Usnesení ze dne 25.3.2010

(místo konání: zasedací místnost obecního úřadu ve Všestarech)

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 43/2010: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary ze dne 25. 3. 2010. ZO souhlasí s úpravou pořadí projednávaní bodů programu zejména č.4, 6.3. a 6.4. podle aktuální účasti hostů příslušných k těmto bodům programu.
Hlasování o usnesení č. 43/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 44/2010: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 25. 3. 2010 návrhovou komisi ve složení p. Josef Mareš a Ing. Pavel Šandera.
Hlasování o usnesení č. 44/2010: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 45/2010: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 25. 3. 2010 jako ověřovatele zápisu Ing. Boženu Skořepovou a p. Josefa Macháčka.
Hlasování o usnesení č. 45/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 46/2010: ZO schvaluje návrh rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Všestary na rok 2010 pro hlavní činnost ve výši 3.005.000 Kč na příjmové i výdajové straně a pro vedlejší činnost s příjmy 906.000 Kč a výdaji 785.000 Kč.
Hlasování o usnesení č. 46/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 47/2010: ZO schvaluje doložku k zápisu ze zasedání ZO Všestary konaného dne 25.2.2010, kterým se v usnesení č. 40/2010 při zachování záznamu o hlasování (z 13-ti přítomných bylo 12 proti, 1 se zdržel) opravuje chybné označení výsledku hlasování, kde slova „bylo schváleno“ se jako zjevný přepis nahrazují slovy „Nebylo schváleno“.
Hlasování o usnesení č. 47/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č. 48/2010: ZO souhlasí s výsadbou ovocných stromů podél pěších stezek a cyklostezek a s nákupem potřebných dřevin.
Hlasování o usnesení č. 48/2010: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 49/2010: ZO souhlasí s výsadbou dřevin na obecním pozemku u čp.26 Všestary s tím, že obec určí druh a místo výsadby. Výsadba bude provedena na náklady pí. Drahotské.
Hlasování o usnesení č. 49/2010: pro 7, proti 4, zdržel se hlasování 1 – nebylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 50/2010: ZO deleguje na valnou hromadu Mikroregionu OPZ 1866 JUDr. Z. Zlatohlávkovou, Ing. M. Dernera, p. R. Dvořáka.
Hlasování o usnesení č. 50/2010: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 51/2010: ZO schvaluje jako dodavatele informačního systému společnost Dopravní značení Náchod a realizaci za použití nabídnutých jednotkových cen v maximální výši do 40.000,-Kč.
Hlasování o usnesení č. 51/2010: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 52/2010: ZO souhlasí s objednáním a provedením opravy převodovky a spojky vozidla VW Transporter za cenu 33.400 Kč. Dále souhlasí se změnou barevného označení a montáží homologovaných bezpečnostních doplňků na vozidlo na náklady SDH Rozběřice.
Hlasování o usnesení č. 52/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č. 53/2010: ZO souhlasí se zakoupením elektrocentrály pro JSDHO Chlum v ceně do 27.000 Kč.
Hlasování o usnesení č. 53/2010: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č. 54/2010: ZO souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 28.000 Kč na zakoupení sportovní stříkačky pro SDH Bříza.
Hlasování o usnesení č. 54/2010: pro 3, proti 4, zdržel se hlasování 4 – nebylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č. 55/2010: ZO schvaluje příspěvky na spolkovou činnost pro: SDH Chlum 3.000 Kč, SDH Rosnice 4.700 Kč, SDH Bříza 7.000 Kč, SDH Lípa 2.500 Kč.
Hlasování o usnesení č. 55/2010: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení č. 56/2010: ZO deleguje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm.g) zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů – o obcích paní JUDr. Zlatohlávkovou – starostku Obce Všestary, k zastupování obce na řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., která se koná 9. 6. 2010.
Hlasování o usnesení č. 56/2010: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č. 57/2010: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci do II. výzvy MAS Hradecký venkov s projektem opravy vrat hřbitova ve Všestarech, nebo opravy topení v prodejně v Rozběřicích, nebo Šrámova kříže v Rozběřicích.
Hlasování o usnesení č. 57/2010: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č. 58/2010: ZO schvaluje smlouvy čís. 237/OUN-KP/10/N, čís. 238/OUN-KP/10/N a čís. 239/OUN-KP/10/N o podmínkách zřízení stavby a provozu vodárenského vedení a zařízení o omezení užívání nemovitosti a pověřuje starostku jejich podpisem.
Hlasování o usnesení č. 58/2010: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení č. 59/2010: ZO schvaluje podání žádosti o poskytnutí finanční podpory Královéhradeckého kraje z programu „Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního hospodářství (zásobování pitnou vodou a odkanalizování) obcí do 2000 obyvatel“ na zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na akci ČOV a kanalizace Všestary, Rozběřice, Rosnice a schvaluje úhradu spoluúčasti z rozpočtu obce.
Hlasování o usnesení č. 59/2010: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení č. 60/2010: ZO schvaluje podání žádosti o poskytnutí finanční podpory Královéhradeckého kraje z programu „Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního hospodářství (zásobování pitnou vodou a odkanalizování) obcí do 2000 obyvatel“ na zpracování projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí na akci kanalizace Bříza a schvaluje úhradu spoluúčasti z rozpočtu obce.
Hlasování o usnesení č. 60/2010: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení č. 61/2010: ZO schvaluje podání žádosti o poskytnutí finanční podpory Královéhradeckého kraje z programu „Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního hospodářství (zásobování pitnou vodou a odkanalizování) obcí do 2000 obyvatel“ na zpracování projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí na akci kanalizace Chlum a schvaluje úhradu spoluúčasti z rozpočtu obce.
Hlasování o usnesení č. 61/2010: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení č. 62/2010: ZO schvaluje podání žádosti o poskytnutí finanční podpory Královéhradeckého kraje z programu „Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního hospodářství (zásobování pitnou vodou a odkanalizování) obcí do 2000 obyvatel“ na zpracování projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí na akci kanalizace Lípa a schvaluje úhradu spoluúčasti z rozpočtu obce.
Hlasování o usnesení č. 62/2010: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení č. 63/2010: ZO schvaluje uspořádání oslav výročí 650 let od 1. písemné zmínky o obci Všestary a stanovuje rámec výdajů do částky 90.000 Kč.
Hlasování o usnesení č. 63/2010: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 8.
Návrh usnesení č. 64/2010: ZO úhradu faktur od dodavatelů:
Ing. Miloš Machút, IČ 12950092 ve výši 11.340 Kč; Stanislav Stejskal DOPRAVNÍ PROJEKCE, IČ 15586677 ve výši 6.960 Kč a 8.040 Kč; Petr Šandera Všestary IČ: 43488935 ve výši 24.996 Kč.
Hlasování o usnesení č. 64/2010: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
 

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018