Zápis z mimořádného zasedání zastupitelstva

 

 

Místo konání:  sál hostince Pod Zelenou na Chlumu v místní části Lípa.
Přítomni: Ing. Michal Derner, Josef Macháček, Josef Mareš, Jan Martínek, Josef Pešek, Ing. Božena Skořepová, Josef Štefanka, JUDr. Zuzana Zlatohlávková, Petr Gabriel, Ing. Martin Lučický, Radovan Dvořák (od 19:20) Ing. Pavel Šandera (od 19:30)

Omluveni: Jaroslav Došel, Přemysl Vecek, MVDr. Michal Novák

Hosté: Roman Macháček, Jiří Macháček, Jaroslav Neumann, Josef Matějovský.

Zahájeno: 19:11 hod 

 

 

1) Zasedání zastupitelstva Obce Všestary zahájila starostka JUDr. Zuzana Zlatohlávková a pověřila řízením schůze Ing. Dernera.

 

Ing. Derner:   Konstatuji, že zastupitelstvo bylo svoláno a uveřejněno v souladu se zákonem a jednacím řádem, přítomno je 12 zastupitelů, tedy nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášení schopné, bude následovat určení zapisovatele, volba návrhové komise, poté bude přednesen program. Rozprava bude probíhat ke každému bodu zvlášť. Zápis z jednání z minulého týdne byl k dnešnímu dni vyhotoven, je připraven k ověření, po té bude zveřejněn.

Program jednání zastupitelstva obce:

1.      Zahájení

2.      Určení zapisovatele

3.      Volba návrhové komise

4.      Volba ověřovatelů zápisu

5.      Schválení smlouvy o pronájmu budovy bazénu

6.      Závěr

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 10
Návrh usnesení č. 189/2009: ZO schvaluje program mimořádného zasedání.

Hlasování o usnesení č. 189/2009/2009: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

2) Určení zapisovatele

Jako zapisovatel byl určen Ing. Michal Derner

 

3) Volba návrhové komise  

Do návrhové komise byli navrženi p. Mareš a Ing. Skořepová

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 190/2009: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary ze dne 24. 6. 2009 jako členy návrhové komise  p. Josefa Mareše a Ing. Boženu  Skořepovou.

Hlasování o usnesení č. 190/2009: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno..

4) Volba ověřovatelů zápisu

Na ověřovatele zápisu byli navrženi p. Macháček a p. Štefanka

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 191/2009: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary ze dne 24. 6. 2009 jako ověřovatele zápisu p. Josefa Macháčka a p. Josefa Štefanku.

Hlasování o usnesení č. 191/2009: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

Řízení schůze dále převzala paní starostka JUDr. Zuzana Zlatohlávková

 

5) Schválení smlouvy na pronájem bazénu

 

p. Jiří Macháček:  Proč jsme se tu dnes sešli? Uváděné ztráty, které „lítají vzduchem“ se liší a postupně zmenšují.

Ing. Skořepová:  Záměr na pronájem bazénu byl v březnu zastupitelstvem schválen hlasy většiny možná všech přítomných zastupitelů s podmínkou zachovat provoz bazénu a sauny a provozované služby. Důvodem byla skutečnost, že bazén prokazatelně od r. 2002 vykazuje stálé ztráty, zřejmě je to ale po celou dobu jeho provozu. Obec nedokáže ztrátu minimalizovat a šidí tím ostatní občany Obce. Ve vlastnictví Obce jsou mimo bazénu také základní škola, 2 mateřské školy, tělocvična – vše ve zuboženém stavu. Stejné je to v budovách pro bydlení – bytový dům ve Bříze, objekt „cukrárny“prodejna v Rozběřicích. Zrovna tak jsem smutná ze stavu obecního domku na všestarském hřbitově a nejvíc mě tíží stav sportoviště u sokolovny - tedy je potřeba všechny ztráty minimalizovat. Rozhodně nikdo nemá zájem na tom, aby bazén někdo tuneloval a ČČK, který se o nájem bazénu uchází, je seriózní partner s vysokým renomé nejen v republice, ale i celosvětově. Zastupitelstvo v této věci musí přijmout plnou zodpovědnost.

