Usnesení ze dne 26.06.2008

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary ze dne 26.6.2008 p.Josefa Peška a p.Josefa Štefanku jako ověřovatele zápisu a návrhovou komisi ve složení p.Jaroslav Došel a p.Jan Martínek.
Hlasování o usnesení č. 121/2008: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení: ZO schvaluje vznesené námitky proti zápisu ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 29.5.2008.
Hlasování o usnesení č. 122/2008: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení: ZO schvaluje navržený program pro zasedání zastupitelstva obce dne 26.6.2008.
Hlasování o usnesení č. 123/2008: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení: ZO schvaluje nájemné za nebytové prostory v areálu krytého bazénu ve výši 2.200,- Kč/měs. (1.000,- Kč nájemné a 1.200,- Kč služby) za účelem vystavení a prodeje občerstvení. Jako náhradu za provozování uvedené doplňkové činnosti v pracovní době bude prováděna bezúplatná údržby venkovních prostor areálu ZŠ, které přiléhají k budově krytého bazénu a dalších určených venkovních ploch.
Hlasování o usnesení č. 124/2008: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 2 – bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení: ZO odmítá převzít uložené sítě na pozemcích p.č. 363/4, 363/6, 363/7, 363/8 a 363/63 v k.ú.Všestary.
Hlasování o usnesení č. 125/2008: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení: ZO souhlasí s nabídkou FA Milan Roušal-zednické práce (IČ: 69886318) ve výši 73.704,50 Kč na provedení úprav v prostorách cukrárny.
Hlasování o usnesení č. 126/2008: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení: ZO schvaluje nabídku firmy Čapek&Bohuslav (IČO: 16745892), Libáň, na montáž a opravu hromosvodů v celkové výši 45-47.000,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 127/2008: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení: ZO schvaluje SDH Chlum zakoupení 7 ks ochranných požárních přileb za cca 45.000,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 128/2008: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení: ZO schvaluje příspěvek na opravu fasády kostelní věže na chlumském kostele ve výši 100.000,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 129/2008: pro 6, proti 0, zdržel se hlasování 5 – nebylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení: ZO schvaluje příspěvek SDH Bříza na uspořádání Posvícenské taneční zábavy, která se bude konat 13.9.2008, ve výši 3.000,-Kč.
Hlasování o usnesení č. 130/2008: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení: ZO schvaluje příspěvek SDH Bříza na úhradu nákladů na zakoupení 10 párů pracovní obuvi pro JSDHO Bříza ve výši 7.200,- Kč
Hlasování o usnesení č. 131/2008: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení: ZO souhlasí se zhotovení přístřešku před vchodovými dveřmi do MŠ Všestary.
Hlasování o usnesení č. 132/2008: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení: ZO souhlasí s věcným břemenem týkající se stávajícího potrubí, které je uloženo v pozemku p.Sřihavky.
Hlasování o usnesení č. 133/2008: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení: ZO souhlasí s prodloužením a zatrubněním kanalizace u rosnické sušárny.
Hlasování o usnesení č. 134/2008: pro 5, proti 0, zdržel se hlasování 6 – nebylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení: ZO souhlasí s vyhlášením záměru o prodeji pozemku p.č.279/18 v k.ú.Lípa o výměře 18 m2 za cenu 200,- Kč/m2.
Hlasování o usnesení č. 135/2008: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 2 – bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení: ZO schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2007 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2007 s výhradou nedostatků ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá toto opatření:
- přírůstky a úbytky za měsíc listopad a prosinec doložit protokoly s podpisy HIK - srovnat konečné zůstatky účtů 018,022 a 028 z dílčích inventur na rozvahu - z účtu 022 převést majetek pod 40.000,- Kč na účet 028 - zařadit chybějící pozemky 1/5 p.č. 342 k.ú. Rozběřice, p.č. 280/6 k.ú. Bříza a p.č. 239/1 k.ú. Všestary
Za odstranění nedostatků do 30.6.2008 zodpovídá účetní obce..
Hlasování o usnesení č. 136/2008: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení: ZO souhlasí s nabídkou na doznačení cyklotrasy 4270 za cenu ve výši 12.112,- Kč, kterou předložil Ing. Karel Reich.
Hlasování o usnesení č. 137/2008: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení: ZO schvaluje jako dodavatele projektu „Solární systém pro TUV a bazénu“ společnost VERMOS s.r.o. (IČ: 2550294), Kroměříž za cenu 1,942.646,56 Kč.
Hlasování o usnesení č. 138/2008: pro 6, proti 0, zdržel se hlasování 5 – nebylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení: ZO schvaluje jako dodavatele projektu „Solární systém pro TUV a bazénu“ společnost Jiří Vik-tepelná technika HK (IČ: 11016019) za cenu 2,233.825,16 Kč.
Hlasování o usnesení č. 139/2008: pro 1, proti 6, zdržel se hlasování 3 – nebylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení: ZO žádá o předložení návrhu smlouvy o spolupráci s Benefit Managment, s.r.o. (IČ: 27069770), Praha.
