Usnesení ze dne 23.10.2008

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary ze dne 23.10.2008 jako ověřovatele zápisu JUDr. Zuzanu Zlatohlávkovou a Ing. Boženu Skořepovou a návrhovou komisi ve složení Ing. Michal Derner a Ing. Martin Lučický.
Hlasování o usnesení č. 198/2008: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO schvaluje navržený program pro zasedání zastupitelstva obce dne 23.10.2008 v tomto znění:
1) Zahájení
2) Kontrola usnesení
3) Z jednání IK
4) Projekt na modernizaci budovy II. st. ZŠ
5) Různé
6) Neprojednané body na minulém zasedání ZO a zpráva FV o úhradách faktur
7) Připomínka obyvatel čp. 4 ve Všestarech
8) Všestarské neziskovky a jiné
9) Dopravní obslužnost
10) Žádost, o zpevnění komunikace
11) Kolektory na bazénu
12) Žádost o prodej pozemku
13) Závěr
Hlasování o usnesení č. 199/2008: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 279/27 v k.ú. Lípa u Hradce Králové o výměře 18 m2 manželům Libor a Jana Rejmánkovi za 200,- Kč/m2.
Hlasování o usnesení č. 200/2008: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO pověřuje k jednání s majiteli pozemků pro všesportovní areál „Sokolovna“ p. Macháčka a MVDr. Nováka.
Hlasování o usnesení č. 201/2008: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO rozhodlo o změně koncepce odkanalizování Obce Všestary z přivaděče splaškových vod do Hradce Králové na odkanalizování pomocí vlastních čistíren odpadních vod. Hlasování o usnesení č. 202/2008: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 1 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO schvaluje žádost p. Špalka o změnu funkčního využití pozemku p.č.235/9 (dle geometrického plánu č.101-63/2008) v k.ú.Bříza z orné půdy na plochu určenou k zastavění do změny územního plánu č. 2 za podmínky, že tato změna nebude mít negativní vliv na lhůty pro její schválení.
Hlasování o usnesení č. 203/2008: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO ukládá starostovi zajistit zapracování změny koncepce odkanalizování Obce Všestary do vlastních ČOV do změny územního plánu č.2.
Hlasování o usnesení č. 204/2008: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO projednalo přípravu projektů „Energetické úspory ZŠ Všestary“ a „Přístavba a stavební úpravy základní školy v obci Všestary č. p. 57 – budovy II. stupně“ k předložení do Operačního programu Životní prostředí a Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.
Hlasování o usnesení č. 205/2008: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO schvaluje finanční závazky Obce Všestary na spolufinancování projektů „Přístavba a stavební úpravy základní školy v obci Všestary čp.57 - budovy II.stupně“ ve výši 7,5 % z celkových uznatelných (způsobilých) výdajů projektu (ROP) a „Energetické úspory ZŠ Všestary“ ve výši 10 % z celkových uznatelných (způsobilých) výdajů projektu (OPŽP).
Hlasování o usnesení č. 206/2008: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO ukládá starostovi Obce, zapracovat finanční závazky do rozpočtu a rozpočtového výhledu Obce Všestary na rok 2009.
Hlasování o usnesení č. 207/2008: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO schvaluje zrušení usnesení 165/2007, které je nic neříkající.
Hlasování o usnesení č. 208/2008: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO ukládá starostovi informovat bez zbytečného odkladu členy zastupitelstva o všech skutečnostech týkajících se rychlostní komunikace (jejího rozšíření) R35.
Hlasování o usnesení č. 209/2008: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO schvaluje částku 80.000 Kč na úhradu úprav vozu MITSUBISHI L300, 2,5 4WD, RZ 3H9 3561 pro JSDHO Chlum. Částka bude zařazena do rozpočtu Obce na rok 2009 jako účelová.
Hlasování o usnesení č. 210/2008: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO souhlasí s úhradou faktur od: Garda města Hradec Králové (IČ: 52194903) ve výši 8.000,- Kč za zapůjčení mobilních WC; N-Projekt s.r.o. (IČ: 64255522) ve výši 33.950,- Kč za projektovou dokumentaci na přístavbu hasičské zbrojnice v Rozběřicích; Fa Milan Roušal-zednické práce (IČO 69886318) ve výši 98.204,- Kč provedené stavební práce v nebytových prostorách v čp.53 ve Všestarech; František Skořepa-vodoinstalace (IČO: 65724445) ve výši 9.420,- Kč za úpravy vodoistalace a odpadů spojené se stavebními pracemi v nebytových prostorách v čp.53 ve Všestarech; Ladislav Srdínko (IČO: 43477194) ve výši 24.301,- Kč za úpravy elektroistalace spojené se stavebními pracemi v nebytových prostorách v čp.53 ve Všestarech; Centrum evropského projektování a.s. (IČ: 27529576) ve výši 17 850,- Kč za vedení projektu „Energetické úspory ZŠ Všestary“ a ve výši 17 850,- Kč za vedení projektu „Přístavba a stavební úpravy základní školy v obci Všestary čp.57 - budovy II.stupně“; Projekční kancelář-Ing.arch.Jan Zima (IČ: 15589854) ve výši 333.200,- Kč za zpracování projektové dokumentace pro provedené stavby; ATM-zemní práce s.r.o. (IČ: 25966073) ve výši 14 756 Kč za revitalizaci koryta vodního toku Olšovka; Vegacom a.s. (IČO: 25788680) ve výši 15.910,- Kč za servis veřejného rozhlasu; Ladislav Suchánek, C.K.Haló (IČ: 10472517) ve výši 3 000,-Kč za inzerci v Kulturním měsíčníku.
Hlasování o usnesení č. 211/2008: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO schvaluje předložené vyúčtování za opravu kanalizace v Rozběřicích ve výši 54.468.80 Kč.
Hlasování o usnesení č. 212/2008: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO ukládá finančnímu výboru provést kontrolu banky a pokladny za rok 2008, hospodaření střediska bazén, projednat návrh rozpočtu Obce na rok 2009 a projednat dílčí přezkoumání hospodaření Obce Všestary za rok 2008 Krajským úřadem Královehradeckého kraje.
Hlasování o usnesení č. 213/2008: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO rozhodlo ve věci „Návrh řešení“ podaného dopisem ze dne 28.8.2008 manžely Nečasovými nesouhlasit s návrhem vydržení pozemku a řešit narovnání hranic pozemku odprodejem.
Hlasování o usnesení č. 214/2008: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 14.
Návrh usnesení: ZO ukládá investiční komisi provést zadávací podmínky na zhotovení všestarských zastávek.
Hlasování o usnesení č. 215/2008: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO souhlasí s zřízením věcného břemene mezi Obcí Všestary, VČP Net s.r.o. (IČ: 27495949) a p.Romanem Hynkem na pozemek p.č.302 v k.ú.Lípa u Hradce Králové dle KN za jednorázovou úhradu ve výši 108,- Kč.
Hlasování o usnesení č. 216/2008: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO schvaluje příspěvek pro AFK Probluz (IČ: 62695525) ve výši 500,- Kč na žáka z evidence našich obyvatel.
Hlasování o usnesení č. 217/2008: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 13.
Návrh usnesení: ZO schvaluje příspěvek 15.000,- Kč pro Šachový klub Lípa (IČ: 49334662) na činnost klubu v roce 2008.
Hlasování o usnesení č. 218/2008: pro 13, proti 0, zdržel se hlasování 0 – bylo schváleno.

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018