Zápis z mimořádného zasedání zastupitelstva

 

 
Místo konání:  zasedací místnost Obecního úřadu ve Všestarech.
Přítomni: Ing. Michal Derner, Jaroslav Došel, Radovan Dvořák, Petr Gabriel, Ing. Martin Lučický, Josef Macháček, Jan Martínek, Josef Pešek, Ing. Božena Skořepová, Josef Štefanka, Přemysl Vecek, JUDr. Zuzana Zlatohlávková.
Omluveni: Josef Mareš, Ing. Pavel Šandera, MVDr. Michal Novák.
Za OV:
Zahájeno: 19.05 hod.

 
1) Zasedání zastupitelstva Obce Všestary zahájila starostka JUDr. Zuzana Zlatohlávková a nejprve přivítala hosty. Především byl přivítán náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje Ing. Vladimír Derner. Po seznámení se stavem účtu obce, paní starostka pověřila vedením zasedání místostarostu Ing. Michala Dernera (dále jen „předsedající“).
 
předsedající: Konstatuji, že zastupitelstvo bylo svoláno a uveřejněno v souladu se zákonem a jednacím řádem, přítomno je 12 zastupitelů, tedy nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášení schopné, bude následovat určení zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu, poté bude přednesen program. Rozprava bude probíhat ke každému bodu zvlášť. Zápis z předchozího jednání byl vyhotoven, ověřen a je předložen k nahlédnutí.
 
1. Návrh programu jednání zastupitelstva obce:
 
1.      Zahájení, schválení programu
2.      Určení zapisovatele
3.      Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
4.      Souhlas s přijetím dotací
5.      Priority obce v lokalitě nad mateřskou školou ve Všestarech
6.      Závěr
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 283/2009: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary konaného dne 2. 12. 2009. 
Hlasování o usnesení č. 283/2009: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
2.      Určení zapisovatele
Jako zapisovatel byl určen Ing. Vladimír Fof.
 
3.      Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
Do návrhové komise byli navrženi Ing. Martin Lučický a Ing. Božena Skořepová.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 284/2009: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 2. 12. 2009 návrhovou komisi ve složení Ing. Martin Lučický a Ing. Božena Skořepová.
Hlasování o usnesení č. 284/2009: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Na ověřovatele zápisu byli navrženi p. Josef Štefanka a p. Josef Macháček.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 285/2009: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 2. 12. 2009 jako ověřovatele zápisu p. Josefa Štefanku a p. Josefa Macháčka.
Hlasování o usnesení č. 285/2009: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
 
4.      Souhlas s přijetím dotací
 
    4.1. Souhlas s přijetím dotace na pořízení svolávacího systému pro JSDHO Chlum
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 2. 12. 2009 
Předkladatel: JUDr. Zuzana Zlatohlávková
 
Obsah: JSDHO Chlum byla zařazena mezi sbory, kterým bude přidělena dotace na pořízení svolávacího systému. Pro přijetí dotace je nutný souhlas obce, proto zastupitelstvu předkládám ke schválení návrh smlouvy o dotaci a návrh následujícího usnesení:
 
Ing. Skořepová: Jedná se o dotaci na rok 2009? Musí se to tedy letos utratit?
starostka: Ano, je tomu tak a hodně to spěchá. Specielně na to nás upozorňovali.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 286/2009: ZO souhlasí s přijetím účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro rok 2009 v úhrnné výši 33.767,- Kč poskytnuté Královéhradeckým krajem a pověřuje starostku uzavřením smlouvy s Královéhradeckým krajem o poskytnutí dotace č. RR/2009/097-SDH/MV/3.
Hlasování o usnesení č. 286/2009: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.
  
    4.2. Souhlas s přijetím dotace z Programu obnovy venkova KHK
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 2. 12. 2009 
Předkladatel: Ing. Michal Derner
 
