Usnesení ze dne 24.08.2006

Usnesení,
které schválilo zastupitelstvo Obce Všestary na svém zasedání dne 24.08.2006
při účasti 12 zastupitelů z 15 (80 %).
Zasedání zastupitelstva Obce Všestary
se uskutečnilo od 19.00 hodin v zasedací místnosti SDH v Rosnicích.

ZO bere na vědomí:
- výpověď sl.Moniky Toobolkové ze smlouvy o pronájmu nebytových prostor.

ZO schvaluje:
- námitku proti bodu č.2 v zápisu z jednání ZO ze 27.7.2006 a provedení úpravy na webových stránkách obce.
- předložený program pro své jednání.
- úhradu faktury společnosti Josef Munzar-Ekostav ve výši 28.744,50 Kč za rekonstrukci dlažby u kostela ve Všestarech.
- návrh smlouvy o spolupráci č.2/2006, mezi Obcí Všestary a Komitétem pro udržování památek z války roku 1866, kdy se komitét zavazuje zřídit 1 zastávku na trase „Naučná stezka-Josefov-Smiřice-Chlum“ a obec uhradí podíl na zřízení ve výši 11.500,- Kč.
- dodatek č.1 ke SOD č.SEVER/PA/2OO6/024 mezi Obcí Všestary a společností COLAS CZ, a.s., o navýšení ceny díla o 305.495,- Kč a úhradu vystavených faktur v celkové výši 1,638.094,- Kč.
- dodatek č.1 ke SOD č.SEVER/PA/2OO6/023 mezi Obcí Všestary a společností COLAS CZ, a.s., o navýšení ceny díla o 26.674,3,- Kč a úhradu vystavených faktur v celkové výši 586.127,- Kč.
- záměr o prodeji pozemku p.č.73/2 v k.ú.Všestary, který byl oddělen geometrickým plánem č.264-1132/2006.
- záměr o pronájmu nebytových prostor v areálu krytého bazénu za účelem provozování kadeřnictví.
- nabídku na opravu střech v Rozběřicích na hasičské zbrojnici a prodejně potravin za cenu 230,- Kč/m2, nabídnutou spol.František Vágenknecht-IZOLACE.
- finanční výpomoci svazku obcí „Mikroregion obcí Památkové zóny 1866“, ve výši 267.581,- Kč na dokončení projektu.
- nákup přívěsu SMA30B pro přepravu komunální techniky za cenu 58.876,- Kč.
- pronájem nebytových prostor pí.Marii Srdínkové v budově čp.2 v Rozběřicích za účelem provozování prodeje potravin s měsíčním nájemným ve výši 1.500,- Kč.
- nákup 8 ks pracovních oděvů PS II pro SDH Rozběřice.

ZO nemá námitek:
- proti předloženému zadání ÚPO Střezetice.

ZO ruší:
- v programu a v zápisu z jednání ZO ze dne 27.7.2006 bod č.2 jednání ZO.

ZO pověřuje:
- starostu obce projednat se spol.Ekostav cenu za dílo chodník v areálu ZŠ Všestary II.stupeň.

ZO ukládá:
- starostovi provést úpravu na webových stránkách obce v zápisu z jednání ZO ze dne 27.7.2006 a   to výmazem bodu č.2 v programu jednání a v samotném zápisu.
- starostovi zadat zpracování studie na úpravu nádvoří u bytovek čp.4 a 5 ve Všestarech.
- starostovi svolat jednání ve věci cvičiště Sokola Chlum.

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018