Usnesení ze dne 27.11.2003

Zápis

 

Z jednání Zastupitelstva obce (dále jen ZO) V š e s t a r y  

konaného dne 27.11.2003 od 19.00 hod

 

 

 přítomni: Černý František, ing.Derner Michal, Geltner Vojtěch, Klinger Petr,

                 MUDr.Kovalská Renata, Macháček Josef ml., Macháček Josef st.,

                 Macháček Pavel, Mareš Josef, Matějovský Josef, Novák Stanislav, Pešek, Josef,     

                 Polívka František, ing.Šandera Pavel, Vecek Přemysl

 

      hosté: za OV Bříza Václavík  Josef

                 za OV Rozběřice Kačer Pavel a Lučický Martin

                 za OV Lípa Staněk Jiří

                 JUDr.Evženie Pichertová

                

 

Program:

1)      zahájení

2)      kontrola usnesení: - další parkovací místa u zdravotního střediska a bazénu

                                    - úprava vyhlášek

                                    - zajištění odpoledne pro seniory

                                    - provedení inventur

                                    - kontrola hospodaření ZŠ

3)      prodej pozemku pod tenisovými kurty a zvýšení plotu kolem nich

4)      etický kodex

5)      doplnění výběrové komise pro sluneční kolektory a veřejný rozhlas

6)      dodatek ke zřizovací listině ZŠ (zrušení výpůjčky a předání do správy)

7)      mimořádná zasedání ZO 30.10.2003 a 6.11.2003

8)      příspěvek pro organizace na mikulášskou nadílku

9)      žádost o bezplatné zapůjčení tělocvičny Hradeckého klubu střelců z kuše

10)  oprava čerpadel na bazénu

11)  žádost ředitele ZŠ o výměnu oken ve ŠJ

12)  žádost ZD o odprodej pozemku u zeleninové haly

13)  seznámení zastupitelstva s žádostí o změny v MŠ

14)  nefunkční veřejné osvětlení

15)  usnesení

16)  závěr

 

 

.......................................................................................................................................................

 

17)  zasedání zastupitelstva obce zahájil Josef Macháček ml. a konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů ZO a tím je jednání ZO usnášení se schopné.

Zapisovatel, návrhová komise a ověřovatelé zápisu byli zvoleni na ustavujícím zasedání  ZO ze dne 14.11.2002.

Zápis ze zasedání ZO ze dne 23.10.2003 byl ověřen a vyvěšen dle § 14 Jednacího řádu obecního zastupitelstva ve Všestarech. Byla vznesena námitka ing.Michalem Dernerem na opravu textu v bodě 2) kontrola usnesení odstavec c): text „kontrola hospodaření ZŠ dosud nebyla provedena“ se mění na „úkol kontroly hospodaření ZŠ trvá“.

Po té starosta seznámil přítomné s připraveným programem jednání, který byl doplněn na žádost p.Přemysla Vecka o bod č.14.

                                 Hlasování o navrhovaném programu jednání:

                                                   pro .................................15

                                                   proti ................................ 0

                                                   zdržel se hlasování ......... 0

 

18)  kontrola usnesení ze zasedání ZO ze dne 23.10.2003:

a.       zpracování studie dalších parkovacích míst bylo zadáno ing.arch.,ing.Pavlu Doležalovi, který předložil návrh úprav předprostoru kostela ve Všestarech. Tato studie byla předložena zastupitelstvu.

b.      zastupitelům bylo předloženo znění vyhlášek tak jak je připravila JUDr.Evženie Pichertová s úpravami, které provedla ustavená komise:

                                                               i.      Obecně závazná vyhláška č.1/2003 obce Všestary o místním poplatku za využívání veřejného prostranství

                                 Hlasování: pro .................................15

                                                   proti ................................ 0

                                                   zdržel se hlasování ......... 0

 

                                                             ii.      Obecně závazná vyhláška č.2/2003 obce Všestary o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

