Usnesení ze dne 31.10.2013

 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce Všestary

ze dne 31. 10. 2013 (místo konání: Zasedací místnost hasičské klubovny v místní části Rosnice)

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12

Návrh usnesení č. 104/2013: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary konaného dne 31.10.2013

Hlasování o usnesení č. 104/2013: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 105/2013: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 31.10.2013 návrhovou komisi ve složení Ing. Derner, MVDr. Novák

Hlasování o usnesení č. 105/2013: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 2bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 106/2013: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 31.10.2013  jako ověřovatele zápisu pan Pešek, pan Václavík

Hlasování o usnesení č. 106/2013: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 2bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 107/2013: ZO ukládá vedení obce ve spolupráci s výborem za životní prostředí, projednat dodržování užívání komunikací v souladu s dopravním značením a udržování čistoty místních komunikací s ZD Všestary.

Hlasování o usnesení č. 107/2013: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12

Návrh usnesení č. 108/2013 ZO ukládá vedení obce ve spolupráci s výborem za životní prostředí projednat se ZD Všestary obnovení rozoraných cest – spojnice mezi obcemi.

Hlasování o usnesení č. 108/2013: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9

Návrh usnesení č. 109/2013: Zastupitelstvo obce ruší část usnesení zastupitelstva obce ze dne 22.09.2005, která zní:

-          Kalkulaci oběda pro cizí strávníky ve výši 41,50 Kč

-          Příspěvek ve výši 5,- Kč za jeden oběd na dopravu od strávníků, kteří jsou zapojeni do rozvozu obědů

Hlasování o usnesení č. 109/2013: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9

Návrh usnesení č. 110/2013: Zastupitelstvo obce schvaluje službu – rozvoz obědů pro seniory (občany obce pobírající starobní důchod), občany pobírající invalidní důchod bez ohledu na stupeň přiznaného zdravotního poškození, oproti příspěvku 5,- Kč za dopravu na jeden oběd.

Hlasování o usnesení č. 110/2013: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12

Návrh usnesení č. 111/2013: Zastupitelstvo obce zařazuje do paspartu místních komunikací část komunikace v Rosnicích od čp. 40  po poslední stávající dům č.p. 81.

Hlasování o usnesení č.  111/2013: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 112/2013: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí dotace na nákup knih do výměnných fondů v rámci regionálních knihovnických služeb s Knihovnou města Hradec Králové, IČ: 00125491 na částku 10.000,- Kč. 

Hlasování o usnesení č. 112/2013: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 113/2013: Zastupitelstvo obce bere na vědomí příkaz k provedení inventarizace majetku obce v období od 1.11. do 31.11.2013, dále bere na vědomí povinnost hlavní inventarizační komise dokončit inventarizaci do 31.1.2014. 

Hlasování o usnesení č. 113/2013: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 114/2013: Zastupitelstvo obce schvaluje následující příspěvky z programu všestarské neziskovky:

·         SDH Všestary celkovou částku 7.660,- Kč, jako příspěvek na uspořádání dětského karnevalu 2.380,- Kč, příspěvek na pálení čarodějnic 2.684,- Kč a příspěvek na dětsky den 2.596,- Kč.

·         Šachový klub Lípa celkovou částku 6.080,- Kč, jako příspěvek na nákup cen do seriálu šachových turnajů „Letní šachové bleskovky“.

·         Myslivecké sdružení Na Bojišti Chlum částku 1.376,- Kč, jako příspěvek na pořízení drobných cen a odměn pro děti na akci „Myslivecký den“.

Hlasování o usnesení č. 114/2013: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 115/2013: Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení faktur:

·         STAVORECYKLA s.r.o., IČ: 28776411, Vrbová 655, 562 01 Ústí nad Orlicí – stavební práce „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Chlum“ uznatelné náklady - doplatek, částka 70.913,- Kč,

·         STAVORECYKLA s.r.o., IČ: 28776411, Vrbová 655, 562 01 Ústí nad Orlicí – stavební práce „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Chlum“ neuznatelné náklady - doplatek, částka 906.246,- Kč,

·         Energy Benefit Centre a.s., IČ: 29029210, Thákurova 531/4, 160 00 Praha 6 -  zajištění výběrového řízení na zhotovitele díla „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Chlum“, částka 29.040,- Kč,

