Usnesení ze dne 24. 11. 2011

 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce Všestary

ze dne 24. 11. 2011 (místo konání: Místní část Lípa, Hospoda U Čendy, autobazar)

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 201/2011: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary konaného dne 24.11.2011.

Hlasování o usnesení č. 201/2011: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.


Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 202/2011: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 24.11.2011 návrhovou komisi ve složení p. Macháček a p. Václavík.

Hlasování o usnesení č. 202/2011: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 203/2011: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 24.11.2011 jako ověřovatele zápisu paní Čapková a pan Jaroslav Došel.

Hlasování o usnesení č. 203/2011: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 204/2011 – Zastupitelstvo obce na základě provedené kontroly usnesení ruší usnesení č. 18/2011.

Hlasování o usnesení č. 204/2011. Pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 205/2011 – Zastupitelstvo obce na základě provedené kontroly usnesení ruší usnesení č. 42/2011.

Hlasování o usnesení č. 205/2011. Pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 206/2011 – Zastupitelstvo obce na základě provedené kontroly usnesení ruší usnesení č. 95/2011.

Hlasování o usnesení č. 206/2011. Pro 3, proti 4, zdržel se hlasování 2. – nebylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 207/2011: Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem kupní smlouvy  (prodávající Ing. Vladimír Dědek, kupující Obec Všestary) na ideální ½ p.p. 64 v k.ú. Lípa u Hradce Králové za celkovou kupní cenu 187.350,- Kč a pověřuje starostku jejím podpisem.

Hlasování o usnesení č. 207/2011: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 208/2011: Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem směnné smlouvy se Zemědělským družstvem Všestary, IČ: 00124087 na pozemky: pozemek parcelní  číslo st. 83/3-zastavěná plocha a nádvoří o výměře 883 m2 a parcelní číslo 311/1 – ostatní plocha o výměře 440 m2, zapsané na LV č. 10001 vedeném Katastrálním úřadem v Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové pro obec Všestary, k.ú. Rozběřice nabývá do výlučného vlastnictví ZD Všestary za pozemek č. 24/6-ostatní plocha o výměře 1344 m2, který vznikl rozdělením pozemků parc. č. 24/1-ostatní plocha o výměře 3.658 m2 zapsaného na LV č. 149 vedeného Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové pro Obec Všestary, k.ú. Rozběřice geometrickým plánem č. 152-31/2010 vyhotoveným Ing. Viktorem Netušilem – GEOPLAN, Nerudova čp. 198, Hradec Králové odsouhlasený Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové dne 11.7.2011 pod č. 844/2011, pozemek 24/6  nabývá do výlučného vlastnictví Obec Všestary, IČ: 00269760. Na vyrovnání ceny nemovitostí doplatí Obec Všestary částku 2.520,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 208/2011: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 209/2011: Zastupitelstvo obce pověřuje k účasti na valné hromadě Mikroregionu obcí památkové zóny 1866 konané dne 2.12.2011 tyto zástupce: Ing. Fof, JUDr. Zlatohlávková, Ing. Jásenský, p. Vecek, p. Macháček, p. Štefanka.

Hlasování o usnesení č. 209/2011: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 210/2011: Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce dokončením projektu na úpravu prostranství před kostelem ve Všestarech a podáním žádosti o dotaci na jeho realizaci.

Hlasování o usnesení č. 210/2011: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 211/2011: Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek z titulu Všestarské neziskovky pro SDH Rozběřice ve výši 8.570,- Kč na drakiádu, vánoční dílnu a mikulášskou nadílku a pro SDH Všestary částku 8.000,- Kč na adventní trhy, divadélko pro děti a mikulášskou nadílku.

Hlasování o usnesení č. 211/2011: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.


Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 212/2011: Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek z titulu Všestarské neziskovky pro Šachový klub Lípa ve výši 6.400,- Kč na ceny do Turnaje pro příchozí.

Hlasování o usnesení č. 212/2011: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 213/2011: Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím příspěvku AFK Probluz na nákup tréninkového vybavení pro mládežnické družstvo ve výši 9 x 500,- Kč (na člena bydlícího v našich obcích) v celkové výši 4.500,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 213/2011: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 214/2011: Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek pro TJ ZORA Praha, IC 41186427 pro slabozraké sportovce ve výši 500,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 214/2011: pro10 , proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 215/2011: Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení faktur: 

Ing. Zdeněk Hrouda, IČ: 67480659, částka 41.400,- Kč, zpracování projektu-Energeticky úsporná opatření OÚ Všestary č.p. 35,  

COLAS CZ, a.s., IČ: 26177005, částka 364.068,- Kč, oprava cesty v místní části Rosnice,

Nová CIDLINA, a.s., IČ: 26662779, částka 20.000,- Kč, zpracování žádosti o dotaci k projektu „Kanalizace Všestary“.

Hlasování o usnesení č. 215/2011: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 216/2011: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 9 – zvýšení na straně příjmů o 239.400,- Kč, zvýšení na straně výdajů o 239.400,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 216/2011: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018