Usnesení ze dne 27. 1. 2011

 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce Všestary

ze dne 27. 1. 2011 (místo konání: místní část Lípa, Hostinec U Čendy – Autobazar Lípa)

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 1/2011: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary konaného dne 27.1.2011

Hlasování o usnesení č. 1/2011: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 2/2011: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 27.1.2011 návrhovou komisi ve složení Ing. Šandera a Ing. Derner

Hlasování o usnesení č. 2/2011: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 3/2011: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 27.1.2011 jako ověřovatele zápisu p. Vladimíra Došela a pana Ing. Jásenského

Hlasování o usnesení č. 3/2011: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 4/2011: ZO schvaluje doložku k zápisu ze zasedání ZO konaného dne 16. 9. 2010, kterou se opravuje text usnesení č. 146/2010, které správně zní: ZO schvaluje výsledek veřejné soutěže na zhotovitele díla Energeticky úsporná opatření MŠ Všestary a jejího vítěze společnost  REKOS S+D s.r.o. s nabídkovou cenou 4.191.550,- Kč vč. DPH a pověřuje starostku vyjednáním a uzavřením smlouvy o dílo.

Hlasování o usnesení č. 4/2011: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 5/2011: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření pro rok 2010

na straně příjmů:

615.000,- Kč Investiční dotace od Královéhradeckého kraje na projekt kanalizace Bříza, Lípa, Chlum

15.885,- Kč neinvestiční dotace od Královéhradeckého kraje na SDH

Hlasování o usnesení č. 5/2011: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 6/2011: Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku par. č. 106/2 v k.ú. Všestary, na pronájem pozemku nájemci s účelem využití pro výstavbu zeleně.

Hlasování o usnesení č. 6/2011: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 

 Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 7/2011: Zastupitelstvo obce pověřuje radu obce provedením výběrového řízení (zpracováním zadání, otevřením obálek a vyhodnocením nabídek) na dodání služeb – Zpracování podmínek výběrového řízení na provedení díla označeného jako „Kanalizace a ČOV Všestary, Rozběřice“. Výzva k podání nabídek bude zaslána firmám Prois, a.s., IČ:  25943022, Inženýrské služby Hradec Králové, IČ 25952668, ADP GROUP s.r.o. IČ: 25144961 a OHGS . Výsledek vyhodnocení předloží zastupitelstvu obce.

Hlasování o usnesení č. 7/2011: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 8/2011:  JUDr. Zlatohlávková navrhuje hlasování podle jmen ohledně projektové dokumentace pro stavební povolení pro jednotlivé místní části.

Hlasování o usnesení č. 8/2011: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 9/2011: Zastupitelstvo obce pověřuje radu obce provedením výběrového řízení na zhotovitele díla projektová dokumentace pro stavební povolení kanalizace v místní části Bříza,

p. Hájek – PRO návrh

Ing. Jásenský – PRO návrh

p. Macháček – PRO návrh

p. Pešek – PRO návrh

Ing. Svoboda – PRO návrh

Ing. Šandera – PRO návrh

JUDr. Zlatohlávková – PRO návrh

Ing. Derner – PRO návrh

p. Jaroslav Došel – PRO návrh

p. Vladimír Došel – PRO návrh

Hlasování o usnesení č. 9/2011: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 10/2011: Zastupitelstvo obce pověřuje radu obce provedením výběrového řízení na zhotovitele díla projektová dokumentace pro stavební povolení kanalizace v místní části Lípa,

p. Hájek - PRO návrh

Ing. Jásenský – PRO návrh

p. Macháček – PRO návrh

p. Pešek – PRO návrh

Ing. Svoboda – PRO návrh

Ing. Šandera – PRO návrh

JUDr. Zlatohlávková - PRO návrh

Ing. Derner – PRO návrh

p. Jaroslav Došel – PRO návrh

p. Vladimír Došel – PRO návrh

Hlasování o usnesení č. 10/2011: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 11/2011: Zastupitelstvo obce pověřuje radu obce provedením výběrového řízení na zhotovitele díla projektová dokumentace pro stavební povolení kanalizace v místní části Chlum,

p. Hájek – PROTI návrhu

Ing. Jásenský – PROTI návrhu

p. Macháček – ZDRŽEL SE hlasování

p. Pešek – ZDRŽEL SE hlasování

Ing. Svoboda – PRO návrh

Ing. Šandera – ZDRŽEL SE hlasování

JUDr. Zlatohlávková – PRO návrh

Ing. Derner – ZDRŽEL SE hlasování

p. Jaroslav Došel – PRO návrh

p. Vladimír Došel – ZDRŽEL SE hlasování

Hlasování o usnesení č. 11/2011: pro 3, proti 2, zdržel se hlasování 5nebylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 12/2011: Zastupitelstvo obce rozhodlo o sloučení výběrových řízení podle usnesení č.  9/2011 a č. 10/2011 do jednoho výběrového řízení.

Hlasování o usnesení č. 12/2011: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 13/2011: Zastupitelstvo obce ruší usnesení č. 122/2009, kterým byl určeným zastupitelem pro územní plán Všestary jmenován Ing. Michal Derner a jmenuje jako určeného zastupitele JUDr. Zuzanu Zlatohlávkovou a Ing. Vladimíra Fofa.

