Usnesení ze dne 24. 2. 2011

 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce Všestary

ze dne 24. 2. 2011 (místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu ve Všestarech)

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 30/2011: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary konaného dne 24.2.2011.

Hlasování o usnesení č. 30/2011: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.


Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 31/2011: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 24.2.2011 návrhovou komisi ve složení Ing. Pavel Šandera a Ing. Michal Derner.

Hlasování o usnesení č. 31/2011: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 2bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 32/2011: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 24.2.2011 jako ověřovatele zápisu MVDr. Michala Nováka a p. Přemysla Vecka. 

Hlasování o usnesení č. 32/2011: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 2bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 33/2011: ZO schvaluje doložku k zápisu ze zasedání ZO konaného dne 27. 1. 2011 a označuje pozemek citovaný v usnesení č. 6/2011 jako pozemek par. č. 106/3. Správné znění: Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku par. č. 106/3 v k.ú. Všestary, na pronájem pozemku nájemci s účelem využití pro výsadbu zeleně.

Hlasování o usnesení č. 33/2011: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 34/2011: ZO schvaluje rozpočet ZŠ a MŠ Všestary na rok 2011 jako vyrovnaný ve výši 2.736 tisíc Kč na straně příjmů i výdajů.

Hlasování o usnesení č. 34/2011: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 35/2011: ZO bere na vědomí rezignaci členů kontrolního výboru Ing. Jásenského a pí. Beňové ke dni 23.2.2011.

Hlasování o usnesení č. 35/2011: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 36/2011: ZO schvaluje Ing. Dernera jako předsedu kontrolního výboru. 

Hlasování o usnesení č. 36/2011: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 2bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 37/2011: ZO schvaluje výměnu oken v domě čp. 129 ve Všestarech.

Hlasování o usnesení č. 37/2011: pro 12 proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 38/2011: ZO schvaluje vypsání záměru na pronájem domu čp. 129 ve Všestarech na dobu určitou čtyř let. Minimální cena měsíčního nájemného pro podání je 10.000,-Kč (bez energií). Součástí ceny pronájmu je užívání zahrady a dvou garáží.

Hlasování o usnesení č. 38/2011: pro 12 proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 39/2011: ZO schvaluje ukončení smlouvy o nájmu bytu v čp. 35 ve Všestarech ze dne 30.4.2008 dohodou k 28.2.2011.

Hlasování o usnesení č. 39/2011: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 40/2011: ZO schvaluje vypsání záměru na pronájem bytu v domě čp. 35 ve Všestarech na dobu určitou tři roky. Minimální cena měsíčního nájemného pro podání je 3.500,-Kč (bez energií).

Hlasování o usnesení č. 40/2011: pro 12 proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 41/2011: ZO schvaluje vypsání záměru na pronájem prodejny čp. 2 v Rozběřicích na dobu určitou pěti let. Minimální cena měsíčního nájemného pro podání je 5.000,-Kč (bez energií).

Hlasování o usnesení č. 41/2011: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 42/2011: ZO pověřuje starostku obce jednáním o odkoupení pozemku parc.č. 149/59 v k.ú. Lípa.

Hlasování o usnesení č. 42/2011: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 43/2011: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy č. 09037923 (škola) o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí a pověřuje starostku jejím podpisem.

Hlasování o usnesení č. 43/2011: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 44/2011: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy č. 10064383 (školka) o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí a pověřuje starostku jejím podpisem.

Hlasování o usnesení č. 44/2011: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 45/2011: ZO schvaluje úpravu prostoru zasedací místnosti a přilehlého sociálního zařízení.

Hlasování o usnesení č. 45/2011: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 46/2011: ZO souhlasí s nákupem nového vozu pro správu OÚ v ceně do 335.000,-Kč.

Hlasování o usnesení č. 46/2011: pro 9, proti 2, zdržel se hlasování 1bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 47/2011: ZO ukládá starostce zahrnout do smlouvy o právu provést stavbu se společností H.F.C a.s. podmínku, že Obec nepřevezme komunikace, jejich údržbu a osvětlení komunikací uvnitř řešené lokality za předpokladu neprůjezdnosti komunikací (slepé ulice). Osvětlení komunikací v řešené lokalitě nebude napojeno z veřejného osvětlení v majetku Obce.

Hlasování o usnesení č. 47/2011: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 48/2011: Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím příspěvku SDH Rosnice, IČ: 64807941 v celkové výši 7.500,- Kč, a to ve výši 6.500,- Kč na upořádání hasičského plesu a příspěvek 1.000,- Kč na uspořádání dětského karnevalu, s poskytnutím příspěvku SDH Všestary ve výši 6.000,- Kč na uspořádání hasičského plesu.

Hlasování o usnesení č. 48/2011: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 49/2011: ZO schvaluje příspěvek pro C. k. řadový pěší pluk č. 18.

Hlasování o usnesení č. 49/2011: pro 0, proti 12, zdržel se hlasování 0nebylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 50/2011: ZO schvaluje dar na záchranu bývalé cihelny Šárovcově Lhotě ve výši 2.000,-Kč 

Hlasování o usnesení č. 50/2011: pro 4, proti 4, zdržel se hlasování 4nebylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 51/2011: Zastupitelstvo obce schvaluje úhradu faktur:

Ing. Viktor Netušil – GEOPLAN, IČ: 60140186 (p.Turek) - 6.100,- Kč (zaměření přístavby hasičské zbrojnice v Rozběřicích, a souhlasné prohlášení o úpravě hranice),

REKOS S+D s.r.o., IČ: 25974149  - 155.832,- Kč (zateplení základu a soklu na mateřské školce Všestary),

Ladislav Srdínko, IČ: 43477194 - 1.980,- Kč (práce na mateřské školce ve Všestarech)

Ladislav Srdínko, IČ: 43477194 - 5.592,- Kč (oprava přechodu na Lípě)

Ing. Zdeněk Hrouda, IČ: 67480659 - 10.800,- Kč (zaměření objektu školky Chlum)

Hlasování o usnesení č. 51/2011: pro 12 proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 52/2011: ZO schvaluje vyhlášení výběrového řízení na zpracovatele návrhu technicko-ekonomické studie na zneškodňování odpadních vod v místní části Chlum za účelem zjištění nejekonomičtější varianty.

Hlasování o usnesení č. 52/2011: pro 10, proti 1, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018