Zápis z mimořádného zasedání zastupitelstva obce

Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu ve Všestarech.
Přítomni: Ing.Michal Derner, Jaroslav Došel, Radovan Dvořák, Petr Gabriel, Ing.Martin Lučický, Josef Macháček, Josef Mareš, Jan Martínek, Josef Pešek, Josef Štefanka, Přemysl Vecek, JUDr.Zuzana Zlatohlávková.
Ing.Pavel Šandera, přítomen od 19:25 hod
Nepřítomni: MVDr.Michal Novák, Ing.Božena Skořepová.
Zahájeno: 19.05 hod

1) Mimořádné zasedání zastupitelstva Obce Všestary zahájil Josef Macháček (dále jen „předsedající“). Konstatoval, že mimořádné zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů, čímž je zastupitelstvo usnášení se schopné.

Jako zapisovatel byl určen Ing. Vladimír Fof. Do návrhové komise byli navrženi Ing.Michal Derner a p. Petr Gabriel. Na ověřovatele zápisu byli navrženi JUDr.Zuzana Zlatohlávková a p. Josef Štefanka.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení: ZO schvaluje pro mimořádné zasedání ZO Všestary ze dne 4.9.2008 jako ověřovatele zápisu JUDr. Zuzanu Zlatohlávkovou a p. Josefa Štefanku a návrhovou komisi ve složení Ing. Michal Derner a p. Petr Gabriel.
Hlasování o usnesení č. 169/2008: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Dále předsedající seznámil přítomné s programem zasedání.

Návrh programu:
1) Zahájení
2) Vyfakturování Břízy
3) Smlouvy s Centrem evropského projektování a.s.
4) Silnice R35
5) Závěr

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení: ZO schvaluje navržený program pro mimořádné zasedání zastupitelstva obce dne 4.9.2008.
Hlasování o usnesení č. 170/2008: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

2) starosta předložil ZO předložil přehled uzavřených Smluv o dílo a průběžné úhrady nákladů na financování úprav ve Bříze:

Dodavatel Smlouva o dílo (SOD) částka
Sovis s.r.o. stavební práce dle SOD č. 07574 4 749 072,00
stavební práce Dodatek č. 2 4 669 800,00
Ing. Aur stavební dozor 98 770,00

příjemce kdy za co kolik
Sovis s.r.o. IV.08 Práce provedené v březnu 08 998 429,00
Ing. Aur V.08 Stavební dozor 29 750,00
p.Hrnčíř IV.08 Asistence stavebního dozora - březen 08 255,00
Sovis s.r.o. V.08 Práce provedené v dubnu 08 2 164 870,00
SÚS V.08 Smlouva o podmínkách zřízení stavby, provozu silničního sjezdu a omezení užívání nemovitosti 7 435,00
p.Hrnčíř V.08 Asistence stavebního dozora - duben 08 1 320,00
Sovis s.r.o. VII.08 Práce provedené v červnu 08 1 155 785,00
p.Hrnčíř VI.08 Asistence stavebního dozora - květen 08 1 200,00
p.Hrnčíř VII.08 Asistence stavebního dozora - červen 08 1 260,00
Ing. Aur VII.08 Stavební dozor 29 750,00
Sovis s.r.o. VII.08 Práce provedené v červnu 08 341 933,00
Ing. Aur VII.08 Stavební dozor - doplatek 4 760,00
Sovis s.r.o. VIII.08 Vícepráce - kanalizace, obrubníky a dlažba 586 816,00

Ing. Derner: informoval ZO, že předložené tabulky obsahují zřejmě veškeré náklady spojené s realizací akce „Všestary-Bříza, rekonstrukce návsi“. Vedle vlastních stavebních prací podle SOD zde jsou i další vedlejší náklady především na výkon stavebního dozoru. Tyto vedlejší náklady však nejsou předmětem našeho jednání, protože probíhaly podle již dříve přijatých usnesení. Zastupitelstvo obce schválilo dne 24.4.2008 a 29. 5.2008 rozšíření prací nad rámec zakázky a úhrada faktury ve výši 586.816,-Kč za tyto práce je předmětem schválení (viz. poslední řádek tabulky). Pro rekapitulaci cen za stavební práce provedené spol. Sovis s.r.o. dále provedl bilanci ve dvou krocích:
a) rekapitulaci fakturace prací podle SOD a porovnání se smluvní cenou
b) schválení ceny za vícepráce nad rámec SOD

a) Porovnání smluvní ceny a fakturace dle dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. 07574
Sovis s.r.o. fakturace prací dle dodatku č. 2 smlouvy o dílo cena
Sovis s.r.o. Práce provedené v březnu 08       998 429,00
Sovis s.r.o. Práce provedené v dubnu  08   2 164 870,00
Sovis s.r.o. Práce provedené v červnu 08   1 155 785,00
Sovis s.r.o. Práce provedené v červnu 08       341 933,00
fakturace prací dle dodatku č.2 celkem       4 661 017,00
smuvní cena dle dod.č.2                                4 669 800,00
závěr: Fakturace byla proti smluvní ceně nižší o -8 783,00

