Zápis z mimořádného zasedání zastupitelstva obce

                                                                                                           vloženo dne 23.1.2009      

                                                                                                          
Místo konání:  zasedací místnost Obecního úřadu ve Všestarech.
Přítomni: Ing. Michal Derner, Radovan Dvořák, Ing. Martin Lučický, Josef Mareš, Jan Martínek, Josef Pešek, Ing. Božena Skořepová, Josef Štefanka, JUDr. Zuzana Zlatohlávková, Ing. Pavel Šandera přítomen od 8:40 (od usnesení č. 12/2009).
Omluveni: Jaroslav Došel, Petr Gabriel, Josef Macháček, MVDr. Michal Novák, Přemysl Vecek.
Zahájeno: 8.35 hod

Ing. Derner: Provedl zapnutí nahrávacího zařízení.
 
1) Mimořádné zasedání zastupitelstva Obce Všestary zahájila starostka JUDr. Zuzana Zlatohlávková (dále jen „předsedající“).
Předsedající: Konstatuji, že zastupitelstvo bylo svoláno a uveřejněno v souladu se zákonem a jednacím řádem, přítomno je 9 zastupitelů, tedy nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášení schopné, bude následovat určení zapisovatele, volba návrhové komise, poté bude přednesen program. Rozprava bude probíhat ke každému bodu zvlášť. Zápis z předchozího jednání byl vyhotoven, nebyl dosud ověřen.
 
2) Určení zapisovatele
Jako zapisovatel byl určen Ing. Vladimír Fof.
 
3) Volba návrhové komise
Do návrhové komise byli navrženi Ing. Pavel Šandera a Ing. Božena Skořepová.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení: ZO schvaluje pro mimořádné zasedání ZO Všestary ze dne 17. 1. 2009 návrhovou komisi ve složení Ing. Pavel Šandera a Ing. Božena Skořepová.
Hlasování o usnesení č. 12/2009: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

4) Volba ověřovatelů zápisu
Na ověřovatele zápisu byli navrženi p. Josef Pešek a p. Jan Martínek.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení: ZO schvaluje pro mimořádné zasedání ZO Všestary ze dne 17. 1. 2009 jako ověřovatele zápisu p. Josefa Peška a p. Jana Martínka.
Hlasování o usnesení č. 13/2009: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Předsedající seznámila přítomné s programem zasedání.
 
Program jednání ZO:
 
1)      Zahájení
2)      Určení zapisovatele
3)      Volba návrhové komise.
4)      Volba ověřovatelů zápisu.
5)      Rozhodnutí o financování rekonstrukce ZŠ Všestary
·        SO 01 Nástavba a přístavba budovy II. stupně čp. 57
·        SO 02 Podřezání a oprava nejstarší části objektu
·        SO 03 Přístavba šatnového pavilonu
·        SO 04 Úpravy dvora
6)      Dodatek č. 2 smlouvy o dílo s Ing. arch. Janem Zímou
7)      Žádost o dotaci na SW knihovny
8)      Závěr
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení: ZO schvaluje program mimořádné zasedání ZO Všestary ze dne 17. 1. 2009.
Hlasování o usnesení č. 14/2009: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

Stav účtu: 5.930.612,50 Kč
 
5) Rozhodnutí o financování rekonstrukce ZŠ Všestary
 
Na jednání 9. 1. 2009 rozhodl realizační tým zatupující obec v souladu s pověřením z minulého zasedání zastupitelstva  o vyloučení části projektu označeného SO 04 Úprava dvora v částce cca 865 tis. Kč z žádosti o dotaci. Jednalo se o práce, které podávané žádosti o dotaci nevyhovují a nemohly na ně být dotace z této žádosti získány. Pro jejich financování bude nutné hledat jiné dotační programy.
 
Následně rada doporučuje vyjmout z žádosti také část SO 02 Podřezání a oprava nejstarší části objektu, které činilo cca 2.113 tis. Kč. Tuto část vždy podle dosud známých informací budeme muset realizovat z obecních prostředků.
 
