Usnesení ze dne 24. 3. 2011

 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce Všestary

ze dne 24. 3. 2011 (místo konání: zasedací místnost SDH v místní části Rosnice)

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 53/2011: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary konaného dne 24.3.2011

Hlasování o usnesení č. 53/2011: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 54/2011: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 24.3.2011 návrhovou komisi ve složení Ing. Šandera a Ing. Derner.

Hlasování o usnesení č. 54/2011: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 2bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 55/2011: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 24.3.2011 jako ověřovatele zápisu p. Josefa Václavíka a p. Vladimíra Došela.

Hlasování o usnesení č. 55/2011: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 2bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 56/2001:  Zastupitelstvo obce ukládá vedení obce zajištění přihlášení obce do soutěže vesnice roku.

Hlasování o usnesení č. 56/2011: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10

Návrh usnesení č. 57/2011: ZO doplňuje návrhovou komisi o Ing. Jásenského po odchodu Ing. Šandery.

Hlasování o usnesení č. 57/2011: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 58/2011: Zastupitelstvo obce se seznámilo se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Všestary, IČ: 00269760 za rok 2010 Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, a pověřuje starostku přijetím opatření, a to i personálních k zajištění nápravy ve vedení účetnictví obce.

Hlasování o usnesení č. 58/2011: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 59/2011: Zastupitelstvo obce bere na vědomí

1) zápis o činnosti  Finančního výboru obce Všestary, k níž byl pověřen Zastupitelstvem obce usnesením č. 22/2011 schváleného dne 27.1.2011, které pověřuje finanční výbor kontrolou hospodaření podle §13 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb. v příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Všestary.

2) ZO pověřuje starostku obce v součinnosti s radou obce zajistit do zákonného termínu schvalování ZO Závěrečného účtu hospodaření obce Všestary za rok 2010 provedení auditu hospodaření Základní školy a mateřské školy, Všestary za období roku 2010 ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů 

3) ZO pověřuje starostku za součinnosti rady obce, FV, účetní obce prověřením souladu obsahu Zřizovací listiny, podle které je obec zřizovatelem příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Všestary s ustanoveními příslušných platných právních předpisů a případným návrhem změn, a to do termínu 30.9.2011

Hlasování o usnesení č. 59/2011: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno.

 

Přítomných před hlasováním 12

Návrh usnesení č. 60/2011: ZO schvaluje předložený návrh rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Všestary za rok 2010, a to ve výši 45.000,- Kč do fondu odměn a 36.729,46 Kč do rezervního fondu.

Hlasování o usnesení č. 60/2011: pro 11 proti 0 zdržel se hlasování 1 - bylo schváleno.    

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 61/2011: Zastupitelstvo obce ruší usnesení č. 44/2011 z 24.2.2011.

Hlasování o usnesení č. 61/2011: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

Přítomných před hlasováním 11

Návrh usnesení č. 62/2011: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy č. 10064383 „Energeticky úsporná opatření Mateřské školy Všestary“ o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí ze dne 18.02.2011 doručený dne 8.3.2011.

Hlasování o usnesení č. 62/2011: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 63/2011: ZO v tuto chvíli nesouhlasí s dalšími úpravami hřiště za budovou I. stupně ZS Všestary.

Hlasování o usnesení č. 63/2011: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12

Návrh usnesení č. 64/2011: ZO souhlasí se spojením úpravy cesty podél hřbitovní zdi a prostoru „hřiště“ za starou školou s úpravou prostoru před kostelem.

Hlasování o usnesení č. 64/2011: pro 7, proti 1, zdržel se hlasování 4  - nebylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 65/2011: ZO schvaluje jednací řád.

Hlasování o usnesení č. 65/2011: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 66/2011: ZO schvaluje doplnění kontrolního výboru o Ing. Radka Jásenského a p. Josefa Macháčka.

Hlasování o usnesení č. 66/2011: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 67/2011: Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce výběrem advokáta pro revizi vyhlášek v návaznosti na změny zákonných ustanovení.

Hlasování o usnesení č. 67/2011: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 68/2011: Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na nemovitosti parcelní číslo 376/26 a číslo 439/15 vše v katastrálním území Všestary dle  geometrického plánu pro rozdělení a změnu hranice pozemku, vymezení věcného břemene, číslo plánu: 303-223/2009, který vyhotovil Ing. Viktor Netušil, a který byl potvrzen Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové dne 23.06.2010 pod číslem 684/2010 od prodávajícího pana Miloslava Popelky.

