Usnesení ze dne 26.2.2009

Příloha č. 1 zápisu ze zasedání ZO ze dne 26. 2. 2009   
(Místo konání:  zasedací místnost Obecního úřadu ve Všestarech. )

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 47/2009: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary ze dne 26. 2. 2009. 
Hlasování o usnesení č. 47/2009: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 48/2009: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary ze dne 26. 2. 2009 návrhovou komisi ve složení Ing. Božena Skořepová a p. Josef Mareš.
Hlasování o usnesení č. 48/2009: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 49/2009: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary ze dne 26. 2. 2009 jako ověřovatele zápisu Ing. Martina Lučického a p. Petra Gabriela.
Hlasování o usnesení č. 49/2009: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení č. 50/2009: ZO ukládá kontrolnímu výboru, aby na základě skutečné spotřeby elektrické energie v roce 2008 v položce 5154 a paragrafu 5512 provedl za součinnosti velitelů SDH v jednotlivých částech kontrolu spotřeby dle jednotlivých elektroměrů.
Hlasování o usnesení č. 50/2009: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení č. 51/2009: Zastupitelstvo Obce Všestary schvaluje rozpočet obce na rok 2009 jako schodkový s příjmy ve výši 17.149.000 Kč a výdaji ve výši 22.580.843 Kč. Schodek ve výši 5.431.843 Kč je kryt rezervou na účtu vytvořenou v roce 2008.
Hlasování o usnesení č. 51/2009: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 52/2009: Zastupitelstvo Obce Všestary schvaluje Rozpočtový výhled Obce Všestary na období 2010 – 2012.  viz příloha č. 4  „Rozpočtový výhled obce 2010-2012“.
Hlasování o usnesení č. 52/2009: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení č. 53/2009: Zastupitelstvo obce schvaluje úhradu faktur podle důvodové zprávy v bodech 1 – 3.
Hlasování o usnesení č. 53/2009: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení č. 54/2009: Zastupitelstvo obce souhlasí s nákupem 5 ks osvětlovacích těles do kanceláří obecního úřadu od společnosti OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA, a.s.(Škroupova 957, 500 02 Hradec Králové , IČ: 26018039) podle cenové nabídky č. 9501612 v ceně 13.506,50 Kč. Jejich montáž zajistí starostka u p. Ladislava Srdínka. 
Hlasování o usnesení č. 54/2009: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení č. 55/2009: Zastupitelstvo obce pověřuje radu obce ke schvalování úhrad faktur, částek, které jsou účtovány na základě uzavřených smluv a jsou účtovány v souladu s uzavřenými smlouvami.
Hlasování o usnesení č. 55/2009: pro 6, proti 6, zdržel se hlasování 1 – nebylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení č. 56/2009: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy o dílo předložený společností AVANT KOMUNIKACE Hradec Králové, s.r.o. IČ:  60935430 s předmětem smlouvy: Provedení prací s dokončením podlah a nástupních ploch níže uvedených autobusových zastávek v Obci Všestary (zastávka u ZS, zastávka u ŽS, zastávka směr Rosnice)  za cenu 264.439 Kč s doplněním prohlášení o kompletnosti a funkčnosti díla.
Hlasování o usnesení č. 56/2009: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení č. 57/2009: Zastupitelstvo obce souhlasí s výměnnou informačních tabulí Muzea Východních Čech v Hradci Králové na parcelách Obce Všestary a to v KÚ Chlum u HK p.č. 314/26, 109, 314/21 a  348/1, v KÚ Rozběřice p.č. 259/3,  30 a 339 a v KÚ Lípa p.č. 329/34.
Hlasování o usnesení č. 57/2009: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení č. 58/2009: Zastupitelstvo obce souhlasí s prezentací Obce Všestary v informačním katalogu „Města  a obce Královéhradecka“ ve stejném rozsahu  a podobě jako v r. 2008 za cenu včetně DPH 7.140,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 58/2009: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení č. 59/2009: Zastupitelstvo Obce Všestary bere na vědomí ZPRÁVU  O INVENTARIZACI majetku a závazků provedené v Obci Všestary ke dni 31.12.2008, kterou předložila hlavní inventarizační komise a ukládá účetní obce realizaci opatření navržených v závěru této zprávy tj.
1)      aby v evidenci pozemků byla výměra opravena dle LV z KÚ v Hradci Králové.
2)      vyřadit nebo převést majetek z inventurních seznamů na základě jednotlivých zápisů dílčích inventarizačních komisí.
3)      vedoucímu střediska bazén v součinnosti s účetní obce zajistit fyzické označení všech předmětů drobného hmotného majetku evidenčním číslem. .
Hlasování o usnesení č. 59/2009: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 60/2009: Zastupitelstvo Obce Všestary schvaluje objednání geodetického zaměření prostoru pro umístění obecní ČOV za částku 5.355 Kč vč.DPH. Tato služba bude uhrazena v souladu s hl. 4, mandátní smlouvy s Ing. Machútem (IČ: 129 500 92) schválené ZO dne 29.1.2009 v usnesení č. 32/2009.
Hlasování o usnesení č. 60/2009: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení č. 61/2009: Zastupitelstvo obce schvaluje sponzorský dar ve výši 5.000,- Kč pro obdarovanou Základní a Mateřskou školu PROINTEPO s.r.o., IČ: 25263633 a pověřuje starostku akceptovat návrh zastupitelstvu předložené smlouvy o poskytnutí sponzorského daru.
Hlasování o usnesení č. 61/2009: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení č. 62/2009: Zastupitelstvo obce schvaluje doložku k zápisu o vzájemné záměně obsahu změn č. 5 a č.6. ÚPO
Hlasování o usnesení č. 62/2009: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

            Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení č. 63/2009: Zastupitelstvo Obce Všestary schvaluje Ing. Eduarda Žaludu, projektová kancelář, Lukavská 806, Žamberk IČ: 735 80 872 jako zpracovatele Změny ÚPO č. 5 za cenu 23.800 Kč vč. DPH.
Hlasování o usnesení č. 63/2009: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení č. 64/2009: Zastupitelstvo Obce Všestary schvaluje výzvu tohoto znění:
Výzva fyzickým a právnickým osobám na území Obce Všestary.
            Obec Všestary se obrací na všechny občany obce a na podnikatelské a jiné subjekty působící na území obce (katastrální území Bříza, Chlum, Lípa, Rosnice, Rozběřice a Všestary) s žádostí o aktivní účast na přípravě potřebných změn stávajícího územního plánu (Změny č. 6 ÚPO)  formou podávání podnětů, žádostí a připomínek na nové využití stávajících ploch a na využití ploch, které se nacházejí mimo zastavěné území obce, a které jsou v současné době bez využití. Podněty, žádosti a připomínky podávejte v termínu do 31.5.2009 na zdejší Obecní úřad Všestary.
Hlasování o usnesení č. 64/2009: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení č. 65/2009: Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek ve výši 6.000,- Kč pro společnost -  Pekařství Bohemia s.r.o., IČ: 25041665, která zajišťuje prodej zboží formou pojízdné prodejny pro občany našich obcí a pověřuje starostku akceptovat návrh na uzavření příslušné smlouvy.
Hlasování o usnesení č. 65/2009: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení č. 66/2009: Zastupitelstvo obce schvaluje žádost SDH Chlum o 3.000,- Kč na dětský maškarní karneval, žádost SDH Bříza o19.490,- Kč na akumulační kamna a dlažbu do hasičské zbrojnice, žádost SDH Rosnice o 15.000,- Kč nákup průtokového ohřívače na WC a nového bojleru, žádost TJ SOKOL Všestary o 4.500,- Kč na nákup cen na volejbalový a florbalový turnaj.
Hlasování o usnesení č. 66/2009: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení č. 67/2009: Zastupitelstvo obce schvaluje jako člena finančního výboru paní Ivonu Součkovou.
Hlasování o usnesení č. 67/2009: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení č. 68/2009: Zastupitelstvo obce pověřuje finanční výbor kontrolou hospodaření Základní a mateřské školy ve Všestarech.
Hlasování o usnesení č. 68/2009: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení č. 69/2009: Zastupitelstvo obce pověřuje finanční výbor dokončením kontroly hospodaření střediska bazén za rok 2008.
Hlasování o usnesení č. 69/2009: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení č. 70/2009: Zastupitelstvo obce souhlasí s se změnou nájemní smlouvy s Univerzitou Hradec Králové ze dne 25.8.2008 tak, že smlouva připouští ukončení smlouvy dohodou.
Hlasování o usnesení č. 70/2009: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení č. 71/2009: Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek nájemní smlouvy o pronájmu prostor pro výuku v ubytovacím zařízení uzavřenou s Univerzitou Hradec Králové ze dne 28.5.2008, kterým se smlouva ukončuje dohodou  k 28.2.2009.
Hlasování o usnesení č. 71/2009: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení č. 72/2009: Zastupitelstvo obce doplňuje program o žádost o permanentku na bazén.
