Zápis z mimořádného zasedání zastupitelstva obce

Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu ve Všestarech.
Přítomni: Ing. Michal Derner, Jaroslav Došel, Radovan Dvořák, Petr Gabriel, Ing. Martin Lučický, Josef Macháček, Josef Mareš, Jan Martínek, Josef Pešek, Ing. Božena Skořepová, Ing. Pavel Šandera, Josef Štefanka, JUDr. Zuzana Zlatohlávková.
Neomluveni: MVDr. Michal Novák, Přemysl Vecek.
Zahájeno: 19.00 hod
Ukončeno: 22.45 hod

1) Mimořádné zasedání zastupitelstva Obce Všestary zahájil Josef Macháček (dále jen „předsedající“). Konstatoval, že mimořádné zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno, že je přítomno 13 zastupitelů z 15, tedy nadpoloviční většina, a tím že je zastupitelstvo usnášení se schopné.

Jako zapisovatel byl určen Ing. Vladimír Fof. Do návrhové komise byli navrženi Ing. Michal Derner a Ing. Pavel Šandera. Na ověřovatele zápisu byli navrženi p. Jaroslav Došel a p. Josef Štefanka.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO schvaluje pro mimořádné zasedání ZO Všestary ze dne 3.12.2008 jako ověřovatele zápisu p. Jaroslava Došela a p. Josefa Štefanku a návrhovou komisi ve složení Ing. Michal Derner a Ing. Pavel Šandera.
Hlasování o usnesení č. 240/2008: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Dále předsedající seznámil přítomné s programem zasedání.

Návrh programu:
1) Zahájení
2) Modernizace školy
3) Kontrola usnesení
4) Zpráva investiční komise
5) Závěr

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO schvaluje navržený program pro mimořádné zasedání zastupitelstva obce dne 3.12.2008.
Hlasování o usnesení č. 241/2008: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 2 – bylo schváleno.

2) Modernizace školy
starosta: Na CEPu (Centrum evropského projektování a.s.) nám připravují žádost o dotaci. Postupně se jim předávají podklady, které si vyžádají.
JUDr. Zlatohlávková: Na CEP ještě nebyl Ing.arch. Zímou předán rozpočet zpracovaný dle jejich požadavků. Je potřeba ho k tomu přinutit.
starosta: Urgence rozpočtů probíhá průběžně. Zítra (4.12.2008) mu zavolám a pokud to nebude, tak za ním zajedu.

3) Kontrola usnesení
p. Gabriel: Vezměme to popořadě. Pokud by chtěl někdo kontrolu nějakého usnesení doplnit, tak stačí dát vědět.

č.23/2006 …měsíční konzultace v oblasti účetnictví … úkol trvá.
starosta: Paní účetní to průběžně konzultuje na Krajském úřadě. Pokud má nějaký dotaz, tak tam volá.
Ing. Skořepová: Na příští zasedání ZO chce doplnit do programu zprávu finančního výboru.

č.20/2007 …o krizových řízeních … úkol trvá.
starosta: Plán byl zpracován a nyní je na odsouhlasení na HZS v odboru krizového řízení.

č.65/2007 … Všesportovní areál „Sokolovna“ … úkol trvá.
starosta: Jednání o pozemcích proběhnou do příštího zasedání ZO.

č.66/2007 … projektová dokumentace na akci „Zateplení Obecního úřadu“ …
úkol trvá.
starosta: Projekt a stavební povolení už jsou hotovy. Problém je s energetickým auditem. Dříve stačil jen energetický štítek budovy.
Ing. Derner: Zřejmě je potřeba požádat o prodloužení stavebního povolení (které je jen na dva roky), podle toho kdy bylo vydáno.
p. Gabriel: Nemělo by se zapomínat také na chodníky.

č.79/2007 … o úpravě krajnice v obci Chlum… úkol splněn.
č.147/2008 … o projednání úpravy krajnice … úkol splněn.
starosta: Úprava byla provedena a funkčnost provedení zatím nebylo vzhledem k počasí možno ověřit.

