Zápis z mimořádného zasedání zastupitelstva obce

Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu ve Všestarech
Přítomni: Jaroslav Došel, Radovan Dvořák, Bc.Martin Lučický, Josef Macháček, Josef Mareš, Jan Martínek, Josef Pešek, ing.Božena Skořepová, ing.Pavel Šander, Josef Štefanka, JUDr.Zuzana Zlatohlávková
Nepřítomeni: ing.Michal Derner, Petr Gabriel, MVDr.Michal Novák, Přemysl Vecek
Přítomní za OV: Vojtěch Geltner (Chlum), Josef Václavík (Bříza)
Hosté: ing.arch.Zdeněk Vojtěch
Zahájeno: 19.15 hodin

Program (návrh):
1) Zahájení
2) Určení zapisovatele, návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3) Zástavba lokality V10
4) Zástava k úvěru na projekt „Solární ohřev vody na bazénu Všestary“
5) Výzva Diakonie Broumov
6) Závěr
………………………………………………………………………………………………….................................
1) zasedání zastupitelstva Obce Všestary zahájil Josef Macháček. Konstatoval, že mimořádné veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů (10 z 15), čímž je zasedání ZO usnášení se schopné. Vzhledem k tomu, že se zápis ze zasedání ZO ze dne 4.10.2007 dnes ověřuje, budou případné námitky proti němu vzneseny až na dalším řádném zasedání, které bude svoláno na 15.11.2007.
Dále seznámil přítomné s programem zasedání.
ing.Skořepová: navrhuje jednat pouze o bodu, který byl uveden na pozvánkách tj. o zástavě na projekt kolektorů.

ing.arch.Vojtěch: seznámil přítomné s úpravou studie zástavby lokality V10 a s důvody, které vedly k řešení s řadovými domy. Spol.FATO by měla vystavět pouze zástavbu, která je rovnoběžná s tratí a ostatní stavební parcely by měly být nabídnuty k prodeji.
ing.Skořepová: shrnula vystoupení ing.arch.Vojtěcha následovně: při zástavbě rodinnými domky nebo dvojdomky vzniknou dlouhé parcely o velké výměře, tím pádem obtížně prodejné. Jediný argument pro řadové domky je tedy lepší prodejnost. Navrhuje část projednávané lokality, které se týká navrhovaná zástavba řadovkami, zmenšit o zelený pás, který je ÚPO definován jako zóna protihlukové zeleně. Touto úpravou se rozloha pozemků, v případě zástavby samostatně stojícími domy, zmenší na „prodejnou“ velikost.
JUDr.Zlatohlávková: vzhledem k mentalitě obyvatelstva budou úzké pozemky za řadovými domy rozděleny ploty, které budou nejenom z různých materiálů, ale i budou tak vysoké, aby zajistily soukromí majitelů nemovitostí. Dále zdůraznila, že se stále jedná o zástavbu, kterou, jak předpokládá, ZO nechce.
p.Martínek: proč se jedná o zástavbě, která bude vidět jenom z vlaku.

Starosta opět seznámil přítomné s návrhem programu zasedání ZO.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení: ZO schvaluje navrhnutý program zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování o usnesení č. 208/2007: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 2 – bylo schváleno

2) určení a volba orgánů zasedání ZO: jako zapisovatelku určil předsedající pí. Moniku Kutálkovou. Na ověřovatele zápisu byli navrženi Jaroslav Došel a Josef Pešek. Do návrhové komise byli navrženi ing.Pavel Šandera a JUDr.Zuzana Zlatohlávková.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary ze dne 18.10.2007 p.Jaroslava Došela a p.Josefa Peška jako ověřovatele zápisu a návrhovou komisi ve složení ing.Pavel Šandera a JUDr.Zuzana Zlatohlávková. Hlasování o usnesení č. 209/2007: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 2 – bylo schváleno

3) studie zástavby lokality V10 byla projednána spontánně již v prvním bodu jednání.

