Usnesení ze dne 28.06.2012

 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce Všestary

ze dne 28. 06. 2012 (místo konání: Zasedací místnost Obecního úřadu ve Všestarech)

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 68/2012: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary konaného dne 28.6.2012

Hlasování o usnesení č. 68/2012: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 69/2012: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 28.6.2012 návrhovou komisi ve složení  Ing. Derner a Ing. Šandera.

Hlasování o usnesení č. 69/2012: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 70/2012: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 28.6.2012 jako ověřovatele zápisu p. Ing. Svoboda a p. Václavík

Hlasování o usnesení č. 70/2012: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 71/2012: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3: na straně výdajů zvýšení o 820.479,- Kč, navýšení na straně příjmů o 820.479,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 71/2012: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 72/2012: ZO souhlasí se vzdáním se předkupního práva na nemovitost: pozemková parcela 376/7 v katastrálním území Všestary.

Hlasování o usnesení č. 72/2012: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 73/2012: ZO souhlasí s vyhlášením záměru na směnu pozemků, a to parcely 376/7, parcely 376/25, parcely č. 439/16 vše v katastrálním území Všestary (pozemky v majetku Zemědělského družstva Všestary) a finanční vyrovnání za pozemkovou parcelu 93/18 (pozemek v majetku Obce Všestary). 

Hlasování o usnesení č. 73/2012: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 74/2012: ZO ustanovuje komisi pro revizi Rámce pro dotace spolkům „Všestarské neziskovky“ ve složení p. Josef Macháček, Ing. Pavel Šandera, Ing. Radek Jásenský.

Hlasování o usnesení č. 74/2012: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 75/2012: Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2011 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 s výhradou nedostatků ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá tato opatření:

Odstranit dle „ Zprávy o výsledku přezkoumání obce za rok 2011“ tyto méně závažné chyby a nedostatky

1)  - opravit dle LV výměry a parcelní čísla do evidence pozemků

     - ocenit pozemky 60/2 a 343/5 kú Všestary

                                                                                                     termín: 30.06.2012

                                                                                              zodpovídá: účetní obce

2)  - vyřadit vodovodní řad z účetní evidence

                                                                                                                termín:30.06.2012

                                                                                                         zodpovídá: účetní obce

3)  - opravit a dát do souladu účty 346,403,374,388 a 943

                                                                                                                     termín.31.08.2012

                                                                                                                     zodpovídá: účetní obce

4)  - obec přijímá systémové opatření k chybnému účtování akcií – bude účtováno vždy v souladu s platnými předpisy a účetními standardy s okamžitou platností

                                                                                                                     zodpovídá: účetní obce

Hlasování o usnesení č. 75/2012: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 76/2012: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh Základní školy a mateřské školy, Všestary na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2011 do fondu tak, že navrhuje částku 100.000,- Kč převést do fondu odměn a částku 112.446,83 Kč do rezervního fondu.

Hlasování o usnesení č. 76/2012: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 77/2012: Zastupitelstvo obce vyhlašuje záměr na pronájem pozemků

k.ú. Lípa u Hradce Králové

177/5               0,1771 ha

177/8               0,2288 ha

210/6               0,1204 ha

214/5               0,0007 ha

236/3               0,1476 ha

236/9               0,3636 ha

267/47             0,1819 ha

268                  0,0115 ha

271                  0,5819 ha

279/10             3,0448 ha

279/35             0,2782 ha

279/38             0,0189 ha

279/49             0,1032 ha

280/29             0,0105 ha

295                  0,0306 ha

296                  0,0306 ha

298                  0,1821 ha

Celkem v k.ú. 5,5201 ha

k.ú. Rosnice

536                  0,1897 ha

Celkem v k.ú. 0,1897 ha

k.ú. Rozběřice

330                  0,0327 ha

331/1               0,0494 ha

331/2               0,0665 ha

331/3               0,0085 ha

164/5               0,0741 ha

158/5               0,8203 ha

Celkem v k.ú. 1,0515 ha

k zemědělskému obhospodařování v souladu s jejich určením zapsaným v katastru nemovitostí za cenu obvyklou v dané lokalitě, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok s právem bývalého nájemce na náhradu škody na porostech a ceně služeb za nájem ukončený bez výpovědní lhůty. 

Hlasování o usnesení č. 77/2012: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 78/2012: Zastupitelstvo obce vyhlašuje záměr na pronájem pozemku p.č. 64 v k.ú. Lípa u Hradce Králové za nabídnuté nájemné. 

Hlasování o usnesení č. 78/2012: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8

Návrh usnesení č. 79/2012: Zastupitelstvo obce pověřuje investiční výbor zpracováním podmínek výběrového řízení na opravu střechy čp. 54 Bříza a pověřuje radu obce provedením výběrového řízení a schválení vítěze a starostku uzavřením smlouvy s vítězem. 

Hlasování o usnesení č. 79/2012: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 80/2012: Zastupitelstvo obce souhlasí s přidělením částek z programu dotace Všestarské neziskovky.