Předloženému návrhu nájemní smlouvy (pozn. zapisovatele: dále jen NS) bylo věnováno velké úsilí a dotvářel se několik měsíců. ČČK v bodě VIII., čl. 5 NS doplnil dovětek „na vrub pronajímatele“, což doporučuji vyškrtnout, a s touto úpravou pro NS zvednu ruku.  

p. Martínek:  Dotování vstupného škole bude Obec stát asi 300.000 Kč a zbytek z úspory na nová sportoviště nestačí. Jak garantujeme našim zaměstnancům na bazénu, že je nehodíme přes palubu?

p. Roman Macháček:  Chemické hospodářství je v katastrofickém až havarijním stavu. Vedení se od zvolení nepřišlo na bazén podívat.

p. Štefanka:  Když jsem přišel na bazén já, nikoho jsem nemohl najít, až dole v sauně jsem našel binec z oloupané cibule a vypadalo to tam jako ve velkovýrobně utopenců.

Ing. Derner:  Pokud někdo tvrdí, že jsem na bazénu nebyl, tak to je obyčejná lež. Proti tomu se musím ohradit.

Ing. Šandera: Jak je možné, že informace o havarijním stavu chemického hospodářství se do zastupitelstva dosud nedostaly?

Ing. Skořepová:  Pokud není správce schopen udržovat zařízení v provozu schopném stavu, pak je jeho práce špatně prováděna.

p. Martínek:  Většina občanů souhlasí s pronájmem bazénu za účelem zrušení prodělku. Kde se ale ušetřené peníze projeví?

JUDr. Zlatohlávková:  Oznámila stav na účtu. Na provozu šetříme, kde se dá. Úsporná opatření jsou např.: Zrušili jsme odběr časopisů, které nikdo nečetl (asi 10.000 Kč), jsou menší náklady na telefonech, za benzín do služební felicie platíme měsíčně asi třetinu proti loňsku. Šetření v provozu obce je na samé hranici. Vzhledem ke krizi je nižší příjem Obce z daní.

Ing. Šandera: Přišly nám všechny peníze, které měl stát poslat?

JUDr. Zlatohlávková:  Příjem z daní byl v rozpočtu plánován podle loňska a s ohledem na předpokládaný vývoj ponížen. Tedy skutečný příjem závisí jen na skutečném výběru daní státem.

Ing. Šandera:  Z ušetřených peněz na bazén tak můžeme například i záplatovat díru v propadu příjmů z daní. To znamená, že za ušetřené peníze můžeme udělat méně, než v době prosperity.

Ing. Skořepová:  Možná pronájmem zachráníme platy všech zaměstnanců a to vč. zaměstnanců bazénu, které má ČCK převzít i s jejich pracovními smlouvami.

p. Jiří Macháček:  Kolik se ušetří?

Ing. Skořepová:  Úvaha o 300.000 doplatku na děti ze ZŠ vychází ze skutečné docházky za rok 2008. ZŠ se musí podílet větší částkou, než 10 Kč/dítě.  Ušetřená částka pak může být v úrovni 700.000 Kč ročně.

Ing. Šandera:  I ZŠ musí lépe plánovat tak, aby se nekoupalo např. jen 5 dětí, ale aby bazén byl využit ve své kapacitě.

p. Martínek:  Diskuse o důvodech pronájmu se mi zdá poněkud překonaná, protože o záměru už zastupitelstvo dávno rozhodlo.

Ing. Skořepová:  K pronájmu budovy bazénu byla vyzvaná i ZŠ, ale ta s díky odmítla

p. Gabriel:   Kde je ve smlouvě ošetřen přechod zaměstnanců?

JUDr. Zlatohlávková:  Přechod pracovně právních vztahů je v č. VI., bod 1) a bude k němu k němu uzavřena samostatná smlouva. Bez podpisu této smlouvy nebude podepsána smlouva nájemní.

Ing. Skořepová: (k p. Gabrielovi) Smlouva o nájmu vznikala velmi dlouho z předloh z magistrátu HK, kde jsou takové NS prověřeny a odzkoušeny. Nad návrhem se 2x sešla rozšířená investiční komise a Vy jste ani jednou nepřišel. Je především Vaší chybou, že jste ji nečetl. Ve zde předloženém návrhu byly v uplynulém týdnu provedeny již jen úpravy v jazykových formulacích, obsahově se již neměnila.

JUDr. Zlatohlávková:  K převodu práv a povinností z pracovně právního vztahu mezi původním a novým zaměstnavatelem se zaměstnanec nevyjadřuje. Pracovní smlouva přechází ve stávajícím znění.

