Usnesení ze dne 28. 4. 2011

 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce Všestary

ze dne 28. 4. 2011 (místo konání: Hostinec U Polních myslivců v místní části Lípa)

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 82/2011: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary konaného dne 28.04.2011

Hlasování o usnesení č. 82/2011: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 83/2011: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 28.042011 návrhovou komisi ve složení Ing. Derner a p. Pešek

Hlasování o usnesení č. 83/2011: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 84/2011: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 28.04.2011 jako ověřovatele zápisu  Ing. Jásenský a p. Macháček

Hlasování o usnesení č. 84/2011: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 85/2011: ZO určuje komisi pro otvírání obálek pro akci „Rekonstrukce pomníku Šrámův kříž v Rozběřicích“ ve složení p. Jaroslav Došel, Ing. Vladimír Fof a Ing. Milan Svoboda a pověřuje ji vyhodnocením předložených nabídek. ZO pověřuje radu obce výběrem nejvýhodnější nabídky a starostku obce k uzavření smlouvy o dílo s vítězem soutěže.

Hlasování o usnesení č. 85/2011: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 86/2011: ZO ruší usnesení č. 17/2011 o podání žádosti o dotaci na zřízení sběrného dvora.

Hlasování o usnesení č. 86/2011: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 87/2011. ZO schvaluje provedení oprav silnice v místní části Rosnice od návsi směrem k požární nádrži dle předložené nabídky a pověřuje starostku obce zadáním díla:

p. Hájek – PRO návrh

Ing. Jásenský – PRO návrh

p. Macháček – PRO návrh

MVDr. Novák – PRO návrh

p. Pešek – PRO návrh

Ing. Svoboda – ZDRŽEL SE hlasování

p. Václavík – PRO návrh

JUDr. Zlatohlávková – ZDRŽELA SE hlasování

pí. Čapková – ZDRŽELA SE hlasování

Ing. Derner – PRO návrh

p. Jaroslav Došel – ZDRŽEL SE hlasování

Ing. Fof – ZDRŽEL SE hlasování.

Hlasování o usnesení č. 87/2011: pro 7, proti 0, zdržel se hlasování 5nebylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 88/2011: ZO navrhuje pro nedostatek finančních prostředků v rozpočtu obce na tuto kapitolu posunout opravu silnice v Rosnicích na rok 2012 a tuto skutečnost promítnout již do rozpočtu na rok 2012:

p. Hájek – PRO návrh

Ing. Jásenský – PROTI návrhu

p. Macháček – PROTI návrhu

MVDr. Novák – PROTI návrhu

p. Pešek – PROTI návrhu

Ing. Svoboda – PRO návrh

p. Václavík – ZDRŽEL SE hlasování

JUDr. Zlatohlávková – PRO návrh

pí. Čapková – PRO návrh

Ing. Derner – ZDRŽEL SE hlasování

p. Jaroslav Došel – PRO návrh

Ing. Fof – PRO návrh.

Hlasování o usnesení č. 88/2011: pro 6, proti 4, zdržel se hlasování 2nebylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 89/2011: ZO schvaluje neinvestiční náklady na žáka v ZŠ ve výši 4.480,-Kč v MŠ Všestary 5.498,-Kč v MŠ Chlum 3.644,-Kč a náklady na strávníka ve školní jídelně ve výši 1.870,-Kč.

Hlasování o usnesení č. 89/2011: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 90/2011: Vzhledem ke skutečnosti, že podanou nabídkou k vyhlášenému záměru na pronájem prodejny čp. 2 v Rozběřicích nebyly splněny podmínky vyhlášeného záměru, ZO rozhodlo o nepřijetí předložené nabídky.

Hlasování o usnesení č. 90/2011: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 91/2011: ZO schvaluje vyhlášení záměru na pronájem prodejny čp. 2 v Rozběřicích s nejnižším podáním 5.000,- Kč/měsíčně bez energií.

Hlasování o usnesení č. 91/2011: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 92/2011: ZO schvaluje radou navržené pořadí uchazečů o přidělení obecního bytu čp. 35 podle vyhlášeného záměru usnesením č. 40/2011 a pověřuje starostku jednat s prvním v pořadí o uzavření nájmu, nedojde-li k dohodě dále podle schváleného pořadníku.

Hlasování o usnesení č. 92/2011: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 93 /2011: ZO schvaluje vyhlášení záměru na pronájem rodinného domu čp. 129 ve Všestarech s nejnižším podáním 10.000,- Kč měsíčně bez energií a pověřuje starostku obce zveřejněním v médiích.

Hlasování o usnesení č. 93/2011: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 94/2011: ZO pověřuje starostku zajištěním nezbytných oprav ve věci vlhkosti bytu čp. 54 Bříza.

Hlasování o usnesení č. 94/2011: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 95/2011: ZO pověřuje starostku uzavřením kupní smlouvy na pozemek pč. 95 v katastrálním území Všestary v ceně 200,- Kč/1 m2 od paní Klingerové.

Hlasování o usnesení č. 95/2011: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 96/2011: ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve formě peněžitého daru ve výši 6.000,- Kč společnosti Pekařství Bohemia, s.r.o., IČ 25041665. 

Hlasování o usnesení č. 96/2011: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 97/2011: ZO přijímá rozpočtové opatření:

Rozpočtové opatření č. 1 – zvýšení na straně příjmů o                    17.930,- Kč

Zvýšení na straně výdajů o                                               1,597.500,- Kč

Rozpočtové opatření č. 2 – zvýšení na straně příjmů o                    12.000,- Kč

Zvýšení na straně výdajů o                                                    11.000,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 97/2011: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 98/2011: ZO schvaluje úhradu faktury společnosti Stavo Sachs Kukleny, s.r.o. IČ 25918681 ve výši 84.576,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 98/2011: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 99/2011: ZO schvaluje žádosti spolků:

Nohejbal klub Bříza příspěvek na nákup cen pro účastníky turnaje ve výši 1.500,- Kč a na výrobu stojanu pro rozhodčího ve výši 4.500,- Kč. Celkem 6.000,- Kč.

SDH Lípa příspěvek na uspořádání pomlázkové zábavy ve výši 3.000,- Kč.

Mateřské centrum Beránek o.s. příspěvek na velikonoční dílnu, a to ve výši 2.000,- Kč, dále na uspořádání výletu do Šiklova mlýna, ve výši 8.400,- Kč, celková částka 10.400,- Kč. Dále příspěvek na příměstský tábor pro 14 dětí ve výši 5.000,- Kč.

JSDHO Chlum příspěvek na zakoupení hydraulické vyprošťovací sady Narimex 45.000,- Kč. 

TJ SOKOL Všestary příspěvek na hudbu na pomlázkové zábavě ve výši 5.000,- Kč.  

TJ SOKOL Všestary příspěvek na ceny pro „Jarní volejbalový turnaj mužů a žen“ (7.5.2011) ve výši 2.500,- Kč.

Občanské sdružení Amfiteátr Chlum zapůjčení 2 ks mobilních WC a následného zaplacení nákladů na provoz a čištění při pořádaných akcích.

Hlasování o usnesení č. 99/2011: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018