Usnesení ze dne 25.10.2012

Usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce Všestary

ze dne 25. 10. 2012 (místo konání: Hasičská klubovna, místní část Rosnice)

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 8

Návrh usnesení č. 96/2012: Usnesení č. 90/2012, kterým ZO schválilo návrh kupní smlouvy na pozemek parc. č. 95, pozemek ve zjednodušené evidenci – parcela původ Pozemkový katastr /PK/ od pana Güntera Klingera za kupní cenu 200,- Kč za 1 m2 se zrušuje.

Hlasování o usnesení č. 96/2012: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 8

Návrh usnesení č. 97/2012: ZO schvaluje návrh kupní smlouvy na pozemek v k.ú. Všestary parcelní č. 95, pozemek ve zjednodušené evidenci – parcela původ Pozemkový katastr /PK/ od pana Güntera Klingera za kupní cenu 200,- Kč za 1 m2.

Hlasování o usnesení č. 97/2012: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8
Návrh usnesení č. 98/2012: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary konaného dne 25.10.2012

Hlasování o usnesení č. 98/2012: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8 
Návrh usnesení č. 99/2012: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 25.10.2012 návrhovou komisi ve složení Ing. Šandera, p. Hájek

Hlasování o usnesení č. 99/2012: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8
Návrh usnesení č. 100/2012: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 25.10.2012 jako ověřovatele zápisu pí. Čapková, p. Pešek

Hlasování o usnesení č.100/2012: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11

Návrh usnesení č. 101/2012: ZO pověřuje investiční výbor prověřit možnost otevření třetí třídy mateřské školy v prostoru areálu ZŠ a MŠ Všestary.

Hlasování o usnesení č. 101/2012: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 102/2012: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 10.10.2012 podle geometrického plánu číslo 329-6668/2011, který vyhotovila GEOŠRAFO, s.r.o. Zemědělská 1091, Hradec Králové, který byl odsouhlasen Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové dne 13.4.2012 pod číslem 485/2012 k pozemku parcelní číslo 413/1 v katastrálním území Všestary zapsaného na listu vlastnictví číslo 10001 pro katastrální území Všestary u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové. Věcné břemeno se zřizuje úplatně za částku 2.000,- Kč splatnou do třiceti dnů od ode dne pravomocného rozhodnutí o provedení vkladu práva do katastru nemovitostí.    

Hlasování o usnesení č. 102/2012: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 103/2012: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 10.10.2012 podle geometrického plánu číslo 326-5631/2009, který vyhotovila GEOŠRAFO, s.r.o. Zemědělská 1091, Hradec Králové, který byl odsouhlasen Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové dne 31.05.2011 pod číslem 665/2011 k pozemku parcelní číslo 343/1 v katastrálním území Všestary zapsaného na listu vlastnictví číslo 10001 pro katastrální území Všestary u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové. Věcné břemeno se zřizuje úplatně za částku 3.600,- Kč splatnou do třiceti dnů od doručení smlouvy s vyznačením doložky o provedení vkladu práva do katastru nemovitostí.    

Hlasování o usnesení č. 103/2012: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 104/2012: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 10.10.2012 podle geometrického plánu číslo 333-5905/2010, který vyhotovila GEOŠRAFO, s.r.o. Zemědělská 1091, Hradec Králové, který byl odsouhlasen Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové dne 15.9.2011 pod číslem 1152/11 k pozemku parcelní číslo 431 v katastrálním území Všestary zapsaného na listu vlastnictví číslo 10001 pro katastrální území Všestary u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové. Věcné břemeno se zřizuje úplatně za částku 2.000,- Kč splatnou do třiceti dnů od doručení smlouvy s vyznačením doložky o provedení vkladu práva do katastru nemovitostí.    

Hlasování o usnesení č. 104/2012: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10

Návrh usnesení č. 105/2012: ZO schvaluje návrh Dodatku č. 1 ke  smlouvě o dílo ze dne 2.7.2012 „Izolace proti vlhkosti MŠ Chlum“ na vícepráce v částce 429.054,19 Kč.

Hlasování o usnesení č. 105/2012: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11

Návrh usnesení č. 106/2012: ZO schvaluje nákup elektřiny na burze v rámci svazku obcí.

