Usnesení ze dne 29.4.2010

 

(místo konání: hostinec v místní část Lípa)
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č. 65/2010: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary ze dne 29. 4. 2010. Hlasování o usnesení č. 65/2010: pro 11 proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č. 66/2010: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 29. 4. 2010 návrhovou komisi ve složení p. Josef Mareš a Ing. Božena Skořepová.
Hlasování o usnesení č. 66/2010: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č. 67/2010: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 29. 4. 2010 jako ověřovatele zápisu p. Josefa Štefanku a p. Jaroslava Došela.
Hlasování o usnesení č. 67/2010: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č. 68/2010: Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek ve výši 6.000,- Kč pro společnost - Pekařství Bohemia s.r.o., IČ: 25041665, která zajišťuje prodej zboží formou pojízdné prodejny pro občany našich obcí a pověřuje starostku akceptovat návrh na uzavření příslušné smlouvy.
Hlasování o usnesení č. 68/2010: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 9.
Návrh usnesení č. 69/2010: ZO schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Obcí Všestary a společností EGST s.r.o. IČ 25278495 na uložení kabelového vedení do pozemku 433/2 v katastrálním území Všestary za jednorázovou náhradu 2000 Kč a pověřuje starostku jejím uzavřením.
Hlasování o usnesení č. 69/2010: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 70/2010: ZO schvaluje jako člena investičního výboru p. Jana Martínka.
Hlasování o usnesení č. 70/2010: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 71/2010: ZO schvaluje pořízení materiálu na oplocení areálu sokolovny ve výšce 160 cm na hranici pozemků č. 239/4 a 239/5 na straně jedné a č. st.p.79 a 239/3 na straně druhé.
Hlasování o usnesení č. 71/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 72/2010: ZO akceptuje nabídku ateliéru Stanislav Stejskal DOPRAVNÍ PROJEKCE na úpravu PD „Všestary – úprava chodníků u kostela“ za částku 11.880 Kč.
Hlasování o usnesení č. 72/2010: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 73/2010: Ve věci dokumentace k ÚR na stavbu „Novostavby skladové a prodejní haly s administrativní vestavbou“ předloženou p. Rostislavem Švubem rozhodlo ZO, že likvidace dešťových vod bude řešena na pozemku stavebníka (nikoliv do obecní dešťové svodnice). Dále ZO nesouhlasí s předloženým vzhledem navrhovaného objektu a požaduje specifikaci povrchů pláště budovy, materiálů na střešní krytinu, a to tak, aby vyhovovaly podmínkám venkovské zástavby. Dále ZO požaduje doplnit sadové úpravy tak, aby budova nenarušila krajinný ráz památkové zóny 1866. Nájezd na pozemek bude řešen propustkem. ZO požaduje doplnit dokumentaci k ÚR o prodloužení veřejného osvětlení z místní části Všestary po vjezd k objektu.
Hlasování o usnesení č. 73/2010: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 3 – bylo schváleno.
             
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 74/2010: ZO souhlasí s předloženou dokumentací k ohlášení stavby komína, kterou předložil Ing. Zdeněk Pulec.
Hlasování o usnesení č. 74/2010: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.
                         
