Usnesení ze dne 25.05.2006

zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- finančního a kontrolního výboru ze dne 20.5.2006.
- informaci p.Matějovského o jednání ve věci Sokolského cvičiště na Chlumu.
- úhradu za likvidaci velkoobjemového odpadu ve výši 26.611,- Kč.
- informaci o podmínkách při přemisťování válečných hrobů.

zastupitelstvo obce schvaluje:
- návrhy na opatření a doporučení, které jsou uvedeny v bodech 1.2., 2.2. a 3.2. zápisu z jednání finančního a kontrolního výboru ze dne 20.5.2006.
- návrh na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace obce Základní škola a mateřská škola, Všestary, kdy movitý majetek Obce Všestary bude příspěvkové organizaci darován.
- nabídku od společnosti Michaela Dočekalová, Zahradní architektura-Dětská hřiště na dodávku dětských hřišť do místních částí Všestary za 66.629,29 Kč, Bříza za 59.084,69 K a Lípa za 42.859,04 Kč.
- Závěrečný účet hospodaření Obce Všestary za rok 2005 s výhradami, jež vyplývají z popsaných nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce Všestary za rok 2005 a byla přijata následující opatření:
a) chybné účtování faktur provozních záloh přes účet 321.
opatření: faktur provozních záloh neúčtovat přes účet 321
zodpovídá: účetní obce termín: trvá stále
b) k záměně nákladových (opravy a udržování) účtů 410 a 420
opatření: opravy a udržování vést na účtu 410
zodpovídá: účetní obce termín: trvá stále
c) vydané faktury o neinvestičních nákladech na žáka nejsou vedeny přes
pohledávkový účet 311
opatření: vést vydané faktury o neinvestičních nákladech přes pohledávkový
účet 311
zodpovídá: účetní obce termín: trvá stále
d) výplaty zastupitelům nejsou vypláceny měsíčně.
opatření: zavést vyplácení odměn zastupitelům měsíčně.
zodpovídá: účetní obce termín: provedeno
e) na účtu 022 byl chybně zařazen projekt stavby kanalizace
opatření: převést položku z účtu 022 na účet 042
zodpovídá: účetní obce termín: provedeno
f) na účtu 022 byl chybně zařazen PC ACER, pianino, automatická váha, elektrická
pánev, chladící box, šlehací stroj.
opatření: převést položku z účtu 022 na účet 028
zodpovídá: účetní obce termín: provedeno
g) soupisy účtů 315, 321, 314 nemají náležitosti inventarizačních písemností
opatření: doplnit podpisové záznamy členů inventarizační komise.
zodpovídá: účetní obce termín: do 30.6.2006
h) nebyla doložena fyzická inventura účtů 112, 132 a 263 a dokladová inventura u
účtu 042.
opatření: doložit fyzická inventura účtů 112, 132 a 263 a dokladovou
inventuru u účtu 042.
zodpovídá: účetní obce termín: do 30.6.2006
i) v rámci syntetickému účtu 042 nejsou vytvořeny analytické účty.
opatření: u účtu 042 vytvořit analytické účty podle jednotlivých akcí.
zodpovídá: účetní obce termín: do 30.6.2006
- dohodu o náhradě dle zákona č.229/91 Sb., za nevydání nemovitosti čp.56 ve Všestarech mezi Obcí Všestary (povinná osoba) a paní Jarmilou Šimonovou, nar. 11.3.1955, bytem Lípa nad Orlicí 70, 517 21 Týniště nad Orlicí (osoba oprávněná).
- úhradu částky ve výši 157.262,- Kč opravu havárie na kanalizaci v Rosnicích.
- prodej pozemku p.č.39/1 v k.ú.Rosnice o výměře 146 m2, za cenu v místě obvyklou tj. 100,- Kč/m2.
- návrh smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na zřízení věcného břemene na pozemcích p.č.328/1, 321 a 150/13 v k.ú.Lípa u Hradce Králové pro uložení veřejné telekomunikační sítě mezi Českým Telecomem a.s. a Obcí Všestary za jednorázovou úhradu 161,- Kč.
- návrh smlouvy společnosti Eurotel Praha, spol.s r.o., o pronájmu nebytových prostor v budově I.stupně Základní školy a mateřské školy, Všestary, za nájemné ve výši 80.000,- Kč za rok a za paušální poplatek ve výši 2.000,- Kč za poskytování dalších služeb.
- příspěvek spol. DELTAX CZ, na uspořádání 7.ročníku TT víkendu ve výši 10.000,- Kč.
- nájemní smlouvu s p.Ladislavem Rumlem, o pronájmu nebytových prostor (zasedací místnost OÚ v Rozběřicích včetně soc.zázemí) za nájemné ve výši 400,- Kč/měs.na roční zkušební provoz .
- příspěvek SDH Rozběřice ve výši 1.000,- Kč/dítě na uspořádání letního soustředění mladých hasičů.
- příspěvek místním organizacím ve výši 50,- Kč/dítě na uspořádání dětských dnů ve všech místních částech Obce Všestary.

zastupitelstvo obce ukládá:
- starostovi zadat zpracování projektové dokumentace na chodník v části Všestary-Střezetice.
- starostovi jednat se SUS Královéhradeckého kraje ve věci vzájemného bezúplatného převodu pozemků o adekvátním poměru jejich výměr.
- starostovi zajistit konzultaci ve věci podmínek z hlediska budovy (rozvody el., vody, obklady a podlahy) pro další provoz cukrárny.
- starostovi v závislosti na výsledku jednání s TJ Sokol Všestary zahájit jednání o přípravě studie na Všesportovní areál Všestary.
- p.Matějovskému pokračovat v jednání se Sokolem Chlum o sokolském cvičišti.

 

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018