Hlasování o usnesení č. 106/2012: pro 0, proti 9, zdržel se hlasování 2nebylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 107/2012: Zastupitelstvo obce volí na jednání valné hromady Mikroregionu „Památkové zóny 1866“, která se bude konat dne 14.12.2012 v 16.30 hodin ve Světí tyto zástupce obce: Ing. Vladimír Fof, Ing. Milan Svoboda, MVDr. Novák, Vladimír Došel, JUDr. Zuzana Zlatohlávková.

Hlasování o usnesení č. 107/2012: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10 
Návrh usnesení č. 108/2012: Zastupitelstvo obce bere na vědomí, provedení inventarizací v období 1.11.- 30.11.2012, dále bere na vědomí povinnost hlavní inventarizační komise dokončit inventarizaci do 31.1.2013.

Hlasování o usnesení č. 108 /2012: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 109/2012: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 5 – navýšení na straně příjmů o 210.500,- Kč, navýšení na straně výdajů o 210.500,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 109/2012: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 110/2012: Zastupitelstvo obce schvaluje dotace z programu „Všestarské neziskovky“ pro:

·         SDH Rozběřice částku 1.600,- Kč, jako příspěvek na uspořádání drakiády, která se uskutečnila 6.10.2012,

·         TJ Sokol Všestary částku 11.618,- Kč, jako příspěvek na hudební produkci „Posvícenská zábava“, 29.9.2012, 6.500,- Kč, příspěvek na setkání se vzpomínkou – výročí TJ (100let) a otevření sokolovny (65let), 29.9.2012, částka 3.500,-Kč, a příspěvek na ceny tenisového turnaje, 8.9.2012, částka 1.618,-Kč.

·         SDH Lípa částku 10.043,- Kč, jako příspěvek o oslavě výročí písemné zmínky o obci.

Hlasování o usnesení č. 110/2012: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č.111/2012: Zastupitelstvo obce schvaluje faktury:

·         M – STAV s.r.o., IČ: 26003589, Lochenice 65, 503 02 Předměřice n. Labem – provedené stavební práce na MŠ Chlum za srpen, částka 632.910,- Kč,

·         M – STAV s.r.o., IČ: 26003589, Lochenice 65, 503 02 Předměřice n. Labem – provedené stavební práce na MŠ Chlum za září, částka 329.404,- Kč,

·         REKOM Nový Bydžov, a. s., IČ: 25264737, Měník – Barchůvek 2, 504 01 Nový Bydžov – oprava místních komunikací v obci Chlum a okolí, částka 226.199,- Kč,

·         Jaroslav Došel, IČ: 10468510, Všestary 132, 503 12 Všestary – demontáž a montáž zámku dveří na půdu OÚ, oprava multikáry, výroba a montáž stříšky vývěsní skříňky, výroba a montáž 4 ks poklopů, částka 18.060,- Kč, 

·         Ladislav Ludva, IČ: 42193061, Čistěves 21, 503 15 Nechanice – osekání travnatých ploch, částka 24.120,- Kč,

·         Ing. Viktor Netušil – GEOPLAN, IČ: 60140186, Náměstí 5. května 812, 500 02 Hradec Králové – geometrické zaměření hranice pozemku v k.ú. Rosnice u Všestar, částka 7.060,- Kč,

·         Ing. Zdeněk Hrouda, IČ: 67480659, Všestary 199, 503 12 Všestary – projektová dokumentace a zaměření krovu a střešní konstrukce Bříza čp. 54, částka 14.760,- Kč,

·         KNĚZEK s.r.o., IČ: 27766837, Palkovice 597, 739 41 Palkovice – batoh PROFI, páteřová deska, popruhy (první pomoc při výjezdu JSDHO Chlum), částka 23.574,30 Kč,

·         Jan Strnad, IČ: 72879904, Praskačka 198, 503 33 Praskačka – ČOV pro čp. 54 Bříza, částka 121.746,- Kč.

·         Ing. Zdeněk Hrouda, IČ:67480659, Všestary 199, 503 12 Všestary – provádění technického dozoru investora na akci MŠ Chlum – hydroizolace, částka 36.000,- Kč. 

Hlasování o usnesení č. 111/2012: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 112/2012: Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 4.000,- Kč na tradiční Tříkrálový koncert pro sbor Vokální harmonie, který se bude konat 6.1.2013 od 15:00 hod. v Kostele Nejsvětější Trojice ve Všestarech

Hlasování o usnesení č. 112/2012: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

 

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018