č.75/2007 … změna č.2 ÚPO … úkol trvá.
Ing. Skořepová: Podle ní není toto usnesení plněno. Jak je to se změnou územního plánu č.2? Půl roku uběhlo a není na co čekat.
Ing. Šandera: Kanalizaci bychom měli mít stále na zřeteli. Mělo by jít o hlavní prioritu.
Ing. Derner: Jestli, starostovi chybělo jedno usnesení, tak měl dát vědět. Takhle to vypadá, že to starosta záměrně brzdí. Půl roku je pryč. Navrhuje starostovi, aby zvážil setrvání ve funkci starosty.
p. Štefanka: To snad není možné, že to půl roku spí?
starosta: Změna č.2 ÚPO byla pozastavena v souvislosti se změnou koncepce odkanalizování, kterou ZO po projednáváních schválilo na říjnovém zasedání. Všechna jednání o územním plánování by měla být podložena usnesením ZO a na uvážení starosty.

č.89/2007 … úprava návsi v Rozběřicích … úkol splněn.
p. Gabriel: Je zpracováno a v dalším usnesení č.152/2008 to pokračuje.

č.122/2007 …o všestarských neziskovkách … úkol splněn.
p. Štefanka: Je potřeba to dát do nějaké roviny. Neustále se nám vrací to, že jsme žádná pravidla nestanovili.
JUDr. Zlatohlávková: U SDH je problém v tom, že něco je ze zákona a něco na spolkovou činnost.
Ing. Skořepová: Připomíná starostovi a paní účetní, aby bylo rozklíčováno, co patří do které kolonky v účetnictví. Na řádném zasedání to má být uvedeno.
Ing. Derner: Vezměme 1. variantu z návrhu, a když to nebude vyhovovat, tak se to příští rok může změnit.
Ing. Šandera: Nebavme se o částkách z příkladu, ale o návrhu procent.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO schvaluje metodiku pro poskytování spolkům a neziskovým organizacím působícím v našich obcích (viz. příloha zápisu) podle varianty č. 1, kterou předložila komise jmenovaná usnesením č. 122/2007.
Hlasování o usnesení č. 242/2008: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

č.138/2007 … o odkoupení pozemků příjezdové cesty u čp. 54, 174 … úkol trvá.
Ing. Derner: Proč ten úkol není splněn celý?
starosta: Usnesení se podle geometrického plánu týká dvou pozemků, z kterých je pouze jeden přístupný z komunikace. Druhý by musel být odkoupen až společně s pozemkem od stav.spol. Vít a spol.

č.153/2007 … digitalizace … úkol splněn.
starosta: Digitalizace ÚPO byla provedena za finanční podpory Královéhradeckého kraje a projekt byl ukončen závěrečnou zprávou, která byla v pořádku.
Ing. Skořepová: Má tedy Architep k dispozici tuto digitalizaci?
starosta: Nemá, ale změna se zpracovává s ohledem na prováděnou digitalizaci.

č.174/2007 … o opravě zdi na hřbitově na Chlumu … úkol trvá.
starosta: Nabídky na provedení stále nejsou od organizací k dispozici. Zadání bylo projednáno s firmami, které doporučili JUDr. Zlatohlávková a p.Vecek. Třetím osloveným byl p.Roušal, který prováděl stavební úpravy v čp.53 – Cukrárna.

č.176/2007 … přívalové deště … úkol trvá.
starosta: S návrh řešení přívalových dešťů ve vytypovaných lokalitách bylo ZO seznámeno prostřednictvím Ing. Nováka. Dokumentaci spol. N-PROJEKT zatím nepředalo. Jejím předání průběžně urguji.

č.187/2007 … o doplnění veřejného osvětlení … úkol trvá.
starosta: Není dokončena kompletní dokumentace. Během příštího týdne mají být hotovy Rosnice a Všestary. Zatím je zpracována Lípa a Bříza.

