Usnesení ze dne 26.06.2014

 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce Všestary

ze dne 26. 06. 2014 (místo konání: Zasedací místnost Obecního úřadu Všestary)

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12

Návrh usnesení č. 94/2014: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary konaného dne 26.06.2014

Hlasování o usnesení č. 94/2014: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 95/2014: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 26.06.2014 návrhovou komisi ve složení Ing. Derner, pan Václavík.

Hlasování o usnesení č. 95/2014: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 2bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 96/2014: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 26.06.2014  jako ověřovatele zápisu paní Čapková a MVDr. Novák.

Hlasování o usnesení č. 96/2014: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 2bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12

Návrh usnesení č. 97/2014: Zastupitelstvo obce Všestary schvaluje snížení počtu zastupitelů obce pro následující volební období na počet 13.

Hlasování o usnesení č. 97/2014: pro 1, proti 6 - zdržel se hlasování 5nebylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 98/2014: Zastupitelstvo obce určuje počet členů zastupitelstva pro volební období 2014 – 2018 na 15 členů.

Hlasování o usnesení č. 98/2014: pro 8, proti 1, zdržel se hlasování 3bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 99/2014:

Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za rok 2013 a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením s výhradami na základě nichž přijímá opatření k nápravě:

 

K písmenu D. Závěr bod I. – méně závažné chyby a nedostatky uvádí obec:

K odstavci 1 – bude obcí přijato systémové opatření, týkající se zveřejňování povinných informací na profilu zadavatele – jmenování konkrétní osoby odpovídající za informace na profilu zadavatele zveřejněné. Osobou odpovědnou za zveřejnění skutečností na profilu zadavatele je místostarosta obce.

                                                                                  Termín:           26.6.2014

                                                                                  Odpovídá:      místostarosta

 

K odstavci 2:

Účet 028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek nebyl vyřazen dle vyřazovacích protokolů, účet neodpovídá skutečnosti:

Obec přijímá opatření – změna směrnice o inventarizaci, za včasné předání inventarizačních soupisů bude odpovídat předseda dílčí inventarizační komise.

                                                                                              Termín:                                31.7.2014

                                                                                                                             Odpovídá:            jmenovaní předsedové                                                                                                                   dílčích inventarizačních komisí

 

Účet 031 – Pozemky, nemohl být zjištěn skutečný stav, listy vlastnictví vytištěny ze systému MISYS s účinností k 31.12.2013 a následně CZECH POINTEM 20.02.2014.

Obec přijímá opatření: listy vlastnictví budou tištěny dne 31.12. běžného roku, odpovídá pracovnice zajišťující obsluhu systému CZECH POINTEM.

                                                                                              Termín:                 30.6.2014, 31.12.2014

                                                                                                                             Odpovídá:            pracovnice obsluhující                                                                                                                                                              CZECH POINT 

 

Účet 052 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

Obec přijímá opatření: mimořádnou inventarizací k 30.6.2014 bude ověřeno, že stav na účtu odpovídá skutečnosti

                                                                                              Termín:                 30.6.2014

                                                                                                                             Odpovídá:            účetní obce

 

Účet 081 – Oprávky ke stavbám zjištěn rozdíl mezi účetním stavem a stavem v majetkové evidenci o 359,40 Kč (chyba roku 2010) a Účtu 082 – Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí ve výši 10.132,- Kč, provedena oprava v běžném účetním období.

Obec přijímá opatření: chyba bude zlikvidována odúčtováním do nákladů v roce 2014

 

Účet 311 – Odběratelé obsahuje částku 24.029,- Kč, která je dědictvím starých let do roku 2011, částku se nepodařilo rozklíčovat.

Obec přijímá opatření: v běžném účetním období byla provedena oprava účtování minulého roku

 

Účet 388 – Dohadné účty aktivní rozdíl 1.450,- Kč

Obec přijímá opatření: doklad o zaplacené záloze doložen a opraveno 5/2014

 

Účet 346 – Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi (volby).

