Usnesení ze dne 29.1.2009

Příloha č. 1 zápisu ZO ze dne 29. 1. 2009        

(Místo konání:  zasedací místnost Obecního úřadu ve Všestarech. )

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení č 21/2009: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary ze dne 29. 1. 2009.
Hlasování o usnesení č. 21/2009: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno                    
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení č.22/2009: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary ze dne 29. 1. 2009 návrhovou komisi ve složení p Radovan Dvořák a Ing. Šandera.
Hlasování o usnesení č. 22/2009: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno                                                     
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení č 23/2009: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary ze dne 29 1. 2009 jako ověřovatele zápisu Ing. Boženu Skořepovou a p. Josefa Macháčka.
Hlasování o usnesení č. 23/2009: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení č 24/2009:  Zastupitelstvo obce nákup zařízení Záznamník schůzí DVR-100 v částce 31.178,- Kč – (cena včetně DPH).
Hlasování o usnesení č. 24/2009: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení č: 25/2009: Zastupitelstvo obce souhlasí s vyhlášením záměru obce pronajmout objekt označený jako „Dostavba areálu základní školy a integračního rehabilitačního centra“ (objekty náležející k bazénu) za podmínek, které připraví rozšířená investiční komise a schválí zastupitelstvo obce.
Hlasování o usnesení č. 25/2009: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 2 – bylo schváleno
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení č: 26/2009: Zastupitelstvo obce rozhodlo, že v bodě  g) změny č. 2 ÚPO nebude řešena veřejně prospěšná stavba kanalizačního přivaděče do Hradce Králové.
Hlasování o usnesení č. 26/2009: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení č: 27/2009: Zastupitelstvo obce rozhodlo na návrh Společnosti experimentální archeologie (IČ: 49334743) o pořízení změny č. 3 ÚPO, která zahrnuje rozšíření Centra experimentální archeologie a hřbitovní komunikaci. Změna bude pořízena na náklady navrhovatele.
Hlasování o usnesení č. 27/2009: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení č: 28/2009: Zastupitelstvo obce rozhodlo na návrh Povodí Labe o pořízení změny č. 4 ÚPO, která řeší suchý poldr  jako veřejně prospěšnou stavbu. Změna bude pořízena na náklady navrhovatele.
Hlasování o usnesení č. 28/2009: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení č: 29/2009: Zastupitelstvo obce rozhodlo o pořízení změny č. 5 ÚPO, která bude zahrnovat požadavky občanů na změny využití pozemků.
Hlasování o usnesení č. 29/2009: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení č: 30/2009: Zastupitelstvo obce rozhodlo o pořízení změny č. 6 ÚPO, která bude řešit umístění ČOV pro obce Chlum s Lípou a Břízu
Hlasování o usnesení č. 30/2009: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení 31/2009: ZO ruší usnesení č. 93/2007 z 19.4.2007 a usnesení č. 94/2007 z 19.4.2007, kterými byl p. Macháček zastupitelstvem určen a pověřen k jednáním ve věci pořízení zněny č.2 ÚPO.
Hlasování o usnesení č. 31/2009: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení 32/2009: ZO schvaluje zastupitele Ing. Michala Dernera, místostarostu obce , jako určeného zastupitele ve věci pořízení Změn č. 2 až č.6 ÚPO a ukládá mu spolupracovat s úřadem územního plánování ve věci pořízení těchto změn.
Hlasování o usnesení č. 32/2009: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení 33/2009: ZO ukládá investiční komisi zpracováním podmínek pro výběrové řízení na zpracovatele změn č.5 a č.6 ÚPO.
Hlasování o usnesení č. 33/2009: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení 34/2009: ZO schvaluje předložené nájemní smlouvy obce s panem Romanem Macháčkem, paní Evou Podubeckou, a dodatek č. 2 nájemní smlouvy obce s paní Lucií Kvasničkovou.
Hlasování o usnesení č. 34/2009: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení 35/2009: ZO schvaluje návrh mandátní smlouvy, který byl předložen Ing. Milošem Machútem ve znění, které je přílohou č.3 tohoto zápisu.
Hlasování o usnesení č. 35/2009: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení 36/2009: ZO schvaluje žádost p. Landra o koupi části pozemku, který není dosud geometricky zaměřen, tj. části  p.p.č. 71/2  v k.ú. Všestary.
Hlasování o usnesení č. 36/2009: pro 0, proti 8, zdržel se hlasování 2 – nebylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení 37/2009: ZO vyhlašuje v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů záměr prodat pozemek označený jako p.p. č. 281/5 ostatní plocha, jiná plocha,  který je podle geometrického plánu pro rozdělení pozemku zhotoveného firmou GEOŠRAFO s.r.o. Hradec Králové, číslo plánu 103-4827/2008, vydělen z pozemku p.p. č. 281/2 vše v k.ú. Bříza o výměře 84 m2 za cenu 200 Kč /m2. Katastrální úřad, katastrální pracoviště pod číslem 1683/2008 vyjádřilo souhlas dne 15.12.2008 s očíslováním parcel.
Hlasování o usnesení č. 37/2009: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení 38/2009: ZO bere na vědomí rezignaci pana Ing. Michala Dernera na členství ve finančním výboru a schvaluje do funkce předsedy finančního výboru Ing. Boženu Skořepovou.
Hlasování o usnesení č. 38/2009: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 2 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení 39/2009: ZO bere na vědomí rezignaci JUDr. Zuzany Zlatohlávkové na členství v IK schvaluje za člena IK p. Josefa Macháčka.
Hlasování o usnesení č. 39/2009: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení 40/2009: ZO schvaluje odměnu neuvolněné místostarostce za výkon funkce ve výši 23.340,- Kč měsíčně počínaje dnem 20.1.2009.
Hlasování o usnesení č. 40/2009: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení 41/2009: ZO schvaluje smlouvu o výpůjčce č. OS 200820001104 mezi společností EKOKOM a Obcí Všestary.
Hlasování o usnesení č. 41/2009: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení 42/2009: ZO ukládá starostce vyjednávat o uzavření smlouvy o dílo na „Všestarské zastávky“ se společností AVANT KOMUNIKACE Hradec Králové (IČ: 60935430) za cenu 264.439,- Kč, která bude konečná a maximální a bude zahrnovat úplné a funkční dílo. Nedojde-li ke shodě, je oprávněna jednat stejným způsobem se společností STAVO & SACHS Hradec Králové (IČ: 25918681) s nabídkovou cenou 313.167,- Kč
Hlasování o usnesení č. 42/2009: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8.
Návrh usnesení 43/2009: ZO bere na vědomí zprávu z jednání finančního výboru dne 5.11. a 12.11 2008.
Hlasování o usnesení č. 43/2009: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 8.
Návrh usnesení 44/2009: ZO přijímá rozpočtové opatření na straně příjmů
1)      v částce 812.090,- Kč na neinvestiční přijaté transfery od obcí na žáky
2)      v částce 39.840,- Kč na účelovou neinvestiční dotaci r rozpočtu Hasičského záchranného sboru
Hlasování o usnesení č. 44/2009: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 8.
Návrh usnesení 45/2009: ZO souhlasí s úhradou faktury č. 01/2009 z 23.1.2009 ve výši 17.850,- Kč Ing. Arch. Janu Zímovi.
Hlasování o usnesení č. 45/2009: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 8.
Návrh usnesení 46/2009: ZO schvaluje doplnění ověřovatelů zápisu o p. Jaroslava Došela.
Hlasování o usnesení č. 46/2009: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.
 

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018