č.194/2007 … o pronájmu nebytových prostor na bazénu … úkol splněn.
starosta: Dodatky smluv byly připraveny, projednány, schváleny a podepsány.
Ing. Skořepová: Nechte si projít hlavou pronájem areálu bazénu jako celku za 1,- Kč. Po novele zákona o dani z přidané hodnoty bude obec jako územní samosprávní celek a osoba povinná k dani od 1.1.2009 sledovat limit pro povinnou registraci jako plátce DPH ve výši 1 milion Kč. Jedná se o přijaté úplaty za 12 po sobě jdoucích měsíců, do nichž se započítávají podle výkladu zákona i naše tržby z bazénu a další příjaté úplaty jako jsou nájmy z pozemků, lesů, příjmy z bytového a nebytového hodpodářství aj. kromě příjmů např.z prodeje pozemků. Lze předpokládat, že se obec jistě stane během r.2009 plátcem DPH, což bude komplikovat v dané chvíli značně účetnictví.

č.244/2007 … o pozemku u bytovky ve Všestarech … úkol trvá.
p. Gabriel: Projednávalo se na minulém zasedání ZO.

č.251/2007 … o zařazení do MAS … úkol splněn.
JUDr. Zlatohlávková: Požádala o zařazení uvedeného usnesení do kontroly usnesení.
Ing. Derner: Co nám to přineslo, co nás to stálo?
starosta: MAS zpracovala Strategický plán Leader na jehož základě by mohli být poskytnuty prostředky z Programu rozvoje venkova ČR, které by mohly čerpat organizace pracují na území zařazeném do územní působnosti MAS o.p.s. Hradecký venkov. V prvním kole neuspěla MAS neuspěla a žádost po potřebných úpravách byla podána do druhého. Obec se na činnosti MAS nepodílí. Zakládajícími členy o.p.s. jsou svazky obcí, které při založení vložily příspěvek ve výši 5,- Kč/obyvatele. Náklady na provoz organizace jsou dotovány Královehradeckým krajem.
Ing. Skořepová: Prosila by kopii zakládací listiny MAS.
starosta: Kopii zakládací listiny MAS předá.
Ing. Šandera: Bylo by dobré vědět, co tam dáváme a na co. Popř. co jsme získali.

č.40/2008 … o Hasičské zbrojnici v Rozběřicích … úkol trvá.
p. Gabriel: Na minulém zasedání ZO bylo probráno, ale starosta měl připravit žádost o dotaci z Programu obnovy venkova.
starosta: Žádost byla vypracována ale k odeslání ještě chybí rozpočet, který zpracovává N-PROJEKT.
Ing. Skořepová: Doporučuje žádost konzultovat s Ing. Rejlovou.
p. Gabriel: Na řádném zasedání ZO bude potvrzeno odeslání.

č.71/2008 … využití reklamního zařízení roll-up … úkol splněn.
starosta: Zařízení mělo svou premiéru na Dnech podnikatelů, které pořádala MAS o.p.s Hradecký venkov. Dále je vystavováno na veřejných akcích.

č.73/2008 … o rozšíření areálu „Centrum experimentální archeologie“
… úkol trvá.
Ing. Šandera: Toto váže na změnu územního plánu.

č.83/2008 … o zřízení stavby a provozování sjezdu … úkol trvá.
starosta: Nejde o propojení souběžné (obslužné) komunikace dálnice D11/ R35 s místní komunikací ve Bříze od prodejny potravin kolem vodní nádrže, ale o samotné napojení této komunikace na komunikaci III.tř., která prochází obcí..
Ing. Derner: Pan starosta předloží smlouvu JUDr. Zlatohlávkové k nahlédnutí.

č.100/2008 … o povolení k rozdělení pozemku … úkol splněn.
Ing. Derner: Připomněl kontrolu tohoto usnesení.
starosta: Povolení k rozdělení pozemků bylo vydáno. Další postup ve věci uvedených pozemků navazuje na Smlouvu o smlouvě budoucí, kterou Obec uzavřela se stav.spol. VÍT a spol. na odkoupení pozemků pod stávají přístupovou cestou.