Obsah: rozhodnutím zastupitelstva Královéhradeckého kraje ze dne 2. 12. 2009 bylo obci Všestary schváleno poskytnutí dotace na akci Přístavba a stavební úpravy požární zbrojnice Rozběřice ve výši 135.000,- Kč. Pro přijetí dotace je nutný souhlas obce, proto zastupitelstvu předkládám ke schválení návrh následujícího usnesení:
 
starostka: Upozornila na to, že první etapa už stála 437.519,- Kč. Zároveň se zeptala, zda se teď má pokračovat, nebo počkat na to jak se situace vyvine v příštím roce.
Ing. Skořepová: Je to též do konce roku? Nemůže se stát, že nesplníme podmínky o poskytnutí dotace, když to teď zastavíme?
předsedající: Letos musíme vyúčtovat 2x 135.000,- Kč a to se splní. Jiná omezující podmínka tam není a takto by to mělo být v pořádku. Je taky pro to, aby se to ukončilo a zazimovalo, něco by potom mohli udělat svépomocí hasiči
p. Macháček: Pokud je střecha, jde to zabezpečit a splní se podmínky dotace, tak též nevidí důvod pokračovat.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 287/2009: ZO souhlasí s přijetím dotace z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje z dotačního titulu Dt 1 – Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti ve výši 135.000,- Kč a pověřuje starostku obce uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace s Královéhradeckým krajem. Investiční náklady jsou 437.519,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 287/2009: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
 
5.      Priority obce v lokalitě nad mateřskou školou ve Všestarech
 
Důvodová zpráva pro jednání zastupitelstva obce dne 2. 12. 2009 
Předkladatel: Ing. Michal Derner
 
Obsah: Dne 24. 11. 2009 proběhl v sídle Královéhradeckého kraje (dále jen KHK) další kontrolní den na přípravě projektu Archeoparku ve Všestarech, jehož investorem a koordinátorem je KHK a k financování bude podávat žádost o dotaci z grantů EU. Při kontrole plnění úkolů jednotlivých účastníků bylo konstatováno, že všechny dosavadní body harmonogramu přípravy projektu jsou plněny. Zvláštní pozornost byla věnována inženýrské činnosti v procesu obstarání územních rozhodnutí a stavebních povolení.
 Pro vlastní Archeopark a přípojky inženýrských sítí bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí (tuto inženýrskou činnost zajišťuje pro KHK Ing. Prokešová ze společnosti M-PRO REAL s.r.o). Pro přístupovou komunikaci „Hřbitovní“ (stavební povolení a územní rozhodnutí zajišťuje podle již dříve zpracované dokumentace obec Všestary) je vydáno pravomocné územní rozhodnutí a 11. 11. 2009 bylo zahájeno stavební řízení.
(vysvětlivka k rozdílu procesů: územní řízení je doručováno veřejnou vyhláškou, tj. každý účastník musí sledovat dění na úřední desce a není jmenovitě o vedeném řízení informován, zatímco informace o stavební řízení jsou doručovány známým účastníkům, kterými jsou mj. vlastníci sousedních pozemků, dopisem s doručenkou na jejich adresu)
Aby KHK mohl úspěšně podat žádost o dotaci, musí být na všechny části stavby (Archeopark, přípojky i přístupová „Hřbitovní“ komunikace) vydáno stavební povolení v právní moci.
Ing. Prokešová informovala, že se pokusila předjednat s účastníky stavebních řízení jejich případné vzdání se práva na odvolání pro zkrácení lhůt. O jednání s Ing. Capouškem sdělila následující: Ing. Capoušek již obdržel oznámení o zahájení stavebního řízení a prohlásil, že ke stavebnímu řízení na Hřbitovní komunikaci bude podávat námitky a následně i odvolání, která mu bude zpracovávat jeho právní zástupce. Tvrdí, že důvodem je skutečnost, že s ním obec nejedná ve věci změny č.2 územního plánu obce (ÚPO) . Stejně bude postupovat i u všech ostatních řízení v Obci Všestary, jejichž bude účastníkem (tedy byť jen sousedem), a to i bez ohledu na to, zda žadatelem je obec, či kdokoli jiný.
Zástupci KHK i projektanta se dotázali, zda je možné ve věci změny č. 2 ÚPO mezi obcí Všestary a Ing. Capouškem dojít k nějaké shodě. Paní starostka rekapitulovala situaci:
Ing. Capoušek podal žádost o zařazení zbývající části pozemků do ÚPO jako pozemky určené k zástavbě rodinnými domy (viz výkres UPO změna 2_výkres č.2). Aby ze strany ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) mohla být tato půda vyňata, musí být deklarován zájem obce. Obec je připravena tento zájem potvrdit, pokud dojde ze strany Ing. Capouška k odprodeji pozemku označeného podle změny č. 1 ÚPO jako OV2 (viz výkres ÚPO změna 1 - výkr. č 10), tj. polovina proluky mezi hřbitovem a Pečenkovými a to za cenu přijatelnou pro obec Všestary. Pro Ing. Capouška zřejmě není přijatelná cena 200 Kč/m2, pro obec není přijatelná tržní cena za zasíťovaný pozemek. Obec Ing. Capouška požádala o návrh ceny, za kterou by byl ochoten prodat, ale tohoto návrhu se nám nedostalo. Projektant nabídl, že by se mohl pokusit o roli prostředníka ve věci a požádal o sdělení stanoviska obce Všestary k zájmům v dané lokalitě. Paní starostka konstatovala, že zájem obce může být pouze výsledkem hlasování zastupitelstva jako jediného relevantního úkonu ve věci. Proto přislíbila svolání mimořádného zasedání ZO, což ještě týž den (24.11.2009) bylo splněno.
Zastupitelstvu je tedy předkládáno k zodpovězení:
·         Trvá zájem obce na zajištění rozvojové plochy v prostoru nad MŠ Všestary?
·         O jak velký pozemek pro své budoucí záměry se jedná? (plocha označená ve změně č. 1 ÚPO má rozměry cca 35 * 60 m = cca 2.100m2)
·         Jaká cena je pro obec přijatelná a jakým způsobem zajistit pořízení pozemku
·         Další podmínky?
 
