Usnesení ze dne 23. 6. 2011

 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce Všestary

ze dne 23. 6. 2011 (místo konání: Zasedací místnost Obecního úřadu ve Všestarech)

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 124/2011: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary konaného dne 23.06.2011

Hlasování o usnesení č. 124/2011: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 125/2011: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 23.06.2011 návrhovou komisi ve složení Ing. Šandera, Ing. Svoboda

Hlasování o usnesení č. 125/2011: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 2bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 126/2011: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 23.06.2011 jako ověřovatele zápisu  p. Václavík, p. Pešek

Hlasování o usnesení č. 126/2011: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 2bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 127/2011: ZO souhlasí s návrhem na předsedu kontrolního výboru pana Josefa Macháčka.

Hlasování o usnesení č. 127/2011: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 128/2011: ZO souhlasí s předloženým návrhem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. EP-12-20011469/VB/01.

Hlasování o usnesení č. 128/2011: pro10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 129/2011: Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o provedené veřejnosprávní kontrole v Základní a mateřské škole Všestary a pověřuje finanční výbor jejím rozborem. Zastupitelstvo obce ukládá vedení obce připravit návrh nové zřizovací listiny a v případě potřeby vydat směrnice. 

Hlasování o usnesení č. 129/2011: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 130/2011: Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že závěrečný účet obce byl vyvěšen fyzicky na úřední desce obecního úřadu a zároveň v elektronické podobě od 8.6. do 23.6.2011. Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet za rok 2010 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 s výhradou nedostatků ve zprávě uvedených a bere na vědomí, a to s výhradou nedostatků ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá tato opatření: Odstranit dle „Zprávy o výsledku přezkoumání obce za rok 2010“.

Část D (§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.

1. Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) členům zastupitelstva chybně krácena odměna při skončení funkčního období, opravit tento rozdíl do nejbližšího období (opraveno do mezd za měsíc březen) zodpovídá: účetní obce Jitka Kolovratníková   

2. Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) na účtech časového rozlišení opravit jeho výši

 termín: 30.6.2011                  zodpovídá: účetní obce Jitka Kolovratníková

 na dohadných účtech doúčtovat do správné výše dotace vztahující se k akci „Zateplení a výměna oken budovy 2. stupně ZŠ Všestary“ a „Energeticky úsporná opatření mateřské školy Všestary“

 termín: 30.6.2011                  zodpovídá: účetní obce Jitka Kolovratníková

Část D (§ 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.

1. zjištěné rozdíly na stavech majetku a závazků proúčtovat do účetního období, ve kterém jsou zjišťovány – rozdíly roku 2010 proúčtovat na SU 408

termín: do 30.6.2011              zodpovídá: účetní obce: Jitka Kolovratníková         

2. finanční hospodaření obce provádět se schváleným rozpočtem, rozpočtová opatření provádět průběžně

termín: do 30.6.2011             zodpovídá: účetní obce Jitka Kolovratníková

Hlasování o usnesení č. 130/2011: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11

Návrh usnesení č. 131/2011: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4 – zvýšení na straně příjmů o 30.000,- Kč a zvýšení na straně výdajů o 460.000,- Kč.

Hlasování o usnesení č. 131/2011: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 132/2011: ZO souhlasí s podřezáním objektu MŠ na Chlumu a pověřuje paní starostku oslovením minimálně 3 dodavatelů na tyto práce. Na základě předložených nabídek pověřuje radu obce výběrem vítězné firmy. Na základě výběru dodavatele ZO pověřuje starostku obce uzavřením smlouvy o dílo.

Hlasování o usnesení č. 132/2011: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 133/2011: ZO souhlasí s předloženou cenovou nabídkou pana Ing. Hroudy na projektovou dokumentaci na zateplení školky na Chlumu ve výši 34.800,- Kč. Dále souhlasí s cenovou nabídkou na energetický audit pana Ing. Štěchovského ve výši 30.000,- Kč. Pověřuje paní starostku uzavřením smluv o dílo na tyto práce.

Hlasování o usnesení č. 133/2011: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 134/2011: ZO pověřuje paní starostku zajištěním firmy, která zpracuje žádost o dotaci na zateplení MŠ na Chlumu a vystavením objednávky na tyto práce.