·         Centrum pro rodinu Beránek žádá o částku 8.000,- Kč, jako příspěvek na pokrytí nákladů spojených s Příměstským táborem, který se bude konat 30.7.2012 – 3.8.2012.

·         Myslivecké sdružení Na Bojišti Chlum žádá o částku 1.500,- Kč na nákup drobných předmětů a občerstvení pro děti na Mysliveckém dni, který se konal 23.6.2012.

·         Nohejbal klub Bříza žádá o částku 5000,- Kč, jako příspěvek na úhradu nákladů spojených s pořádáním turnaje, který se konal 26.5.2012.

·         SDH Bříza žádá o celkovou částku 9.920,- Kč, jako příspěvek na ples 6.250,- Kč, který se konal 4.2.2012 a 3.670,- Kč na úhradu leteckého snímku obce.

·         SDH Rosnice žádá o částku 3.670,- Kč na úhradu leteckého snímku obce.

·         SDH Všestary žádá o celkovou částku 5.365,- Kč, jako příspěvek na čarodějnice 2.954,- Kč, dětský karneval 2.078,- Kč a hasičský ples (vystoupení aerobic) 333,- Kč.

·         TJ Sokol Všestary žádá o celkovou částku 8.709,- Kč, jako příspěvek na hudební produkci „Pomlázková zábava“ , 7.4.2012, částka 2.500,- Kč, příspěvek na ceny turnaje v Petaque, 28.4.2012, částka 1.267,-Kč, příspěvek na ceny 16. ročníku „Jarního volejbalového turnaje mužů a žen“, 12.5.2012, částka 2.442,-Kč a příspěvek na hudební produkci „Pouťová zábava“, 2.6.2012, 2.500,-Kč.

Hlasování o usnesení č. 80/2012: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 81/2012: Zastupitelstvo obce souhlasí s příspěvkem na ochranu základové spáry kolem presbytáře na kostele Proměnění Páně na Chlumu ve výši 20.000,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 81/2012: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 82/2012: ZO schvaluje proplacení faktur:

·         Školky a realizace sadbových úprav, s.r.o., IČ: 49812238, Pardubická 175, 500 04 Hradec Králové – „Výsadba smíšeného remízu v prostoru bývalého lomu v k.ú. Lípa“, částka 49.363,- Kč,

·         Srdínko Ladislav Montáž elektro, IČ: 43477194, Rozběřice 74, 503 12 Všestary – elektromontážní práce – rozšíření VO v obci Rozběřice, částka 14.220,- Kč,

·         Srdínko Ladislav Montáž elektro, IČ: 43477194, Rozběřice 74, 503 12 Všestary – elektromontážní práce – Bříza čp.54 příprava pro ČOV + oprava sklep, částka 15.708,- Kč,

·         Ing. arch. Milan Jirouš, IČ: 69866635, Poniklá 245, 512 42 Poniklá – projektová dokumentace „Oprava podlahy tělocvičny ZŠ Všestary“, částka 82.916,- Kč,

·         Kamenoprůmysl Hradec Králové, s.r.o., IČ: 47450207, K Chaloupkám 92, 503 21 Stěžery – výroba a montáž pamětního kamene v parku ve Všestarech, částka 12.408,- Kč,

·         Ing. Zdeněk Hrouda, IČ: 67480659, Všestary 199, 503 12 Všestary – projektová dokumentace na izolaci MŠ Chlum, částka 6.600,- Kč,

·         Ladislav Ludva, IČ: 42193061, Čistěves 21, 503 15 Nechanice – osekání travnatých ploch, částka 19.440,- Kč,

·         IWWA, s.r.o., IČ: 27678202, Kostelany 161, 767 01 Kroměříž – administrace projektu MŠ Všestary, částka 10.000,- Kč,

·         Energy Benefit Centre a.s., IČ: 29029210, Thákurova 631/4, 160 00 Praha 6 -  mandátní smlouva „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Chlum“, částka 14.400,- Kč,

·         GEOPLAN-HK, s.r.o., IČ: 28766105, Severní 722, 500 03 Hradec Králové – zaměření kanalizace v obci Všestary (1.stupeň ZŠ u kostela), částka 6.600,- Kč,

·         GEOPLAN-HK, s.r.o., IČ: 28766105, Severní 722, 500 03 Hradec Králové – zaměření kanalizace v obci Bříza (z ČOV u řadovky), částka 3.480,- Kč,

·         Petr Šandera, IČ: 43488935, Všestary 102, 503 12 Všestary – práce na 1. stupni ZŠ (montáže: zákrytová mříž, ukončovací lišty nopové folie, vpusť ve sklepě), částka 9.120,- Kč.

·         Ing. Dvořáková Jarmila, IČ: 60142391, daňová poradkyně, Na Občinách 977, 500 09 Hradec Králové (za zpracování přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období 2011), částka 12.000,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 82/2012: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 83/2012: ZO schvaluje odkup pozemků potřebných k výstavbě chodníků za cenu 100,- Kč za 1 m2.

Hlasování o usnesení č. 83/2012: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018