce provedené při plynofikaci kotelny (nové osvětlení kotelny, odvětrací potrubí do sousední místnosti, vyřezání starých nefunkčních potrubí ve sklepě podle požadavků MŠ Chlum) nesouvisely s vlastní plynofikací kotelny
Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 236/2009: ZO schvaluje vícepráce na kotelně MŠ Chlum ve výši 3.614 Kč.
Hlasování o usnesení č.236/2009: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 1

 
Závěr
zakončeno v 1:17 min
Zapsala: Monika Kutálková ..............................................

 

 
Ověřovatelé: Josef Štefanka ..............................................

 
Ing. Martin Lučický ..............................................

 
Starostka Obce: JUDr. Zuzana Zlatohlávková ..............................................

 

 

 
Seznam příloh (pouze k archivovanému originálu):
č. 1 – přijatá usnesení
č. 2 – prezenční listina


 

 

Doložka k zápisu ze zasedání zastupitelstva Obce Všestary
ze dne 30.9.2009
 
V bodě 4) zasedání zastupitelstva dne 22. 10. 2009 byly zastupitelstvem schváleny námitky k zápisu ze zasedání zastupitelstva konaného dne 30. 9. 2009 v tomto znění:
 
starostka JUDr. Zlatohlávková:.
 
 1. V usnesení č. 223/2009 je uvedena chybná výměra. Usnesení se může nahradit kupní smlouvou, která je na pořadu jednání v bodě 7.1. 
 2. Směna pozemku na Lípě – pí. Němečková č. 224/2009- revokací usnesení opravit výměru
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 8.
Návrh usnesení č. 239/2009: ZO revokuje usnesení č. 224/2009 a to ve věci výměry, která správně zní: 63m2.
Hlasování o usnesení č. 239/2009: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.
 
 1. překlep v usnesení č. 232/2009. Má tam být „společnosti“ a ne „sopečnosti“.
 
 1. předkládá písemnou námitku Ing. Skořepové k zápisu z 30. 9. 2009 a týká se bodu 7.14. – archeopark:
 
 „Protože jsem byla zkrácena na svém vyjádření stran projektu KÚ o výstavbě archeoparku, zejména ve smyslu 1) mých obav o přílišné pracovní zatížení místostarosty ve prospěch projektu namísto velmi potřebné práce pro obec, dále 2) mé obavy z možného dopadu v budoucích letech (po skončení doby udržitelnosti projektu) pro případ,že investor KÚ nebude garantovat obci její neúčast na provozu zařízení, dále 3)doplnit v zápisu k již uvedenému,a to že archeopark se rozrostl do větších rozměrů než bylo původně předkládáno- Společností experimentální archeologie na ZO 29.1.2009 (viz citace ze zápisu jednání viz níže),a tím by obec byla nucena poskytnout dotčené pozemky k dlouhodobému nájmu investorovi ve větší výměře, mají vysokou cenu a původní informace o vzhledu budovy byla pro zastupitele zásadní, žádám vás zdvořile o přednesení těchto tří bodů jako námitku k zápisu z minulého zasedání.“
 
citace ze ZO 29.1.2009:
Doc. Tichý: měla by být rozměrů cca 20 x 8 m o výšce zhruba 1,5 patra a umístěna by byla na místě bývalého úvozu. Cílem není její vnější vzhled, ale především její vnitřní provoz. Určitě musí být zděná a budou v ní vystavovány exponáty. Její vnější podoba se může přizpůsobit domku márnice na hřbitově i stávajícímu přístřešku v archeoparku. Odstupová vzdálenost od hřbitova je určitě věcí dohody.
 
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 9.
Návrh usnesení č. 240/2009: ZO schvaluje doplnění námitek do minulého zápisu.
Hlasování o usnesení č. 240/2009: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

 
 
 
Ověřovatelé: Josef Macháček                               ..............................................                          
                     
                      Petr Gabriel                                      ..............................................
                                 
Starostka Obce: JUDr. Zuzana Zlatohlávková      ..............................................                           

 

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018