Usnesení ze dne 30. 9. 2009

(místo konání: zasedací místnost Rozběřice)

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 207/2009: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary konaného dne 30.9.2009 
Hlasování o usnesení č. 207/2009: pro 12., proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č.208/2009: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary ze dne 17.9. 2009 návrhovou komisi ve složení p.Josef Mareš a p. Josef Macháček.
Hlasování o usnesení č. 208/2009: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 209/2009: ZO schvaluje námitku k zápisu usnesení č. 57/2009, které  bude znít: : Zastupitelstvo obce souhlasí s výměnnou informačních tabulí Muzea Východních Čech v Hradci Králové na parcelách Obce Všestary a to v KÚ Dlouhé Dvory p.č. 69/1, v KÚ Chlum u HK p.č. 314/26, 109, 314/21 a 348/1, v KÚ Rozběřice p.č. 259/3, 30 a 339 a v KÚ Lípa p.č. 329/34.
Hlasování o usnesení č. 209/2009: pro 12., proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno
 
Návrh usnesení č.210/2009: číslo usnesení 210/2009 nebylo obsazeno
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 211/2009 : ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary ze dne 17.9.2009 jako ; p. Josefa Štefanku a Ing. Martina Lučického.
Hlasování o usnesení č. 211/2009: pro 12, proti 0., zdržel se hlasování 0. – bylo schváleno.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 212/2009: ZO schvaluje nabídku na opravu elektorpřípojky na hřbitov Chlum od firmy Petr Šandera, 503 12 Všestary 102, IČ 43488935 v celkové částce 182.073,60 Kč vč. DPH a pověřuje starostku podpisem smlouvy, resp. objednávky.
Hlasování o usnesení č. 212/2009: pro 11, proti 0., zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 213/2009: ZO ruší v usnesení č. 149/2009 ze dne 21.5.2009 schválenou položku neinvestičních nákladů na strávníka školní jídelny ve výši 4.513 Kč jako chybnou a nahrazuje ji částkou 2.487 Kč.
Hlasování o usnesení č. 213/2009: pro 12, proti 0., zdržel se hlasování 0 –bylo schváleno
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním …10…..
Návrh usnesení č. 214/2009: ZO ukládá místostarostovi zajistit vytýčení hranice mezi pozemkem obce a p. Hnízda.
Hlasování o usnesení č. 214/2009: pro 10, proti 0.., zdržel se hlasování 0.. –bylo schváleno
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním …13…..
Návrh usnesení č. 215/2009: ZO bere na vědomí zprávu finančního výboru o provedené kontrole hospodaření v základní škole.
Hlasování o usnesení č. 215/2009: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování bylo schváleno
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním …13…..
Návrh usnesení č. 216/2009: ZO schvaluje zadávací podmínky pro výběrové řízení na přístavbu hasičské zbrojnice v Rozběřicích a ukládá investiční komisi oslovit alespoň 5 uchazečů a na příštím zasedání zastupitelstva obce předložit vyhodnocení výběrového řízení.
Hlasování o usnesení č.216/2009: pro 13, proti 0., zdržel se hlasování 0.bylo schváleno
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12……..
Návrh usnesení č. 217/2009: ZO schvaluje směrnici „Plán činnosti orgánů obce při vzniku mimořádné události“
Hlasování o usnesení č. 217/2009: pro 12, proti 0., zdržel se hlasování 0. – bylo schváleno
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním …13…..