Diskuse k bodu:
předsedající: Jako prostředník v jednání s Ing. Capouškem o navrhované změně ÚPO se nabídl investor akce Archeoparku – Královéhradecký kraj, proto předal slovo panu náměstkovi hejtmana Ing. Vladimíru Dernerovi (dále náměstek).
náměstek: Poděkoval zastupitelům, že se sešli a chtějí o problému jednat. Představil další hosty: Doc. Tichý, Ing. Prokešová, Ing. Prix, Ing. Dohnal. Investorem je Královéhradecký kraj. Tato investice může být hrazena z rozvojového programu. Univerzita mezi žadateli o dotaci být nemůže. Vlastní akce je náročná z hlediska přípravy. Nutnou podmínkou je stavební povolení. Problémem je postoj Ing. Capouška, který už podal už námitku k žádosti obce o stavební povolení na hřbitovní komunikaci a oznámil, že stejně bude postupovat i v případě Archeoparku. Ze zákona na to má právo. Je nutné ho přesvědčit, aby námitku stáhnul a další nepodával. Královéhradecký kraj se v této věci dostal do pozice rukojmího. Ing. Capouškovi na projektu nic nevadí, ale chce aby se projednávaly jeho nevypořádané vztahy s Obcí Všestary ohledně ÚPO č. 2.
Ing. Skořepová: Neví, jak k tomu přesně historicky došlo. Bylo změněno místo, na kterém měl archeopark stát. Původně to mělo být na pozemku Ing. Capouška, a proto od něho měl být odkoupen. Zastupitele chce upozornit na další možnou bytovou výstavbu.
náměstek: O ničem jiném se nejednalo. Žádný jiný požadavek vznesen nebyl. 
Ing. Prix: Jednalo se jen o pozemku sousedícím s Archeoparkem a žádný jiný požadavek ze strany Ing. Capouška nepadl.
p. Štefanka: Pokud si vzpomíná, tak na jednání v Rosnicích nebyl Ing. Capoušek schopen říci, za jakou cenu to potom obci prodá. Na tomto problému to skončilo.
p. Macháček: Veškerá jednání co v minulosti s Ing. Capouškem vedl, jsou obsažena ve změně ÚPO č. 2. O jiných příslibech nic neví.
Doc. Tichý: Archeopark byl přemístěn i z důvodu problému s vysokým napětím na dotčeném pozemku. Nikomu nechce způsobit problém a tedy ani Obci. Už je to opravdu dlouhá doba. Jednání se vedla již za předminulého starosty (J. Macháček starší).
Ing. Skořepová: Nyní se to obrátilo proti Vám, ale i proti Obci. My jsme Vám na 100% věřili, ale vy jste s námi nehrál čistou hru.
předsedající: Diskuze se dostala někam jinam. Jde hlavně o to, zda chceme kupovat a za kolik? V důvodové zprávě je ta otázka položena. Pokud obec nebude trvat na koupi pozemku, pak to, na čem se jednání zadrhlo, je přkonáno.
náměstek: Projektování je integrační proces. Vůbec si nemyslí, že by pan docent nehrál čistou hru. Osobně ho považuje za férového člověka. Vy sami musíte vědět, zda něco s tím pozemkem chcete dělat a zda ho pro občanskou vybavenost potřebujete.
starostka: Stále si myslí, že Ing. Capoušek musí říci, co chce.
Ing. Skořepová: Už v Rosnicích říkala, že změna č. 2 nebyla dotažena do konce. Koupě tohoto pozemku už teď opravdu není prioritou Obce. Změna by se, ale měla dokončit. Byli bychom rádi, aby nám kraj pomohl s dotacemi.
náměstek: My Vám rádi v dotacích pomůžeme. Pište a podávejte žádosti, nic jiného Vám poradit nemůžeme. Pro další jednání s Ing. Capouškem je, asi opravdu důležité dokončit změnu ÚPO č. 2.
p. Gabriel: Pokusil se o shrnutí problému. Ing. Capoušek chce pozemek V4 zahrnout do územního plánu. Další věcí je potom řešení odkupu, nebo neodkupu části pozemku OV2 Obcí pro občanskou vybavenost.
starostka: Se shrnutím lze souhlasit.
p. Došel: Pokud to Ing. Capouškovi stačí odsouhlasit a dotáhnout změnu ÚPO č. 2, tak to by neměl být problém.
Ing. Lučický: Nyní snad nemusíme říci, zda pozemek chceme odkoupit.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 288/2009: ZO souhlasí s dokončením změny č.2 ÚPO v rozsahu Návrhu změny č.2 ÚPO Všestary tak, jak byla schválena usnesením 12/2008 a 108/2008 a současně není podmínkou pro dokončení změny odkoupení pozemku označeného podle změny č.1 ÚPO jako lokalita OV2. V případě neprůchodnosti vydání změny č.2 ZO schvaluje zapracování změny do nového územního plánu na půdorysu návrhu změny č. 2 pro parcelu č. 316/15 v katastrálním území Všestary.
Hlasování o usnesení č. 288/2009: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