Obec přijímá opatření: obec přijímá systémové opatření k zamezení chyby stejného druhu

 

Účet 374 – Krátkodobé přijaté zálohy na transfery (volby)

Obec přijímá opatření: obec přijímá systémové opatření k zamezení chyby stejného druhu

 

Účet 406 – Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody, byl zjištěn pohyb doúčtováním oprávek

Obec přijímá opatření: bude provedena mimořádná inventura k 30.6.2014 a provedena oprava

 

Účet 408 – Opravy minulých období

Obec přijímá opatření: do 30.6.2014 bude zinventováno a provedena oprava

 

Účty 261 – Pokladna, 262 – Peníze na cestě, 315 – Jiné pohledávky z hlavní činnosti, 349 – Závazky vybraným místním vládním institucím, 373 – Krátkodobé poskytnuté zálohy a trasfery, 377 – Ostatní krátkodobé pohledávky jsou účty, na které je v průběhu roku účtováno, na konci roku vykazují nulové zůstatky.

Obec přijímá opatření: k účtům budou vyhotovovány inventarizační soupisy kde zůstatek bude nula a k 30.6.2014 mimořádná inventura

                                                                                                                             Termín: 30.6.2014, 31.12.2014

                                                                                              Odpovídá:      účetní

Hlasování o usnesení č.  99/2014: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12

Návrh usnesení č. 100/2014: Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Všestary a hospodářský výsledek obce za rok 2013 (příloha č. 2 – výkaz zisku a ztrát), když ztráta je kryta nerozděleným ziskem minulých let ve výši 16,453.000,- Kč. Hospodářský výsledek: 5,906.000 Kč.

Hlasování o usnesení č.  100/2014: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12

Návrh usnesení č. 101/2014: Zastupitelstvo obce bere na vědomí rekapitulaci účtu 042, kde je stav nezměněn, z důvodu nedokončené investice nezařazené do majetku a sestává z nákladů na projektovou dokumentaci na vestavbu a přístavbu II. stupně Základní školy Všestary od roku 2009.

Hlasování o usnesení č.  101/2014: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 102/2014: Zastupitelstvo Obce Všestary schvaluje pro výrobu a montáž 2 ks zastávek (Rosnice, Rozběřice) firmu Zámečnictví Jaroslav Došel, IČ: 10468510, Všestary 132, 503 12 Všestary s celkovou cenou 165.770,- Kč (s DPH).

Hlasování o usnesení č. 102/2014: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12

Návrh usnesení č. 103/2014: K požadavku občanů na přemístění zastávky ve Bříze na protější stranu, pověřuje zastupitelstvo obce zastupitele ze Břízy projednáním jejího umístění.

Hlasování o usnesení č. 103/2014: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 2bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 10

Návrh usnesení č. 104/2014: Zastupitelstvo obce Všestary ukládá investičnímu výboru zpracování zadávacích podmínek a provedení výběrového řízení na dodavatele prací odvodnění části spodní stavby čp. 7 (jižní a západní část) v Rosnicích a ukládá starostce jmenovat výběrovou komisi a s vítězem uzavřít smlouvu o dílo.     

Hlasování o usnesení č. 104/2014: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 105/2014: Zastupitelstvo obce navrhuje, aby svazek obcí přijal změnu stanov tak, že počet hlasů při hlasování na správní radě a valné hromadě bude odpovídat počtu obyvatel každé obce.

Hlasování o usnesení č. 105/2014: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 106/2014: Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce jednáním s Centrem investic, rozvoje a inovací, zadáním zpracování strategie rozvoje obce, jednáním o smlouvě a následným podpisem smlouvy s tím, že schválení konečné podoby strategie rozvoje obce si vyhrazuje zastupitelstvo obce.

Hlasování o usnesení č. 106/2014: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 107/2014: Zastupitelstvo Obce Všestary na základě zprávy o revizi elektrického zařízení, která konstatuje havarijní stav a pověřuje starostku zajištěním nabídek na opravu  elektrických rozvodů podle projektové dokumentace zpracované firmou Beránek Zdeněk – OSCI z 05/2014 a pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo s nejvýhodnější nabídkou.

Hlasování o usnesení č. 107/2014: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 108/2014: Zastupitelstvo Obce Všestary schvaluje podle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. v platném znění a příslušných předpisů pro významný projekt „Kanalizace a ČOV Všestary a místní části“:

1) Dokumentaci otevřeného výběrového řízení na dodavatele stavby včetně projektové dokumentace, výkazu výměr, návrhu „Oznámení“ o zahájení výběru dodavatele.