Hlasování o usnesení č. 134/2011: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 135/2011: ZO souhlasí s předloženou cenovou nabídkou pana Ing. Hroudy na projektovou dokumentaci na zateplení OÚ Všestary ve výši 41.400,- Kč. Dále souhlasí s cenovou nabídkou na energetický audit pana Ing. Štěchovského ve výši 30.000,- Kč. Pověřuje paní starostku s uzavřením smluv o dílo na tyto práce.

Hlasování o usnesení č. 135/2011: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 136/2011: ZO pověřuje paní starostku zajištěním firmy, která zpracuje žádost o dotaci na zateplení OÚ Všestary a vystavením objednávky na tyto práce.

Hlasování o usnesení č. 136/2011: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 137/2011: Zastupitelstvo obce akceptuje Královéhradeckým krajem IČ: 70889546, zaslaný návrh „Dodatku č. 1 ke smlouvě č. RR/2010/082-SDH/MV/3 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro rok 2010 ze dne 9.12.2010 (dále jen „smlouva o poskytnutí dotace)“ a pověřuje starostku jeho podpisem.

Hlasování o usnesení č. 137/2011: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12
Návrh usnesení č. 138/2011: Zastupitelstvo obce schvaluje nejlevnější předloženou nabídku Ing. Karla Žačka, IČ:43474438 v částce 173.661,40 Kč na podříznutí čp. 54 Bříza a pověřuje starostku uzavřením smlouvy o dílo.

Hlasování o usnesení č. 138/2011: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 2bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 12

Návrh usnesení č. 139/2011: Zastupitelstvo obce pověřuje vedení obce prověřením potřeby zpracování projektové dokumentace pro účely vodoprávního řízení, v kladném případě pak zadáním projektu dle nabídky Ing. Javůrka a pověřuje paní starostku dojednáním ceny.

Hlasování o usnesení č. 139/2011: pro 12, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 11
Návrh usnesení č. 140/2011: Zastupitelstvo obce  vyhlašuje záměr na pronájem v domě čp. 54 v k.ú. Bříza. Nájemné 5.000,- Kč bez energií na dobu určitou 5 let s možností ukončit nájem dohodou.

Hlasování o usnesení č. 140/2011: pro 11, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 141/2011: Zastupitelstvo obce vyhlašuje záměr pronajmout dům č.p. 129 ve Všestarech s minimálním podáním nájemného 6.000,- Kč bez energií, na dobu určitou 5 let s možností ukončit nájem dohodou.

 Hlasování o usnesení č. 141/2011: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8

Návrh usnesení č. 142/2011: ZO povoluje SDH Rozběřice vybudování zpevněného chodníku k hasičské zbrojnici za podmínek uvedených v jejich žádosti.

Hlasování o usnesení č. 142/2011: Pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8
Návrh usnesení č. 143/2011: Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši  4.000,- Kč SDH Bříza na úhradu divadelního představení

Hlasování o usnesení č. 143/2011: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8
Návrh usnesení č. 144/2011: ZO souhlasí s poskytnutím příspěvku Nohejbalovému klubu Bříza 1.400,- Kč na opravu travnatého povrchu hřiště ve Bříze.

Hlasování o usnesení č. 144/2011: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8
Návrh usnesení č. 145/2011: ZO schvaluje příspěvek na nákup antuky ve výši 20.000,- Kč pro TJ Sokol Všestary.

Hlasování o usnesení č. 145/2011: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8
Návrh usnesení č. 146/2011: ZO souhlasí s příspěvkem ve výši 50.000,- Kč Farnosti Všestary na opravy Kostela Nejsvětější Trojice ve Všestarech.

Hlasování o usnesení č. 146/2011: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 8
Návrh usnesení č. 147/2011: ZO schvaluje úhradu předložených faktur:

ARCHITEP s.r.o., IČ: 25951745 – částka 11.900,- Kč – (doplatek za dokumentaci – změna č.2 územního plánu (částka 47.600,- Kč byla uhrazena v roce 2008)), Miroslav Borys, IČ: 72886935 - částka 5.400,- Kč (za výrobu cedulí – zákaz vstupu psů), Jaroslav Došel, IČ: 10468510 (za opravu multikáry, úpravu Felicie, výrobu kanálových roštů, opravu vrat) částku 39.403,20 Kč, Ing. Marie Suková, IČ: 14558289 (za veřejnosprávní kontrolu v ZŠ) částku 10.000,- Kč, Dále předložena rekapitulace opravy prostor na obecním úřadě.

Hlasování o usnesení č. 147/2011: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018