Usnesení ze dne 25.08.2005

Zápis

 

ze zasedání Zastupitelstva obce (dále jen ZO) V š e s t a r y 

konaného dne 25.8.2005 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ ve Všestarech.

 

    přítomni: Černý František, ing.Derner Michal, Geltner Vojtěch,

                    MUDr.Kovalská Renata, Macháček Josef ml., Macháček Josef st.,          

                   ; Macháček Pavel, Mareš Josef, Matějovský Josef, Novák Stanislav,                   

                   

                    za OV Lípa - Staněk Jiří                 

                    

   omluveni: Klinger Petr, Pešek Josef,  Polívka František, ing.Šandera Pavel, Vecek Přemysl

                   

Program:

1)      Zahájení

2)      kontrola usnesení

3)      projednání sloučeného konceptu a návrhu změny č.1 ÚPO

4)      nabídky na dodávku oken a dveří do Rozběřic

5)      podklad ke kupní smlouvě na pozemek u sokolovny

6)      smlouva na dílo „Všestary-Chlum, rekonstrukce chodníků a vjezdů“

7)      komunikace v areálu bytovek ve Všestarech

8)      projekty na opravy veřejných prostranství a místních komunikací

9)      rekonstrukce čp.58 ve Všestarech

10)  požadavek na doplnění ÚPO

11)  různé

12)  usnesení

13)  závěr

 

…………………………………………………………………………………………………...

 

1) veřejné zasedání ZO obce zahájil Josef Macháček ml. Přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů ZO a tím je jednání ZO usnášení se schopné.

Zapisovatel (Josef Mareš), návrhové komise (Josef Macháček st.) a ověřovatelé zápisů (MUDr.Renata Kovalská a Josef Pešek), byli zvoleni na ustavujícím zasedání  ZO dne 14.11.2002. Vzhledem k omluvené nepřítomnosti p.Josefa Peška je dalším ověřovatelem p.Josef Matějovský, který byl jako náhradní ověřovatel ustaven na zasedání ZO dne 21.8.2003.

Zápis ze zasedání ZO ze dne 21.7.2005 byl ověřen a vyvěšen dle § 14 Jednacího řádu ZO 

Všestary a nebyly k němu vzneseny žádné námitky. Tímto se považuje za schválený.

Dále byl přednesen program jednání ZO. 

 

Hlasování o navrhovaném programu jednání:

                                                   pro .................................10

                                                   proti ................................ 0

                                                         zdržel se hlasování ……. 0

 

ZO schválilo předložený program pro své jednání.

 

2) kontrola usnesení:

- starostovi: zveřejnit záměr o prodeji pozemku stp.č.59 v k.ú.Lípa

Záměr o prodeji pozemku stp.č.59 v k.ú.Lípa u Hradce Králové byl řádně vyvěšen a nebyly k němu doručeny žádné nabídky.

- starostovi: zajistit stavební dozor na dílo „Nástavba hasičské zbrojnice na Chlumu“.

      Stavební dozor v rámci zpracovatele projektové dokumentace zajistí ing.Ladislav    

      Novák.

 

3) na základě Veřejné vyhlášky, která byla vyvěšena od 15.7.2005 do 22.8.2005, byl veřejně projednán návrh změny č.1 ÚPO Všestary ve fázi sloučeného konceptu a návrhu. Starosta seznámil přítomné s řešením dotčených lokalit. Při veřejném projednání nebyly vzneseny žádné připomínky. Stanoviska k tomuto projednání je možno podat do 15.9.2005.

