Usnesení ze dne 6. 10. 2011

 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce Všestary

ze dne 6. 10. 2011 (místo konání: Místní část Bříza Hospoda U Kudrnů)

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 163/2011: Doložka k zápisu byla přijata v tomto znění: Ing. Jásenský – když poslouchám tuto diskusi, tak si myslím, že paní starostka dala do textu usnesení obecnou formulaci záměrně.

Hlasování o usnesení č. 163/2011: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.


Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 164/2011: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary, a to včetně doplnění uvedeným nově v bodech 23 a 24 konaného dne 06.10.2011.

Hlasování o usnesení č. 164/2011: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č.  165/2011: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 06.10.2011 návrhovou komisi ve složení Ing. Derner, Ing. Šandera

Hlasování o usnesení č. 165/2011: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 2bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 166 /2011: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 06.10.2011 jako ověřovatele zápisu Ing. Svobodu a p. Vecka. 

Hlasování o usnesení č. 166/2011: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 167/2011: Zastupitelstvo obce souhlasí s využitím předkupního práva na odkoupení vlastnického  podílu na ideální  ½ pozemku č. 64 v k.ú. Lípa u Hradce Králové o celkové výměře 1.249 m2 za cenu 300,- Kč za 1 m2.

Hlasování o usnesení č. 167/2011: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 168/2011: Zastupitelstvo obce vyhlašuje záměr na pronájem zahrad za čp. 54 ve Bříze na pozemcích  parc. č. 26/2, 28/1, 90/2 vše v k.ú. Bříza.

Hlasování o usnesení č. 168/2011: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 169/2011: Zastupitelstvo obce souhlasí se zaplacením neinvestičních nákladů za 1 žáka ve výši 2.641,60 Kč za období od 1.9.2011 do 31.12.2011 Městu Nechanice.

Hlasování o usnesení č. 169/2011: pro 2, proti 4, zdržel se hlasování 5nebylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 170/2011: Zastupitelstvo obce souhlasí se zaplacením neinvestičních nákladů za 1 žáka ve výši 5.912,- Kč Obci Třesovice.

Hlasování o usnesení č. 170/2011: pro 1, proti 3, zdržel se hlasování 8nebylo schváleno.


Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 171/2011: Zastupitelstvo obce souhlasí s provedením okapového chodníku kolem boku školní jídelny a propojovacího krčku v délce cca 112 m. Okapový chodník bude proveden pomocí zahradních obrubníků usazených v betonu a kačírku.

Hlasování o usnesení č. 171/2011: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 172/2011: Zastupitelstvo obce pověřuje investiční výbor a radu obce zajištěním a vybráním dodavatele prací specifikovaných v usnesení č. 171/2011 alespoň třem uchazečům.

Hlasování o usnesení č. 172/2011: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 2bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 173/2011: ZO akceptuje předložený dodatek č. 1 nájemní smlouvy s firmou Telefónica Czech Republic, a.s. (zařízení na budově 1. stupně ZŠ) a pověřuje starostku jeho podpisem.

Hlasování o usnesení č. 173/2011: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 174/2011: Zastupitelstvo obce vyhlašuje záměr na prodej části pozemku p.č. 146/1 v k.ú. Všestary.

Hlasování o usnesení č. 174/2011: pro 3, proti 8, zdržel se hlasování 1nebylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 175/2011: Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek Občanskému sdružení Bybybox pro odložené děti  STATIT ve výši 5.000,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 175/2011: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 176/2011: Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím příspěvku Oblastní charitě Červený Kostelec, IČ: 48623814 pro středisko Hospic Anežky České ve výši 10.000,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 176/2011: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 177/2011: Zastupitelstvo obce schvaluje žádosti: SDH Rozběřice ve výši 4.268,-Kč na akci Dětský den, Nohejbalového klubu Bříza ve výši 2.000,-Kč na uspořádání turnaje v nohejbalu, SDH Chlum na sousedské posezení ve výši 4.500,-Kč a TJ Sokol Všestary ve výši 4.505,-Kč na 17. ročník letního volejbalového turnaje a na tenisový turnaj ve čtyřhře, z programu Všestarské neziskovky.

Hlasování o usnesení č. 177/2011: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 178/2011: Zastupitelstvo obce souhlasí s nákupem vysavače na odchyt obtížného hmyzu a příslušného ochranného oděvu v předpokládané výši 10.000,- Kč pro JSDHO Chlum.

Hlasování o usnesení č. 178/2011: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 179/2011: Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku na oslavu 666 od první písemné zmínky o obci Rosnice ve výši 18.990,- pro SDH Rosnice.

Hlasování o usnesení č. 179/2011: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 180/2011: Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení faktur: 

·         K REPRO s.r.o., IČ: 28775821, částka 300,- Kč, informační tabule – Šrámův kříž,  

·         Srdínko Ladislav Montáž elektro, IČ: 43477194, částka 7.260,- Kč, rozšíření VO v Rozběřicích směrem na Neděliště,

·         Stanislav Stejskal DOPRAVNÍ PROJEKCE, IČ: 15586677, částka 23.160,- Kč, prostor před kostelem ve Všestarech,

·         Stanislav Stejskal DOPRAVNÍ PROJEKCE, IČ: 15586677, částka 15.960,- Kč, dopracování projektu Všestarské zastávky,

·         Petr Šandera, IČ 43488935, částka 251.538,- Kč, odstranění havárie dešťové kanalizace u 1. stupně ZŠ.

·         Zdeněk Kulhánek, voda-topení-plyn, IČ 86894196 částka 16.643,- Kč, montáž ohřívače vody a dopojení na veřejný vodovod – Všestary 129.

Hlasování o usnesení č. 180/2011: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 181/2011: Zastupitelstvo obce akceptuje návrh o bezúplatném převodu majetku předložený Mikroregionem obcí Památkové zóny 1866 a pověřuje starostku jejím podpisem.

Hlasování o usnesení č. 181/2011: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 182/2011: Zastupitelstvo obce vyhlašuje záměr na směnu pozemků, a to pozemku evidovaného jako st. 83/3 – zastavěná plocha a nádvoří a pozemku číslo 311/1 – ostatní plocha vše v katastrálním území Rozběřice, a to za část pozemku evidovaného jako 24/1 v katastrálním území Rozběřice.

Hlasování o usnesení č. 182/2011: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018