Usnesení ze dne 27.02.2014

 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce Všestary

ze dne 27. 02. 2014 (místo konání: Zasedací místnost Obecního úřadu ve Všestarech)

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9

Návrh usnesení č. 28/2014: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary konaného dne 27.02.2014

Hlasování o usnesení č. 28/2014: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 29/2014: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 27.02.2014 návrhovou komisi ve složení: p. Martin Hájek, Ing. Pavel Šandera

Hlasování o usnesení č. 29/2014: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 30/2014: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 27.02.2014  jako ověřovatele zápisu: p. Jaroslav Došel, Ing. Milan Svoboda

Hlasování o usnesení č. 30/2014: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9 
Návrh usnesení č. 31/2014: ZO ruší usnesení zastupitelstva číslo 19/2010 z 8.11.2010

Hlasování o usnesení č. 31/2014: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 32/2014: ZO Všestary v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 540,-Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil.
Hlasování o usnesení č. 32/2014: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0 bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 33/2014: ZO ruší usnesení zastupitelstva číslo 20/2010 z 8.11.2010.

Hlasování o usnesení č. 33/2014: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 34/2014: ZO Všestary v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 30.662,-Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení.
Hlasování o usnesení č. 34/2014: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 35/2014: Zastupitelstvo obce souhlasí se zařazením investic podle rozpočtu do plánu roku 2014: pokračování v opravě zadní hřbitovní zdi Chlum, pokračování v opravě hřbitovních zdí Všestary (obojí se navrhuje zadat jako specifickou práci tzv. z volné ruky), oprava morového sloupu na Chlumu, dokončení opravy topení MŠ Chlum, výměna topení a elektřiny ve škole u kostela, oprava stoupaček a elektřiny v domě č.p. 54 Bříza, chodníky Rozběřice, Lípa, oprava prostranství před kostelem Všestary, zastávka Bříza, Rosnice, Chlum, oprava zvoniček Bříza, Chlum, vyřešení vlhkosti č.p. 7 Rosnice, zateplení hasičské zbrojnice Chlum, výměna oken v hasičské zbrojnici Bříza, oprava stropu a práce na odvodnění budovy hasičské zbrojnice Rozběřice, oprava střechy hasičské zbrojnice Lípa, oprava mostku u Zámečnictví Došel.  

Hlasování o usnesení č. 35/2014: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 36/2014: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu Základní školy a mateřské školy, Všestary, IČ: 75017181 na rok 2014.

Hlasování o usnesení č. 36/2014: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 37/2014: Zastupitelstvo obce vyhlašuje záměr na pronájem nezbytných ploch střech a půdních prostor na budovách č.p. 35 a č.p. 57 ve Všestarech a na budově č.p. 44  na Chlumu pro účely poskytování telekomunikačních služeb – šíření signálu internetu.

Hlasování o usnesení č. 37/2014: pro 5, proti 1, zdržel se hlasování 4nebylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 38/2014: Zastupitelstvo obce vypovídá smlouvu o poskytování telekomunikačních služeb z 25.8.2004 ve znění dodatku č. 1 z 20.05.2005.

Podle jednacího řádu bylo hlasováno jmenovitě, první hlasující vylosován: 

Ing. Šandera: pro výpověď smlouvy

p. Vecek: zdržel se hlasování

JUDr. Zlatohlávková: pro výpověď smlouvy

pí. Čapková: pro výpověď smlouvy

p. J. Došel: proti výpovědi smlouvy

Ing. Fof: pro výpověď smlouvy

p. Hájek: zdržel se hlasování

Ing. Jásenský: zdržel se hlasování

p. Macháček: zdržel se hlasování

Ing. Svoboda: pro výpověď smlouvy

Hlasování o usnesení č. 38/2014: pro 5, proti 1, zdržel se hlasování 4nebylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 39/2014: ZO určuje komisi pro výběrové řízení na zhotovitele díla „Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Všestary č.p. 2“ ve složení: Ing. Šandera, Ing. Svoboda, JUDr. Zlatohlávková, náhradníci: p. J. Došel, pí. Čapková, Ing. Fof.

Hlasování o usnesení č. 39/2014: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 40/2014: ZO pověřuje RO po ukončení výběrového řízení na zhotovitele díla „Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Všestary č.p. 2“ výběrem zhotovitele díla a pověřuje starostku podepsáním smlouvy o dílo.