Návrh usnesení č. 218/2009: ZO schvaluje úhradu faktur do dodavatelů: Vodizol, s.r.o., IČ: 259 29 828 ve výši 615.918,30 Kč a 555.143,40 Kč a 211.763 Kč ; Petr Vondrus IČ: 69885150 ve výši 6.249 Kč; Ladislav Srdínko, IČ: 43477194ve výši 25.760 Kč a 3.714 Kč; Autoviz s.r.o, IČ: 25999796 ve výši 114.944 Kč a 3.586 Kč za vícepráce; Centrum evropského projektování a.s. IČ: 27529576 ve výši 41.650 Kč; Petra Stejskalová, IČ: 75353563 ve výši 80.000 Kč, Ing. Jitka Vaníčková, IČ: 65720709ve výši 22.865 Kč a 2.198 Kč za vícepráce; M-Stav s.r.o. IČ: 26003589 ve výši 223.629 Kč; Petr Šandera, IČ 43488935 ve výši 29.726 Kč.
Hlasování o usnesení č. 218/2009: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 219/2009: ZO schvaluje opravu usnesení č.199/2009 v osobě dodavatele prací místo spol. Vanderlaan provede zhotovení PD ke stavebnímu povolení Petra Stejskalová, IČO:75353563 na zateplení mateřské školky Všestary, zajištění stavebního povolení a vypracování žádosti ve výši 80.000 Kč.
Hlasování o usnesení č. 219/2009: pro 13,  proti 0, zdržel se hlasování 0 - bylo schváleno 
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 220/2009: ZO schvaluje
nákup pozemků p.p. č. 329/17 – ostatní plocha silniceod paní Olgy Horáčkové, trvale bytem Lípa 40, 503 12 Všestary v kupní ceně 9.726,- Kč, dlále p.p. č. 329/18 – ostatní plocha, silnice od manželů pana Jiřího Vondruse a paní Heleny Vondrusové, oba bytem Lípa 39, 503 12 Všestary v kupní ceně 9.200,- Kč a p.p. č.329/15 – ostatní plocha, silnice od paní Věry Bydžovské, bytem Lípa 43, 503 12 Všestary v kupní ceně 9.600,- Kč
a v souladu s vyhlášeným záměrem obce ze dne 29. 1. 2009 schvaluje
prodej pozemku p.p. č. 281/5 – ostatní plocha, jiná plocha manželům Ing. Jaroslavu Nečasovi a Mgr. Radce Nečasové v katastrálním území Bříza o výměře 84 m2v kupní ceně 16.800 Kč a pověřuje starostku uzavřením příslušných kupních smluv.
Hlasování o usnesení č. 220/2009: pro 13, proti 0 , zdržel se hlasování 0bylo schváleno
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. …221/2009: ZO schvaluje záměr obce požádat Pozemkový fond české republiky, pracoviště Hradec Králové o převod pozemku p.p.č. 56 v k.ú. Lípa u Hradce Králové, pozemek zapsaný na LV10002 vedený Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové pro Obec Všestary, katastrální území Lípa u Hradce Králové.
Hlasování o usnesení č. 221/2009: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0  – bylo schváleno
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení č. 222/2009: ZO v souladu se svým usnesením č.139/2007 schvaluje kupní smlouvu se společností VÍT a SPOL,spol.s r.o., IČ: 00 527 297 na nákup pozemků v katastrálním území Všestary a to pozemku parcelní číslo 363/64 o výměře 58 m2, který vznikl dělením pozemku č.363/52, a pozemku parcelní číslo 363/63 o výměře 613 m2,který vznikl dělením pozemku č.363/4, v obou případech podle geometrického plánu na dělení pozemků č.268-1851/2007,vypracovaného GEOLES s.r.o. v celkové kupní ceně 134.200 Kč.
Hlasování o usnesení č. 222/2009: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 223/2009: ZO v souladu se svým usnesením č.138/2007 pověřuje starostku uzavřením kupní smlouvy na nákup pozemků v katastrálním území Všestary parcelní číslo 78/1 a 78/2 o celkové výměře 142 m2, které vznikly podle geometrického plánu pro dělení pozemků č. 231-1563/2005 v ceně 100 Kč/m2 tj. v celkové kupní ceně 14.200 Kč.
 
 Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 224/2009: ZO vyhlašuje záměr směnit část pozemku p.č. 330/8 v katastrálním území Lípa o výměře do 30 m2 za stejnou výměru části pozemku potřebného pro autobusovou zastávku v obci Lípa. Přesná výměra bude určena geometrickým plánem objednaným obcí po zaměření skutečného stavu.
Hlasování o usnesení č.224/2009: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č.225/2009: ZO schvaluje deregulaci nájemného pro rok 2010 a pověřuje starostku k oznámení deregulace nájemného jednotlivým nájemníkům.
Hlasování o usnesení č. 225/2009: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0  – bylo schváleno
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 226/2009: ZO schvaluje nabídku Ing. Luďka Škrabala na dodávku počítačového vybavení knihovny ve Všestarech v částce 58.162 (58.000) Kč.
Hlasování o usnesení č.226/2009: pro 13,  proti 0, zdržel se hlasování 0 –bylo schváleno
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 227/2009: ZO schvaluje ukončení stávající zprostředkovatelské pojišťovací smlouvy a změnu zprostředkovatele.
Hlasování o usnesení č. 227/2009: pro 0, proti 11, zdržel se hlasování 0nebylo schváleno
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 228/2009: ZO pověřuje starostku dojednáním smlouvy se smluvními stranami za účelem dosažení dohody a podpisu smlouvy v intencích usnesení č. 188/2009.
Hlasování o usnesení č. 228/2009: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 230/2009: ZO schvaluje pořízení oddělovacího geometrického plánu na oddělení části pozemku z parcely č. 316/16 v katastrálním území Všestary za částku 4.000 Kč
Hlasování o usnesení č. 230/2009: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 231/2009: ZO schvaluje nabídku firmy Stanislav Stejskal, Dopravní projekce IČ 155 8 6677; Jižní 870 500 03 Hradec Králové na úpravu dokumentace ke stavebnímu povolení na komunikaci „Hřbitovní“ ve výši 6.092 Kč a pověřuje místostarostu jejím vyřízením.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 229/2009: ZO obce Všestary jako vlastník pozemků p.č. 316/13, 343/4, 422/2, 343/1, 316/11, 422/1 zapsaných v katastru nemovitostí na listu vlastnictví LV 10001 pro katastrální území Všestary, obec Všestary, okres Hradec Králové a vlastník komunikace na pozemcích p.č. 422/1, 316/16, 316/11 v k.ú. Všestary tímto vydává souhlas s vydáním územního rozhodnutí pro stavbu „ARCHEOPARK Všestary“ na pozemcích p.č. 316/13, 343/4, 422/2, 343/1, 316/11, 316/16, 422/1 v katastrálním území Všestary pro stavebníka Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ: 70889546. Dále tímto vydává souhlas s 
odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu dle § 9 zákona č.334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu pro pozemek p.č. 316/13 (celé odnětí ze ZPF), p.č. 343/1, 343/4 (částečné odnětí ze ZPF) v k.ú. Všestary a souhlas s vydáním souhlasu s vedením trasy inženýrských sítí dle § 7 téhož zákona pro pozemky p.č. 343/1, 343/4 v  k.ú. Všestary.
Hlasování o usnesení č.229/2009: pro 11, proti 1, zdržel se hlasování 1,  – bylo schváleno
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 232/2009: ZO schvaluje nabídku sopečnosti Zámečnictví Všestary 132- Jaroslav Došel IČ: 10468510 na výrobu a montáž zábradlí k mostku přes Melounku ve Všestarech (bez základových betonových konstrukcí) v celkové částce 57.930 Kč
Hlasování o usnesení č. 232/2009: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 1  – bylo schváleno
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 233/2009: ZO pověřuje investiční komisi přípravou podmínek pro privatizaci a zjištěním skutečností týkajících se č.p. 54 Bříza.  
Hlasování o usnesení č.233/2009: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 234/2009: ZO schvaluje pořízení dataprojektoru BenQ DLP Projektor MP624/3000 za cenu 16.053 Kč.
Hlasování o usnesení č. 234/2009: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 235/2009: ZO schvaluje příspěvky pro SDH Chlum ve výši 2.681 Kč, pro SDH Chlum ve výši 4.000 Kč a pro TJ Sokol ve výši 5.500 Kč, které budou hrazeny z částky „Příspěvky Všestarkým neziskovkám“. ZO schvaluje příspěvek pro SDH Rozběřice ve výši 4.163 Kč,  který bude hrazen z částky „Příspěvky dětem“.
Hlasování o usnesení č.235/2009: pro 9 ,  proti 0, zdržel se hlasování 0  – bylo schváleno
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 236/2009: ZO schvaluje vícepráce na kotelně MŠ Chlum ve výši 3.614 Kč.
Hlasování o usnesení č.236/2009: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 1
 

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018