Usnesení ze dne 25.2.2010

(místo konání: zasedací místnost obecního úřadu ve Všestarech)

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 22/2010: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary konaného dne 25.2.2010 
Hlasování o usnesení č. 22/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 23/2010: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 25.2.2010 návrhovou komisi ve složení Ing. Martin Lučický a p. Petr Gabriel.
Hlasování o usnesení č. 23/2010:pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 2 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 24/2010: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 25. 2. 2010 jako ověřovatele zápisu p. Josefa Peška a p. Josefa Macháčka.
Hlasování o usnesení č. 24/2010:: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 2. – bylo schváleno.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení č. 25/2010: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na opravu pomníku boží muka na návsi ve Bříze do nadace VIA.
Hlasování o usnesení č. 25/2010: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0. –bylo schváleno
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení č. 26/2010: ZO bere na vědomí zápis o činnosti FV, který byl pověřen spoluprácí, přípravou a sestavením návrhu rozpočtu obce na rok 2010.
Hlasování o usnesení č. 26/2010: pro 13, proti 0 zdržel se hlasování 0 –bylo schváleno
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 27/2010: ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2010 sestavený jako schodkový s příjmy ve výši 15.588.000 Kč a výdaji ve výši 19 853 879 Kč. Schodek činí 4 265 879 Kč, je kryt a bude uhrazen finančními prostředky z minulých let.
 Hlasování o usnesení č. 27/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 28/2010: ZO schvaluje předložený návrh rozpočtového výhledu na období let 2011 až 2013. (viz příloha „Rozpočtový výhled obce na období 2011 - 2013“)
 Hlasování o usnesení č. 28/2010: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 –bylo schváleno
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení č. 29/2010: ZO pověřuje pí Kutálkovou, ve spolupráci s kontrolním výborem, vypracováním návrhu směrnice pro evidenci razítek obce a obecního úřadu v termínu do konce dubna 2010.
Hlasování o usnesení č. 29/2010: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 –bylo schváleno
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 30/2010: ZO schvaluje dar ve výši 5.000,- Kč pro obdarovanou Základní a Mateřskou školu Prointepo s.r.o., IČ: 25263633 a pověřuje starostku akceptovat návrh zastupitelstvu předložené smlouvy o poskytnutí sponzorského daru.
Hlasování o usnesení č. 30/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0. –bylo schváleno
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 31/2010: ZO schvaluje žádost První soukromé základní školy v Hradci Králové s.r.o., IČ: 25262092 a pověřuje starostku podáním zprávy žadateli.
Hlasování o usnesení č. 31/2010: pro 0, proti 12, zdržel se hlasování 0. –nebylo schváleno
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 32/2010: ZO schvaluje žádost Historického C.K. Řadového pěšího pluku č. 18, IČ: 64809200 a pověřuje starostku podáním zprávy žadateli.
 Hlasování o usnesení č. 32/2010: pro 0, proti 12, zdržel se hlasování 0. –nebylo schváleno
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 33/2010: ZO schvaluje předložený návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene označené jako IV-12-2006106/VB/01 Všestary, archeopark, p.č. 316/13 - knn a pověřuje starostku jejím podpisem
Hlasování o usnesení č. 33/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0. –bylo schváleno
 
Obsah: Již dne 29. 5. 2008 byla obcí akceptována smlouva s ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 27232425 o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, byly dohodnuty podstatné náležitosti smlouvy, které jsou nyní obsaženy v předkládaném návrhu smlouvy. S ohledem na smlouvu o smlouvě budoucí nezbývá než návrh smlouvy schválit.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 34/2010: ZO souhlasí s předloženým návrhem smlouvy s ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 27232425 o zřízení věcného břemene označené jako IP-12-2001684 Bříza pč. 5/2, RD Novotná – přípojka nn a pověřuje starostku jejím podpisem.
Hlasování o usnesení č. 34/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0. –bylo schváleno
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 35/2010: ZO souhlasí s akceptováním návrhu servisní smlouvy na údržbu místního rozhlasu, kterou předložil Daniel Šárovec, IČ: 75183196.
Hlasování o usnesení č. 35/2010: pro 0, proti 12, zdržel se hlasování 0. – nebylo schváleno
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení č. 36/2010: ZO schvaluje úhradu faktur od dodavatelů:
AUTOTECH, spol. s r.o., IČ 60934476 ve výši 7.300 Kč; Zemědělské družstvo Všestary, IČ: 00124087 ve výši 41.622 Kč; Jindřich Vaněk – ELEKTROPROJEKTY, IČ: 44449615 ve výši 70.000 Kč, Jaroslav Došel – Zámečniství, IČ: 10468510 ve výši 23.817,60
Hlasování o usnesení č. 36/2010: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0. –bylo schváleno
----------------
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 37/2010: Zastupitelstvo obce Všestary po projednání návrhu Změny č.5 Územního plánu obce Všestary  předloženého odborem hlavního architekta Magistrátu města Hradec Králové 
 
