Usnesení ze dne 24.11.2005

Zastupitelstvo obce Všestary bere na vědomí:

- usnesení z minulého ZO trvá
- pořádání obecního turnaje ve fotbale v termínech 15. a 29.1.2006

Zastupitelstvo obce Všestary schvaluje:

- nákup nemovitosti čp.2 v Rozběřicích – prodejna potravin, za nabídnutou cenu 650.000,- Kč včetně zařízení.
- poskytnutí finanční podpory Oblastní charitě Červený Kostelec ve výši 10.000,- Kč.
- novou „Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů“, č.OS20050003643, ev.č.70/0450 se společnosti EKOKOM.
- příspěvek Centru sociální pomoci a služeb o.p.s., za služby poskytované našim občanům, na částečnou úhradu nákladů, ve výši 5.625,- Kč za poskytované služby.
- odkoupení pozemku p.č.78/1 a 78/2 v k.ú.Všestary u Hradce Králové o celkové výměře 242 m2 za cenu v místě obvyklou tj. 100,- Kč/m2.
- schvaluje sponzorský dar pro Dětský dům v Nechanicích ve výši 10.000,- Kč na nákup dodávkového automobilu.
- Obecně závaznou vyhlášku č.1/2005 o úpravě volného pohybu psů a dalších domácích
zvířat na území obce.
- Provozní řád veřejných pohřebišť ve Všestarech.
- Provozní řád veřejných pohřebišť na Chlumu.
- Směrnici č.1/2005 o podpisových vzorech.
- Směrnici č.2/2005 pro provedení inventarizace za rok 2005.
- Zřizovací listinu Školské rady při Základní škole a mateřské škole, Všestary.
- Volební řád Školské rady při Základní škole a mateřské škole, Všestary.
- rozpočtové provizorium na rok 2006, které je ve výši 1/12 schváleného rozpočtu obce Všestary na rok 2005.
- jmenování ing.Michala Dernera a p.Josefa Matějovského do Školské rady při Základní škole a mateřské škole, Všestary, za zřizovatele příspěvkové organizace Základní škola a mateřské škola, Všestary.
- příspěvek pro DSO Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 ve výši 422.847,- Kč na zakoupení kompaktního traktoru KUBOTA pro naši obec.
- nákup zimního paketu v hodnotě 157.247,- Kč pro malotraktor KUBOTA, který bude na základě smlouvy o výpůjčce provozován Obcí Všestary.
- na rok 2006 nákup letního paketu v hodnotě 257.751,- Kč pro malotraktor KUBOTA, který bude na základě smlouvy o výpůjčce provozován Obcí Všestary.
- příspěvky na mikulášskou nadílku ve výši 50,- Kč na jedno dítě. Příspěvky budou proplaceny na základě daňových dokladů a v počtech dle evidence obyvatel do 15 let.
- prodej ideální poloviny pozemku p.č.259/1 v k.ú.Všestary u Hradce Králové, TJ Sokol Všestary za cenu 50,- Kč/m2.
- delegáty na Valnou hromadu DSO Mikroregion obcí Památkové zóny 1866, a to Josefa Macháčka ml., Josefa Macháčka st., Petra Klingera, Františka Černého a Stanislava Nováka
- odstoupení pí.Marie Zdražilové z finančního a kontrolního výboru
- doplnění finančního a kontrolního výboru novým členem, p.Josefem Matějovským.

Zastupitelstvo obce Všestary pověřuje:

- dalším jednáním s JUDr.Rosvitou Ševčíkovou ve věci přípravy kupní smlouvy o prodeji ideální poloviny pozemku p.č.259/1 v k.ú.Všestary u Hradce Králové.

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018