Usnesení ze dne 26.08.2004

Zápis

 

Ze zasedání Zastupitelstva obce (dále jen ZO) V š e s t a r y 

konaného dne 26.08.2004 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ Všestary

 

    přítomni: ing.Derner Michal, Geltner Vojtěch, MUDr.Kovalská Renata, Klinger Petr,   

                    Macháček Josef ml., Macháček Josef st., Mareš Josef, Matějovský Josef,

                    Novák Stanislav, Pešek Josef, Polívka František, Vecek Přemysl

                 - od bodu č.2 programu jednání přítomen ing.Šandera Pavel

   omluveni: Macháček Pavel

nepřítomen: Černý František

 

        hosté: za OV Lípa Staněk Jiří

                               

Program:

1)      zahájení

2)      kontrola usnesení

3)      usnesení rady obce

4)      dodatek č.1 ÚPO

5)      vyhodnocení návrhů obecních symbolů

6)      různé:  - Valbek a jeho smlouvy o D11

                           - Centrum sociální pomoci a služeb

                           - komise pro zpracování směrnic a řádů                         

                           - hospodářský výsledek ZŠ

                           - neinvestiční náklady na žáka

                           - příspěvek na 10.ročník volejbalového turnaje

                           - přechod pro chodce na Lípě

7)      usnesené

8)      závěr

 

……………………………………………………………………………………………….......

 

1)      veřejné zasedání ZO obce zahájil Josef Macháček ml. Přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů ZO a tím je jednání ZO usnášení se schopné. Zapisovatel (Josef Mareš), návrhová komise (Josef Macháček st.) a ověřovatelé zápisu (MUDr.Renata Kovalská a Josef Pešek) byli zvoleni na ustavujícím zasedání  ZO ze dne 14.11.2002. Zápis ze zasedání ZO ze dne 17.6.2004 byl ověřen a vyvěšen dle § 14 Jednacího řádu ZO Všestary a nebyly k němu vzneseny žádné námitky. Dále byl přednesen program jednání ZO.

                                                    

              Hlasování o navrhovaném programu jednání:

                                                   pro .................................12

                                                   proti ................................ 0

                                                         zdržel se hlasování ……. 0

 

ZO schválilo předložený program pro své jednání.

 

2) kontrola usnesení:

- stavební komise vyhodnotila a navrhla radě obce ke schválení společnost SOVIS jako dodavatele prací při opravách rybníku v Rozběřicích a nádrže ve Bříze

- starosta zajistil další nabídku na zpracování dokumentace pro opravu komunikací a výstavbu chodníků. Vyhodnocení bude provedeno v bodě č.6 programu jednání.

 

3) usnesení rady obce:

- rada obce schválila společnost SOVIS jako dodavatele prací při opravách rybníku v Rozběřicích a nádrže ve Bříze

- rada obce navrhuje zastupitelstvi obce zahájit práce na výstavbě chodníku v Rosnicích, ke kterým není nutná dokumentace vzhledem k existenci obrubníků podél komunikace a stavební práce zadat společnosti COLAS dle předložené nabídky ze dne 15.3.2004. Současně s tím položit obrubníky na křižovatce ze Všestary do Rosnic a do Střezetic (u bývalé hasičské zbrojnice).

 

4) na základě předložených žádostí na doplnění Územního plánu obce Všestary bude zpracována změna č.1 ÚPO Všestary a zpracování bude zadáno ing.arch.Emilu Králíkovi.

 

Do dodatku jsou navrženy tyto úpravy:

-         v Rozběřicích oboustranná zástavba kolem komunikace III.tř. mezi obcí a Hejcmankou

-         změna plochy louky/pastviny na bytovou zónu o železničního přejezdu Všestary-Rosnice (žádost ing.Němec a p.Hradecký)

-         změna plochy orná půda na bytovou zónu ve Všestarech u Sokolovny (žádost p.Janák, pí.Kosová a pí.Lorencová)

-         změna orné půdy na bytovou zónu ve Všestarech (při vyjetí z obce směrem na Rozběřice po pravé straně)

-         lokalita V1 ve Všestarech změna využití z průmyslové zóny na bytovou

-         na Lípě zařadit bytovou zónu na konec obce (p.Hric)

-         změnu orné půdy na plochu pro občanskou vybavenost na Chlumu u muzea (Muzeum východních Čech v Hradci Králové)

-         změna obytné zóny na zónu pro podnikání ve Bříze (p.Hrnčíř)

