Usnesení ze dne 26. 3. 2009

(Místo konání:  v hostinci „Na Bojišti“ v místní části Chlum.)

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary ze dne 26. 3. 2009. 
Hlasování o usnesení č. 81/2009: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary ze dne 26. 3. 2009 návrhovou komisi ve složení Ing. Pavel Šandera a p. Josef Macháček.
Hlasování o usnesení č. 82/2009: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č. 83/2009: ZO schvaluje doložku k zápisu o opravě chyb v usnesení č. 40/2009, které zní: ZO schvaluje odměnu neuvolněné starostce za výkon funkce ve výši 23.340,- Kč počínaje dnem 29. 1. 2009.
Hlasování o usnesení č. 83/2009: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č. 84/2009: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary ze dne 26. 3. 2009 jako ověřovatele zápisu p. Josefa Štefanku a p. Josefa Mareše.
Hlasování o usnesení č. 84/2009: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č.85/2009: ZO souhlasí s doplněním bodu 8.19. Pohřebné do programu dnešního jednání.
Hlasování o usnesení č. 85/2009: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 3 – bylo schváleno.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 86/2009: Zastupitelstvo Obce Všestary schvaluje předložený návrh vyrovnaného rozpočtu Základní školy a mateřské školy, Všestary na rok 2009 s příjmy a výdaji ve výši 2.300.000 Kč.
Hlasování o usnesení č. 86/2009: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.
Schválený rozpočet školy na rok 2009 je přílohou č. 3 tohoto zápisu.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 87/2009: Zastupitelstvo Obce Všestary schvaluje předložený návrh na rozdělení hospodářského výsledku Základní školy a mateřské školy, Všestary za rok 2008 výši 125.555,98 Kč, a to 35.000 Kč do fondu odměn a 95.555,98 Kč  do rezervního fondu.
Hlasování o usnesení č. 87/2009: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 88/2009: Zastupitelstvo obce schvaluje realizaci části projektu označeného jako SO 02 – podřezání (nejstarší části budovy školy II. stupně) z vlastních prostředků Obce.
Hlasování o usnesení č. 88/2009: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č. 89/2009: Zastupitelstvo obce ukládá investiční komisi zpracování zadávacích podmínek na dodavatele stavebních prací pro SO 02 - podřezání. 
Hlasování o usnesení č. 89/2009: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 90/2009: Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k zaslání výzvy firmě Centrum evropského projektování a.s., IČ: 27529576 v souladu s ustanovením smlouvy Článek 8. Bod 8.3 uzavřené dne 15. 09. 2008, kterou bude požadovat vrácení celé dosud uhrazené odměny a vyzve mandatáře k zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 90/2009: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č. 91/2009: Zastupitelstvo obce pověřuje radu obce schválením zadávacích podmínek výzvy k účasti ve výběrovém řízení na dodavatele stavebních prací na SO 02 – podřezání nejstarší části školy, které navrhne investiční komise.
Hlasování o usnesení č. 91/2009: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č. 92/2009: Zastupitelstvo obce deleguje v souladu s § 84, odst. 2, písm. g) zákona č.128/2000 Sb. o obcích místostarostu Obce Všestary pana Ing. Michala Dernera k účasti na valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., která se bude konat dne 3. 6. 2009.
Hlasování o usnesení č. 92/2009: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 93/2009: Zastupitelstvo obce souhlasí s nákupem materiálu dle nabídky předložené KONCEPT EKOTECH s.r.o., IČ: 26428857 v částce 28.667, 10 Kč (cena včetně DPH).
Hlasování o usnesení č. 93/2009: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 94/2009: Zastupitelstvo obce pověřuje starostku k podání výpovědi ze smlouvy uzavřené dne 21.4.2005 s ON-OK Libina s.r.o., IČ: 25873440, Libina 95, 788 05 Libina.
Hlasování o usnesení č. 94/2009: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 95/2009: Zastupitelstvo obce schvaluje text Výzvy k podání nabídky na pronájem prostor budovy bazénu“ a vyhlášení záměru obce na pronájem budovy bazénu touto výzvou.
Hlasování o usnesení č. 95/2009: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 96/2009: Zastupitelstvo obce ukládá místostarostovi obce zajistit konání informační schůzky občanů a investora ve věci výstavby rychlostní komunikace R35 na den 16.4.2009 a zajistit účast investora.
Hlasování o usnesení č. 96/2009: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 97/2009: Zastupitelstvo Obce Všestary souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu zemědělských pozemků ze dne 02. 02. 2001 ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. listopadu 2005 se Zemědělským družstvem Všestary, IČ:  00124087. (dodatek č. 2 je přílohou tohoto zápisu – příloha č. 6).
