Vyhláška o úpravě volného pohybu psů a dalších domácích zvířat.

Obec Všestary


Obecně závazná vyhláška č.1/2005 obce Všestary
o úpravě volného pohybu psů a dalších domácích zvířat na území obce

Obecní zastupitelstvo obce Všestary se usneslo dne 24.11.2005 vydat podle § 36 odst. 1 písm.f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 16 a § 17 citovaného zákona tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Článek 1 - obecná ustanovení

1) Ustanovení této vyhlášky se vztahují na katastrální území obce Všestary a jejím účelem je ochrana veřejného pořádku, života a zdraví obyvatel při držení a chovu psů a chovu dalšího domácího zvířectva.
2) Osobou doprovázející psa se rozumí jeho vlastník, držitel nebo osoby kterým byl jimi pes svěřen, nebo která psy fakticky doprovází nezávisle na vůli a vědomí vlastníka nebo držitele psa.
3) Označeným psem se rozumí pes označený takovým způsobem, kterým lze místně dostupnými prostředky neprodleně zjistit jméno a adresu vlastníka (např. evidenční známka, písemná informace na obojku či na přívěšku, nikoliv tetováním nebo označením mikročipem).
4) Veřejně přístupným místem v obci Všestary se pro účely této vyhlášky rozumí každý prostor na území obce, který je přístupný každému bez omezení a který slouží obecnímu užívání a to jak ve vlastnictví obce, tak i jiných subjektů. Jedná se zejména o silnice, místní komunikace, chodníky, parkoviště, nezastavěné plochy. V pochybnostech obecní úřad stanoví, zda se jedná o veřejné místo či nikoliv.

Článek 2 - pohyb psů

1) Na veřejně přístupných místech v zastavěné části obce je zakázáno volné pobíhání psů. Volným pobíháním psů se rozumí takový pohyb psa, při kterém pes není pevně spojen (např. vodítkem, přímým držením za obojek apod.) s osobou, která ho doprovází.
2) Z důvodu potřeby identifikace psa při případném pokousání, kdy je nutno neprodleně prostřednictvím vlastníka psa ověřit možnost přenosu vztekliny, je zakázáno, aby se na veřejně přístupných místech v obci nacházeli neoznačení psi.
3) Osoba doprovázející psa je povinna neprodleně odstranit psem způsobenou nečistotu (exkrementy apod.) na veřejně přístupných místech v zastaveném území obce.
4) Je zakázáno vstupovat se psy nebo je vpouštět na pískoviště, hřiště (např. pro míčové hry) a sportoviště (např.areál TJ Sokol Všestary včetně koupaliště a tenisových kurtů).

Článek 3 - odchyt volně pobíhajících psů

Odchyt volně pobíhajících psů zajišťuje Obecní úřad Všestary.


Článek 4 – pohyb dalšího domácího zvířectva

Na veřejně přístupných místech obce je zakázán jakýkoliv pohyb domácích zvířat

Článek 5 - sankce za porušení vyhlášky

1) Volně pobíhající psi budou odchyceni a v případě, že dle evidenční známky bude zjištěn majitel, bude mu pes předán po zaplacení blokové pokuty ve výši 300,- Kč.
2) V případě, že bude odchycen pes, který nemá známku a bude zjištěn jeho majitel, zaplatí tento blokovou pokutu ve výši 500,- Kč.
3) Majitelé odchycených psů budou hradit náklady spojené s odchycením a umístěním v obecním kotci ve výši 100,- Kč za každý započatý den.
4) V případě zjištění pohybu domácího zvířectva bude majiteli udělena bloková pokuta 100,- Kč.

Článek 6 - společná ustanovení

Porušení povinností stanovených touto vyhláškou bude posuzováno jako přestupek.

Článek 7 - ostatní ustanovení

1) Tuto vyhlášku schválilo zastupitelstvo Obce Všestary na svém zasedání dne 24.11.2005.
2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 11.12.2005.Josef Macháček ml., starosta obce .........................................


Josef Macháček st., místostarosta obce .........................................

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2019