                                 Hlasování: pro .................................15

                                                   proti ................................ 0

                                                   zdržel se hlasování ......... 0

 

                                                            iii.      Obecně závazná vyhláška č.3/2003 obce Všestary o místním poplatku ze vstupného

                                 Hlasování: pro .................................15

                                                   proti ................................ 0

                                                   zdržel se hlasování ......... 0

 

                                                           iv.      Obecně závazná vyhláška č.4/2003 obce Všestary o nakládání s komunálním odpadem

                                 Hlasování: pro .................................15

                                                   proti ................................ 0

                                                   zdržel se hlasování ......... 0

 

                                                             v.      Obecně závazná vyhláška č.5/2003 obce Všestary o místním poplatku ze psů.

Hlasování o textové části:

                  pro .................................15

                                                   proti ................................ 0

                                                   zdržel se hlasování ......... 0

                                 Hlasování o výši poplatku čl.4 odst.2 v ostatních nemovitostech:

                                                   pro .................................12

                                                   proti ................................ 0

                                                   zdržel se hlasování ......... 3

c.       pro setkání seniorů je zajištěn dívčí pěvecký sbor Kantiléna a trio p.Petráčka. Svoz bude zajišťovat ZD Všestary s výpomocí ZD Mžany. Občerstvení zajišťuje cukrárna Sladký ráj a pohostinství v místě. Předpokládaná účast cca 100 osob.

d.      provedení dílčích inventur nebylo dokončeno na Lípě, v MŠ na Chlumu a ve Všestarech  u hasičů.

 

19)  TJ Sokol Všestary  předložil fakturu za úpravu oplocení tenisových kurtů ve výši 6.682,50 Kč. Na základě jednání, které v této věci proběhlo 12.9.2002 navrhujeme proplatit fakturu v plné výši.

                                 Hlasování: pro .................................13

                                                   proti ................................ 0

                                                   zdržel se hlasování ......... 2

      Prodej pozemku pod tenisovými kurty bude uskutečněn za cenu, za kterou obec tyto 

      pozemky nakoupila. Cena bude upřesněna dle příslušných smluv o prodeji.

                                 Hlasování: pro .................................13

                                                   proti ................................ 0

                                                   zdržel se hlasování ......... 2

 

20)  Krajský úřad Královehradeckého kraje připravuje Projekt podpory etického vzdělávání Královehradeckého kraje pro rok 2003 a 2004. Vzhledem k jiným úkolům starosty a místostarosty je nabídnuta účast na semináři zastupitelů. Zastupitelům byl předán návrh znění Etického kodexu zastupitele.

 

21)  Doplnění výběrové komise pro výběr dodavatele slunečních kolektorů pro areál Krytého bazénu a dodavatele na rekonstrukci veřejného rozhlasu. Navrhovaným členem za odstoupivšího ing.Pavla Šanderu je ing.Michal Derner.

                                 Hlasování: pro .................................14

                                                   proti ................................ 0

                                                   zdržel se hlasování ......... 1

 

22)  Na základě zprávy finančního a kontrolního výboru (dále jen FKV)o provedené  

      kontrole v ZŠ narhuje předseda FKV svolat jednání mezi obce (starosta, místostarosta,   

      předseda KFV a účetní OÚ) a  ZŠ (ředitel, zástupce ředitele a ekonom) o financování  

      provozu ZŠ.

 

23)  Ve dnech 30.10. a 6.11.2003 proběhlo mimořádné zasedání ZO ve věci nabídky 

      společnosti CARION BOHEMIA a.s., na využití možnosti skupinového nákupu  

      nemovitostí postoupením již existující smlouvy. Nabídka nebyla na základě § 87  

      zákona 128/2000 Sb., o obcích přijata.