 
JUDr. Zlatohlávková: Seznámila s průběhem a výsledky jednání s CEPem 9. 1. 2009. Nebylo jasné, zda zdrojem financování projektu na přístavbu a nástavbu ZŠ by byl i úvěr. Obec bude žádat o úvěr. Při podřezání budovy nejde žádat o dotaci a Obec to bude muset hradit celé.
Ing. Derner: Na zanedbanost stavu není možno získat dotaci.
JUDr. Zlatohlávková: Dotace je možno získat na rozvoj, rozkvět, nebo nějaké budování.
p. Štefanka: Nejde to přidat někam jinam?
Ing. Šandera: V současné době ne, ale budeme se snažit hledat jinde.
Ing. Skořepová: Ptala se i jinde, ale nikdo podobnou dotaci nezískal.
p. Martínek: Podřezání budovy je základ. Obec stejně bude muset investovat sama a začalo by se něco již dělat. 
JUDr. Zlatohlávková: Pokud podřezání budovy vyčleníme ze žádosti o dotaci, tak se může již začátkem prázdnin začít. Výsledky žádosti o přidělení dotace mají být známy až někdy kolem 19. 6. 2009. V radě převážil názor na vyčlenění podřezání z žádosti o dotaci.
Ing. Derner: Vysvětlil jednotlivé částky uvedené v tabulce (uznatelné a neuznatelné náklady). 
Ing. Skořepová: Za mnou tady sedí pí. Slavíková, která se kolem dotací na Krajském úřadě pohybuje.
pí. Slavíková: Dotaci na okna a zateplení nebylo možno získat. To už se vědělo někdy v záři. Problém je v tom, že podklady na CEP nebyly dlouho předány. Jinak by CEP již muselo dát vědět, že to nejde. V podkladech předala možnosti získání dotací.
JUDr. Zlatohlávková: Jsme velmi rádi, že byste nám byla v tomto nápomocna. V tuto chvíli nám stačí jenom krátké seznámení.
Ing. Šandera: Vysvětlil, co je myšleno nejstarší částí budovy.
 
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení: ZO souhlasí s vyřazením SO 02 (Podřezání a oprava nejstarší části objektu) z žádosti o poskytnutí dotace na akci „Přístavba a stavební úpravy základní školy v Obci Všestary č. 57 – budovy II. stupně“. 
Hlasování o usnesení č. 15/2009: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

JUDr. Zlatohlávková: Nyní je potřeba rozhodnout, zda si na průběžné financování (než přijdou dotace)  brát úvěr. Sice v tuto chvíli na to volné peníze jsou, ale nějaké volné peníze Obec mít musí. Když jsme se o tom bavili, tak převládal názor, že si úvěr v tuto chvíli brát nebudeme.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení: ZO rozhodlo, že zdrojem financování projektu Přístavba a stavební úpravy základní školy v Obci Všestary č. 57 – budovy II. stupně nebude úvěr. 
Hlasování o usnesení č. 16/2009: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

JUDr. Zlatohlávková: Termín podání žádosti o dotaci je 31. 1. 2009. Pokud bude potřeba k tomu ještě něco doplnit a přijmout, bylo by nejlepší přenést pravomoc na radu, která se může sejít kdykoliv. Je to pružnější, než svolávat celé ZO.
Ing. Skořepová: Je to operativní. Pokud někdo má nějaký dotaz, může se na úřadě zastavit, nebo poslat e-mailem.
p. Martínek: Ing. Skořepová je nějaká mluvčí Obce?
 JUDr. Zlatohlávková: Ne není, ale zřejmě je to dáno tím, že ona se již několikrát dotazovala a dává to jako informaci ostatním.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení: ZO svěřuje radě obce do doby podání žádosti o dotaci na modernizaci ZŠ mandát k rozhodnutím ve věcech projektu ZŠ. 
Hlasování o usnesení č. 17/2009: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Ing. Derner: Vysvětlil možnosti průběhu výběrových řízení při řešení projektu. Možné rozdělení, či sloučení. Vlastní výběrové řízení na podřezání budovy, nebo soutěž nechat na CEPu.
p. Štefanka: V nejhorším bychom tedy ztratili 60.000. Na druhou stranu, ale získáme čas
p. Martínek: Rozhodující je čas.
Ing. Skořepová: Sama za sebe opravdu neví.
pí. Slavíková: Vy máte termín z CEPu pevně dán?
Ing. Derner: CEP podává žádost, ale rozhodnutí na něm nezávisí.
Ing. Šandera: Zřejmě k tomu víc nevymyslíme. Hlasování bude na každém z nás. Je to 50 na 50. Můžeme pak vést diskuzi o tom, aby se co nejméně omezil chod školy.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení: ZO rozhodlo zahájit společné výběrové řízení na „Podřezání ZŠ“- SO02 a na „Nástavbu a přístavbu ZŠ“ – SO01 a SO03 v předstihu před rozhodnutím o přidělení dotace nejpozději v ½ dubna 2009. 
Hlasování o usnesení č. 18/2009: pro 9, proti 1, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Ing. Šandera: Možná by bylo potřeba na výběrovém řízení začít pracovat hned.
p. Martínek: Kdo tedy bude rozhodovat o tom, kdo výběrové řízení vyhrál? Obec, nebo CEP?
Ing. Derner: CEP provede výběr a ZO schvaluje.
Ing. Šandera: CEP zajistí výběrové řízení.
 