Hlasování o usnesení č. 40/2014: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 41/2014: Zastupitelstvo obce bere na vědomí akceptaci žádosti o podporu se SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí akceptační číslo 14164593.

Hlasování o usnesení č. 41/2014: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 42/2014: ZO schvaluje dar Základní škole a Mateřské škole PROINTEPO s.r.o.:  IČ: 25263633 ve výši 5.000,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 42/2014: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 43/2014: ZO pověřuje finanční výbor provedením vnitřní kontroly se zaměřením na účetní doklady a vyhodnocení zavedeného vnitřního kontrolního systému, tj. zda zavedený vnitřní kontrolní systém je dostatečně účinný, reaguje včas na změny ekonomických, právních, provozních a jiných podmínek s přihlédnutím na realizovanou aktualizaci směrnic obce Všestary.

Hlasování o usnesení č. 43/2014: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 44/2014: ZO schvaluje, že správní území obce Všestary je součástí regionu Hradecký venkov o.p.s. a územím působnosti Místní akční skupiny Hradecký venkov na období 2014-2020, pouze za předpokladu zastoupení obce ve výkonných organech MAS.

Podle jednacího řádu bylo hlasováno jmenovitě: 

Ing. Svoboda: pro návrh

Ing. Šandera: pro návrh

p. Vecek: pro návrh

JUDr. Zlatohlávková: pro návrh

pí. Čapková: pro návrh

p. J. Došel: pro návrh

Ing. Fof: pro návrh

p. Hájek: pro návrh

Ing. Jásenský: proti návrhu

Hlasování o usnesení č. 44/2014: pro 8, proti 1, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 45/2014: ZO deleguje na valnou hromadu mikroregionu Svazku obcí památkové zóny 1866, která se bude konat 14.3.2014 ve Světí, zastupitele: Ing. Jásenský, p. Hájek, Ing. Svoboda, Ing. Šandera, JUDr. Zlatohlávková, a jako náhradník Ing. Fof.

Hlasování o usnesení č. 45/2014: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 46/2014: ZO souhlasí s revokací usnesení č. 129/2013: a souhlasí s poskytnutím příspěvku AFK Probluz v celkové výši 5.500,- Kč na pronájem haly pro mládežnická družstva.

Hlasování o usnesení č. 46/2014: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 47/2014: Zastupitelstvo obce souhlasí s výběrem architekta Ing. arch. Ing. Pavla Doležala pro zpracování studie V-Z7, V-Z8 podmíněné studií odtokových poměrů.

Hlasování o usnesení č. 47/2014: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 48/2014: Zastupitelstvo obce si vyhrazuje rozhodnout o uchazeči vzešlém z výběrového řízení zveřejněného 02.01.2014.

Hlasování o usnesení č. 48/2014: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 49/2014: Zastupitelstvo obce bude o pracovníkovi technických služeb hlasovat v tajné volbě.

Hlasování o usnesení č. 49/2014: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 50/2014: Zastupitelstvo obce určuje jako členy sčítací komise pí. Čapková, p. Hájek, Ing. Svoboda.

Hlasování o usnesení č. 50/2014: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 51/2014: Na základě výběrového řízení zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dvou zaměstnanců do trvalého pracovního poměru se zkušební dobou 3 měsíce a to: p. Michala Hendrycha, p. Petra Šanderu.

Hlasování o usnesení č. 51/2014: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 52/2014: ZO vypisuje záměr na propachtování následujících pozemků ve vlastnictví obce:

katastrální území Chlum u Hradce Králové: 1/3, 137/11, 143/1, 154/10, 168/23, 168/33

katastrální území Lípa u Hradce Králové: 267/34, 275/1

katastrální území Dlouhé Dvory: 69/1, PK 98/20

k zemědělskému obhospodařování na dobu určitou 10 let.

Hlasování o usnesení č. 52/2014: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9

Návrh usnesení č. 53/2014: Zastupitelstvo obce deleguje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění Ing. Vladimíra Fofa, místostarostu obce k zastupování na řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. IČ: 481 72 898, která se koná dne 4.6.2014.

Hlasování o usnesení č. 53/2014: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2019