Usnesení ze dne 26.01.2006

ZO bere na vědomí:
- plán zasedání ZO na rok 2006

ZO schvaluje:
- zprávu finančního a kontrolního výboru o výsledeku finanční kontroly nakládání s prostředky obce provedené za období 1.5. až 30.9.2005
- DUŘ Kanalizace – Všestary, kterou zpracovala společnost Multiaqua s.r.o.
- Změnu č.1 ÚPO Všestary a příslušnou Obecně závaznou vyhlášku č.1/2006 obce Všestary o závazných částech Územního plánu obce Všestary – změna č.1.
- dodatek č.2 smlouvy o poskytování právních služeb advokátní kanceláří JUDr.Evženie Pichertové o prodloužení smlouvy do 31.12.2005 a navýšení měsíční paušální odměny o DPH, tj.na částku 5.950,- Kč.
- dodatek č.3 smlouvy o poskytování právních služeb advokátní kanceláří JUDr.Evženie Pichertové o prodloužení smlouvy do 31.12.2006.
- pí.Věře Vojnarové prodloužení mandátu přísedícího soudce/přísedící soudkyně Okresního soudu v Hradci Králové na období 1.1.2006-31.12.2009
- program obnovy venkova
- podání přihlášky do Programu na obnovu venkova Královéhradeckého kraje
- podání žádosti o dotaci z POV Královéhradeckého kraje DT2 na komplexní úpravu zeleně na veřejném pohřebiště na Chlumu a na provedení údržby zeleně v celém správním území Obce Všestary dle nabídky v celkové výši 256.933,- Kč, kterou podala společnost BOBR- Sendražice.
- podání žádosti o dotaci z POV Královéhradeckého kraje DT3 na opravu chodníku v místní části Lípa ve výši 1.500,- tis.Kč.
- obnovení činnosti Českého červeného kříže a v případě potřeby poskytne finanční podporu Místní skupině Českého červeného kříže v potřebné výši.
- sponzorský dar TJ Sokol Všestary – oddíl malé kopané, ve výši 1.500,- Kč na provoz oddílu v rámci zimní přípravy.
- rozdělení hospodářského výsledku Základní školy a mateřské školy, Všestary, za rok 2005 ve výši 80.396,51 Kč následovně: do fondu odměn převést částku 20.000,- Kč a do fondu rezerv převést částku 60.396,51 Kč.
- finanční příspěvek SDH Všestary na zakoupení 7 ks pracovních oblečení pro družstvo žen do výše 1.000,- Kč/ks
- p.Oldřicha Tichého ml.do funkce velitele JPO Bříza za odstoupivšího p.Františka Otčenáše.

ZO pověřuje:
- stavební komisi provedením otevírání obálek s nabídkami na zpracování PD na úpravu prostoru před kostelem.
- starostu projednat s ing.arch., ing.Doležalem předložení podkladů pro projekt Informačního centra ve Všestarech na příští zasedání ZO

ZO ukládá:
- starostovi urgovat u společnosti SOVIS s.r.o., doložení výměr opravených ploch vjezdů, které byly provedeny při opravě místní komunikace na Chlumu.

starosta: Josef Macháček ml.
místostarosta: Josef Macháček st.

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018