-         změna plochy z orné půdy na sportovní plochy v prostoru Sokolovny

 

Do dodatku nebyla připuštěna tato úprava:

-         změna funkčního využití zóny protihlukové zeleně na zónu průmyslovou na pozemku mezi komunikací I.tř/35 a zástavbou u rozvodny (ing.Miroslav Mizera)

 

Hlasování o zadání dodatku č.1 k ÚPO Všestary ing.arch.Emilu králikovi:

                                                   pro .................................12

                                                   proti ................................ 0

                                                         zdržel se hlasování ……. 1

 

5) zpracovatelem p.Tejkalem bylo předloženo sedm návrhů obecních symbolů. Varianty těchto symbolů budou vyvěšeny na úřední desce a na místech tomu obvyklých po dobu 15 dnů a formou ankety bude zjištěn názor obyvatel našich obcí.

 

6) různé:

-     starosta: žádost společnosti Valbek o projednání nájemních smluv a věcných břemen

       - nájemní smlouva č.j.:29N/04-210111-Val na pozemky p.č.436 (PK251) a 437/1

         (PK437) v k.ú.Bříza u Všestar dotčené výstavbou dálnice  D11

             - nájemní smlouva č.j.:28N/07-21011-Val na pozemky p.č. 251 (PK251), 251         

               (PK253), 259/1 (PK259/1), 259/4 a 306/24 v k.ú.Bříza u Všestar dotčené výstavbou    

                dálnice D11              

             - nájemní smlouva č.j.:1N/04-21011-Val na pozemky p.č.226/1 (PK256/2), 226/3                          

                (PK256/2) v k.ú.Všestary dotčené výstavbou dálnice  D11

- smlouva č.j.:1V/04-21011-Val o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na   

   pozemcích označených jako PK č.256/2 vedená KN226/1 dále PK256 vedená  

   KN226/3, dále PK 251 vedená KN251, dále KN 266/1 vedených u KÚ  

   v Královehradeckého kraje pro k.ú.Bříza u Všestar

- smlouva 2V/04-21011-Val o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na 

   pozemku PK251 vedeném u KÚ v Královehradeckého kraje pro  k.ú.Bříza u 

   Všestar k.ú.Bříza u Všestar

             - smlouva 3V/04-21011-Val o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na  

                pozemcích označených jako PK256/2 vedená KN226/1 dále KN266/1 a KN306/24  

                k vedených u KÚ v Královehradeckého kraje pro k.ú.Bříza u Všestar

             - smlouva 4V/04-21011-Val o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na 

                pozemcích označených jako PK256/2 vedená KN226/1 dále PK256/1 vedená      

                KN235/1 dále PK259/1 vedená KN259/1 a KN266/1 vedených u KÚ  

                v Královehradeckého kraje pro k.ú.Bříza u Všestar

             - smlouva 135V/04-21011-Val o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na   

                pozemku p.č.436 vedeném u KÚ v Královehradeckého kraje pro k.ú.Všestary

             - smlouva 134V/04-21011-Val o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na 

                pozemku p.č.436 vedeném u KÚ v Královehradeckého kraje pro k.ú.Všestary

 

-         starosta: Centrum sociální pomoci a služeb podalo žádost o vypořádání příspěvku ve výši 6.000,- Kč za poskytování služeb občanům. Podklady pro oprávněnost požadavku CSPS připraví MUDr.Kovalská a starosta.

 

-         starosta: Vzhledem k připravovaným vyhláškám, řádům a směrnicím navrhuje starosta ustavit komisi na jejich přípravu. Navržení členové: p.Matějovský, p.Kačer a p.Lučický.

 

Hlasování o složení komise pro přípravu vyhlášek, řádů a směrnic (p.Matějovský, p.Kačer a p.Lučický):

                                                   pro .................................12

                                                   proti ................................ 0

                                                         zdržel se hlasování ……. 1

 

-         starosta: návrh na zvýšení ošatného pro zaměstnance OÚ při výkonu svatebních obřadů a vítání občánků. Zatím je od roku 1995 ve výši 170,- Kč. Výše bude stanovena po průzkumu u jiných OÚ.

 

-         starosta: ZŠ Všestary podala návrh na rozdělení hospodářského výsledku ve výši 108.910,- Kč za rok 2003 a to následovně 21.000,- Kč do fondu odměn a 87.910,- do fondu rezerv.