Ing. Šandera:  Tímto způsobem je řešena ochrana zaměstnanců.

p. Roman Macháček:  Máme strach z propouštění. Dosud jsme nevěděli, že pracovní smlouva přechází ve stávajícím znění.

Ing. Skořepová:  Nikdo, a můžu tu jmenovat úplně kohokoliv včetně sebe, nemá jistotu zaměstnání. Krize doléhá na každého, i někteří klienti, pro které dělám, už zkrachovali.

p. Martínek:  Když nebudou chtít přejít naši zaměstnanci z bazénu k novému nájemci a dají výpověď, nebudeme muset platit odstupné?

Ing. Šandera:  Pokud dá výpověď zaměstnanec, je to jeho svobodná vůle a zřejmě má někde lepší podmínky. Odstupné se v tom případě nevyplácí. Pokud ale zaměstnavatel nemůže vytvářet podmínky zaměstnanci pro výkon jeho zaměstnání a dá mu výpověď, pak musí splnit všechny zákonné podmínky vč. vyplacení tříměsíčního odstupného.

p. Štefanka:  U každého zaměstnavatele, tedy u Obce i u ČČK mají všichni zaměstnanci stejná práva a povinnosti

p. Jiří Macháček:  Bude ČČK hradit náklady na provoz?

Ing. Skořepová:  Nemůžeme nájemci nařídit, jak má financovat provoz, ale ve smlouvě je ošetřena i spoluúčast ZŠ na spotřebě plynu stejným způsobem, jako je to nyní ve vztahu mezi ZŠ a Obcí. Měření spotřeby energií si musí převést na sebe.

p. Štefanka:  ČČK je zřejmě silný partner, zaměstnance si převezme i proto, že mají provoz v malíčku.

Ing. Šandera:  Nikdo nemá nic jisté. Většina firem dře nyní bídu s nouzí i proto, že obce méně investují. Je to z toho důvodu, že mají menší příjmy z daní. Pokud by snad měla kterákoliv obec ekonomicky „kleknout“, vždycky nejdřív odřízne nadstavbu. Tedy v našem případě bychom nejspíš nezrušili veřejné osvětlení, či neopravili komunikace, ale nejdřív by došlo na bazén.

p. Martínek:  I občané jiných měst a obcí jezdí k nám za sportem podle hesla sportem ku zdraví.

Ing. Skořepová:  Abychom dotovali občany ostatních obcí, s tím zásadně nesouhlasím.

p. Josef Macháček:  Po bazénu jsem chtěl vyčíslit konkrétní potřebu rekonstrukce chemického hospodářství.

Ing. Šandera:  Od kdy se to vědělo a jak dlouho se rekonstrukce připravovala? Jak to, že ani po půl roce stále nebyla slyšet informace o potřebě rekonstrukce?

p. Roman Macháček:  Začalo to asi v listopadu

p. Jiří Macháček:  To mohlo začít už před dvěma roky

Ing. Šandera:  Důrazně se musím ohradit proti skutečnosti, že potřeba opravy nebyla dodnes zastupitelstvu oznámena.

p. Josef Macháček:  Jaké je plnění rozpočtu? Z finančního výboru jsem takovou odpověď nikdy nedostal.

Ing. Skořepová:  Finančnímu výboru nikdo takovou otázku nepoložil a požadavek na 300.000 Kč na opravu nikdy novému vedení nebyl podán.

p. Josef Macháček:  Lépe by mi vycházela smlouva o spolupráci, než smlouva nájemní.

Ing. Skořepová:  ZO vyhlásilo záměr na pronájem a ten jsi, Josefe, schvaloval taky. Byl jsi 6 let starostou, tak moc dobře víš, že nelze najednou udělat něco jiného, než je ve schváleném záměru.

Ing. Šandera: (k Josefu Macháčkovi) Na investiční komise jsem chodil pravidelně a poctivě. Na žádném zasedání jsem nezaznamenal ani jeden Tvůj návrh na jinou smlouvu a společně s námi jsi schvaloval tento záměr i návrhy do NS.

JUDr. Zlatohlávková:  Pojďme diskutovat o obsahu smlouvy.

p. Gabriel:   Co je drobná oprava?

Ing. Skořepová:  V občanském zákoníku je zakotvena hranice, náš návrh ve smlouvě je přísnější.

p. Matějovský:  U nás ve firmě je v NS, že nájemce hradí opravy do 50 Tkč, vyšší hradí pronajímatel.

