Usnesení ze dne 23.11.2006

Usnesení ZO č.12/2006:
ZO si vyhrazuje právo rozhodovat o částkách nižších, než stanovených v ustanovení
§ 85 písm. b), c), f), g) a i), zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění.

Usnesení ZO č.13/2006:
ZO schvaluje program jednání zasedání ZO ze dne 23.11.2006.

Usnesení ZO č.14/2006:
ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary ze dne 23.11.2006 MVDr.Michal Novák a p.Josef Pešek jako ověřovatele zápisu a návrhovou komisi ve složení ing.Michal Derner, ing.Pavel Šandera.

Usnesení ZO č.15/2006:
ZO bere na vědomí vyjádření ing.Osvalda Kašpara k předložené fakturaci za chodník od nového parkoviště ke krytému bazénu.

Usnesení ZO č.16/2006:
ZO schvaluje na období 2006-2010 jednací řád zastupitelstva obce.

Usnesení ZO č.17/2006:
ZO ruší směrnici č.1/2005 o podpisových vzorech a schvaluje novou č.4/2006.

Usnesení ZO č.18/2006:
ZO schvaluje ing.Michala Dernera a p.Jaroslava Došla jako členy finančního a
kontrolního výboru.

Usnesení ZO č.19/2006:
ZO zřizuje osadní výbory v místních částech Bříza a Chlum a určuje počet členů osadního výboru na 3.

Usnesení ZO č.20/2006:
ZO schvaluje rámcový plán práce na volební období 2006-2010: projekt „Všestary - Kanalizace a ČS“; úpravu veřejného prostranství ve Bříze (náves a chodníky); oprava hřbitovního domku ve Všestarech; sluneční kolektory na bazén; dokončení PD na opravu chodníků ve Všestarech (od zdravotního střediska po ZŠ I.st.; zpracování PD chodníků ve Všestarech na směrem na Střezetice a příjezdové cesty ke hřbitovu ve Všestarech; zahájit výběrové řízení na zpracování PD na opravu místní komunikace a chodník z Rosnic do Všestar, chodník v Rozběřicích (od 35/I. po prodejnu potravin), chodníky na Lípě (u 35/I. a dokončení směrem na Čistěves); dokončení akce „Dětská hřiště“ (Chlum, Rosnice a Rozběřice); pokračování na PD projektu „Informační centrum a Archeopark“ ve Všestarech; pokračovat v přípravě studie „Všesportovního areálu“ ve Všestarech; prodloužení veřejného osvětlení v Rozběřicích v uličce k lokalitě RO1 a směrem na Neděliště, ve Všestarech směrem na Střezetice; modernizace základní školy II.stupeň (zateplení budovy, výměna oken, regulace topení, ..) a vybudování ateliéru v prostorách půdy.

Usnesení ZO č.21/2006:
ZO bere na vědomí předložený zápis z jednání finančního a kontrolního výboru ze dne 8.10.2006 a schvaluje doporučení týkajícího se vrácení čerpaného příspěvku na stravování starostou obce.

Usnesení ZO č.22/2006:
ZO ukládá starostovi předložit návrh směrnice o zařazení majetku a směrnici o sociálním fondu.

Usnesení ZO č.23/2006:
ZO ukládá starostovi obce zajistit pravidelnou měsíční konzultaci v oblasti účetnictví.

Usnesení ZO č.24/2006:
ZO schvaluje neuvolněnému členu zastupitelstva za výkon funkce místostarosta, měsíční odměnu ve výši 10.000,- Kč.

Usnesení ZO č.25/2006:
ZO schvaluje neuvolněnému členu zastupitelstva za výkon funkce člen rady, měsíční odměnu ve výši 1.580,- Kč.

Usnesení ZO č.26/2006:
ZO schvaluje neuvolněnému členu zastupitelstva za výkon funkce předseda výborů nebo komisí měsíční odměnu ve výši 1.410,- Kč.

Usnesení ZO č.27/2006:
ZO schvaluje neuvolněnému členu zastupitelstva za výkon funkce člen výboru nebo komise měsíční odměnu ve výši 1.210,- Kč.

Usnesení ZO č.28/2006:
ZO schvaluje neuvolněnému členu zastupitelstva měsíční odměnu ve výši 450,- Kč.

Usnesení ZO č.29/2006:
ZO schvaluje měsíční odměnu předsedovi osadního výboru ve výši 450,- Kč.

Usnesení ZO č.30/2006:
ZO schvaluje odměnu určenému zapisovateli za provedený zápis ze zasedání zastupitelstva obce ve výši 500,- Kč.

Usnesení ZO č.31/2006:
ZO schvaluje výplatu odměn neuvolněným zastupitelům od 2.11.2006 dle funkčního zařazení, které bylo schváleno ustavujícím zasedáním zastupitelstva obce Všestary. Členům zastupitelstva , kteří byli zvoleni do funkcí na zasedání dne 23.11.2006 schvaluje výplatu odměn od 1.12.2006.

Usnesení ZO č.32/2006:
ZO bere na vědomí úhradu dílčích faktur v celkové výši 680.670,50 Kč.

Usnesení ZO č.33/2006:
ZO bere na vědomí náklady na pořízení dětský hřišť v následujících konečných částkách: Bříza za 66.981,- Kč; Lípa za 52.154,- Kč a ve Všestary za 75.583,- Kč.