                                 Hlasování o zveřejnění zápisu z mimořádných zasedání ZO:

                                                   pro .................................13

                                                   proti ................................ 0

                                                   zdržel se hlasování ......... 2

 

24)  Příspěvek pro organizace, které budou pořádat mikulášskou nadílku je navržen ve výši 50,- Kč na dítě, a bude vyplácen oproti daňovým dokladům. Dle registru obyvatel jsou počty dětí (do 15 let) následující:

            -    Bříza ........... 52

a.       Lípa ............ 17

b.      Chlum ........ 31

c.       Rosnice ...... 31

d.      Rozběřice ... 37

e.       Všestary ....112

                                 Hlasování o výši příspěvku na mikulášskou nadílku:

                                                   pro .................................15

                                                   proti ................................ 0

                                                   zdržel se hlasování ......... 0

 

25)  Dne 10.11.2003 byla předána na OÚ Žádost o bezplatné zapůjčení tělocvičny pro halový závod ve střelbě z polní kuše vzhledem k nedostatečným finančním prostředkům,  za účelem propagace tohoto sportu v regionu Všestary při účasti závodníků z Čech ale i Slovenska.

                                 Hlasování o bezplatném zapůjčení tělocvičny:

                                                   pro .................................. 0

                                                   proti .............................. 14

                                                   zdržel se hlasování ......... 1

 

26)  starosta informoval  ZO o provedené výměně čerpadel na bazénu. Vzhledem  

      k nutnosti rychlé výměny čerpadel byla využita nabídka fi.Modrá laguna a opravy   

      přišly na 58.705,- Kč.

  

11)  požadavek ředitele ZŠ na výměnu 8 ks oken v kuchyni ŠJ ve Všestarech. K požadavku byly předloženy tyto nabídky:

a.       Stavona, spol. s r.o.: plastové okno dle požadovaných rozměrů, 4komorové se síťkou proti hmyzu, včetně montáže a demontáže (bílá)   ..................... 8.336,-

b.      Euro-Jordán, s.r.o.: plastové okno dle požadovaných rozměrů, 4komorové se síťkou proti hmyzu (hnědá) ...................................................................  9.345,-

                                 Hlasování využití nabídky společnosti Stavona:

                                                   pro .................................14

                                                   proti ................................ 0

                                                   zdržel se hlasování ......... 1

       Vzhledem k již vyměněným dřevěným oknům je nutno dodržet barevný odstín rámů.

 

12)  Žádost ZD Všestary o odprodej pozemku p.č.92/1 v k.ú.Všestary, který se nachází  

      v oploceném území u zeleninové haly ve Všestarech.

                                 Hlasování o prodeji pozemku:

                                                   pro .................................15

                                                   proti ................................ 0

                                                   zdržel se hlasování ......... 0

                                 Hlasování o prodeji za 100,- Kč/m2:

                                                   pro .................................15

                                                   proti ................................ 0

                                                   zdržel se hlasování ......... 0

 

13)  Starosta  informoval ZO o „Žádosti o změny“, která byla předána ředitelství ZŠ 

      Všestary. Žádost se týká nevhodného řešení stravování dětí a zvážení možných 

      personálních změn.

 

14)  P.Vecek připomínkoval stále neopravené veřejné osvětlení na Chlumu. Před  

      zasedáním ZO provedl starosta revizi veřejného osvětlení a zjistil 13 nesvítících nebo  

      blikajících lamp veřejného osvětlení (mimo obce Bříza a Rozběřice) a dosud   

      neprovedenou opravu kabelu mezi sloupy na Chlumu. Náprava tohoto stavu bude   

     provedena během následujícího týdne (1.12.-5.12.)

 

15) Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 27.11.2003:

 

zastupitelstvo obce bere na vědomí:

-         zprávu kontrolního a finančního výboru o provedené kontrole na ZŠ

-         Etický kodex zastupitele

-         výměnu čerpadel na bazénu

Menu

Přihlášení

Elekronická podatelna

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Všestary,

Všestary 35,

503 12 Všestary,

tel.: 495 458 028

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018