Ing. Derner:   Odkázal na ustanovení odstavce V, bod 8 v nájemní smlouvě, kde jsou uvedeny i nátěry, malování a opravy svítidel. Bude-li např. malování v celém objektu, může to klidně stát přes 50.000 Kč, ale hradit to bude nájemce. Obdobně to může být i při rozsáhlejší výměně svítidel.

Ing. Šandera:  I když se obec postaví za velké opravy (např. děravé střechy, nebo fasády) ušetří stále za provoz statisíce.  Pokud objekt zůstane v provozu pod obcí, bude obec dělat nejen tyto velké opravy, ale i všechny ostatní opravy a drobnou údržbu sama.

JUDr. Zlatohlávková:  Nebezpečné jsou drobné faktury, které se často opakují, a pak to po třech tisících naskakuje.

Ing. Šandera:  Myslí si snad ZO, že úspora v řádech statisíců je pro obec zbytečná? Každých 1.000 Kč, které za obec zaplatí někdo jiný, je pro obce přínosem. Nyní je obec v neustálém prodělku.

Ing. Skořepová:  Nájemní smlouvou obec o nic nepřichází.

p. Matějovský:  Neutíkejte k detailům a jednejte o smlouvě.

p. Štefanka:  Souhlasím s celou smlouvou

Ing. Šandera:  Ve smlouvě upozorňujeme na závady, které se na bazénu vyskytují. ČČK má možnost provádět i investiční opravy. Pokud nebudeme mít partnera, musíme si vše udělat sami za své. Pokud tady někdo prohlašuje, že ČČK není solidní partner, ať to tady řekne nahlas a přihlásí se k tomu. Já se od takového vyjádření distancuji.

p. Josef Macháček:  Já jsem řekl, že je jedno, jestli je ten kříž červený, nebo modrý. Nevím, proč bych měl zrovna ČČK považovat za VIP partnera.

p. Gabriel:   Co bude v případě závady, která zabrání dalšímu užívání?

JUDr. Zlatohlávková:  Obec dá souhlas s opravou na náklady nájemce. Nebude-li chtít nájemce opravu platit a obec nebude mít na opravu peníze, pak v souladu s NS zaniká předmět nájmu a smlouva je ukončena.

p. Martínek:  Kdo bude udržovat venkovní plochy?

Ing. Derner:   Ve smlouvě a předávacím protokolu jsou zpevněné a zelené plochy k nájmu i údržbě vymezeny v situačním výkrese. Sekat trávu i vyhrnovat sníh tedy bude nájemce.

p. Roman Macháček:  Co s neinventarizovanými věcmi jako jsou klíče v dílně, držáky na noviny apod.?

Ing. Skořepová: Takové věci sepíšete a bude to předáno stejně, jako operativní evidence.

 

Paní starostka vyhlásila 10-ti minutovou přestávku a po jejím ukončení pokračovala v řízení schůze.

 

JUDr. Zlatohlávková:  Má před hlasováním o nájemní smlouvě ještě někdo něco k diskusi?

Ing. Derner:   Prosím všechny přítomné zastupitele, aby při hlasování vzali v úvahu, že o čtyřech zaměstnancích na bazénu je v nájemní smlouvě postaráno, a aby si byli vědomi, že jsou odpovědni i všem ostatním občanům za celkové hospodaření obce.

 

nikdo další se do diskuze nepřihlásil.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 192/2009:

ZO schvaluje návrh nájemní smlouvy na pronájem budovy bazénu v předloženém znění s úpravou v čl. V., bod 8. nájemní smlouvy, kde bude na konci poslední věty vypuštěn dovětek „na vrub pronajímatele“, a pověřuje starostku jejím podpisem.

Hlasování o usnesení č. 192/2009: pro 10, proti 1, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 193/2009:

ZO pověřuje starostku uzavřením smlouvy o přechodu práv a povinností z pracovně právních vztahů v souladu s čl. VI, bod 1 smlouvy o pronájmu „budovy bazénu“.

Hlasování o usnesení č. 193/2009: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 2 – bylo schváleno.

 

 

6) Závěr

 

JUDr. Zlatohlávková:  Jsem přesvědčena, že je to dobrý krok a na rozdíl od p. Macháčka se domnívám, že Český červený kříž je významným a důvěryhodným partnerem. Protože program dnešního zasedání je vyčerpán, tak Vám děkuji za účast a zasedání končím.

 

 

 

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018