2) Složení 5 členné hodnotící komise a 5 náhradníků pro výběr dodavatele pro otevírání obálek, posuzování a hodnocení nabídek ve složení 3 zástupci obce Ing. Vladimír Fof, Ing. Michal Derner, Josef Pešek, a 2 odborníci Ing. Václav Hamer, Ing. Oldřich Kuřátko,  náhradníci 3 zástupci obce: JUDr. Zuzana Zlatohlávková, Petr Šandera, Ing. Milan Svoboda a 2 odborníci Ing. Ludvík Siegel, Ing. Stanislav Drexler. Zároveň pověřuje organizátora výběrového řízení pozváním pracovníka SFŽP.

3) Pověřuje starostku obce JUDr. Zuzanu Zlatohlávkovou:

a) Zajištěním  doručení Dokumentace pro výběrové řízení na SFŽP, centrála Praha – do30.6.2014.

b) Zajistit po schválení Dokumentace pro výběrové řízení ze strany fondu uveřejnění „Oznámení o zahájení výběrového řízení“ na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

c) Jmenovat hodnotící komisi dle bodu 2.

d) Provádět dohled na výběrovým řízením na dodavatele na základě uzavřené smlouvy s organizátorem výběrového řízení INŽENÝRING PRAHA a.s., IČ: 25128167

4) Souhlasí, aby rada obce po přizvání zastupitelů obce jako hostů na jednání rady obce provedla v potřebných termínech výběry:

a) Technický dozor investora (TDI).

b) Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BoZP), pokud nebude funkce TDI a BoZP spojena.

c) Autorský dozor. 

Hlasování o usnesení č. 108/2014: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 109/2014: Zastupitelstvo Obce Všestary pověřuje starostku uzavřením smlouvy na vypracování zadávacích podmínek na výběr zhotovitele podle pokynu Ministerstva zemědělství CR na kanalizaci, výstavba COV Všestary, Rozběřice s firmou
INŽENÝRING PRAHA a.s., IČ: 25128167

Hlasování o usnesení č. 109/2014: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 110/2014: Zastupitelstvo Obce Všestary souhlasí s uzavřením smlouvy se soukromou bezpečnostní agenturou.

Hlasování o usnesení č. 110/2014: pro 0, proti 10, zdržel se hlasování 0nebylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 111/2014: Zastupitelstvo Obce Všestary souhlasí s výměnou svítidel v tělocvičně ZŠ Všestary za svítidla dodané firmou WEPROTech s.r.o.  Nabízená cena svítidel je 185.040,- Kč + DPH.

Hlasování o usnesení č. 111/2014: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 112/2014: ZO schvaluje návrh smlouvy na směnu pozemků  s panem Miroslavem Mocem, Rozběřice, č.p.5, 503 12 Všestary podle geometrického plánu pro rozdělení pozemku číslo plánu: 172-102/2013 a odsouhlaseného Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové dne 10.10.2013 pod číslem: 1177/2013 podle kterého se vyděluje z pozemku evidovaného jako pozemková parcela číslo 339 – ostatní plocha, ostatní komunikace pozemková parcela číslo 339/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 16 m2  a z pozemku evidovaného jako st. 17  - zastavěná plocha pozemková parcela číslo  362 – ostatní plocha jiná plocha o výměře 16 m2, vše v katastrálním území Rozběřice.

Hlasování o usnesení č. 112/2014: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 113/2014: Zastupitelstvo Obce Všestary požaduje náhradu škody v plné výši u pojistných událostí 4764979, 4786723, 4815384 /zatečení do budovy tělocvičny/.

Hlasování o usnesení č. 113/2014: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 114/2014: Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce zadáním vypracování geometrického plánu na pozemky v bezprostřední blízkosti budovy obecního úřadu, které jsou ve vlastnictví manželů Karla a Stanislavy Bauerových, jednáním o kupní smlouvě a následným podpisem kupní smlouvy, když kupní cena bude určena znaleckým posudkem.