b) Fakturace za vícepráce objednané obcí nad rámec smlouvy
viz řádek:"Sovis s.r.o. VIII.08 Vícepráce - kanalizace, obrubníky a dlažba" 586 816,00
Uvedená částka sestává ze dvou částí:
1. Kanalizace, obrubníky, dešťové vpusti, žlabové tvárnice v příkopě …
pozn.: cena byla schválena na zasedání ZO dne 29.5.2008 pod usnesením č. 109/2008 287 787,00

2. Vícepráce a méněpráce (obrubníky + zámková dlažba)
pozn.: Jde o práce nad rámec smlouvy, jejichž rozsah byl na základě požadavků občanů obyvatel Břízy schválen na ZO dne 20.3.2008 v usneseních č. 52-56/2008, ale dosud nebyla předložena jejich cena k projednání 299 029,00

Po provedené kontrole rozpočtu č.2 mohl konstatovat, že: pro přípočty a odpočty byly použity jednotkové ceny sjednané ve smlouvě, kontrolu výměr stvrdil podpisem stavební dozor Ing. Aur a že jednotkové ceny položek, které nejsou ve smluvním rozpočtu, nepřekračují běžné ceny na trhu. Na závěr doporučil ke schválení rozpočet č. 2 "Vícepráce a méněpráce (obrubníky + zámková dlažba)" v částce 299.028,- Kč a tím pádem i úhradu celé faktury za vícepráce nad rámec smlouvy ve výši 586.816,- Kč.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení: ZO schvaluje vícepráce za rozšíření zakázky nad rámec smlouvy v celkové částce 586.816,- Kč na akci „Všestary-Bříza, rekonstrukce návsi“ od SOVIS s.r.o. (IČ: 25253697).
Hlasování o usnesení č. 171/2008: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

3) Smlouvy s Centrem evropského projektování a.s. – modernizace ZŠ
JUDr. Zlatohlávková: Předmětem schválení jsou 2 mandátní smlouvy s Centrem evropského projektování a.s.. Na základě každé z mandátních smluv bude Centrem evropského projektování a.s. zpracován projekt, kterým se obec bude ucházet o dotace. Dotace se obec snaží získat na připravený projekt „oprava a modernizace základní školy“, kde jsou předpokládané náklady vyčísleny na cca 18 milionů korun českých. Jeden projekt směřuje do Regionálního operačního programu NUTS II, který je již vyhlášen, druhý projekt bude směřovat do Operačního programu životního prostředí. Jednání s CEPem probíhalo dnes. Došlo k zapracování všech připomínek ze strany obce. Doporučuje ZO, aby smlouvy byly schváleny, protože jeden z titulů je již vyhlášen. Drobné nesrovnalosti v mandátních smlouvách ještě budou odstraněny.
Ing. Derner: V podstatě se dá říci, že se platí až za splnění jednotlivých částí smlouvy.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO schvaluje mandátní smlouvu se spol. Centrum evropského projektování a.s. (IČ: 27529576), na projekt z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, s odměnou mandatáře v částce 232.050,- Kč včetně DPH (cena pevná a nepřekročitelná).
Hlasování o usnesení č. 172/2008: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO schvaluje mandátní smlouvu se spol. Centrum evropského projektování a.s. (IČ: 27529576), na projekt z Operačního programu životní prostředí, s odměnou mandatáře v částce 232.050,- Kč včetně DPH (cena pevná a nepřekročitelná).
Hlasování o usnesení č. 173/2008: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

4) Silnice R 35
Ministerstvo životního prostředí vydalo stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí kde je záměrem vybudování silnice R35 v úseku Úlibice-Hradec Králové ve kterém jsou definovány požadované protihlukové zábrany.
JUDr. Zlatohlávková: V minulosti bylo řečeno, že vše kolem silnice R35 se musí projednávat na zastupitelstvu. Usnesením ze dne 26.7.2007 byl starosta zavázán, okamžitě informovat v této věci členy zastupitelstva, jedná se patrně o usnesení č. 165/2007, u něhož je uveden chybný text a je tedy na kontrolním výboru, aby na příští jednání zastupitelstva provedl kontrolu tohoto usnesení.
Ing. Šandera: Je to potřeba neustále hlídat.

5) Závěr
Zasedání bylo ukončeno v 20:05 hodin.

Zapsal: Ing.Vladimír Fof 
Ověřovatelé: JUDr.Zuzana Zlatohlávková a Josef Štefanka 
Starosta Obce: Josef Macháček 

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018