Usnesení ze dne 27.06.2013

 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce Všestary

ze dne 27. 06. 2013 (místo konání: Hostinec Na bojišti, místní část Chlum, obec Všestary)

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11

Návrh usnesení č. 65/2013: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary konaného dne 27.06.2013

Hlasování o usnesení č. 65/2013: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 66/2013: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 27.06.2013 návrhovou komisi ve složení Ing. Šandera, Ing. Svoboda

Hlasování o usnesení č. 66/2013: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 67/2013: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 27.06.2013  jako ověřovatele zápisu p. Jaroslav Došel, paní M. Čapková Dohnalová

Hlasování o usnesení č. 67/2013: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 68/2013:

Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce, závěrečný účet obce za rok 2012 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 s výhradou nedostatků ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá tato opatření:

Odstranit dle „Zprávy o výsledku hospodaření obce za rok 2012“ tyto méně závažné chyby a nedostatky

1) Zjistit skutečný stav účtu 374

termín: 31.8.2013

zodpovídá: účetní obce

2) Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu na veřejnou zakázku, výši skutečně uhrazené ceny a seznam subdodavatelů.

                                                                                                                                 termín: 01.07.2013

                                                                                                                      zodpovídá: starostka obce

Hlasování o usnesení č.  68/2013: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11

Návrh usnesení č. 69/2013: Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Všestary za rok 2012 (příloha č. 2 – výkaz zisku a ztrát), když ztráta je kryta nerozděleným ziskem minulých let ve výši 10.932.000 Kč. Hospodářský výsledek: 5.521.000 Kč.

Hlasování o usnesení č.  69/2013: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11

Návrh usnesení č. 70/2013: Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6 přijaté radou obce dne 17.6.2013.

Hlasování o usnesení č. 70/2013: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 11

Návrh usnesení č. 71/2013: Zastupitelstvo obce ukládá pro akci:„Snížení energetické náročnosti budovy Obecního úřadu ve Všestarech“,

1) investičními výboru vypracovat zadávací podmínky pro výběrová řízení na TDI a BOZP

2) radě obce provést výběrová řízení na TDI a BOZP

3) radě obce určit vítěze výběrových řízení na zhotovitele díla, TDI a BOZP

4) starostce obce uzavřít smlouvy s vítězi výběrových řízení

Hlasování o usnesení č. 71/2013: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 11

Návrh usnesení č. 72/2013: Zastupitelstvo obce ukládá pro akci:„Snížení energetické náročnosti objektu tělocvičny ZŠ Všestary“,

1) investičními výboru vypracovat zadávací podmínky pro výběrová řízení na TDI a BOZP

2) radě obce provést výběrová řízení na TDI a BOZP

3) radě obce určit vítěze výběrových řízení na zhotovitele díla, TDI a BOZP

4) starostce obce uzavřít smlouvy s vítězi výběrových řízení

Hlasování o usnesení č. 72/2013: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 11

Návrh usnesení č. 73/2013: ZO ukládá vedení obce objednat zaměření stávajícího stavu objektu budovy školy 1. stupně ve Všestarech a zpracování energetického auditu.

Hlasování o usnesení č. 73/2013: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 74/2013: Zastupitelstvo obce souhlasí s vyhlášením záměru na dlouhodobý pronájmem části pozemku parc. č.  396/1 v k.ú. Všestary o výměře cca 20m2 v sousedství pozemku KN st. 36. Zájemci navrhnou časovou délku pronájmu a cenu.

Hlasování o usnesení č. 74/2013: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 75/2013: Zastupitelstvo obce souhlasí s umístěním stavby „Dálnice D11 stavba 1106 Hradec Králové – Smiřice, změna MÚK Plotiště“.

Hlasování o usnesení č. 75/2013: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 76/2013: ZO schvaluje neinvenční náklady v částkách na žáka za rok 2012 v ZŠ  3.051,- Kč, na žáka MŠ Všestary 4.317,- Kč, na žáka MŠ Chlum 3.509,- Kč, náklady na strávníka ve školní jídelně 1.647,- Kč a pověřuje vedení obce jednáním s přiškolenými obcemi o zaplacení těchto nákladů.

Hlasování o usnesení č. 76/2013: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 77/2013: Zastupitelstvo obce akceptuje návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ve znění smlouvy o zřízení věcného břemene Smlouva č.: IV-12-2011273/VB/1, kterou se zřídí věcné břemeno na pozemku 339 v k.ú. Chlum u Hradce Králové pro p.č. 45/2, Zvěřina, příp.knn. 