 

4) ve věci nabídky na dodávku výměny oken a dveří byly osloveny společnosti nabídky jsou přepočítány na společné DPH 19 %):

            a) Svět oken-plastová okna a dveře, Habrmanova 316, Hradec Králové          

b) Euro-Jordán, s.r.o., obchodní oddělení Hradec Králové

c) T-H okna a dveře, Horárova 806, Hradec Králové

d) Stavona s.r.o., České Libchavy

e) Stavoplast s.r.o. HK, výrobní závod Třebechovice

 

dodavatel

okna

dveře

doprava montáž

celkem

 

190x130 (2 ks)

150x120

180x150

80(2 ks)

Svět oken

3 kř.    24.861,-

1 kř. 7.320,-

3 kř. 13.177,-

33.993,-

 

80.947,-

Euro

Jordán

2 kř.    16.684,-

1 kř. 5.296,-

2 kř.   8.818,-

12.852,-

400,-

44.125,-

3 kř     20.230,-

2 kř. 7.033,-

3 kř.  10.650,-

29.512,-

47.671,-

T-H

3 kř.    20.166,-

2 kř. 6.864,-

3 kř. 10.622,-

33.251,-

 

77.501,-

Stavona

2 kř.    17.886,-

2 kř. 6.985,-

2 kř.  ; 9.740,-

20.513,-

6.983,-

62.107,-

3 kř.    19.695,-     

3 kř. 10.930,-

64.999,-

Stavoplast

2 kř.    22.096,-

2 kř. 9.261,-

2 kř. 11.323,-

47.955,-

10.932,-

*93.624,-

 

* z dodávky je odečten zvláštní rabat 20 % a cena celkem je včetně demontáže a likvidace

 

ZO předložené nabídky projednalo a na základě cen (od nejnižší ceny) a provedení (okna ve vícekřídlém provedení) hlasovalo o dodavateli.

 

Hlasování o nabídce společnosti EURO-Jordán:

                                                   pro .................................10

                                                   proti ................................ 0

                                                         zdržel se hlasování ……. 0

 

ZO schválilo společnost EURO-Jordán jako dodavatel oken pro hasičskou zbrojnici v Rozběřicích.

 

5) při přípravě kupní smlouvy na pozemek stp.č.145, p.p.č. 239/6 a p.p.č. 241 v k.ú. Všestary u Hradce Králové, a to za dohodnutou kupní cenu 1m2 á 485,- Kč, vznesl právní zástupce prodávajících  požadavek na jeho opětovné projednání a schválení ZO, k čemuž předložil požadované znění textu, které je doslovně uvedeno v usnesení z dnešního zasedání.

 

Hlasování o odkoupení pozemků stp.č.145, p.p.č. 239/6 a p.p.č. 241 v k.ú. Všestary u Hradce Králové:

                                                   pro .................................  9

                                                   proti ................................ 0

                                                         zdržel se hlasování ……. 1

 

 

ZO schválilo odkoupení pozemků stp.č.145, p.p.č. 239/6 a p.p.č. 241 v k.ú. Všestary u Hradce Králové.

 

6) na základě předběžného projednání ZO, byla se společností SOVIS s.r.o., podepsána smlouva na dílo „Všestary-Chlum, oprava chodníků a vjezdů“, kde termín realizace je stanoven 1.6.-19.7.2005, cena za dílo je 1,459.684,- Kč.

… viz.usnesení.

 

7) v úterý 16.8. se uskutečnila schůzka s majiteli stavebního pozemku, jehož součástí je příjezdová komunikace k oběma bytovkám. Majitelé jsou ochotni prodat část pozemku za předpokladu finančního vyrovnání (750,-Kč/m2), což obnáší cca 112.500,- Kč (150 m2 dle geodetického snímku).

Na základě vzniklé situace bude provedeno pro další jednání geodetické zaměření nejenom stávající příjezdové cesty, ale i cesty, která je příjezdovou komunikací k místnímu hřbitovu a která připadá v úvahu jako možné řešení příjezdové komunikace k čp.4 a čp.5. V rámci těchto prací bude po dohodě s novým majitelem provedeno zaměření stávající komunikace k čp.54 a čp.174 také ve Všestarech.

 

8) Dopravní projekce Stanislav Stejskal zpracovala projektovou dokumentaci na akce:     

            - „Všestary-Bříza oprava návsi“. Projektové řešení bylo již představeno na veřejném zasedání ZO, které se sešlo 16.6.2005 ve Bříze a řeší park v centru místní části včetně komunikace okolo něj, chodníku naproti autobusové zastávce a komunikace od krámu kolem hasičské zbrojnice až po čp.55.