 

Hlasování o rozdělení hospodářského výsledku ZŠ za rok 2003:

                                                   pro .................................11

                                                   proti ................................ 0

                                                         zdržel se hlasování ……. 2

 

-    starosta: OÚ Hořiněves a OÚ Velký Vřešťov vrátily smlouvy o neinvestičních nákladech  

      na žáka s těmito připomínkami:

                - OÚ Hořiněves na základě rozhodnutí zastupitelstva obce Hořiněves nebude platit

                   za děti navštěvující 1.-5.tř (jsou zřizovateli „malotřídky“)

                - OÚ Velký Vřešťov zaplatí pouze neinvestiční náklady na žáka (MŠ Chlum ve výši 

                   v jaké platí jiným zřizovatelům)

 

-         p.Matějovský: žádost TJ Sokol Všestary o finanční příspěvek ve výši 3.000,- Kč na uspořádání 10.ročníku volejbalového turnaje mužů a žen.

 

Hlasování o příspěvku 3.000,- Kč pro  TJ Sokol Všestary na uspořádání 10 ročníku ve volejbalu:

                                                   pro .................................11

                                                   proti ................................ 0

                                                         zdržel se hlasování ……. 2

 

-         starosta: projekční kancelář ing.Klazara předložila zpracovaný projekt na přechod pro chodce přes komunikaci I.tř./35 v obci Lípa. Rozpočet na vybudování je 580.000,- Kč (+DPH). Pro nabídkové řízení budou osloveny společnosti SSŽ, SOVIS a COLAS po konzultaci s ŘSD ČR, správa Hradec Králové.

 

-         ing.Derner: chybí veřejné osvětlení na komunikaci od Zdravotního střediska ke školce.

 

-         starosta: nabídky na zpracování dokumentace pro opravu komunikací a výstavbu chodníků (místní komunikace na Chlumu, chodník v Rosnicích, chodník a komunikace ve Bříze a chodník ve Všestarech) předložily projekční kanceláře p.Stanislava Stejskala a ing.Klazara. Na základě předložených cenových nabídek bude zpracování projektové dokumentace zadáno projekční kanceláři p.Stejskala a jako první se bude jednat o místní komunikaci na Chlumu

 

7)      usnesení:.

 

zastupitelstvo obce schvaluje:

 

-         zadání výstavby chodníku v Rosnicích a položení obrubníků na křižovatce u bývalé hasičské zbrojnice společnosti COLAS

-         zadat zpracování změny č.1 ÚPO Všestary ing.arch.Emilu Králíkovi

-         nájemní smlouvy se společností VALBEK č.j. 29N/04-210111-Val, 28N/07-21011-Val a 1N/04-21011-Val

-         smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.j.:1V/04-21011-Val, 2V/04-21011-Val, 3V/04-21011-Val, 4V/04-21011-Val, 135V/04-21011-Val

      a 134V/04-21011Val

-         ustavení komise ve složení p.Matějovský, p.Kačer a p.Lučický pro zpracování směrnic a řádů  OÚ Všestary

-         zvýšení ošatného  pro zaměstnance OÚ                      

-         příspěvek pro TJ Sokol Všestary ve výši 3.000,- Kč na uspořádání 10.ročníku volejbalového turnaje mužů a žen

-         zřízení veřejného osvětlení na místní komunikaci k MŠ Všestary

 

zastupitelstvo obce ukládá:

 

-         starostovi: zveřejnit návrhy obecních symbolů na úřední desce a místech tomu obvyklých a připravit výsledky ankety na příští zasedání

-         starostovi a MUDr.Kovalské: prošetřit sociální pomoc potřebným občanům

-         starostovi: jednat s OÚ Velký Vřešťov o úhradě neinvestičních nákladů na žáky

-         starostovi: po konzultaci s ŘSD ČR HK oslovit dodavatele o cenovou nabídku na realizaci přechodu pro chodce na komunikaci I.tř./35 na Lípě

-         starostovi: zajistit zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci místní komunikace na Chlumu v projekční kanceláři p.Stejskala

 

Hlasování o návrhu usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 26.8.2004:

                                                   pro .................................13

                                             proti ................................ 0

                                             zdržel se hlasování ......... 0

 

Usnesení zastupitelstva obce bylo schváleno.

 

8) zasedání zastupitelstva obce, které proběhlo v zasedací místnosti OÚ Všestary, bylo ukončeno ve 21.45 hod.

 

 

 

           zapsal: Josef Mareš

  ověřovatelé: MUDr.Renata Kovalská a Josef Pešek

         starosta: Josef Macháček ml

místostarosta: Josef Macháček st.

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018