č.106/2008 … pověření Ing Machůta k jednání o splaškových vodách
… úkol splněn.
starosta: Jednání na povodí Labe proběhlo.
JUDr. Zlatohlávková: Jak to pokračuje dál?
starosta: Pro další spolupráci je předložen návrh mandátní smlouvy mezi Obcí a Ing. Machůtem o výkonu technické pomoci při projednávání záležitostí spojených s přípravou a realizací projektů spojených s odkanalizováním Obce Všestary.

č.107/2008 … přerušení prací na projektu dálkového přivaděče … úkol splněn.
starosta: Práce na přivaděči byly přerušeny. V případě ukončení projektu je potřeba vyrovnání se spol. Multiaqua s.r.o., která projekt zpracovala a spol.VAK a.s., která zajišťovala majetkoprávní projednání.

č.115/2008 … odkoupení pozemků (pí. Zajíčková) … úkol splněn.
JUDr. Zlatohlávková: Ohlašuje střet zájmů.
starosta: Odkup byl proveden. Za zpracování kupní smlouvy na všechny pozemky pro hřbitovní komunikaci předložila JUDr. Zlatohlávková fakturu ve výši 13.709 ,- Kč.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení: ZO schvaluje úhradu faktury v částce 13.709,- Kč pro JUDr. Zlatohlávkovou za právní pomoc při plnění usnesení č.115/2008 o odkoupení pozemku pí. Zajíčkové (Jeřice) a dalších pozemků pro hřbitovní komunikaci ve Všestarech.
Hlasování o usnesení č. 243/2008: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

č.150/2008 … o dojednání podmínek o údržbě znečistěných komunikací ZD.
… úkol trvá.
starosta: Je to stále v jednání. Konkrétní problémy řeší přímo.

č.152/2008 … o projektu „Všestarské chodníky“ … úkol trvá.
starosta: Seznámení s návrhem řešení proběhlo 11.11.2008 a do konce roku má být předána projektová dokumentace.

č.181/2008 … o přípojce el. energie (hřbitov Chlum) … úkol trvá.
starosta: Projektovou dokumentaci připravuje N-PROJEKT a realizace bude provedena v rámci místních firem.

č.186/2008 … o odvodnění komunikace Lípa … úkol trvá.
starosta: Na SUS byl předán požadavek písemně a telefonicky byl urgován. Zatím nedošlo k jednání.
p. Štefanka: Je potřeba na ně přitlačit a neustále se připomínat.

č.185/2008 … paspart obecních pozemků - sekacích ploch … úkol trvá.
starosta: Úkolem byli pověřeni starosta, místostarosta a p.Martínek. Paspart ještě nebyl vyhotoven.

č.189/2008 … archivace zápisů včetně usnesení … úkol trvá.
p. Gabriel: Všechny dotčené stránky by měly být parafovány a sešity. Je potřeba to zajistit na všech zápisech.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO ukládá starostovi zajistit svázání zápisů ze zastupitelstva a usnesení, a to za každý rok samostatně, a na příštím zasedání seznámit zastupitele s termínem vyhotovení.
Hlasování o usnesení č. 244/2008: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

č.188/2008 … Jednací řád … úkol splněn.
p. Gabriel: KV předložil návrh nového Jednacího řádu, který byl průběžně připomínkován. Každý ze zastupitelů dostal na začátku jednání konečnou verzi.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO schvaluje Jednací řád pro zasedání zastupitelstva Obce s platností od 1.12.2008.
Hlasování o usnesení č. 245/2008: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

4) Zpráva investiční komise
p. Mareš: Seznámil s návrhy výzev na „Dodláždění zastávek ve Všestarech“ a „Vypracování dokumentace na ČOV“. Zadání na ČOV bylo konzultováno s Ing. Machůtem.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO souhlasí s vypsáním výzev na „Dodláždění zastávek ve Všestarech“ a „Vypracování dokumentace na ČOV“.
Hlasování o usnesení č. 246/2008: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

5) Závěr
Zasedání bylo ukončeno ve 22.45 hodin.

Zapsal: Ing.Vladimír Fof
Ověřovatelé: Jaroslav Došel a Josef Štefanka
Starosta Obce: Josef Macháček

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018