Usnesení ze dne 25.03.2004

Zápis

 

Ze zasedání Zastupitelstva obce (dále jen ZO) V š e s t a r y 

konaného dne 25.03.2004 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ Všestary

 

 přítomni: Černý František, ing.Derner Michal, Klinger Petr,

                 MUDr.Kovalská Renata, Macháček Josef ml., Macháček Josef st.,

                 Macháček Pavel, Mareš Josef, Matějovský Josef,     

                  ing.Šandera Pavel, Vecek Přemysl

 omluveni: Pešek Josef, Polívka František, Novák Stanislav, Geltner Vojtěch

 

        hosté: za OV Bříza Václavík  Josef

 omluveni: za OV Lípa Staněk Jiří

                               

Program:

1)      zahájení

2)      kontrola usnesení

3)      ZŠ Všestary – rekonstrukce školní jídelny

                           – neinvestiční náklady na žáka

                           – nákup vypalovací pece na keramiku

                           – rozpočet školy na rok 2004

4)      Obecně závazná vyhláška o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů žáka MŠ

5)      úhrada neinvestičních nákladů jiným zřizovatelům

6)      nátěry venkovního obložení krytého bazénu

7)      rekonstrukce izolací sprch v krytém bazénu

8)      výstavba chodníků a zpevněných asfaltových ploch

9)      úprava rozpočtu obce

10)  bezdrátový veřejný rozhlas

11)  projednání návrhu ÚPO Světí

12)  různé

13)  usnesení

14)  závěr

.......................................................................................................................................................

 

1)      zasedání zastupitelstva obce zahájil Josef Macháček ml. a konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů ZO a tím je jednání ZO usnášení se schopné. Zapisovatel, návrhová komise a ověřovatelé zápisu byli zvoleni na ustavujícím zasedání  ZO ze dne 14.11.2002. Vzhledem k omluvené nepřítomnosti ověřovatele zápisu p.Josefa Peška navrhl starosta jako dalšího ověřovatele zápisu p.Josefa Matějovského. Zápis ze zasedání ZO ze dne 19.02.2004 byl ověřen a vyvěšen dle § 14 Jednacího řádu ZO Všestary a nebyly k němu vzneseny žádné námitky. Dále byl přednesen program jednání ZO.

     

      Hlasování o dalším ověřovateli zápisu:

                                                   pro .................................10

                                                   proti ................................ 0

                                                   zdržel se hlasování ........... 1

 

             Hlasování o navrhovaném programu jednání:

                                                   pro .................................11

                                                   proti ................................ 0

                                                   zdržel se hlasování ........... 0

 

2)      kontrola usnesení:

-         starosta: dne 4.3.2004 se sešla komise pro posouzení zřizovací listiny ZŠ. Komise se dohodla, že pro červnové zasedání ZO bude připraven podklad, který ZO seznámí se skutečným tokem financí při změně zřizovací listiny. Tento materiál připraví místostarosta obce a ředitel ZŠ.

-         starosta: úřední hodiny OÚ Všestary byly prodlouženy ve středu z 15.30 hod do 17.00 hod

-         starosta: technická příprava řešení dešťové kanalizace nejenom v Rozběřicích bude řešena souběžně s oddělenou splaškovou kanalizací. Zadání projektové přípravy pro stavební řízení bude zadáno po předložení návrhu společnosti VAK HK a.s.

-         starosta: připomínky obyvatel obce Rozběřic budou postupně řešeny v návaznosti na další veřejná jednání ZO v dalších obcích

 

3)      základní škola Všestary:

-         na základě nálezu kontroly Krajské hygienické kontroly vyvolal ředitel ZŠ poptávkové řízení ve věci rekonstrukce ŠJ a zázemí tohoto provozu s dodávkou zařízení, aby celý provoz odpovídal nově platným požadavkům na stravovací služby. Nabídky pro tuto akci předložily:

                  - společnosti ZICH a spol.s.r.o. (předpokládaná cena 1,651.393,- Kč z čehož 1,030.332,- Kč dovybavení jednotlivých pracovních úseků a 621.061,- Kč stavebně technické práce – ceny jdou již uvažovány s předpokládanou DPH 19%)

                   - společnost TREFA spol.s.r.o.(výměna zařízení kuchyně dle předložených podkladů a jeho doplnění za 1.667.292,00 Kč bez DPH)