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 75/2010: ZO schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele stavebních prací pro akci „Zateplení a výměna oken budovy 2. stupně ZŠ Všestary“, jako jeho vítěze společnost PVJ Consult a.s., Spojenecká 123, 541 01 Trutnov, IČ: 609 16 664, s nabídkovou cenou 2 503.133 Kč vč. DPH. ZO pověřuje starostku uzavřením smlouvy o dílo s vítězem soutěže. Pokud nebude možno uzavřít smlouvu s tímto uchazečem v souladu se zadávacími podmínkami výzvy, pověřuje starostku obce jednat o uzavření smlouvy se společností Vanderlaan s.r.o., V Předpolí 1030, Praha 10, IČ: 455 373 05, s nabídkovou cenou 2.759.660 Kč, která se umístila jako druhá v pořadí v hodnocení ekonomické výhodnosti nabídky.
Hlasování o usnesení č. 75/2010: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 76/2010: ZO schvaluje jako vítěze výběrového řízení na výkon technického dozoru investora pro akci „Zateplení a výměna oken budovy 2. stupně ZŠ Všestary“ společnost M-STAV HK s.r.o., Boleslavova 53/15, Praha, IČ: 260 03 589 s nabídkovou cenou 71.760 Kč vč. DPH a pověřuje starostku uzavřením mandátní smlouvy.
Hlasování o usnesení č. 76/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 77/2010: ZO schvaluje jako vítěze výběrového řízení na výkon koordinátora bezpečnosti práce pro akci „Zateplení a výměna oken budovy 2. stupně ZŠ Všestary“ společnost ASTALON s.r.o, Hůrka 54, Pardubice IČ: 275 42 009 s nabídkovou cenou 35.400 Kč vč. DPH a pověřuje starostku uzavřením mandátní smlouvy.
Hlasování o usnesení č. 77/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 78/2010: ZO schvaluje odvolání p. Josefa Macháčka jako člena správní rady DSO Mikroregionu OPZ 1866. ZO schvaluje jako člena správní rady DSO Mikroregionu OPZ 1866 starostku obce JUDr. Zuzanu Zlatohlávkovou.
Hlasování o usnesení č. 78/2010: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 3 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č. 79/2010: ZO prohlašuje za památky místního významu hřbitov v katastrálním území Lípa u Hradce Králové parcela číslo 150/3 a hřbitov v katastrálním území Všestary parcela číslo 344/2.
Hlasování o usnesení č. 79/2010: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č. 80/2010: ZO pověřuje investiční výbor provedením výběrového řízení na zpracovatele územního plánu obce Všestary výzvou 3 zájemců k předložení nabídky do příštího zasedání ZO.
Hlasování o usnesení č. 80/2010: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č. 81/2010: Zastupitelstvo obce schvaluje žádost TJ Sokol Všestary o částku 6.500,- Kč (2.500,- na nákup cen na 14. ročník volejbalového turnaje + 4.000,- Kč na nákup cen halového volejbalového a florbalového turnaje), žádost SDH Rosnice o částku 613,- Kč na kreslení pro soutěž, SDH Rozběřice o částku 2.361,- Kč na hasičský ples).
Hlasování o usnesení č. 81/2010: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č. 82/2010: Zastupitelstvo obce souhlasí s žádostí SDH Rozběřice o částku 2.800,- Kč na výroční valnou hromadu.
Hlasování o usnesení č. 82/2010: pro 3, proti 4, zdržel se hlasování 4 – nebylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č. 83/2010: ZO schvaluje pořízení materiálu na opravu a údržbu hřiště v místní části Bříza (nátěrové hmoty, oplocení, hnojivo) dle požadavku osadního výboru.
Hlasování o usnesení č. 83/2010: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č. 84/2010: ZO úhradu faktur od dodavatelů: B+B podlahy s.r.o. IČ: 64824365 ve výši 17.270,- Kč, B+B podlahy, s.r.o. IČ: 64824365, částka 22.287,- Kč, M.Kulich, IČ: 75301181, částka 6.229,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 84/2010: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č. 85/2010: ZO akceptuje nabídku p. Martina Raka na pronájem prodejny v Rozběřicích na využití objektu jako prodejny a skladu pian a pověřuje starostku sjednáním nájemní smlouvy s nájemným 5.000 Kč/měsíc.
Hlasování o usnesení č. 85/2010: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č. 86/2010: ZO schvaluje pořízení zálohovací PC mechaniky a posílení paměti serveru obecního úřadu v celkové ceně 13.800 Kč od společnosti IT support IČ: 25274686
Hlasování o usnesení č. 86/2010: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018