Hlasování o usnesení č. 68/2011: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 69/2011: Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na nemovitosti evidované jako pozemky parcelní číslo st. 85/2 a parcelní číslo 24/3 v katastrálním území Rozběřice od pí. Marie Srdínkové.

Hlasování o usnesení č. 69/2011: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Návrh usnesení č. 70/2011: ZO schvaluje do návrhové komise Martina Hájka po odchodu Ing. Dernera.

Hlasování o usnesení č. 70/2011: pro 10, proti 0, zdržel se 1bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 71/2011: ZO schvaluje uvolnění částky 225.000,- Kč na výstavbu lesoparku ve Všestarech s tím, že bude za tuto částku proveden osev travou a zahájena výsadba zeleně a výstavba hlavní komunikace. Zakázka bude zadána z volné ruky.

Hlasování o usnesení č. 71/2011: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 72/2011: ZO schvaluje výměnu vozidla JSDHO Bříza v ceně 35.000,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 72/2011: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 73/2011: Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím příspěvku SDH Rozběřice ve výši 4.939,- Kč na uspořádání hasičského plesu.

Hlasování o usnesení č.73/2011: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 74/2011: ZO souhlasí s poskytnutím příspěvku pro OÚ Světí na obecní ples. 

Hlasování o usnesení č. 74/2011: pro 0, proti 11, zdržel se hlasování 0nebylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 75/2011: ZO schvaluje příspěvek 3.000,- Kč pro Dětský kroužek historického šermu – TESÁK na nákup kůží na výrobu doplňků středověkého oblečení.

Hlasování o usnesení č. 75/2011: pro 8, proti 2, zdržel se hlasování 1bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 76/2011: ZO schvaluje příspěvek 9.000,- Kč pro Společnost železniční výtopna Jaroměř na provoz parních výletních muzejních vlaků.

Hlasování o usnesení č. 76/2011: pro 0, proti 7, zdržel se hlasování 4nebylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 77/2011: ZO schvaluje znění smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce (zastoupená firmou MATEX HK s.r.o., IČ: 25968807) na pozemku č. 330/7 v k.ú. Lípa, č. smlouvy IV-12-2008063/VB/02 Lípa, Hejnová, p.č.3/2 – přípojka nn.

Hlasování o usnesení č. 77/2011: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 78/2011: ZO pověřuje starostku obce jednáním s firmou Hradecké služby, a.s. IČ25962973 ohledně podpisu nové smlouvy s cílem vyjednání rovnoprávných podmínek.

Hlasování o usnesení č. 78/2011: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 79/2011: ZO schvaluje pro zadání zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení v místních částech Bříza, Lípa firmu PROIS, a.s. IČ:25943022 a pověřuje starostku uzavření smlouvy o dílo s cenou 726.178,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 79/2011: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9

Návrh usnesení č. 80/2011: ZO souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projektovou dokumentaci pro stavební povolení na kanalizaci Bříza, Lípa.

Hlasování o usnesení č. 80/2011: Pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 81/2011: ZO Zastupitelstvo obce schvaluje úhradu faktur:

Zdeněk Kulhánek – voda-topení-plyn, IČ: 86894196 – 10.074,- Kč (Bazén – výměna trojcestného ventilu na klima-jednotce, předělání ventilu na přívod vody v kotelně – dopouštění vody do topení),

Kamenoprůmysl Hradec Králové, s.r.o., IČ: 47450207 – 10.000,- Kč (pamětní deska „Energeticky úsporná opatření MŠ Všestary“,

Jan Strnad, IČ: 72879904 – 19.353,- Kč (oprava vodovodu – bytový dům Bříza čp. 54),

8D a.s., IČ: 27047156 – 31.074,- Kč (2ks houpadel pro naše MŠ včetně dopravy a odborné montáže),

PIA CZ spol. s r.o. o.z. Hradec Králové, IČ: 47124652 – 295.460,- Kč (osobní automobil Škoda Octavia Tour),

Stanislav Stejskal – DOPRAVNÍ PROJEKCE, IČ: 15586677 – 7.560,- Kč (projektové práce na akci „Všestary - chodník ke Střezeticím“).

Hlasování o usnesení č. 81/2011: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018