·         Ing. Zdeněk Hrouda, IČ: 67480659, Všestary 199, 503 12 Všestary - výkon autorského dozoru na akci „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Chlum“, částka 33.880,- Kč,

·         Aleš Turek, IČ: 67451837, Otakarova 517, 508 01 Hořice v Podkrkonoší – geometrický plán pro rozdělení pozemku v k.ú. Rozběřice (chodník), částka 5.666,- Kč,

·         LESTAV spol. s r.o., IČ: 43463240, Žirecká Podstráň 70, 544 01 Dvůr Králové nad Labem – stavební práce „Snížení energetické náročnosti objektu tělocvičny ZŠ Všestary“, částka 683.795,33 Kč,

·         LESTAV spol. s r.o., IČ: 43463240, Žirecká Podstráň 70, 544 01 Dvůr Králové nad Labem – stavební práce „Snížení energetické náročnosti objektu tělocvičny ZŠ Všestary“, částka 1.188.545,68 Kč,

·         Ladislav Ludva, IČ: 42193061, Čistěves 21, 503 15 Nechanice – osekání travnatých ploch, částka: 34.727,- Kč,  

·         Ing. Luděk Simonides, IČ: 63377586, Brzenecká 13, 628 00 Brno - roční kontrola dětských hřišť 2013, částka 8.000,- Kč,

·         REKOS S+D s.r.o., IČ: 259 74 149, Štolbova 272, Nechanice – stavební práce „Stavební úpravy základní školy č.p. 2 ve Všestarech provedení izolace obvodového a vnitřního zdiva proti zemní vlhkosti“- nad rámec projektu (požadované školou), částka 42.619,- Kč,

·         REKOS S+D s.r.o., IČ: 259 74 149, Štolbova 272, Nechanice – stavební práce „Stavební úpravy základní školy č.p. 2 ve Všestarech provedení izolace obvodového a vnitřního zdiva proti zemní vlhkosti“, částka 680.715,75 Kč,

·         Roman Půr, IČ: 13535307, Libčany 197, 503 22 Libčany – oprava západní části hřbitovní zdi ve Všestarech, částka 75.264,- Kč,

·         Ing. Zdeněk Hrouda, IČ: 67480659, Všestary 199, 503 12 Všestary – technický dozor investora na akci „ZŠ Všestary č.p. 2 –stavební úpravy“, částka 28.798,- Kč,

·         Energy Benefit Centre a.s., IČ: 29029210, Thákurova 531/4, 160 00 Praha 6 -  zajištění výběrového řízení na zhotovitele díla „Snížení energetické náročnosti objektu tělocvičny ZŠ Všestary“, částka 29.040,- Kč.

·         M-STAV HK, s.r.o. IC: 26003589, Lochenice 65, 503 02 Předměřice nad Labem – stavební práce „Oprava západní části hřbitovní zdi na Chlumu“, částka 264.933,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 115/2013: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 116/2013: Zastupitelstvo obce zamítá žádost pana Richarda Lána na odkoupení části pozemku evidovaného jako pozemková parcela číslo 281/1 v katastrálním území Bříza. 

Hlasování o usnesení č.116/2013: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 2bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 117/2013: Zastupitelstvo obce schvaluje záměr na směnu pozemku za prodejnou za stejnou výměru pozemku před prodejnou v katastrálním území Bříza.

Hlasování o usnesení č.117/2013: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 2bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 118/2013: Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o dotaci u Ministerstva zemědělství České republiky na vybudování čističky odpadních vod a splaškové kanalizace pro místní části Všestary, Rozběřice, s předpokládanou spoluúčastí 60% dotace od ministerstva ve výši 35,140.000 Kč,  předpokládanou spoluúčastí Královéhradeckého kraje ve výši 10% tj. 5,860.000 Kč, předpokládanou spoluúčastí obce 30% ve výši 17,570.000 Kč.  

Hlasování o usnesení č. 118/2013: pro 10, proti 1, zdržel se hlasování 1bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 119/2013: Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem smlouvy o nájmu a provozování vodovodu pro veřejnou potřebu, převodu majetku, budoucí smlouvě kupní a budoucí smlouvě o upsání akcií a pověřuje starostku jejím podpisem.

Hlasování o usnesení č. 119/2013: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12

Návrh usnesení č. 120/2013: Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 9.

Hlasování o usnesení č. 120/2013: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018