Hlasování o usnesení č. 77/2013: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 78/2013: Zastupitelstvo obce akceptuje návrh smlouvy o právu provést stavbu na pozemku 339 v k.ú. Chlum u Hradce Králové pro p.č. 45/2, Zvěřina, příp.knn. 

Hlasování o usnesení č. 78/2013: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 79/2013: Zastupitelstvo obce souhlasí s vypracováním dlouhodobého plánu péče o veřejnou zeleň, její ochranu a údržbu. 

Hlasování o usnesení č. 79/2013: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 80/2013: Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením dohody o náhradě dle zákona č. 229/1991 Sb. v platném znění s panem Zdeňkem Šimonem, nar. 30.04.1947, trvale bytem Lípa nad Orlicí č. p. 70 ohledně nemovitosti č. p. 56 ve Všestarech. 

Hlasování o usnesení č. 80/2013: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 81/2013: Zastupitelstvo obce akceptuje návrh darovací smlouvy mezi Obcí Všestary jako dárcem a Oblastní charitou Červený Kostelec, IČ: 486 23 814 na částku 10.000,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 81/2013: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 82/2013: Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku na opravu západní části hřbitovní zdi na Chlumu v k.ú. Lípa a pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo.

Hlasování o usnesení č. 82/2013: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 83/2013: Zastupitelstvo obce Všestary schvaluje nabídku na opravu hřbitovní zdi ve Všestarech, kterou podala firma Roman Půr a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy o dílo.

Hlasování o usnesení č. 83/2013: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 2bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 84/2013: Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení faktur:

·         Školky a realizace sadových úprav s.r.o., IČ: 49812238, Pardubická 175, 500 04 Hradec Králové – výsadba stromů na hřbitově ve Všestarech, částka: 34.667,- Kč,

·         Ladislav Ludva, IČ: 42193061, Čistěves 21, 503 15 Nechanice – osekání travnatých ploch, částka: 33.033,- Kč,  

·         Josef Máslo, IČ: 612248802, Pobřežní 55/22, 503 01 Hradec Králové – revize bezpečnostních vazeb stromů, částka: 8.391,- Kč,

·         REKOM Nový Bydžov, a. s., IČ: 25264737, Měník – Barchůvek 2, 504 01 Nový Bydžov – oprava místní komunikace v obci Chlum směrem ke hřbitovu, částka 352.550,- Kč,

·         N-PROJEKT s.r.o., IČ:64255522, Veverkova 1343/1, 500 02 Hradec Králové – dokumentace pro stavební povolení „Hasičská zbrojnice Bříza“, částka: 29.040,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 84/2013: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 2bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11

Návrh usnesení č. 85/2013: Zastupitelstvo obce schvaluje následující příspěvky z programu všestarské neziskovky:

·         TJ Sokol Všestary žádá o celkovou částku 4.062- Kč, jako příspěvek na OSA (Ochranný svaz autorský) za zábavy, 25.12.2012 a 23.03.2013, částka 2.062,- Kč, příspěvek na dětskou diskotéku při dětském dnu, 23.06.2013, částka 2.000,-Kč.

·         Centrum pro rodinu Beránek celkovou částku 10.450,- Kč, jako příspěvek 700,- Kč na Čaj pro Nepál ze dne 22.2.2013, příspěvek 400,- Kč na Velikonoční dílnu ze dne 26.3.2013, příspěvek ve výši 1.150,- Kč na Manželské setkání ze dne 4.5.2013, příspěvek 4.200,- Kč na Den matek ze dne 12.5.2013 a příspěvek 4.000,- Kč na Párty k ukončení školního roku, které se koná 27.6.2013,

·         SDH Lípa žádá o částku  9.840,- Kč, jako příspěvek na akci „Sousedské posezení – výročí obce 675 let,které se konalo 15.6.2013

Hlasování o usnesení č. 85/2013 Pro 10, proti 0, zdržel se 1 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11

Návrh usnesení č. 86/2013: Zastupitelstvo obce schvaluje žádost SDH Rosnice o mimořádný příspěvek na akci Výročí tažení Jana Žižky ve výši 5.800,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 86/2013 Pro 10, proti 0, zdržel se 1 – bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11

Návrh usnesení č. 87/2013: Zastupitelstvo obce souhlasí s přípěvkem na opravu vstupního schodiště do kostela ve Všestarech ve výši 70.500,- Kč. 

Hlasování o usnesení č. 87/2013 Pro 11, proti 0, zdržel se 0 – bylo schváleno.

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018