Hlasování o usnesení č. 114/2014: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10

Návrh usnesení č. 115/2014: ZO bere na vědomí zprávy z rady obce a rozpočtové opatření č. 4 a č. 5.

Hlasování o usnesení č. 115/2014: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9

Návrh usnesení č. 116/2014: ZO bere na vědomí postup rady obce při organizaci výběrového řízení na akci Kanalizace a ČOV Všestary a místní části, akceptuje organizátora výběrového řízení  a potvrzuje zpracovatele – organizátora výběrového řízení firmu INŽENÝRING PRAHA a.s., IČ: 25128167 a souhlasí s podepsanou smlouvou.

Hlasování o usnesení č. 116/2014: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 117/2014: Zastupitelstvo obce schvaluje následující příspěvky z programu všestarské neziskovky:

·         TJ Sokol Všestary částku 4.706,- Kč, jako příspěvek 1.038,- Kč na nákup cen na turnaj v petanque, který se konal 3.5.2014, příspěvek 772,- Kč na nákup odměn a potřeb na dětský den, který se konal 7.6.2014 a příspěvek 2.896,- Kč na nákup vybavení na letní volejbalový turnaj, který se bude konat 30.8.2014,

 • TJ Sokol Všestary částku 1.190,- Kč, jako příspěvek na nákup cen na letní volejbalový turnaj, který se bude konat 30.8.2014,

·         SDH Lípa částku 10.160,- Kč, jako příspěvek na sousedské posezení, které se konalo 21.6.2014.

Hlasování o usnesení č. 117/2014: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 118/2014: ZO schvaluje úhradu faktur:

 • Ing. Jana Bednářová, IČ: 2693313, Zámostí 88/6, 500 09 Hradec Králové – zpracování žádosti a administraci projektu „Pořízení zametacího stroje“, částka: 85.000,- Kč,
 • RNDr. Pavel Sysel, CSc., IČ: 66026547, K Háji 296, 250 63 Mratín – hydrologický posudek na minerální pramen „Všestarka“, částka: 10.000,- Kč,
 • PROIS, a.s., IČ: 25943022, Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové – zpracování koordinační PD na „Kanalizace a ČOV Všestary a místní části“, částka: 18.150,- Kč,
 • Petr Bořke- ateliér BOŘKE HK, IČ: 13204963, Za Škodovkou 507, 500 04 Hradec Králové 4 – projektová a inženýrská činnost - hasičská zbrojnice Chlum, částka: 51.425,- Kč,
 • Petr Bořke- ateliér BOŘKE HK, IČ: 13204963, Za Škodovkou 507, 500 04 Hradec Králové 4 – zpracování rozpočtu a výkazu výměr - hasičská zbrojnice Chlum, částka: 2.420,- Kč,
 • Ladislav Ludva, IČ: 42193061, Čistěves 21, 503 15 Nechanice – osekání travnatých ploch, částka: 33.396,- Kč,

·         Ing. Zdeněk Hrouda, IČ: 67480659, Všestary 199, 503 12 Všestary - projektová dokumentace pro stavební povolení „Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Všestary č.p. 2, částka 59.290,- Kč,

 • INŽENÝRING PRAHA a.s., IČ: 25128167, Plzeňská 276/298, 150 00 Praha 5 Motol – zpracování odborného posudku pro akci „Kanalizace a ČOV Všestary a místní části“, částka: 36.300,- Kč,
 • M-STAV HK, s.r.o. IČ: 26003589, Boleslavova 53/15, 140 00 Praha 4 – stavební práce „Oprava zadní části hřbitovní zdi na Chlumu(01)“, částka 215.309,- Kč.
 • N – PROJEKT s.r.o., IČ: 64255522 – za projekt stavby„Doplnění veřejného osvětlení ROSNICE“ vč. inženýrské činnosti, částka 19.810,- Kč,
 • Podroužek Moník, advokátní kancelář s.r.o., IČ: 28827261 právní služby v souvislosti s revizí smluvní dokumentace, částka 22.990,- Kč,

·         Ing. Zdeněk Hrouda, IČ: 67480659, Všestary 199, 503 12 Všestary - projektová dokumentace pro provádění stavby na akci „Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Všestary č.p. 2, částka 99.220,- Kč,     

Hlasování o usnesení č. 118/2014: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018