Hlasování o usnesení č. 97/2009: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 2 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 98/2009: Zastupitelstvo Obce Všestary souhlasí s uzavřením dohody o ukončení smlouvy o nájmu zemědělských pozemků ze dne 02. 02. 2001 ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. listopadu 2005 se Zemědělským družstvem Všestary, IČ:  00124087.
Hlasování o usnesení č. 98/2009: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 99/2009: Zastupitelstvo Obce Všestary souhlasí s přijetím návrhu nájemní smlouvy č. 1105/2009 ve znění předloženém zastupitelstvu obce se Zemědělským družstvem Všestary, IČ: 00124087 a pověřuje starostku obce jejím podpisem.
Hlasování o usnesení č. 99/2009: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 2 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 100/2009: ZO souhlasí s provizorním zpevněním cesty podle Žádosti o souhlas se zpevněním místní komunikace, kterou podala Bc. Vondrová dne 17. 3. 2009 na vlastní náklady žadatele.
Hlasování o usnesení č. 100/2009: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 102/2009: Obec bere na vědomí žádost o zpevnění místní komunikace „pod sušárnou v Rosnicích“ a bude souhlasit se zpevněním na jejich náklady.
Hlasování o usnesení č. 102/2009: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 101/2009: Zastupitelstvo obce schvaluje 2.500,- Kč na maškarní karneval pro SDH Rosnice, zastupitelstvo obce schvaluje 3.000,- Kč na tradiční hasičský ples pro SDH Rosnice,
zastupitelstvo obce schvaluje 4 ks permanentek 4x 5 vstupů pro SDH Rosnice,
zastupitelstvo obce schvaluje 4.000,- Kč na hasičský ples pro SDH Bříza, 
zastupitelstvo obce schvaluje 1.000, Kč na 1 ročník turnaje karetní hry „prší“ pro SDH Bříza,
zastupitelstvo obce schvaluje 1.092,- Kč na turnaj Šachová liga mládeže pro Šachový klub Lípa,
zastupitelstvo obce schvaluje 4.000,- Kč na hasičský ples pro SDH Všestary,
zastupitelstvo obce schvaluje 3.000,- Kč na pomlázkovou zábavu pro SDH Lípa,
zastupitelstvo obce schvaluje  4 ks permanentek 4x 5 vstupů pro SDH Lípa,
zastupitelstvo obce schvaluje 15.479,- Kč na pokládku dlažby a obkladu v hasičské zbrojnici pro SDH Lípa.
Hlasování o usnesení č. 101/2009: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 103/2009: Zastupitelstvo Obce Všestary schvaluje uchazeče Ing. Martina Kalmuse  IČ 3979953  jako vítěze výběrového řízení na zhotovitele dokumentace k územnímu řízení na akci „Všestary – projektová  dokumentace výstavby čistírny odpadních vod a kanalizace“ za cenu 874.650 Kč vč. DPH za podmínky, že ve smlouvě budou zkráceny nabízené lhůty plnění pro studii dle bodu 3.2 výzvy k podání nabídek do 20. 5. 2009 a pro projednání dokumentace k rozhodnutí o umístění stavby dle bodu 3.1. výzvy na 30. 9. 2009.  Nedojde-li ke shodě na termínech, bude zhotovitelem druhý v pořadí, kterým je Projektis – Ing. Miloslav Pišta, IČ 11578076 za cenu 952.000 Kč vč. DPH v termínech dle jeho nabídky.
Hlasování o usnesení č. 103/2009: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 3 – bylo schváleno.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 104/2009: Zastupitelstvo obce schvaluje pomoc při pořádání vyhlášené sbírky Diakonií Broumov, stanoví se termín pro shromažďování věcí 6. a 7. 5. 2009.
Hlasování o usnesení č. 104/2009: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 105/2009: Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení 12 ks repasovaných kontejnerů od společnosti Ajan, s.r.o, Střítež 7, 674 01 Třebíč, IČ: 255 726 10, z toho 11 ks na papír a 1 ks na komunální odpad.  
Hlasování o usnesení č. 105/2009: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení č. 106/2009: Zastupitelstvo Obce Všestary schvaluje Zadání změny č. 3 Územního plánu obce Všestary ve variantě „A“.
Hlasování o usnesení č. 106/2009: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení č. 107/2009: Zastupitelstvo Obce Všestary schvaluje Zadání změny č. 4 Územního plánu obce Všestary.
Hlasování o usnesení č. 107/2009: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení č. 108/2009: Zastupitelstvo Obce Všestary schvaluje Zadání změny č. 5 Územního plánu obce Všestary.
Hlasování o usnesení č. 108/2009: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 109/2009: Zastupitelstvo Obce Všestary schvaluje vyplácení pohřebného ve výši 5.000 Kč každému vypraviteli pohřbu občana našich obcí.
Hlasování o usnesení č. 109/2009: pro 4, proti 5, zdržel se hlasování 3 – nebylo schváleno.

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018