Usnesení ze dne 23.7.2009

 

(místo konání: Všestary- zasedací místnost obecního úřadu )
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č. 194/2009: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary ze dne 23. 7. 2009. 
Hlasování o usnesení č. 194/2009: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č. 195/2009: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary ze dne 23. 7. 2009 návrhovou komisi ve složení p. Josef Mareš a Ing. Božena Skořepová.
Hlasování o usnesení č. 195/2009: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č. 196/2009: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary ze dne 23. 7. 2009 jako ověřovatele zápisu p. Jana Martínka a p. Josefa Peška.
Hlasování o usnesení č. 196/2009: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č. 197/2009: ZO schvaluje nabídku společnosti Projekční kancelář - Ing. arch. Jan Zima (IČ: 15589854) na zhotovení projektové dokumentace a zajištění stavebního povolení na zateplení a výměnu oken v budově 2. stupně základní školy ve Všestarech ve výši 45.220 Kč.
Hlasování o usnesení č. 197/2009: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č. 198/2009: ZO souhlasí s podáním žádosti o dotaci do Operačního programu Životní prostředí, 3.2.1 Realizace úspor energie na projekt „Základní škola Všestary - Zateplení a výměna oken budovy 2. stupně č.p.57“ a pověřuje radu obce schválením spolufinancování z prostředků obce, nebo z úvěru podle výše spoluúčasti.
Hlasování o usnesení č. 198/2009: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č. 199/2009: ZO schvaluje nabídku společnosti Vanderlaan na zhotovení projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na zateplení a zajištění stavebního povolení na „Realizaci energetických úspor budovy mateřské školy a školní jídelny ve Všestarech“ a zhotovení energetického auditu ve výši 71.400 Kč vč. DPH.
Hlasování o usnesení č. 199/2009: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č. 200/2009: ZO souhlasí s podáním žádosti o dotaci do Operačního programu Životní prostředí, 3.2.1 Realizace úspor energie na projekt „Energeticky úsporná opatření mateřské školy Všestary“ a pověřuje radu obce schválením spolufinancování z prostředků obce, nebo z úvěru podle výše spoluúčasti.
Hlasování o usnesení č. 200/2009: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č. 201/2009: Zastupitelstvo obce Všestary po projednání návrhu Změny č.3 Územního plánu obce (dále jen ÚPO) Všestary předloženého odborem hlavního architekta Magistrátu města Hradec Králové
I.       o v ě ř u j e
souladZměny č.3 ÚPO Všestary s Politikou územního rozvoje České republiky a s územně plánovací dokumentací vydanou Královéhradeckým krajem – dle přiloženého Odůvodnění Změny č.3 ÚPO Všestary, zpracovaného pořizovatelem dle § 53, odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů    - zastupitelstvo obce Všestary neshledalo žádný rozpor
II. s o u h l a s í s vyhodnocením výsledků projednání Změny č.3 ÚPO Všestary zpracovaným pořizovatelem
III.    v y d á v á
podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č.7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů - ve spojení s ustanovením § 188 odst. 4 stavebního zákona Změnu č.3 Územního plánu obce Všestary.
Hlasování o usnesení č. 201/2009: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č. 202/2009: Zastupitelstvo obce Všestary, ve vazbě na vydanou Změnu č.3 Územního plánu obce Všestary s o u h l a s íse záměrem umístění, resp. realizace souboru staveb areálu archeopark všestaryna pozemcích ve vlastnictví obce :p.č.422/2 – část (ostatní plocha), p.č.343/1-část (trvalý travní porost), p.č.343/4-část (trvalý travní porost), 316/13-část (orná půda), vše v k.ú. Všestary.
Hlasování o usnesení č. 202/2009: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č. 203/2009: ZO schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vozidla Transporter VW na obec pro SDH Rozběřice a pověřuje starostku jejím podpisem.
Hlasování o usnesení č. 203/2009: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č. 204/2009: ZO schvaluje úhradu faktur: Pavel Vlček – VSV Elektronic, IČ: 12954578, v částce 65.000 Kč; Kamenoprůmysl Hradec Králové, s.r.o., IČ: 47450207, v částce 233.865 Kč; Jiří Smetiprach, IČ: 12975209, v částce 11.650,10 Kč; N-PROJEKT s.r.o., Hradec Králové, IČ 64255522 v částce 12.515 Kč; VODIZOL, s.r.o.,Kocbeře 180, IČ 259 29 828 v částce 615.918 Kč; CityPlan s.r.o IČ: 47307218 v častce 33.320 Kč; M-STAV HK s.r.o., IČ 26003589 v částce 100.880 Kč; Zámečnictví Všestary 132- Jaroslav Došel IČ: 10468510 v částce 116.842,50 Kč.
Hlasování o usnesení č. 204/2009: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č. 205/2009: ZO schvaluje
  • příspěvek pro SDH Chlum ve výši 2.681,- Kč na úhradu nákladů spojených s výletem dětí do ZOO a to na úkor částky na spolkovou činnost
  • příspěvek pro SDH Chlum ve výši 4.000,- Kč na uspořádání „Sousedského posezení“ dne 29.8.2009 a to na úkor částky na spolkovou činnost
příspěvek pro SDH Chlum ve výši 2.580 Kč na uspořádání dětského dne a to z rozpočtu v rámci položky 5529, o.z 111 Příspěvky dětem.
Hlasování o usnesení č. 205/2009: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 11.
Návrh usnesení č. 206/2009: ZO schvaluje provedení výměny okna v budově ZŠ společností UNIWIN Pražská 21, Velim IČ 66496837 za cenu 7.959 Kč.
Hlasování o usnesení č. 206/2009: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
 

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018