 
p. Došel: Nebylo by od věci, ustavit tým, který by se s ním snažil dohodnout.
Ing. Lučický: Určitě je potřeba ustavit tým, pro případnou dohodu.
Ing. Skořepová: Nyní je potřeba to usnesení o dohodě.
p. Štefanka: Musíme se domluvit na členech komise.
p. Martínek: Určitě by tam měl být Ing. Šandera, který se v tomto problému orientuje.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 289/2009: ZO schvaluje pracovní tým ve složení p. Josef Macháček, Ing. Michal Derner, Ing. Božena Skořepová a Ing. Pavel Šandera, který dojedná dohodu s Ing. Capouškem o naplnění usnesení č. 288/2009 v termínu do 17. 12. 2009.
Hlasování o usnesení č. 289/2009: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
starostka: Ještě by chtěla doplnit jeden bod programu. Do konce roku se podávají žádosti o dotace u Královéhradeckého kraje. Ráda by slyšela odhad toho, na co je možno žádat. V tuto chvíli ji napadají tyto věci: podlaha v tělocvičně, hřiště za školou, oprava dvou hřbitovních zdí, oprava hřbitovního domku, oprava prodejny, oprava Obecního úřadu, oprava božích muk, rekultivace písáku vedle osária, oprava hráze u rybníka a úprava zeleni.
náměstek: Vaše návrhy o co byste chtěli žádat sepište s odhadem ceny a my se na to podíváme, jaké dotační tituly na to existují.
 
6.      Závěr
Zasedání bylo ukončeno v 20:55 hodin.
 
 
Zapsal: Ing. Vladimír Fof                                      ..............................................
 
 
Ověřovatelé: Josef Macháček                               ..............................................                          
                      
 
                      Josef Štefanka                                  ..............................................
                                 
 
Starostka Obce: JUDr. Zuzana Zlatohlávková      ..............................................                           
                                                                                                                                                         
 
 
 
Seznam příloh (pouze k archivovanému originálu):
č. 1 – přijatá usnesení                                                                                  
č. 2 – prezenční listina          
č. 3 – smlouva o dotaci č. RR/2009/097-SDH/MV/3
                       

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018