Usnesení ze dne 23.05.2013

 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce Všestary

ze dne 23. 05. 2013 (místo konání: Zasedací místnost Obecního úřadu ve Všestarech)

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9

Návrh usnesení č. 52/2013: ZO schvaluje program zasedání ZO Všestary konaného dne 23.05.2013

Hlasování o usnesení č. 52/2013: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 53/2013: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 23.05.2013 návrhovou komisi ve složení Ing. Svoboda a pan Macháček.

Hlasování o usnesení č. 53/2013: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

Přítomných zastupitelů před hlasováním 9
Návrh usnesení č. 54/2013: ZO schvaluje pro zasedání ZO Všestary konaného dne 23.05.2013  jako ověřovatele zápisu pan Vladimír Došel, pan Pešek.

Hlasování o usnesení č. 54/2013: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 55/2013: Zastupitelstvo obce zrušuje vyhlášku obce Všestary č. 3/2004 – o místním poplatku za využívání veřejného prostranství.

Hlasování o usnesení č. 55/2013: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 56/2013: Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5 přijaté radou obce dne 13.5.2013.

Hlasování o usnesení č. 56/2013: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 57/2013: Zastupitelstvo obce pověřuje vedení obce zajištěním cenové nabídky na opravu západní části hřbitovní zdi na Chlumu v k.ú. Lípa.

Hlasování o usnesení č. 57/2013: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 1bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 58/2013: Zastupitelstvo obce pověřuje vedení obce zajištěním cenových nabídek na opravu hřbitovních zdí ve Všestarech.

Hlasování o usnesení č. 58/2013: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 59/2013: Zastupitelstvo obce pověřuje starostku podpisem smlouvy s vítězem výběrového řízení na Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Chlum.

Hlasování o usnesení č. 59/2013: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10
Návrh usnesení č. 60/2013: Zastupitelstvo obce akceptuje návrh smlouvy o zřízení věcného břemene č. EP-12-20011469/VB/01 Všestary, FATO, p.č. 149/8 – přeložka knn na pozemku č. 413/1 v k.ú. Všestary a pověřuje starostku jejím podpisem.

Hlasování o usnesení č. 60/2013: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10

Návrh usnesení č. 61/2013: Zastupitelstvo obce schvaluje následující příspěvky z programu všestarské neziskovky:

·         Nohejbal klub Bříza – 5.000,- Kč na náklady s uspořádáním turnaje, který se bude konat 25.5.2013

·         TJ Sokol Všestary – 7.238,- Kč jednalo se o akce Dětského karnevalu, Josef s pomlázkou, turnaj v Petanque a volejbalového turnaje mužů a žen

Hlasování o usnesení č. 61/2013 Pro 10, proti 0, zdržel se 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 10

Návrh usnesení č. 62/2013: Zastupitelstvo obce souhlasí s úhradou provedené geodetické práce ve výši 23.595,- Kč TJ Sokol Všestary, IČ 45978743.

Hlasování o usnesení č. 62/2013. Pro 10, proti 0, zdržel se 0 - bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním 10

Návrh usnesení č. 63/2013: Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení faktur:

·         TESMEN společnost s r.o., IČ: 455 37 232, Olešnice 191, 549 41 Červený Kostelec, částka: 404.337,- Kč oprava střešního pláště Bříza 54

·         Martin Štefanka, IČ: 728 78 291, Lípa 36, 503 12 Všestary, částka: 11.800,- Kč, mříž k zamezení přístupu pod schodiště v budově obecního úřadu  

·         Ing. Zdeněk Hrouda, IČ: 67480659, Všestary 199, 503 12 Všestary, částka: 12.100,- Kč projektová dokumentace pro provedení pasportu Obecního úřadu ve Všestarech

·         Ing. Zdeněk Hrouda, IČ: 67480659, Všestary 199, 503 12 Všestary, částka 26.620,- Kč projektová dokumentace Hasičská zbrojnice Lípa

·         Ing. Jiří Otčenášek, IČ: 493 33 887, SNP 612, 500 03 Hradec Králové, částka: 3.800,- Kč, posouzení statika k opravě hřbitovních zdí Chlum, Všestary

·         Aleš Turek, IČ: 674 51 837, částka 8.328,- Kč, Otakarova 517, 508 01 Hoříce v Podkrkonoší, určení hranice pro stavbu plotu – zahrada č.p. 54 Bříza

·         PLANNING ART, s.r.o.,IČ: 28815351, Skalice, Skalička 49, 500 03 Hradec Králové – posouzení požárně bezpečnostního řešení zateplení „Snížení energetické náročnosti objektu tělocvičny ZS Všestary, částka 4.235,- Kč,

·         Ing. Zdeněk Hrouda, IC: 67480659, Všestary 199, 503 12 Všestary, částka 17.545,- Kč – stavební dozor střecha Bříza

Hlasování o usnesení č. 63/2013: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0bylo schváleno.

 

Přítomných zastupitelů před hlasováním: 10

Návrh usnesení č. 64/2013: Zastupitelstvo obce ukládá investičnímu výboru vypracovat zadávací podmínky pro výběrové řízení na zhotovitele díla „Stavební úpravy základní školy č.p. 2 ve Všestarech provedení izolace obvodového a vnitřního zdiva proti zemní vlhkosti“ , dále na TDI na tutéž akci  a starostce obce uzavřít smlouvu s vítězem výběrových řízení.

Hlasování o usnesení č. 64/2013. Pro 10, proti 0, zdržel se 0 - bylo schváleno.

Obec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary, tel.: 495 458 028, e-mail: urad@vsestary-obec.cz

Provozováno na systému CMS-OBCE | Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2015 - 2018