- „Všestary parkoviště u zdravotního střediska“. Tímto projektem vznikne dalších 15 parkovacích a to za zdravotním střediskem naproti vchodu do ubytovny krytého bazénu. Součástí tohoto řešení je i vyznačení parkovacího místa pro osoby s průkazem ZTP, které bude vyznačeno na stávající ploše u zdravotního střediska.

- „Všestary-Lípa chodníky a vjezdy“. V tomto projektu se počítá s opravou chodníků, které by měly být vyřešeny kompletně včetně vjezdů a s odvodněním, které bude svedeno do kanalizace pod chodníkem.

 

Vzhledem k tomu, že rozpočty jednotlivých projektů budou předloženy dodatečně bude rozhodnutí o jejich realizaci následovat.

 

9) Obchodní projekt HK zpracoval studii „Všestary – rekonstrukce domku na veřejném pohřebišti“ (zaměření stávajícího stavu a finanční rozpočet). Na základě této studie je zpracován dle platných ceníků (s DPH 5 %) rozpočet možných kroků naložení s nemovitostí:

            a) demolice stávajícího objektu (přesun cca 6 km)            314.334,- Kč

            b) výstavba nového objektu                                             1,428.370,- Kč

                                                                                                     1,742.704,- Kč

            c) rekonstrukce stávajícího                                              1,696.189,- Kč

Na základě předloženého rozboru doporučuje projekční kancelář rekonstrukci objektu. Vzhledem k rozsahu investice bude objekt zatím udržován ve stávajícím stavu. K rekonstrukci objektu by bylo přistoupeno v rámci otevření některého z dotačních titulů, které podporují rozvoj bydlení.

 

10) v úterý 23.8. se sešli na základě investičních záměrů p.Miloše Capouška v lokalitě u hřbitova ve Všestarech ing.arch.Pavel Červený (zpracovatel studie investora), ing.arch.Emil Králík (zpracovatel ÚPO), ing.arch.ing.Pavel Doležal (zpracovatel zastavovací studie lokality V5 a V4) a Josef Macháček (starosta obce). P.Capoušek jako majitel pozemků má zájem o doplnění zbývajícího území mezi lokalitou V4 a V5 a hřbitovem a předkládá zastupitelstvu návrh zástavby tohoto území.

 

Hlasování o požadavku na doplnění pozemků mezi lokalitou V4 a V5 a hřbitovem ve Všestarech do další změny ÚPO Všestary:

                                                   pro .................................10

                                                   proti ................................ 0

                                                         zdržel se hlasování ……. 0

 

 

ZO vzalo na vědomí požadavek na doplnění pozemků mezi lokalitou V4, V5 a hřbitovem ve Všestarech do další změny ÚPO Všestary.

 

11) různé:

- starosta: byla podepsána smlouva o poskytnutí dotace z dílčího programu PRK-SPD 200504 „Program podpory obnovy cisternové techniky pro obce s jednotkami požární ochrany Královéhradeckého kraje“ ve výši 1,294.125,- Kč.

 

- starosta: s p.Tomáškem, dodavatelem stavebních prací při realizaci díla nástavba hasičské zbrojnice, byla podepsána smlouva, ve které byly zohledněny připomínky ZO a která byla zkonzultována s ing.Michalem Dernerem. Ve smlouvě byl akceptován požadavek dodavatele na zálohu ve výši 100.000,- Kč na nákup stavebního materiálu.

 

- starosta: Český svazu chovatelů, okresní organizace Hradec Králové, předložila žádost o finanční příspěvek nebo zakoupení poháru na uspořádání II.krajské výstavy drobného zvířectva, která se koná 17.9.2005 u příležitosti konání krajských dožínek.

 

Hlasování o poskytnutí příspěvku na konání II. krajské výstavy drobného zvířectva:

                                                   pro .................................  0

                                                   proti ................................10

                                                         zdržel se

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018