4) k žádosti o podporu ze SFŽP ČR projektu „Solární ohřev teplé vody-bazén Všestary“ je nutné přiložit souhlas obce se zřízením zástavního práva na nemovitost. Zástavní smlouvou bude zajištěna půjčka, která bude SFŽP ČR obci spolu s dotací poskytnuta Financování projektu bylo v žádosti navrženo následovně:
- projekt celkem - 2.328,- tis.Kč
- dotace od SFŽP - 1.164,- tis.Kč
- půjčka od SFŽP - 698,- tis.Kč (na dva roky)
- vlastní zdroj je ve výši 466,- tis.Kč
Budova bazén-sauna na pozemku p.č. st.57 v k.ú.Všestary je vedena v majetku obce účetní hodnotou ve výši 29,493.298,70 Kč, což splňuje podmínky poskytnutí půjčky (2 násobek půjčky).
p.Martínek: než budeme hlasovat o zástavním právu je nutné rozhodnou bytí či nebytí bazénu, což následně rozhodne o dalších investicích do něj. A chceme vůbec sluneční kolektory?
ing.Skořepová: nebyl záměr vybudovat kolektory schválen minulým ZO?
starosta: minulým ZO byl schválen „záměr“ vybudovat kolektory vzhledem k tomu, že žádost o podporu byla podána v září letošního roku nemohlo se k ní vyjadřovat předcházející zastupitelstvo a ve fázi podání žádosti o podporu zatím není podstatný výsledek rozhodnutí o pronájmu bazénu.
JUDr.Zlatohlávková: pokud bude dána do zástavy budova bazénu bude se hůře pronajímat.
p.Štefanka: navrhuje nedávat do zástavy tak velký objekt.
ing.Šandera: jaké úspory nám přinese samotný projekt.
starosta: roční úspora je vyčíslena na částku cca 50.000,- Kč v cenách paliv v roce 2006 s návratností 20 let, samozřejmě s poskytnutou dotací.
p.Došel: po instalaci kolektorů bude nutné vyškolit dalšího zaměstnance.
p.Martínek: v době, kdy hledáme úsporná opatření v provozu bazénu přijmeme dalšího zaměstnance?

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení: Ke splnění podmínek žádosti o podporu ze SFŽP ČR na projekt „Solární ohřev teplé vody – bazén Všestary“, souhlasí zastupitelstvo obce se zřízením zástavního práva na nemovitosti, které jsou v majetku obce, v adekvátní výši ve prospěch poskytovatele půjčky SFŽP ČR.
Hlasování o usnesení č. 210/2007: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

5) Diakonie Broumov (IČO: 49289977) se obrátila na Obec s výzvou na uspořádání humanitární sbírky ošacení.
ing.Skořepová: do sbírky by se měla zapojit místní organizace Červeného kříže, ve které byla členkou. Bylo by vhodné, aby byla sbírka prováděna průběžně a to např. každé pondělí. Osobně se na zajištění sbírky odmítla zúčastnit, ale navrhla pí.Nepilou.
starosta: možnost provedení sbírky projedná s pí.Nepilou. O vlastní existenci místní organizace Červeného kříže vyjádřil pochybnosti vzhledem k tomu, že na základě výzvy Českého červeného kříže na obnovu činnosti, nebyla činnost obnovena pro nezájem nejenom „bývalých“ členů Červeného kříže ale i dalších, kteří byli pí Nepilou osloveni. Vzhledem k možným skladovacím prostorům, by však měla proběhnout až těsně před svozem, který bude Diakonie zajišťovat v týdnu od 10.12. do 14.12.2007.

6) zasedání ZO, které proběhlo v zasedací místnosti OÚ Všestary bylo ukončeno ve 20.10 hod.

Zapsala: Monika Kutálková
Ověřovatelé: Jaroslav Došel a Josef Pešek
Starosta obce: Josef Macháček

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018