Hlasování o usnesení č. 72/2009: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení č. 73/2009: Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy podle ustanovení § 754 občanského zákoníku tj. smlouvy o ubytování se Společností experimentální archeologie (IČ 49334743) na pokoj č. 138 s platností od 1.3.2009 za úhradu 2.400 Kč / měsíc do 31.8.2009.
Hlasování o usnesení č. 73/2009: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení č. 74/2009: Zastupitelstvo Obce Všestary schvaluje návrh SMLOUVY (viz příloha zápisu č. 5)..o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o souhlasu se zřízením stavby – Prodloužení STL plynovodu – Všestary – Rosnice. a to mezi Obcí Všestary jako budoucím povinným, VČP Net, s.r.o., Hradec Králové (IČ274 95 949) jako budoucím oprávněným a stavebníky Petrou Obršálovou (nar. ***********), Pavlem Obršálem (nar. **********) oba bytem ***********, Miroslavem Zavadilem (nar. ***********) bytem ***************, Rakou Hamad (nar. ************) bytem ********************** a Ismailem Hamad (nar. **********) bytem ***************************** jako investory a současně pověřuje starostku obce jejím uzavřením za předpokladu, že do smlouvy bude doplněno ustanovení, které investorovi ukládá uvést pozemky povinného dotčené stavebními pracemi do bezvadného stavu a pro překonání komunikace Všestary – Rosnice bude použito technologie bez destrukce vozovky.
Hlasování o usnesení č. 74/2009: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení č. 75/2009: Zastupitelstvo obce souhlasí s úhradou rekondičního pobytu paní Margitě Mowaldové Bytem ************ a  paní Ireně Vackové bytem ******** každé ve výši 2.310,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 75/2009: pro 0, proti 6, zdržel se hlasování 7 – nebylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení č. 76/2009: Zastupitelstvo Obce Všestary schvaluje, aby náklady, které prokazatelně vynaloží Základní škola a mateřská škola Všestary na sběr papíru, včetně nákladů na odměny žáků, byly hrazeny z rozpočtu obce a to za sběr provedený 2x ročně.
Hlasování o usnesení č. 76/2009: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení č. 77/2009: Zastupitelstvo Obce Všestary schvaluje nabídku p. Hamana na opravu čelní hřbitovní zdi na Chlumu.
Hlasování o usnesení č. 77/2009: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení č. 78/2009: Zastupitelstvo Obce Všestary schvaluje návrh smlouvy předložený Královéhradeckým krajem , IČ: 70889546 a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Hlasování o usnesení č. 78/2009: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení č. 79/2009: Zastupitelstvo Obce Všestary schvaluje nákup nové sestavy PC dle nabídky IT Support s.r.o, Hradec Králové IČ: 2527 4686 v celkové ceně 23.372,- a externí monitor k notebooku.
Hlasování o usnesení č. 79/2009: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení č. 80/2009: Zastupitelstvo Obce Všestary schvaluje permanentky do bazénu 2 x 5 vstupů pro Libčany a 4 x 5 vstupů pro SDH Rozběřice, jako příspěvek do tomboly.
Hlasování o usnesení č. 80/2009: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

 

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018