 

      Hlasování o využití nabídky ZICH a spol.s.r.o. na rekonstrukci ŠJ ve Všestarech :

                                                   pro .................................11

                                                   proti ................................ 0

                                                   zdržel se hlasování ........... 0

 

-         neinvestiční náklady na žáka (dále jen NNŽ) v ZŠ Všestary a jejich složkách po odečtení státního příspěvku na neinvestiční náklady na žáka (904,- Kč) byly předloženy ke schválení takto:

NNŽ ZŠ Všestary .................................. 3.500,- Kč

                        NNŽ MŠ Všestary ................................  4.485,- Kč

                        NNŽ MŠ Chlum ...................................  6.158,- Kč

 

      Hlasování o neinvestičních nákladech na žáka po odečtení státního příspěvku :

                                                   pro .................................11

                                                   proti ................................ 0

                                                   zdržel se hlasování ........... 0

 

-         žádost o zakoupení oválné vypalovací pece na keramiku pro potřeby ZŠ a jejich složek v ceně 49.882,- Kč. ZO souhlasí s nákupem při podílu na financování ze strany ZŠ (15,00 tis.Kč z rozpočtu ZŠ)

 

Hlasování o nákupu a způsobu financování vypalovací pece:

                                                   pro .................................11

                                                   proti ................................ 0

                                                   zdržel se hlasování ........... 0

 

           -   Základní škola Všestary předložila ke schválení rozpočet na rok 2004 ve výši 2.500,00 tis.Kč. ZO schvaluje rozpočet ZŠ Všestary snížený o částku 15,00 tis.Kč (vlastní zdroj na nákup vypalovací pece)

 

Hlasování o rozpočtu ZŠ Všestary ve výši 2.485,00 tis. Kč:

                                                   pro .................................11

                                                   proti ................................ 0

                                                   zdržel se hlasování ........... 0

 

4)      ZO schvaluje Návrh obecně závazné vyhlášky č.1/2004 obce Všestary o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, které jsou součástí Základní školy Všestary zřizované Obcí Všestary, s těmito úpravami:

-         v článku 3, odst.1 se ruší odst.písm.c) a d)

-         v článku 4 se ruší odst.4

-         platnost vyhlášky od 1.4.2004

 

Hlasování o článku 3, odst.1 se ruší odst.písm.c) a d) (způsob úhrady příspěvku):

                                                   pro .................................  8

                                                   proti ................................ 0

                                                   zdržel se hlasování ........... 3

 

Hlasování o článku 4 se ruší odst.4 (osvobození od placení příspěvku):

                                                   pro .................................11

                                                   proti ................................ 0

                                                   zdržel se hlasování ........... 0

 

Hlasování o platnost vyhlášky od 1.4.2004:

                                                   pro .................................11

                                                   proti ................................ 0

                                                   zdržel se hlasování ........... 0

 

Na základě této obecně závazné vyhlášky a schválených neinvestičních nákladů na žáka činí  měsíční příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol od rodičů: - MŠ Všestary .......................... 122,- Kč (1/11 z 30 % neinvestičních nákladů po odečtení státního příspěvku)

            - MŠ Chlum .............................  167,- Kč (1/11 z 30 % neinvestičních nákladů po odečtení státního příspěvku)

 

 5)   žádosti o úhradu neinvestičních nákladů na žáka:

       - První soukromá škola v Hradci Králové, s.r.o., Vocelova ul., podala žádost o finanční příspěvek v částce obvyklé

  

Hlasování o úhradě NNŽ První soukromé škola v Hradci Králové, s.r.o., Vocelova ul.:

                                                   pro .................................  0

                                                   proti ................................ 8

                                                   zdržel se hlasování ........... 3     

 

      - Město Nechanice zaslalo Smlouvu o hrazení neinvestičních nákladů ve výši 8.200,- Kč za dva žáky

 

Hlasování o úhradě NNŽ Městu Nechanice:

                                                   pro .................................11

                                                   proti ................................ 0

                                                   zdržel se hlasování ........... 0

 

- žádost o příspěvek na částečnou úhradu NNŽ v MŠ v Hradci Králové zaslala pí.Ivana Proboštová

 

Hlasování o příspěvek na částečnou úhradu NNŽ v MŠ v Hradci Králové:

