Usnesení ze dne 24.6.2010

 (místo konání: zasedačka v místní části Rosnice)

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 108/2010: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary konaného dne 24. 6. 2010 
Hlasování o usnesení č. 108/2010: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0. – bylo schváleno
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 109/2010: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 24. 6. 2010 návrhovou komisi ve složení Ing. Lučický a p. Mareš.
Hlasování o usnesení č. 109/2010:pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

 
Hlasování o usnesení č. 110/2010:: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 2 – bylo schváleno.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13
Návrh usnesení č. 111/2010: ZO schvaluje doložku k zápisu ze zasedání ZO konaného dne 20. 5. 2010, kterou se opravuje text usnesení č. 100/2010, které správně zní: ZO pověřuje starostku uzavřením kupní smlouvy s Josefem a Miloslavou Peškovými na pozemkovou parcelou 577/3 v katastrálním území Rosnice a Zdeňkem a Marií Borovcovými na pozemkovou parcelu 577/4 v katastrálním území Rosnice.
Hlasování o usnesení č. 111/2010: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 14
Návrh usnesení č. 112/2010: ZO pověřuje radu obce schválením dodavatele díla „Oprava pláště hřbitovního domku ve Všestarech“ na podkladě doporučení investičního výboru a pověřuje starostku obce uzavřením smlouvy o dílo s vítězem soutěže.
Hlasování o usnesení č. 112/2010: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 14
Návrh usnesení č. 113/2010: ZO schvaluje na návrh pořizovatele ukončení Změny č. 4 Územního plánu obce Všestary.
Hlasování o usnesení č. 113/2010: pro 1, proti 10, zdržel se hlasování 3 – nebylo schváleno
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 14
Návrh usnesení č.114./2010: ZO schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2009 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2009 s výhradou nedostatků ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá tato opatření:
Odstranit dle „ Zprávy o výsledku přezkoumání obce za rok 2009“ – článek II, kde byly zjištěny tyto méně závažné chyby a nedostatky:
  • účet 018- chybně vedena změna Územního plánu ve výši 47.000,-- Kč- naúčtovat do nákladů, není technické zhodnocení
  • z účtu 041 převést nedokončený nehmotný majetek dle specifikace na majetkové účty
  • z účtu 042 odúčtovat pozemek, který je již zařazen na 031 – pozemky
  • zaúčtovat dopravní prostředek pro SDH Rozběřice v celkové hodnotě 693.438,19 Kč
  • na 021 ocenit a zaevidovat dle LV 10001 st.p. 30 k.ú. Rozběřice- pomník
Hlasování o usnesení č. 114/2010: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0. – bylo schváleno
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení č. 115/2010: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, kterým se příjmy zvyšují o 105.300,- Kč. 
Hlasování o usnesení č. 115/2010: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0. – bylo schváleno
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení č. 116/2010: Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemků p.p. č. 259/5 o velikosti 312 m2, a p.p. č. 245 o velikosti 2072 m2 vše v k.ú. Všestary za kupní cenu 200,- Kč za 1 m2, tj. celkem za 476.800,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 116/2010: pro 12, proti 2, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení č. 117/2010: ZO schvaluje vyhlášení záměru na prodej pozemku p.p. č. 239/1 v k.ú. o velikosti 147 m2. Na pozemku je uložena obecní dešťová kanalizace, pro kterou by muselo být zřízeno věcné břemeno ve prospěch obce. Zájemce předloží nabídkovou cenu.
Hlasování o usnesení č. 117/2010: pro 1, proti 10, zdržel se hlasování 3 – nebylo schváleno
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení č. 118/2010: Zastupitelstvo obce schvaluje zadat provedení výběrových řízení na dílo MŠ Všestary – Energeticky úsporná opatření společnosti RTS, a.s. IČ 25533843 za cenu 30.000Kč.
Hlasování o usnesení č. 118/2010: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0. – bylo schváleno
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č. 119/2010: ZO schvaluje úhradu faktur od dodavatelů:
Prois a.s. IČ 25943022 ve výši 561.000 Kč; IT-support s.r.o., IČ: 25274686 ve výši 10.800 Kč; Miroslav Kulich IČ 75301181 ve výši 2.294 Kč a IT-support s.r.o., IČ: 25274686 ve výši 11.910 Kč
Hlasování o usnesení č. 119/2010: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0. – bylo schváleno
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 120/2010: ZO schvaluje příspěvek pro Mateřské centrum Beránek (IČ 26568306) ve výši 3.160 Kč, SDH Chlum ve výši 3.000Kč, SDH Rosnice ve výši 2.500 Kč, SDH Rozběřice ve výši 7.000 Kč. Příspěvky budou poskytnuty z programu všestarských neziskovek.
Hlasování o usnesení č. 120/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0. – bylo schváleno
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 121/2010: ZO souhlasí s příspěvkem pro JSDHO Rosnice ve výši 864 Kč na pořízení identifikační tabule, pro Římskokatolickou farnost Všestary (IČ 64809838) ve výši 50.000 Kč na dokončení opravy fasády kostela Proměnění Páně na Chlumu, pro Komitét pro udržování památek z války roku 1866 (IČ: 00486345) ve výši 50.000 Kč, pro JSDHO Rosnice ve výši 25.000 Kč na pořízení hasičské stříkačky.
Hlasování o usnesení č. 121/2010: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0. –bylo schváleno
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 12.
Návrh usnesení č. 122/2010: ZO souhlasí s příspěvkem pro Společnost železniční výtopna Jaroměř (IČ: 48621919) ve výši 12.000 jako podíl na zajištění výletních parních a motorových vlaků v roce 2010.
Hlasování o usnesení č. 122/2010: pro 0, proti 7, zdržel se hlasování 5. – nebylo schváleno.
Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 123/2010: ZO akceptuje nabídku společnosti Highway Design, s.r.o., Jižní 870/2 Hradec Králové IČ: 275 13 351 na úpravu projektové dokumentace chodníků v místní části Rosnice za částku 10.800 Kč Vč. DPH.
Hlasování o usnesení č. 123/2010: pro 10, proti 0., zdržel se hlasování 0. –bylo schváleno
 
 

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018