Usnesení ze dne 25.09.2008

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary ze dne 25.9.2008 jako ověřovatele zápisu JUDr. Zuzanu Zlatohlávkovou a p. Jaroslava Došela a návrhovou komisi ve složení Ing. Pavel Šandera a p. Josef Štefanka.
Hlasování o usnesení č. 174/2008: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení: ZO schvaluje vznesené námitky proti zápisům z minulých zasedání zastupitelstva obce v tomto znění:
- námitky do zápisu z jednání zastupitelstva obce konanému dne 3.7.2008: hlavička má znít „Zápis z mimořádného zasedání zastupitelstva obce“. Vzhledem ke skutečnosti, že zák. č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů o obcích (obecní zřízení) ve svém ustanovení § 92 odst. 2 věta druhá jasně definuje, že zasedání zastupitelstva svolává starosta, nemohu souhlasit se zněním zápisu, tak, jak je uvedeno: “… že zasedání ZO nebylo svoláno v souladu se § 93 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecních zřízeních)…” ale musí znít “… že zasedání ZO nesvolal …”.
- námitky do zápisu z jednání zastupitelstva obce konanému dne 21.8.2008: s ohledem na skutečnost, že moje námitky do zápisů zastupitelstva jsou podávány ve zkreslené podobě, tedy tak, že po jejich přečtení v zápise musí každý občan této obce dojít k závěru, že jsem chabého ducha, nezbývá mi než vznést námitky písemnou cestou. K zápisu 21.8.2008 uvádím, že jsem si zcela jista, že jsem nehovořila o zápisu z jednání zastupitelstva, který je zveřejňován na internetu a vytištěném originálu. Podala jsem výklad zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád), tedy jeho ustanovení § 26 odst. 1, který upravuje úřední desku. V průběhu jednání jsem tak učinila 3x, lze tedy předpokládat, že takto zkreslený zápis není pouze omyl. Jsem si zcela jista, že jsem poskytla výklad takový, že zápis se zveřejňuje na úřední desce (vitrína) a dále o tom, že obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (internet). Neexistuje tedy žádný vytištěný originál. Vzhledem k tomu, že stejné pochybení se opakuje již čtvrtý měsíc po sobě, tj. něco jiného předkládá starosta obce při jednání (zápis, který byl podle jeho slov vyvěšen na úřední desce - vitrína) a něco jiného je zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup, jedná se vlastně o nesoulad listin, a já jsem vyjádřila znepokojení nad nastalou situací a následně jsem vyzvala starostu obce, aby zvážil své setrvání ve funkci.
Konkrétní pochybení: na jednání zastupitelstva, které se konalo dne 26.6.2008 byl přítomen zastupitel pan Jan Martínek, který však není uveden v zápise z jednání, a to mezi přítomnými, či mezi omluvenými, já jsem si navíc zcela jista, že přítomen byl. Pan Martínek také tuto námitku vznesl. Zastupitelů tedy bylo přítomno na jednání 11. (§ 95 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění - zákon o obcích stanoví, co se vždy v zápise uvede, tj. i počet přítomných členů zastupitelstva). V této souvislosti je třeba apelovat i na ověřovatele zápisu.
Dne 26.6.2008 byl také schválen záměr prodeje pozemku p.p.č. 279/18 o výměře 18 m2 v katastrálním území Lípa u Hradce Králové za cenu 200,- Kč (usnesení č. 135/2008). Pozemek měl však výměru 1224 m2, vyvěšený záměr zněl na 18 m2. Dne 21.8.2008 byl předložen zastupitelstvu ke schválení prodej pozemku p.p.č. 279/27 o výměře 18 m2 v katastrálním území Lípa u Hradce Králové. Lze tedy shrnout, že zastupitelstvo schválilo záměr jiného pozemku než toho, který měl schválen být. Pozemek, který je předmětem prodeje mohl vzniknou až 22.7.2008, takovou smlouvu stíhá zákon sankcí neplatnosti.
Dále jsem upozornila starostu obce, že zápis z jednání zastupitelstva ze dne 3.7.2008 nebyl zveřejněn v zákonem stanovené lhůtě (§ 95 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění - zákona o obcích)
Ze zápisu pak zcela vypadlo v bodě různé moje poděkování, a to jako členky zastupitelstva a jako občana obce občanům části Chlum za osobní aktivitu při údržbě chodníků, když jsem se tuto skutečnost dozvěděla od zastupitele pana Přemysla Vecka.
Hlasování o usnesení č. 175/2008: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení: ZO schvaluje navržený program pro zasedání zastupitelstva obce dne 25.9.2008.
Hlasování o usnesení č. 176/2008: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení: ZO ruší usnesení č. 135/2008 ze dne 26.6.2008 a č. 161/2008 ze dne 21.8.2008.