Usnesení ZO č.34/2006:
ZO jmenuje p.Josefa Macháčka jako zástupce Obce Všestary do správní rady DSO „Mikroregion obcí Památkové zóny 1866“ a dále jmenuje p.Přemysla Vecka, p.Josefa Peška, ing.Pavla Šanderu a p.Josefa Štefanku do valné hromady DSO.

Usnesení ZO č.35/2006:
ZO bere na vědomí „Smlouvu o výpůjčce“ na věci použité pro vybudování a
rekonstrukci míst veřejného přístupu k internetu a bezdrátového rozhlasu v rámci projektu „Veřejná internetizace a rozhlas obcí Památkové zóny 1866“, mezi DSO a Obcí, kdy je veškeré zařízení do 21.11.2010 poskytnuto k užívání bezplatně.

Usnesení ZO č.36/2006:
ZO bere na vědomí „Smlouvy o souhlasu“ s umístěním koncového zařízení bezdrátového rozhlasu v rámci projektu „Veřejná internetizace a rozhlas obcí Památkové zóny 1866“, mezi Obcí Všestary a pí.Marií Hrdou, Lípa 33, a mezi Obcí Všestary a p.Antonínem Neumanem, Rosnice-Bor 66 s platností do 21.11.2010.

Usnesení ZO č.37/2006:
ZO schvaluje v rámci projektu „Veřejná internetizace a rozhlas obcí Památkové zóny 1866“, provozní řád místa veřejného přístupu k internetu pro místa v areálu krytého bazénu a Obecního úřadu.

Usnesení ZO č.38/2006:
ZO bere na vědomí úhradu příspěvků DSO v celkové výši 320.491,50 Kč na dokončení úseku 10-14 (Neděliště-Chlum) v rámci projektu „Cyklistické stezky mikroregionu obcí památkové zóny 1866“.

Usnesení ZO č.39/2006:
ZO schvaluje příspěvek ve výši 15.000,- Kč na činnost Šachového klubu Lípa.

Usnesení ZO č.40/2006:
ZO schvaluje příspěvek ve výši 10.000,- Kč na akci Parní vlak Hradec Králové-
Všestary společnosti Deltax CZ Všestary.

Usnesení ZO č.41/2006:
ZO schvaluje příspěvek ve výši 10.000,- Kč na provoz Hospicu Anežky České v Červeném Kostelci.

Usnesení ZO č.42/2006:
ZO schvaluje příspěvek na mikulášskou nadílku ve výši 50,- Kč na dítě do 15 let dle platné evidence obyvatel Obce Všestary. Příspěvek bude proplacen po předložení platných daňových dokladů s uznatelnými náklady

Usnesení ZO č.43/2006:
ZO schvaluje příspěvek ve výši 5.000,- Kč „Komitétu pro udržování válečných památek z války roku 1866“ na vydání obrazového knižního průvodce po naučné stezce prusko-rakouské války 1866.

Usnesení ZO č.44/2006:
ZO schvaluje ZO pověřuje Josefa Macháčka, starostu obce, zastupováním obce na mimořádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., která se koná 6.12.2006 v sídle Královéhradeckého kraje.

Usnesení ZO č.45/2006:
č.35 - ZO bere na vědomí rozhodnutí Rady města Nechanice o úhradě neinvestičních nákladů
za žáka ZŠ Všestary v roce 2006 ve výši 4.200,- Kč.

Usnesení ZO č.46/2006:
č.36 - ZO bere na vědomí příkaz starosty obce k provedení inventarizace majetku obce dle
směrnice č.2/2006 o inventarizaci.

Usnesení ZO č.47/2006:
ZO bere na vědomí dílčí výsledky jednání s majiteli pozemků, které budou dotčeny
stavbou kanalizačního přivaděče projektu „Všestary-Kanalizace a ČS“, a pověřuje starostu uzavřením smlouvy o smlouvě budoucích na zřízení věcného břemene (kanalizačního výtlečného řádu) za jednorázovou úhradu ve výši 12.000,- Kč se spolumajiteli pozemku p.č.407/22 v k.ú. Plotiště nad Labem.

Usnesení ZO č.48/2006:
ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí služeb – úklid sněhu mezi Obcí Všestary a
ZD Všestary za hodinovou sazbu 500,- Kč/hod.

Usnesení ZO č.49/2006:
ZO schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2007 ve výši 1/12 schváleného rozpočtu
Obce Všestary na rok 2006.

Usnesení ZO č.50/2006:
ZO schvaluje rozšíření sběru separovaných komodit o nápojové kartony-tetrapacky.

Usnesení ZO č.51/2006:
ZO bere na vědomí výpověď p.Ladislava Rumla ze smlouvy o pronájmu nebytových
prostor v budově hasičské zbrojnice-velká zasedací místnost, k 30.10.2006.

Usnesení ZO č.52/2006:
ZO schvaluje vyhlášení záměru o pronájmu nebytových prostor v budově hasičské zbrojnice-velká zasedací místnost.

Usnesení ZO č.53/2006:
ZO pověřuje na základě předložené nabídky na elektromateriál zajištěním výstavby prodloužení veřejného osvětlení k čp.4 a čp.5 ve Všestarech.

Usnesení ZO č.54/2006:
ZO bere na vědomí vypršení pracovní smlouvy s p.Zdeňkem Vajnerem a jeho přechod do pracovního poměru na dobu neurčitou.

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018