6) návrh dodatku smlouvy o dílo
 
Odůvodnění návrhu dodatku Ing. arch. Zimou (mail z 13. 1. 2009):
 
Dobrý den,
obratem zasílám požadované rozpočty. Budou zaslány v několika e-mailech.
V tomto jsou stavební části obj.
01 a 02
Ještě poznámka k fakturám za interiér a inženýrskou činnost na dotace:.
Obě faktury jsou spočítány na základě skutečnosti. Jen na jednáních kolem dotací jsem odseděl 6 hodin x 500,-Kč/hodinu, třikrát jsem jel do Hradce nebo do Všestar na jednání (
180 km x 7,-) a někdy jsem musel vyplnit ty nesmyslné tabulky a několikrát je změnit tak, jak se měnily uznatelné náklady. Předělání rozpočtů (přesun položek z Obj.01 do objektu zateplení a následná úprava celkového sestavení) na základě rozdělení dotací jsem musel také u rozpočtářky zaplatit + cesta k rozpočtářce tam a zpět.
Z posledního jednání vzešel kromě jiného požadavek na  další podrobné rozdělení interiéru do jednotlivých položek jazykové učebny a kuchyňky.
Mimochodem, cvičná kuchyňka a její  přidání mne napadlo až při zpracovávání podkladů pro CEP a tím vznikly další kladné body do hodnocení. Takže si myslím, že si zaplacení obou faktur plně zasloužím.
Obě faktury jsou již zahrnuty do částky, která je započítána do nákladů na projekty do dotace.
 
S pozdravem

Ing. arch Jan Zima
 
Ing. Skořepová: Navrhuje přečíst dodatek, aby bylo zřejmé, jak vypadá. Jinak s částkou 17.850,- Kč souhlasí.
JUDr. Zlatohlávková: Dodatek č. 2 přečetla.
Ing. Šandera: Jenom poznámka. Musíme být na tyto věci připraveni. Práce na víc se musí platit.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení: ZO souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na Opravu a vestavbu II. stupně ZŠ a MŠ Všestary uzavřené dne 18. 5. 2007 mezi Obcí Všestary jako zadavatelem a Projekční kanceláří  - Ing. arch. Jan Zima (IČ 155 89 854) na projekt interiéru nových prostor (Cvičná kuchyň, jazyková učebna, hudebna, vybavení šaten) a na inženýrskou činnost na vypracování podkladů pro žádost o dotaci v celkové výši 17.850,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 19/2009: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

7) Žádost o dotaci na SW knihovny
Ing. Skořepová: Žádost byla předložena. Celkově to je v poměru 60% dotace a 40% Obec.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí žádost o dotaci u MKČR do programu Veřejný informační systém knihoven (VISK3) a schvaluje spoluúčast obce na projektu ve výši 40%. Cena projektu celkem je 58.162,- Kč, vlastní podíl tak činí 23.127,- Kč. Žádost byla podána 9. 1. 2009.
Hlasování o usnesení č. 20/2009: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

JUDr. Zlatohlávková: Poděkovala Ing. Skořepové za vypracování žádosti o dotaci.
pí. Slavíková: Komunikace je potřeba. Pokud by tu systém nebyl, tak není možno přímo komunikovat s knihovnou v HK.
 
7) Závěr
Zasedání bylo ukončeno v 10:00 hodin.
 
 
 
Zapsal: Ing. Vladimír Fof                                      ……………………………..
 
 
Ověřovatelé:  Josef Pešek                            ..............................................                          
                      
 
                      Jan Martínek                                    ..............................................
                                 
 
Starostka Obce: JUDr. Zuzana Zlatohlávková      ..............................................                            
                                           
                                                                                                                  
 
 
 
Seznam příloh (pouze k archivovanému originálu):       
č. 1 – přijatá usnesení                                                                                    
č. 2 – prezenční listina                                                                            
 

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018