Usnesení ze dne 26. 5. 2011

 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce Všestary

ze dne 26. 5. 2011 (místo konání: Zasedací místnost Obecního úřadu ve Všestarech)

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 100/2011: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary konaného dne 26.05.2011

Hlasování o usnesení č. 100/2011: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.


Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 101/2011: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 26.05.2011 návrhovou komisi ve složení  Ing. Šandera a Vladimír Došel

Hlasování o usnesení č. 101/2011: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 2bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 102/2011: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 26.05.2011 jako ověřovatele zápisu  p. Ing. Jásenský a p. Vecek

Hlasování o usnesení č. 102/2011: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10

Návrh usnesení č. 103/2011: Zastupitelstvo obce v souladu s § 7 bod 12 se usnáší na omezujících opatřeních, a to omezení diskusního vystoupení minimálně 5 minut u předkladatele na 10 minut.

Hlasování o usnesení č. 103/2011: Pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 104/2011: Zastupitelstvo obce deleguje na valnou hromadu Mikroregionu „Památkové zóny 1866“ zastupitele: p. Vecek, Ing. Svoboda, p. Macháček, p. Ing. Jásenský, p. JUDr. Zlatohlávková.

Hlasování o usnesení č. 104/2011: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11

Návrh usnesení č. 105/2011: ZO souhlasí s provedením izolace pod obvodovým zdivem objektu čp. 54 ve Bříze.

Hlasování o usnesení č. 105/2011: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 - bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11

Návrh usnesení č. 106/2011: ZO pověřuje radu obce sjednáním konečné ceny prací spojených s podřezáním domu ve Bříze čp. 54 do cenového stropu 250.000,- Kč a vybráním zhotovitele.

Hlasování o usnesení č. 106/2011: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 107/2011: ZO pověřuje vedení obce a investiční výbor výběrem firmy pro diagnostiku a následnou opravu havarijního stavu ve sklepě objektu I. stupně ZŠ Všestary.

Hlasování o usnesení č. 107/2011: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 108/2011: ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemkovou  parcelu č.302 v k.ú. Lípa za předpokladu, že tato smlouva je v souladu s dříve uzavřenou smlouvou o smlouvě budoucí. Pověřuje starostku obce, aby provedla kontrolu souladu těchto smluv.

Hlasování o usnesení č. 108/2011: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 109/2011: Zastupitelstvo obce deleguje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění (obecní zřízení) pana Ing. Vladimíra Fofa – místostarostu Obce Všestary k zastupování obce na řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s., IČ:  48172898, která se koná 1.6.2011.

Hlasování o usnesení č. 109/2011: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 110/2011: Zastupitelstvo obce ruší usnesení číslo 21/2011 z 27.1.2011.

Hlasování o usnesení č. 110/2011: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 111/2011:  Zastupitelstvo obce pověřuje starostku uzavřením kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene, kdy kupní smlouva bude uzavřena na pozemkovou parcelu evidovanou jako 376/4 v k.ú. Všestary za kupní cenu 162.600,- Kč a věcné břemeno průchodu a průjezdu bude zřízeno k pozemkové parcele evidované jako 92/1  v k.ú. Všestary. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za vzájemně dohodnutou cenu ve výši 10.000,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 111/2011: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 112/2011: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3 – zvýšení na straně výdajů o 911.500,- Kč a zvýšení na straně příjmů o 1,260.630,-Kč.

Hlasování o usnesení č. 112/2011: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11

Návrh usnesení č. 113/2011: ZO pověřuje finanční výbor kontrolou plnění rozpočtu a přípravou rozpočtových opatření. 

Hlasování o usnesení č. 113/2011: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 114/2011: Zastupitelstvo obce prodlužuje mandát zástupcům zřizovatele ve školské radě  pana P. Gabriela a Ing. V. Fofa do konce funkčního období tj. do 31.12.2011.

Hlasování o usnesení č. 114/2011: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 115/2011: Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem smlouvy o poskytnutí dotace a přijetím dotace na zpracování projektové dokumentace - stavbu s názvem „Kanalizace v místní části Bříza“ ve výši 250.000,- Kč a pověřuje starostku podpisem návrhu smlouvy.

Hlasování o usnesení č. 115/2011: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 116/2011: Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem smlouvy o poskytnutí dotace a přijetím dotace na zpracování projektové dokumentace - stavbu s názvem „Kanalizace v místní části Lípa“ ve výši 250.000,- Kč a pověřuje starostku podpisem návrhu smlouvy.

Hlasování o usnesení č. 116/2011: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 117/2011: ZO schvaluje provedení opravy silnice v místní části Rosnice od návsi směrem k požární nádrži dle předložené nabídky a pověřuje starostku obce zadáním díla:

p. Hájek – PRO návrh

Ing. Jásenský – PRO návrh

p. Macháček – PRO návrh

p. Pešek – PRO návrh

Ing. Svoboda – ZDRŽEL SE hlasování

Ing. Šandera – PRO návrh

Vecek – PRO návrh

JUDr. Zlatohlávková – PRO návrh

Čapková – ZDRŽUJI SE

p. Vladimír Došel – PRO návrh

p. Fof – PRO návrh

Hlasování o usnesení č. 117/2011: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 2bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11

Návrh usnesení č. 118/2011: ZO pověřuje investiční výbor vypsáním výběrového řízení na zhotovení díla opravy silnice v místní části Rosnice od návsi směrem k požární nádrži.

Hlasování o usnesení č. 118/2011: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 119/2011: ZO souhlasí s převedením části vodovodu, vybudovaného v místní části Rozběřice a Hejcmanka. Pověřuje starostku obce jednáním s VAKem a VEOLIÍ se stejným principem, který byl odzkoušen v jiné lokalitě.

Hlasování o usnesení č. 119/2011: pro 11 proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 120/2011: ZO, na základě žádosti p. Ing. Miloše Capouška, vybírá jako pořizovatele územní studie Magistrát města Hradec Králové.    

Hlasování o usnesení č. 120/2011: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 121/2011: ZO souhlasí s poskytnutím finanční podpory ZŠ a MŠ Lovčice na vydání knihy drobné báje a pověsti od Josefa Košťála ve výši 2.000,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 121/2011: pro 6, proti 2, zdržel se hlasování 3nebylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 122/2011: ZO souhlasí s nákupem pro JSDHO Rosnice, který žádá o dovyzbrojení hadicemi ( 4x tlaková požární hadice „C-20m“, 3x tlaková požární hadice „B-20m“, 2x sací hadice „A-2,4m“) v předpokládané ceně 23.000,- Kč a nesouhlasí s převodem automobilu PICUp pro JSDHO Lípa.

Hlasování o usnesení č. 122/2011: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 123/2011: ZO schvaluje úhradu faktur 74.286,- Kč a 139.945,- Kč pro Školky a realizace sadbových úprav, s.r.o. IČ 49812238 , 9.432,- Kč pro Kamenoprůmysl Hradec Králové, s.r.o., IČ 47470207, 7.332,- Kč pro Ladislava Srdínko Montáž elektro, IČ 43477194, 100.513,20 Kč pro INKA – dopravní značení, Hradec Králové, s.r.o. IČ 27478866.

Hlasování o usnesení č. 123/2011: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018