Usnesení ze dne 23.4.2009

 

(Místo konání:  v zasedací místnosti obecního úřadu ve Všestarech)

 
 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 9.
Návrh usnesení č. 110/2009: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary ze dne 23. 4. 2009 návrhovou komisi ve složení p. Josef Macháček a p. Josef Mareš.
Hlasování o usnesení č. 110/2009: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 9.
Návrh usnesení č. 111/2009: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary ze dne 23. 4. 2009. 
Hlasování o usnesení č. 111/2009: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 9.
Návrh usnesení č. 112/2009 : ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary ze dne 23. 4. 2009 jako ověřovatele zápisu p. Jaroslava Došela a p. Petra Gabriela.
Hlasování o usnesení č. 112/2009: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 9.
Návrh usnesení č. 113/2009: ZO schvaluje uveřejnění nabídky na pronájem bazénu v regionálním tisku (Hradecké noviny, MF Dnes, Právo) v pátečních vydáních.
Hlasování o usnesení č. 113/2009: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 9.
Návrh usnesení č. 114/2009: ZO uděluje pověření finančnímu výboru k provedení kontroly hospodaření ZŠ podle §13 odst.1 zákona č.320/2001 sb. a §15 zákona č.552/1991 sb. o státní kontrole.
Hlasování o usnesení č. 114/2009: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 9.
Návrh usnesení č. 115/2009: ZO ruší usnesení č.76/2009, čímž se obnovuje sběr starého papíru v ZŠ s frekvencí 4 x ročně.
Hlasování o usnesení č. 115/2009: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 9.
Návrh usnesení č. 116/2009: ZO pověřuje Ing. Dernera a Ing. Šanderu zjištěním stavu v obytném domě ve Bříze č.54. a předložením zprávy o tom na příštím zasedání ZO.
Hlasování o usnesení č. 116/2009: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 9.
Návrh usnesení č. 117/2009: ZO schvaluje:
·     příspěvek ve výši 50.000,- Kč Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 v roce 2009 na údržbu památek,
·     příspěvek ve výši 3.940,- Kč na nákup cen do tomboly SDH Rozběřice na úkor částky pro spolkovou činnost,
·     nákup 1 ks kontejneru v nejvyšší hodnotě 35.700,- Kč (cena včetně DPH) pro JSDHO Chlum,
·     příspěvek ve výši 1.000,- Kč na nákup lampionů pro SDH Rosnice na úkor částky pro spolkovou činnost,
·     příspěvek ve výši 2.000,- Kč pro Dětský kroužek historického šermu Tesák na nákup materiálu (drátu) pro výrobu replik drátěných košil.
Hlasování o usnesení č. 117/2009: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 9.
Návrh usnesení č. 118/2009: ZO schvaluje nákup 7 ks kalhot od firmy Požární bezpečnost s.r.o., IČ: 27660940 za 37.169,- Kč pro JSDHO Chlum.
Hlasování o usnesení č. 118/2009: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 9.
Návrh usnesení č. 120/2009: Zastupitelstvo obce schvaluje nákup 2000 ks cihel v částce 6.000,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 120/2009: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 9.
Návrh usnesení č. 121/2009: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh p. Jiřího Šubrta na pořízení změny územního plánu pro p.č. 305/3 a 89/8 a st. p. č. 55 a 57 v KÚ Lípa. Předmětem je stanovení regulativu umožňujícího výrobu – truhlářství v rámci stávajících funkčních ploch označených jako „zóna živočišné výroby“ Změna bude pořízena na náklady navrhovatele jako samostatná změna č. 6 ÚPO.
Hlasování o usnesení č. 121/2009: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 9.
Návrh usnesení č. 122/2009: Zastupitelstvo obce rozhodlo o pořízení nového územního plánu Obce Všestary. který bude řešit také podněty a návrhy podané v souvislosti s Výzvou fyzickým a právnickým osobám na území Obce Všestary, jež byla schválena usnesením zastupitelstva obce č. 64/2009.
Pořizovatelem územního plánu bude Magistrát města Hradec, tj. úřad územního plánování, dle § 6 odst. 1, písm. c) stavebního zákona, a schvaluje zastupitele Ing. Michala Dernera – místostarostu obce jako určeného zastupitele k pořízení nového Územního plánu obce Všestary a ukládá mu spolupracovat s úřadem územního plánování ve věci tohoto územního plánu.
Hlasování o usnesení č. 122/2009: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 9.
Návrh usnesení č. 123/2009: Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy č. IV-12-2004439/VB/5 o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy č. IV-12-2004439/VB/3 o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene v předloženém znění a pověřuje starostku jejich podpisem.
Hlasování o usnesení č. 123/2009: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 9.
Návrh usnesení č. 124/2009: Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Smlouvu o zřízení věcného břemene č. Net/OSNM/297/2009 mezi Obcí Všestary jako povinným, VČP Net, s.r.o. Hradec Králové, Pražská třída 485,PSČ 500 04, IČ: 274 95 949 jako oprávněným a p. Romanem Hynkem nar. 26. 12. 1962 bytem Všestary 54, PSČ 503 12, jako investorem v předloženém znění a pověřuje starostku jejím podpisem.
Hlasování o usnesení č. 124/2009: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 9.
Návrh usnesení č. 125/2009: Zastupitelstvo obce schvaluje zadání zpracování oddělovacích geometrických plánů pro oddělení pozemků od stávajících parcel pro plánovanou stavbu chodníků u vlastníků, kteří souhlasí s prodejem. Firma GON Hradec Králové, a.s., IČ: 25275666 zpracuje dokumentaci v max. ceně 29.340 Kč.
Hlasování o usnesení č. 125/2009: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 9.
Návrh usnesení č. 126/2009: Zastupitelstvo obce schvaluje nákup 4 ks betonových laviček s trnem za cenu 1500 Kč / kus s umístěním dle požadavků SDH Bříza. Lavičky budou spojeny se zemí pevným základem, což zajistí SDH Bříza svépomocí.
Hlasování o usnesení č. 126/2009: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 9.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo Obce Všestary schvaluje prodej drtiče větví 465A do komisního prodeje, prostřednictvím obstaravatele VITAL TECH.
Hlasování o usnesení č. 127/2009: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 9.
Návrh usnesení č. 128/2009: Zastupitelstvo Obce Všestary schvaluje nákup travní sekačky značky GT53 SH GCV 190 HW v hodnotě 14.990 Kč.
Hlasování o usnesení č. 128/2009: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 8.
Návrh usnesení č. 129/2009: Zastupitelstvo Obce Všestary schvaluje Městem Nechanice předloženou smlouvu o hrazení neinvestičních nákladů připadajících na žáka ve výši 6.750,- Kč a pověřuje starostku jejím podpisem.
Hlasování o usnesení č. 129/2009: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 9.
Návrh usnesení č. 130/2009: Zastupitelstvo obce souhlasí s nákupem a instalací informačního systému v obci Všestary dle předloženého návrhu.
Hlasování o usnesení č. 130/2009: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
Přítomných zastupitelů před hlasováním 9.
Návrh usnesení č. 131/2009: Zastupitelstvo obce deleguje zástupce obce na VH mikroregionu p. Štefanku, p. Dvořáka, p. Vecka, a p. Geltnera.
Hlasování o usnesení č. 131/2009: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

 
 

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018