Hlasování o usnesení č. 140/2008: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9.
Návrh usnesení: ZO požaduje doplnění smlouvy o převzetí účelové komunikace dálnice D11 o bod o náhradě škod o opravách komunikací poškozených stavbou
Hlasování o usnesení č. 141/2008: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení: ZO schvaluje zařazení komunikací dle katastrálních území do paspartu místních komunikací:
- k.ú. Bříza: místní komunikace „k lesu“ na p.p.č.264/1 od čp.64 po čp.83 včetně komunikace k čp.37 a čp.44; místní komunikace na p.p.č.274 od čp.43 po čp. 22; místní komunikace na p.p.č. 281/2 od čp.3 po čp. 5 včetně komunikace k čp.2 a čp. 52; místní komunikace na p.p.č.281 a p.č.64/13 od čp.4 po čp.90 včetně komunikace k řadovému domu čp.72-81
- k.ú. Chlum: místní komunikace (cca 100 m) na p.p.č.336 od čp.84 po čp.82; místní komunikace (cca 35 m) na p.p.č.314/26 a 332; místní komunikace „k muzeu“ (cca 520 m) na p.p.č.338/1 od čp.46 po čp.66; místní komunikace (cca 730 m) na p.p.č.339 od čp.80 směr Čistěves; místní komunikace (cca 100 m) na p.p.č.314/29 a p.č. 26/9 od čp.22 po příjezd k čp.17, po čp.43, po čp.79 a po p.p.č.st.3; účelová komunikace „panelka“ (cca 400 m) na p.p.č.340/1 a p.č.351 od p.p.č.st.3 směrem na Rozběřice a na ní napojená „cyklotrasa“ (cca 400 m) na p.p.č 350/1 směrem na Neděliště.
- k.ú. Lípa: místní komunikace(cca 200 m) na p.p.č.302 od čp.16 po čp.11; místní komunikace (cca 810 m) na p.p.č.336/4, 328/2 a 321 od čp.23 po čp.33; místní komunikace (cca 230 m) na p.p.č.328/1 od komunikace I.tř.35 po čp.1; účelová komunikace „cyklotrasa“ (cca 43 m) na p.p.č. st.48/1 a chodník (cca 460 m) na p.p.č.330/10 a 329 od čp.2 po čp.45.
- k.ú. Rosnice: místní komunikace na p.p.č.567/1 a 540 od čp.28 po hranici zastavěného území u čp.39, od čp.7 před čp.17 a před čp.19, od čp.4 do dvora čp.7; místní komunikace na p.p.č.562 od čp.13 po vjezd do areálu ZD, místní komunikace na p.č.577/2 ulice k čp.23 a čp.74; místní komunikace na p.p.č.546 v lokalitě R3.
- k.ú. Rozběřice: místní komunikace (cca 115 m) na p.p.č.309/1 a 311/1 od čp.2 po vjezd do areálu ZD; místní komunikace (cca 60 m) na p.p.č. od čp.5 po čp.46; místní komunikace (cca 120 m) na p.p.č.318/1; účelová komunikace „panelka“ (cca 730 m) na p.p.č.344/1 a p.č.345; chodník (cca 190 m) na p.p.č.323/2 souběžný s komunikací I.tř.35.
- k.ú. Všestary: místní komunikace „za kurty“(cca 350 m) na p.p.č.416 od čp.56 po čp.165; místní komunikace „hřbitovní“(cca 430 m) na p.p.č.427 kolem čp.4 a 5 s objezdem kolem veřejného pohřebiště a napojením na komunikaci „školní“; místní komunikace (cca 150 m) na p.p.č.294/5; místní komunikace (cca 130 m) na p.p.č.419/1 a p.č.296/9; místní komunikace „školní“(cca 500 m) na p.p.č.422/1 a p.č.422/2 včetně ulice na p.p.č.316/9; místní komunikace (cca 130 m) na p.p.č.418/2 od čp.85 po čp.89; místní komunikace (cca 260 m) na p.p.č.396/1 od čp.73 po čp.33; místní komunikace (cca 150 m) na p.p.č.370/13 od čp.59 po čp.114; účelová komunikace „kostelní“(cca 90 m) na p.p.č.394 s napojením na „hřbitovní“; místní komunikace „nádražní“ (cca 100 m) na p.p.č.441/2; místní komunikace (cca 90 m) na p.p.č.371/1; účelová komunikace (cca 50 m) na p.p.č.371/22; chodník (cca 90 m) na p.p.č.396/1 od čp.33 po čp.39; chodník (cca 970 m) na p.p.č.432/1, p.č.432/2 a p.č.432/3.
Hlasování o usnesení č. 142/2008: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení: ZO schvaluje nabídku na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení na prodloužení vodovodního řádu ve Bříze u řadovky předložily Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o., HK, v celkové výši 11.900,- Kč..
Hlasování o usnesení č. 143/2008: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018