                                                   pro .................................  0

                                                   proti ...............................10

                                                   zdržel se hlasování ......... 1

 

6)  na provedení nátěru venkovních dřevěných obkladů krytého bazénu předložili nabídku (ceny jsou uvedeny bez DPH):

      -     Josef Loskot, malířství natěračství, Třebechovice ................ 43.000,- Kč

      -         František Otčenáš, malířství natěračství,  Bříza .................... 89.235,- Kč

      -         Milan Pavlíček, Intermann, Hradec Králové ........................ 81.200,- Kč

      -         Jiří Dvořáček, natěračské práce, Česká Skalice .................. 86.100,- Kč

Rada obce doporučuje ZO ke schválení nabídku p.Františka Otčenáše

 

 Hlasování o nabídce na provedení natěračských prací na krytém bazénu p.Františkem  Otčenášem:

                                                   pro ................................ 11

                                                   proti ...............................  0

                                                   zdržel se hlasování ........... 0

 

7)  na provedení rekonstrukce izolace ve sprchách krytého bazénu předložili nabídku (ceny jsou uvedeny bez DPH):

-         František Vagenknecht, izolační systémy PVC, Hradec Králové .... 98.000,- Kč

-         Jan Pešl, stavební práce, Stěžírky ................................................... 133.280,- Kč

-         Ing.František Slezák-Delfín, Lhota pod Libčany ........................... 112.800,- Kč

Rada doporučuje ZO ke schválení nabídku p.Františka Vágenknechta

 

Hlasování o nabídce na provedení rekonstrukce izolací na krytém bazénu p.Františkem Vágenknechtem při dodržení následujících specifik:

-         záruční doba min.48 měsíců

-         při zajištění stavebního dozoru

-         po předložení a schválení technologie provedení izolací

                                                   pro ................................ 11

                                                   proti ...............................  0

                                                   zdržel se hlasování ........... 0

 

8)      starostou a místostarostou byly vytipovány úseky pro úpravu povrchů komunikací a výstavbu chodníků. Jednalo se o místní komunikaci na Chlumu kostel-rybník, ulička  potraviny-rybník a komunikace po hrázi rybníka. Pro výstavbu chodníků byly vytipovány úseky ve Všestarech od železničního přejezdu po ENERGETIKU a v Rosnicích od sušárny po křižovatku v obci. Na tyto úpravy předložily nabídky společnost:

- COLAS CZ a.s., Hradec Králové

- ZVČ s.r.o., Hradec Králové

- NOVOSTAV s.r.o., Hradec Králové

Pro úpravy uvedených ploch a dále i pro komunikaci ke hřbitovu a u bytovek čp.4 a čp.5 ve Všestarech bude zadána příprava projektové dokumentace, která je nutná pro poptávkové řízení. 

 

9)      úprava rozpočtu obce byla provedena v jednotlivých položkách rozpočtu.

      Rozpočet je na straně příjmové i výdajové vyrovnaný ve výši 12.638,00 tis.Kč

 

Hlasování o úpravě rozpočtu obce:

                                                   pro ................................ 11

                                                   proti ...............................  0

                                                   zdržel se hlasování ........... 0

 

10)  na montáž bezdrátového veřejného rozhlasu předložily:

-         Vegacom a.s., Hradec Králové, cenovou nabídku varovného informačního systému a návrh smlouvy o provedení díla v ceně 1,100.000,- Kč (při sazbě DPH 5%)

-         B PLUS TV a.s., Klimkovice, technicko ekonomickou studii a cenovou nabídkou pro rozhlasový a varovný systém ve výši 906.391,- (včetně 5% DPH)

-         Bártek-rozhlasy, Valašské Meziříčí, cenovou nabídku na bezdrátový rozhlas ve výši 830.414,60 Kč (včetně 5% DPH)

 

Hlasování o firmě Vegacom jako dodavateli bezdrátového rozhlasu (VISO 2002):

                                                   pro ................................ 11

                                                   proti ...............................  0

                                                   zdržel se hlasování ........... 0

 

 

11)  Magistrát města Hradec Králové, odbor hlavního architekta, předložil k posouzení Návrh zadání územního plánu obce Světí.

 

Hlasování o vyjádření k ÚPO Světí – ZO nemá námitek:

                                                   pro ................................ 11

                        

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018