Hlasování o usnesení č. 13/2011: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 14/2011: Zastupitelstvo obce schvaluje změnu kontaktní osoby ve věci žádosti o dotaci na územní plán Všestary, kterým nově bude JUDr. Zuzana Zlatohlávková.

Hlasování o usnesení č. 14/2011: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 15/2011: Zastupitelstvo obce pověřuje starostku zajištěním projektu (projektů) na opravu památek místního významu a podáním žádosti o dotaci na opravu některé z nich.

Hlasování o usnesení č. 15/2011: Pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 16/2011: Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce a radu obce zahájením přípravných prací na studii využití pozemku za kostelem ve Všestarech, prostoru bývalého rybníka ve Všestarech, prostoru bývalého lomu na Lípě, hřbitova ve Všestarech, chlumského hřbitova na Lípě.

Hlasování o usnesení č.16/2011: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 17/2011: Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na vybudování sběrného dvora a pověřuje starostku k provedení náležitých podkladů.

Hlasování o usnesení č. 17/2011: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8
Návrh usnesení č. 18/2011: Zastupitelstvo obce pověřuje starostku uzavřením kupní smlouvy na pozemek č. 376/24 dle geometrického plánu, 439/17 dle GP, 93/1 dle GP, 439/16 dle GP, 376/25 dle GP, dále pozemkovou parcelu 376/7, stavební parcelu č. 214, o celkové výměře 1993 m2 s paní Jitkou Klingerovou za kupní cenu 398.600,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 18/2011: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 

Návrh usnesení č. 19/2011: Zastupitelstvo obce pověřuje starostku uzavřením kupní smlouvy s Jaroslavou Šebejovou, bytem Luďka Matury 811, 530 12 Pardubice.

Hlasování o usnesení č. 19/2011: Pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 

Návrh usnesení č. 20/2011: Zastupitelstvo obce pověřuje starostku uzavřením darovací smlouvy s Jaroslavou Šebejovou, bytem Luďka Matury 811, 530 12 Pardubice.

Hlasování o usnesení č. 20/2011: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 

Návrh usnesení č. 21/2011: Zastupitelstvo obce pověřuje starostku uzavřením kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene, kdy kupní smlouva bude uzavřena na pozemkovou parcelu evidovanou jako 376/4 v k.ú. Všestary za kupní cenu 162.600,- Kč a věcné břemeno průchodu a průjezdu bude zřízeno na pozemkovou parcelu evidovanou jako 92/1  v k.ú. Všestary.

Hlasování o usnesení č. 21/2011: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8
Návrh usnesení č. 22/2011: Zastupitelstvo obce pověřuje finanční výbor provedením kontroly v Základní a mateřské škole Všestary se zaměřením zejména na zřizovací listinu, hospodaření školy, kontrola spotřeby energie. V jakých dotačních titulech, s jakým procentem úspěšnosti a v jakých částkách, podala škola žádosti o dotace.

Hlasování o usnesení č.22/2011: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8
Návrh usnesení č. 23/2011: Zastupitelstvo obce schvaluje investiční výbor.

Hlasování o usnesení č. 23/2011: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8
Návrh usnesení č. 24/2011: Zastupitelstvo obce schvaluje zateplení krčku a spojovací chodby z budovy II. stupně do tělocvičny.

Hlasování o usnesení č. 24/2011: pro 7, proti 0, zdržel se hlasování 1 – nebylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8
Návrh usnesení č. 25/2011: Zastupitelstvo obce schvaluje úhradu faktury firmě REKOS S+D, IČ: 25974149 na částku 2.009.809,02 Kč, firmě REKOS S+D, IČ: 25974149 ve výši 213.511,78 Kč, Zemědělskému družstvu Všestary, IČ: 00124087 ve výši 26.220,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 25/2011: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8
Návrh usnesení č. 26/2011: Zastupitelstvo obce souhlasí s nákupem 2 kusů houpadel pro mateřské školy Všestary a Chlum v ceně 11.502,- Kč za 1 kus. 

Hlasování o usnesení č. 26/2011: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8
Návrh usnesení č. 27/2011: Zastupitelstvo obce nesouhlasí s poskytnutím příspěvku na 3 žáky pro 1. Soukromou základní školu v Hradci Králové. 

Hlasování o usnesení č. 27/2011: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8
Návrh usnesení č. 28/2011: Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek SDH Chlum ve výši 9.000,- Kč na pořádání karnevalu pro děti (zajištění cen pro děti), příspěvek SDH Bříza ve výši 4.000,- Kč na náklady s hasičským plesem v r. 2011 z programu Všestarských neziskovek.  

Hlasování o usnesení č. 28/2011: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8
Návrh usnesení č. 29/2011: Zastupitelstvo obce odkazuje na usnesení zastupitelstva obce z 25.3.2010 číslo 52/2010. Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí částky 10.000,- Kč na lakování exteriéru a interiéru do požárních barev a vystříkání dutin a podvozku vozidla VW Transporter.

Hlasování o usnesení č. 29/2011: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018