I.       o v ě ř u j e
souladZměny č.5 Územního plánu obce Všestarys Politikou územního rozvoje České republiky a s územně plánovací dokumentací vydanou Královéhradeckým krajem – dle přiloženého Odůvodnění Změny č.5 Územního plánu obce Všestary, zpracovaného pořizovatelem dle § 53, odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
         - zastupitelstvo obce Všestary neshledalo žádný rozpor
II.    r o z h o d u j e   o   n á m i t k á c h,   které podali při veřejném projednání
·         dne 23.10.2009 paní Hana Stříhavková a Ladislav Stříhavka, bytem Rozběřice čp.67
·         dne 23.10.2009 paní Libuše Stříhavková a Ladislav Stříhavka, bytem Rozběřice čp.62
·         dne 30.10.2009 fa UNO-HK, a.s., IČ 64829847, adresa: Praha 10, Břečťanová 3201
Podané námitky mají náležitosti dle § 52 odst.2., 3)
Obsahem námitek je požadavek doplnění navržené koncepce odkanalizování obce o část Hejcmanka (k.ú. Rozběřice), týkající se dořešení odkanalizování stávajících rodinných domů čp.62 čp.67 a nemovitosti čp.39 Rozběřice
 
Rozhodnutí o námitkách: námitkám se vyhovuje s odůvodněním:
Odůvodnění: Hejcmanka, jako lokalita místní části Rozběřice byla v návrhu I.etapy odkanalizování obce Všestary, týkající se částí Všestary-Rozběřice, a následně v návrhu této změny č.5 ÚPO Všestary opomenuta
 
III.           s o u h l a s í
s vyhodnocením výsledků projednání Změny č.5 Územního plánu obce Všestary zpracovaným pořizovatelem
IV.    v y d á v á
podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 13 a přílohy č.7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů - ve spojení s ustanovením § 188 odst. 2 stavebního zákona - Změnu č.5 Územního plánu obce Všestary.
Hlasování o usnesení č. 37/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0 –bylo schváleno.
--------------
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení č. 38/2010: Zastupitelstvo obce Všestary po projednání návrhu Změny č.6 Územního plánu obce Všestary  předloženého odborem hlavního architekta Magistrátu města Hradec Králové 
I.       o v ě ř u j e
soulad Změny č.6 Územního plánu obce Všestarys Politikou územního rozvoje České republiky a s územně plánovací dokumentací vydanou Královéhradeckým krajem – dle přiloženého Odůvodnění Změny č.6 Územního plánu obce Všestary, zpracovaného pořizovatelem dle § 53, odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
          - zastupitelstvo obce Všestary neshledalo žádný rozpor
II.  s o u h l a s í
 s vyhodnocením výsledků projednání Změny č.6 ÚPO Všestary zpracovaným pořizovatelem
IV.    v y d á v á
podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 13 a přílohy č.7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů - ve spojení s ustanovením § 188 odst. 2 stavebního zákona - Změnu č.6 Územního plánu obce Všestary  .
Hlasování o usnesení č. 38/2010: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0. –bylo schváleno
---------------------
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení č. 39/2010: ZO pověřuje starostku obce dojednáním podmínek nájemní smlouvy s Muzeem východních Čech na pozemky pod chodníky na parcelách p.č.338/3 v k.ú. Chlum a p.č.319/2 v k.ú. Lípa vydělených geometrickým plánem č.plánu 120,135-271/2009 ze dne 18.12.2009, který vyhotovil Ing. Viktor Netušil - GEOPLAN, IČ: 601 40 186 za podmínky provedení oprav místních komunikací užívaných po přístup ke stavbě „Přístavba muzea války 1866 na Chlumu“, které jsou umístěny na dosavadních pozemcích č. 319, 321 a 328/1 v k.ú. Lípa a na pozemcích č. 338/1 a 338/2 v k.ú, Chlum.
Hlasování o usnesení č. 39/2010: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0. –bylo schváleno
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení č. 40/2010: ZO akceptuje nabídku společnosti MATEX HK na provedení VO v lokalitě pod sušárnou v Rosnicích.
Hlasování o usnesení č. 40/2010: pro 0, proti 12, zdržel se hlasování 1. –bylo schváleno
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení č. 41/2010: ZO rozhodlo neprodat p.p 112 v KÚ Rozběřice.
Hlasování o usnesení č. 41/2010: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0. –bylo schváleno
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení č. 42/2010: ZO ustavuje hodnotící komisi pro výběrová řízení na dílo „Zateplení a výměna oken budovy 2. stupně ZŠ Všestary“ ve složení (s náhradníky): p. Mareš (Ing Lučický), Ing. Skořepová (JUDr. Zlatohlávková), Ing. Derner (p. Gabriel), p. Macháček (p. Došel), p. Štefanka (p. Dvořák). Hodnotící komise bude provádět i otevírání obálek.
Hlasování o usnesení č. 42/2010: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0. –bylo schváleno

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018