Hlasování o usnesení č. 177/2008: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení: ZO schvaluje záměr na prodej pozemku p.p. č. 279/27 o výměře 18 m2 v katastrálním území Lípa za cenu 200,- Kč za 1 m2.
Hlasování o usnesení č. 178/2008: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce ukládá kontrolnímu výboru, aby ve smyslu ustanovení § 119 odst. 3 písm. a) a odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění provedl kontrolu usnesení od počátku volebního období, o provedené kontrole pořídil zápis a zápis předal zastupitelům v souladu se schváleným jednacím řádem zastupitelstva nejpozději 7 dnů před konáním říjnového zastupitelstva.
Hlasování o usnesení č. 179/2008: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení: ZO schvaluje autobusovou dopravu s průjezdem obcí Rozběřice ve směru do Hradce Králové.
Hlasování o usnesení č. 180/2008: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení: ZO pověřuje starostu obce zajištěním firmy na přípojku elektrické energie pro chlumský hřbitov.
Hlasování o usnesení č. 181/2008: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení: ZO ruší usnesení č. 165/2008 a schvaluje nákup odsávacího zařízení v ceně do 27.000,- Kč pro SDH Chlum.
Hlasování o usnesení č. 182/2008: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení: ZO souhlasí s úpravami podlahy v hasičské zbrojnici ve Bříze v ceně do 10.000,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 183/2008: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce ukládá kontrolnímu výboru, aby ve smyslu ustanovení § 119 odst. 3 písm. b) a odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění provedl kontrolu dodržování obecně závazné vyhlášky č. 3/2004 včetně jejího výnosu, o provedené kontrole pořídil zápis a zápis předal zastupitelům v souladu se schváleným jednacím řádem zastupitelstva nejpozději 7 dnů před konáním říjnového zastupitelstva.
ZO ukládá kontrolnímu výboru prověřit funkčnost a zjistit výnos obecně závazné vyhlášky (o PVP) a předložit o tom písemnou zprávu zastupitelům.
Hlasování o usnesení č. 184/2008: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení: ZO ukládá starostovi, místostarostovi a předsedovi Komise za životní prostředí, aby zpracovali pasport obecních pozemků.
Hlasování o usnesení č. 185/2008: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9.
Návrh usnesení: ZO pověřuje starostovu vyvolat jednání se SÚS ohledně odvodnění komunikace na Lípě v místě u čp. 6.
Hlasování o usnesení č. 186/2008: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení: ZO schvaluje instalaci dvou zrcadel na křižovatce v Rozběřicích.
Hlasování o usnesení č. 187/2008: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení: ZO ukládá kontrolnímu výboru připravit návrh jednacího řádu tak, aby odpovídal platným zákonům.
Hlasování o usnesení č. 188/2008: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení: ZO ukládá kontrolnímu výboru provést kontrolu archivace zápisů a usnesení v souladu se zákonem o archivnictví.
Hlasování o usnesení č. 189/2008: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10.
Návrh usnesení: ZO schvaluje zvýšení regulovaného nájemného v souladu se zákonem č. 107/2006 Sb. za použití sdělení č. 214/2008 Sb..
Hlasování o usnesení č. 190/2008: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9.
Návrh usnesení: ZO souhlasí s geodetickým zaměřením pozemku pro centrum experimentalní archeologie.
Hlasování o usnesení č. 191/2008: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9.
Návrh usnesení: ZO souhlasí s geodetickým zaměřením pozemku pro informační centrum.
Hlasování o usnesení č. 192/2008: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9.
Návrh usnesení: ZO schvaluje znění plánovací smlouvy.
Hlasování o usnesení č. 193/2008: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9.
Návrh usnesení: ZO schvaluje navýšení rozpočtu Obce na straně příjmů v položce 4111 o částku 180,- tis. Kč (zajištění konání voleb).
Hlasování o usnesení č. 194/2008: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9.
Návrh usnesení: ZO schvaluje navýšení kapitoly 511 10 – Údržba a opravy o 300,- tis. Kč (výše kapitoly ve schváleném rozpočtu je 460,- tis. Kč).
Hlasování o usnesení č. 195/2008: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9.
Návrh usnesení: ZO schvaluje kupní smlouvu mezi prodávajícími paní Annou Zajíčkovou, panem Liborem Pánkem, paní Milenou Zubatou a kupující Obcí Všestary, IČ: 00269760, jejím předmětem je převod pozemků v kupní smlouvě specifikovaných, na základě geometrického plánu zhotoveného GON Hradec Králové a.s. číslo plánu 282-1051/2008 na tzv. hřbitovní komunikaci.
Hlasování o usnesení č. 196/2008: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8.
Návrh usnesení: ZO schvaluje realizaci opravy pomníku Boží muka na Lípě dle nabídky spol. Kamenoprůmysl Hradec Králové s.r.o. (IČ: 47450207) ve výši 234,- tis. Kč.
Hlasování o usnesení č. 197/2008: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018